NF 1 INICIATIVA EMPRENDEDORA Criteris Savalua el dia

  • Slides: 35
Download presentation
NF 1: INICIATIVA EMPRENDEDORA

NF 1: INICIATIVA EMPRENDEDORA

Criteris: • S’avalua el dia a dia. Totes les activitats són avaluables. No només

Criteris: • S’avalua el dia a dia. Totes les activitats són avaluables. No només els exàmens són importants. No hi ha opció de millorar nota. • El ritme de treball és continuat, no funciona estudiar només per l’examen. • Es serà molt estricte amb l’assistència. (normativa de NFOC ) o Cal assistir a un mínim de classes. o Responsabilitat: tenir la feina al dia i respectar els terminis de lliurament de treballs i exercicis. o Presentació de treballs amb aspecte professional ( enquadernació, portada, índex, format del text i contingut) o Participació activa a classe o Cooperació i col·laboració en els treballs en grup Normes, actuacions i recomanacions

L'autoocupació n Activitat professional o empresarial generada per una persona, que l'exerceix de manera

L'autoocupació n Activitat professional o empresarial generada per una persona, que l'exerceix de manera directa sota la seva responsabilitat.

Autoocupació i emprenedoria n Són 2 conceptes relacionats entre si, tot i que no

Autoocupació i emprenedoria n Són 2 conceptes relacionats entre si, tot i que no són sinònims. n L'autoocupació contribueix a la millora de l'economia. n L'autoocupació forma part de la "cultura emprenedora"

Cultura emprenedora n És el conjunt de qualitats, habilitats i coneixements de les persones

Cultura emprenedora n És el conjunt de qualitats, habilitats i coneixements de les persones per a gestionar el seu propi negoci com una alternativa al treball per compte d'altri.

Què és un empresari? n Aquella persona que té una idea vàlida, un capital

Què és un empresari? n Aquella persona que té una idea vàlida, un capital inicial per emprendre i uns coneixements professionals i de gestió empresarial. Entre les actituds més importants per a ser un empresari trobem "l'assumpció de riscos" n

La idea vàlida: Creativitat vs innovació n n n Percebre necessitats no satisfetes. Innovar

La idea vàlida: Creativitat vs innovació n n n Percebre necessitats no satisfetes. Innovar en tecnologia. Innovar en productes, serveis o processos. Repetir experiències alienes. Aprofitar la pròpia formació o experiència. Cerca a internet.

Tipus d'innovació n n n Innovació en producte. Innovació en procés. Innovació en màrqueting.

Tipus d'innovació n n n Innovació en producte. Innovació en procés. Innovació en màrqueting.

Valoració de la idea n Estudi inicial. n Fase de consulta. n Presa de

Valoració de la idea n Estudi inicial. n Fase de consulta. n Presa de decisions.

Continguts 1. La cultura emprenedora. L’autoocupació 2. Què és l’empresa? 3. Què significa ser

Continguts 1. La cultura emprenedora. L’autoocupació 2. Què és l’empresa? 3. Què significa ser emprenedor i empresari 4. La idea de negoci

1. La cultura emprenedora. L’autoocupació Què és la cultura emprenedora? La cultura emprenedora és

1. La cultura emprenedora. L’autoocupació Què és la cultura emprenedora? La cultura emprenedora és el conjunt de qualitats, coneixements i habilitats necessàries que posseeix una persona, per gestionar un projecte concret o el seu rumb professional. La cultura emprenedora està lligada a la iniciativa i l’acció. El tenir-la, ajuda: a) d'una banda, a saber llançar nous projectes propis b) d'altra banda, a saber dur a terme projectes d'uns altres

1. 1 L’emprendiment i l’intraemprendiment Si ens preguntem: Què significa emprendre? És escometre i

1. 1 L’emprendiment i l’intraemprendiment Si ens preguntem: Què significa emprendre? És escometre i començar una obra, un negoci, una obstinació, especialment si tanquen dificultat o perill. Què és ser emprenedor? Emprenedor és el que emprèn *segons la RAE

Per si no us ha quedat clar anem a veure que diu la Viquipedia:

Per si no us ha quedat clar anem a veure que diu la Viquipedia: Emprenedor: és aquella persona que identifica una oportunitat de negoci i organitza els recursos necessaris per engegar-la. És habitual emprar aquest terme per designar a una “persona que crea una empresa o algú que comença un projecte per la seva pròpia iniciativa”. S'ha sugerit que l'ésser emprenedor és una de les qualitats essencials d'un empresari, juntament amb la innovació i la capacitat d'organització i gestió.

Podem trobar altres tipus de emprenedor, és el cas de l´ intraemprenedor o emprenedor

Podem trobar altres tipus de emprenedor, és el cas de l´ intraemprenedor o emprenedor dependent. Un intra-emprenedor és aquell treballador amb visió empresarial, que inverteix temps suficient a les idees innovadores de l'interior de la pròpia empresa, a través de processos oberts que les recullen, modelen, milloren i canalitzen en forma de negoci, beneficiant-li al mateix i al creixement de la pròpia empresa en la qual presta els seus serveis.

Casos pràctics: De quin tipus d’emprenedor estem parlant? 1. Una persona amb formació tècnica

Casos pràctics: De quin tipus d’emprenedor estem parlant? 1. Una persona amb formació tècnica en electrònica que munta un petit taller per a la reparació de televisors amb l’objectiu de crear el seu propi lloc de treball. 2. Un directiu d’una multinacional que dissenya i aplica un model organitzatiu amb la intenció d’aconseguir majors vendes i un ascens en l’empresa

2. Què és l’empresa? 2. 1 L'empresa. Funcions bàsiques, estructura organitzativa i l'ecosistema empresarial

2. Què és l’empresa? 2. 1 L'empresa. Funcions bàsiques, estructura organitzativa i l'ecosistema empresarial Una empresa és un sistema que interacciona amb el seu entorn materialitzant una idea, de forma planificada, donant satisfacció a demandes i desitjos de clients, a través d'una activitat econòmica o comercial. Viquipèdia

2. 1. 1 La funció bàsica de l’empresa

2. 1. 1 La funció bàsica de l’empresa

2. 1. 2 L’estructura organitzativa de l’empresa En aquesta estructura organitzativa entre les principals

2. 1. 2 L’estructura organitzativa de l’empresa En aquesta estructura organitzativa entre les principals arees funcionals, podem destacar les següents: § § § Area de producció Area de vendes o màrqueting Area de comptabilitat i finances Area d’administració i recursos humans Area legal Area de tecnologia

Activitat Indica a quin àrea funcional pertanyen aquestes activitats: 1. Entrevista per cobrir un

Activitat Indica a quin àrea funcional pertanyen aquestes activitats: 1. Entrevista per cobrir un lloc de treball 2. Crear perfil en Facebook i Twitter per donarse a conèixer. 3. Redacció d’un acomiadament. 4. Pagar impostos. 5. Efectuar una comanda de 1000 peces. 6. Negociar amb un proveidor el preu d’una materia prima.

Organització Horitzontal n AT&T, Dupont, General Electric i Motorola, son algunes de les empreses

Organització Horitzontal n AT&T, Dupont, General Electric i Motorola, son algunes de les empreses que mitjançant d’una reestructuració interna per millorar la eficiència i la productivitat a través d’un downsizing, han optat per l’estructura horitzontal. n També diu que elimina tant les jerarquies funcionals com els límits departamentals. Aquesta estructura contempla que tothom treballi conjuntament en equips multidisciplinaris

Organigrama L’organigrama està representat per caselles unides mitjançant dos tipus de línies: n n

Organigrama L’organigrama està representat per caselles unides mitjançant dos tipus de línies: n n Línies verticals que representen les relacions jeràrquiques o de subordinació; és a dir, la posició que té més autoritat es troba en el lloc més elevat. Línies horitzontals que representen les relacions funcionals.

Tipus d’organigrama n Organigrama vertical. Les unitats de comandament se situen a dalt i

Tipus d’organigrama n Organigrama vertical. Les unitats de comandament se situen a dalt i les subordinades, a baix. n Organigrama horitzontal. Les unitats de comandament se situen a l’esquerra i les subordinades, a la dreta.

I podem destacar dos models organitzatius: -Organització Vertical. Inspirada en el principi de jerarquia

I podem destacar dos models organitzatius: -Organització Vertical. Inspirada en el principi de jerarquia i unitat de comandament. § Les ordres provenen del primer nivell jeràrquic. Cada empleat rep ordres del seu superior i es comunica amb ell. § Dificulta el treball en equip. § -Organització Horitzontal§ § § Inspirada en el principi de repartiment de treball, especialització i funcionalitat. Es trenca la unitat de comandament. Afavoreix el treball en equip.

L’estructura organitzativa d’una empresa influirà en la percepció que tinga el treballador de les

L’estructura organitzativa d’una empresa influirà en la percepció que tinga el treballador de les seues concidions laborals i en el seu rendiment personal. Aquesta estructura organitzativa es representa gràficament a través dels organigrames. -ORGANIGRAMA VERTICAL- - ORGANIGRAMA HORITZONTAL-

Localització Empresa La idoneïtat del lloc físic on situeu la vostra empresa pot ser

Localització Empresa La idoneïtat del lloc físic on situeu la vostra empresa pot ser un dels seus factors d'èxit n n Proximitat del mercat i els clients, distància de les àrees d’influència comercials, nivell de renta dels residents i nivell de formació. Dotació de serveis industrials zona, infraestructura necessària segons empresa. Proximitat proveïdors, ja que redueix cost de transport. Taxa d’atur, disponibilitat ma d’obra qualificada, ajudes de l’administració per a creació d’empreses.

Localització Empresa n Escollir entre les tres opcions existents: Local aïllat, local comercial o

Localització Empresa n Escollir entre les tres opcions existents: Local aïllat, local comercial o centre comercial. n Locals disponibles, visibilitat, bona il. luminació. n Número de competidors. Número de tendes no competidores.

2. 1. 3 L’ecosistema empresarial L'entorn: són tots aquells factors que afecten a l'empresa

2. 1. 3 L’ecosistema empresarial L'entorn: són tots aquells factors que afecten a l'empresa i que tenen una important influència en la seva estratègia empresarial. DOS NIVELLS Macroentorn o entorn més general Microentorn o entorn próxim

Entorn Empresarial L’empresa és un sistema obert, obert els diferents elements que formen el

Entorn Empresarial L’empresa és un sistema obert, obert els diferents elements que formen el sistema empresarial es relacionen amb l’entorn en major o menor mesura i és important aquesta relació per dissenyar el model empresarial de cadascuna de les empreses. n L’entorn empresarial es divideix en dos grups: l l L’entorn específic: aquest entorn afecta de manera directa la nostra empresa i hi és més proper (exemple: els clients). L’entorn general: afecta totes les empreses i no ho fa de manera directa (exemple: components econòmics).

Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, socioculturals, demogràfics/ambientals i tecnològics. Taula Components de l’entorn

Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, socioculturals, demogràfics/ambientals i tecnològics. Taula Components de l’entorn general Components Descripció Econòmics Politicolegals L’atur, els tipus d’interès o la inflació condicionen moltes decisions de les empreses com poden ser la previsió de les vendes o els salaris que es pagaran als treballadors. Les normes legals que s’imposen en matèria de contractació de treballadors o d’impostos obliguen que les empreses hagin d’adequar el seu funcionament per complir aquestes normes. Socioculturals Els hàbits alimentaris dels consumidors potencials, els estils de vida, les tendències, entre altres, són factors que afecten els hàbits de consum ja que condicionen el comportament de les persones. Demogràfics La distribució per sexes, edat o nivell d’ingressos econòmics dels consumidors influeixen en l’empresa en el moment d’adaptar els productes al mercat o de localitzar l’empresa. Ambientals Tecnològics Els problemes mediambientals que es tenen en la societat actual fa que les empreses hagin de tenir més cura en l’impacte que causin al medi ambient, però també és una oportunitat de negoci. Els avenços tecnològics en tots els camps i, especialment, en les noves tecnologies fan que s’obrin noves oportunitats de negoci per a les empreses i se’n redueixin els costos.

Anàlisi del microentorn d'una empresa, especialment la relació amb els clients i la competència

Anàlisi del microentorn d'una empresa, especialment la relació amb els clients i la competència El microentorn d’una empresa o entorn específic inclou aquells elements externs a l’empresa que tenen una influència molt directa ja que hi estan relacionats amb un vincle molt fort. Els components de l’entorn específic són els següents: n n 1) Proveïdors: Els proveïdors són aquelles persones que proporcionen a les empreses les entrades o inputs per realitzar el seu procés productiu. Si aquestes persones proporcionen factors com l’electricitat se’ls anomena subministradors. 2) Clients: Els clients són els destinataris finals dels productes o serveis que les empreses donen. Poden ser consumidors finals o altres empreses que necessiten els productes.

Anàlisi del microentorn d'una empresa, especialment la relació amb els clients i la competència

Anàlisi del microentorn d'una empresa, especialment la relació amb els clients i la competència 3) Competidors: Les empreses han de tenir en compte aquelles altres empreses que tinguin un producte igual o que puguin oferir un producte alternatiu. n n n Competència perfecta. L’existència de molts compradors i venedors que comercien amb un producte sense cap tipus d’avantatge en el mercat (Llotja) Monopoli. Una única empresa que ofereix el seu producte en el mercat (Microsoft, Telmex) Oligopoli. Poques empreses que comercialitzen el mateix producte. (Nike, Mondelez) 4) Les entitats financeres: Són institucions que presten diners a les empreses i són l’element indispensable per al finançament de l’empresa.

Anàlisi del microentorn d'una empresa, especialment la relació amb els clients i la competència

Anàlisi del microentorn d'una empresa, especialment la relació amb els clients i la competència n n n 5) Administracions públiques: L’Estat, les comunitats autònomes, les diputacions i els ajuntaments de manera especial tenen una relació important amb l’empresa. L’Estat i les comunitats autònomes tenen plans d’ajuda a les empreses a través de subvencions que els són interessants i els ajuntaments tenen una implicació molt directa en la creació d’empreses. 6) Mercat laboral: El mercat laboral influeix en la localització de l’empresa ja que no existeixen les mateixes condicions laborals en tots els països. El cost salarial i la qualificació dels treballadors portaran a les empreses a l’elecció d’una localització o d’una altra. 7) Comunitat: La comunitat on s’estableix una empresa té força importància perquè l’estructura social de la comunitat, els valors mediambientals i els estils de vida que tingui condicionaran l’actuació de l’empresa.

DOS NIVELLS Macroentorn o entorn més general -Econòmics -Socioculturals -Polítics i jurídic-legals -Tecnològics -Medioambientals

DOS NIVELLS Macroentorn o entorn més general -Econòmics -Socioculturals -Polítics i jurídic-legals -Tecnològics -Medioambientals Microentorn o entorn próxim -El mercat -Els clients -Els competidors -Els canals de distribució -Els proveïdors

Indica a que entorn pertanyen aquestos elements, si al micro o al macroentorn: 1.

Indica a que entorn pertanyen aquestos elements, si al micro o al macroentorn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. La invenció de la fotocopiadora 3 D Baixada de l'IVA Obren un col·legi al costat d'un *kiosko Baixa la natalitat Li donen la llicència al bar del costat per posar terrassa. El proveïdor de fruita i verdura ecològica del nostre restaurant ha aconseguit proveir a un hotel. A la nostra zona no és fàcil trobar aquests productes.