Net Xpert 200904 Nateks Net Xpert Net Xpert

  • Slides: 35
Download presentation
Обзор оборудования Net. Xpert 2009/04 Nateks - Net. Xpert

Обзор оборудования Net. Xpert 2009/04 Nateks - Net. Xpert

Продуктовая линейка Net. Xpert Комплексное сетевое решение Коммутаторы Маршрутизаторы ● Net. Xpert NX-5124 G

Продуктовая линейка Net. Xpert Комплексное сетевое решение Коммутаторы Маршрутизаторы ● Net. Xpert NX-5124 G ● Net. Xpert NX-5112 G ● Net. Xpert NX-3424 GW ● Net. Xpert NX-3416 GW ● Net. Xpert NX-5124 ● Net. Xpert NX-3428 ● Net. Xpert NX-3424 ● Net. Xpert NX-3408 ● Net. Xpert RT-1601 V ● Net. Xpert RT-2622 ● Net. Xpert RT-3806 ● Net. Xpert RT 3806 v 2 Voice Безопасность 2009/04 Nateks - Net. Xpert 2

Линейка коммутаторов Net. Xpert L 3 коммутаторы 10/100/1000 Net. Xpert NX-5112 G Net. Xpert

Линейка коммутаторов Net. Xpert L 3 коммутаторы 10/100/1000 Net. Xpert NX-5112 G Net. Xpert NX-5124 G Net. Xpert NX-3416 GW Net. Xpert NX-3424 GW L 2 коммутаторы 10/100/1000 L 3 коммутаторы 10/100 L 2 коммутаторы 10/100 Net. Xpert NX-5124 NX-3408 NX-3424 NX-3428 2009/04 Nateks - Net. Xpert 3

Серия Net. Xpert NX-3400 Поддерживаемые оптические модули - SFP-GE-RJ 45 -100 SFP конвертор 10/1000

Серия Net. Xpert NX-3400 Поддерживаемые оптические модули - SFP-GE-RJ 45 -100 SFP конвертор 10/1000 Base. T, 100 м UTP, RG-45 SFP-GE-MM-500 M SFP конвертор GE, 850 nm, MM, 500 m, LC SFP-GE-SM-10 KM SFP конвертор GE, 1310 nm, SM, 10 km, LC SFP-GE-SM-40 KM SFP конвертор GE, 1310 nm, SM, 40 Km, LC SFP-GE-SM-80 KM SFP конвертор GE, 1550 nm, SM, 80 km, LC SFP-GE-SM-120 KM SFP конвертор GE, 1550 nm, SM, 120 km, LC SFP-GE-SM-20 KM-BIDI SFP конвертор GE, 1310/1550, SM, 20 km, LC, BIDI (пара) SFP-GE-SM-60 KM-BIDI SFP конвертор GE, 1310/1550, SM, 60 km, LC, BIDI (пара) SFP-GE-SM-80 KM-BIDI SFP конвертор GE, 1510/1570, SM, 80 km, LC, BIDI (пара) 2009/04 Nateks - Net. Xpert 8