Nedre Hallenskog Vel vre Hallenskog Vel og Hallenskog

  • Slides: 12
Download presentation
Nedre Hallenskog Vel, Øvre Hallenskog Vel og Hallenskog Veiselskap SA Gjellum Grendehus 26. 8

Nedre Hallenskog Vel, Øvre Hallenskog Vel og Hallenskog Veiselskap SA Gjellum Grendehus 26. 8 kl. 1900 Felles informasjonsmøte for befolkningen i Hallenskog

Agenda Informasjonsmøte Åpning av møtet ved styreleder I Hallenskog Veiselskap SA – Jan Syrstad

Agenda Informasjonsmøte Åpning av møtet ved styreleder I Hallenskog Veiselskap SA – Jan Syrstad Ordstyrer: Bjørn Olsen (styremedlem veiselskapet) Kort informasjon fra Nedre Hallenskog Vel og Øvre Hallenskog Vel Rådmann Georg Smedhus forteller om status på kommuneplanprosess, reguleringsplan Hallenskog, Hallenskog stasjon, fremdriftsplan ny kommunedelsplan for Hallenskog m. m. Hovedpunkter i høringsinnspill fra våre organisasjoner til kommuneplanens arealdel og samfunnsdelen. Presentasjon av forslag til ny veiløsning for Hallenskog i forbindelse med Røykens kommunedelsplan for 2015 - 2027. Forslaget er laget av Nedre- og Øvre Hallenskog Vel, samt Hallenskog veiselskap SA. Diskusjon og innspill til vellene og veiselskapet vedr. forslag til endringer og veien videre. Forslaget presenteres av Per Olaf Øxseth NHV og Jan Syrstad – formann i Veiselskapet Spørsmål fra salen om videre prosess

Nedre Hallenskog Vel Prioritet 1: Bevare Hallenskog stasjon Avbøtende tiltak: ◦ Alternativ vei, fortau,

Nedre Hallenskog Vel Prioritet 1: Bevare Hallenskog stasjon Avbøtende tiltak: ◦ Alternativ vei, fortau, støy, setteskader Trafikksikkerhetstiltak ◦ Fartsdumper, 30 sone, dempe gjennomfartskjøring Langsiktig arbeid: ◦ Bl. a. kommuneplan/kommunedelsplan Hallenskog - styre utviklingen! Lede gjennomgangstrafikken vekk fra Hallenskog Trafikksikkerhet (gangvei til skole, sykkelsti Heggedal) Sikre at penger til infrastruktur kommer Hallenskog til gode (fks. rekkefølgebestemmelser o. l. på utbygging)

Hovedpunkter Øvre Hallenskog Vel Moderat utbyggingstakt, med ønske om kun eneboligbebyggelse. - Bevaring av

Hovedpunkter Øvre Hallenskog Vel Moderat utbyggingstakt, med ønske om kun eneboligbebyggelse. - Bevaring av Hallenskog stasjon Bevaring av grøntarealer og turmuligheter Beredskapsvei til Kleiver / Løse skoletransport-utfordringer Ferdigstillelse av hovedvei til Heggedal Alternativt forslag til hovedvei ut av området

Hvordan kan vi påvirke og bedre forholdene i vårt lokalsamfunn ? Kortsiktig ◦ Hva

Hvordan kan vi påvirke og bedre forholdene i vårt lokalsamfunn ? Kortsiktig ◦ Hva løser vi selv med ”egne krefter” ◦ Hva kan vi forvente av kommunen ◦ Som følge av annen utvikling (utbyggere, jernbaneverket osv. ) Langsiktig ◦ ◦ ◦ Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel kommunedelplan Budsjett og handlingsplan i kommunen Påvirking av politiske partier – partiprogram – politikere Regionalt forvaltningsnivå Staten (NTP, Departementene og Stortinget) Konklusjon: Vi må jobbe tålmodig og konstruktivt med løsninger som er til nytte for lokalsamfunnet og hele kommunen. Våre innspill må følges opp mot kommunene og politikere

Hovedpunkter i høringsinnspill fra våre organisasjoner Samfunnsdelen Røyken sentrum Trafikksikkerhetstiltak i Hallenskog Gang- og

Hovedpunkter i høringsinnspill fra våre organisasjoner Samfunnsdelen Røyken sentrum Trafikksikkerhetstiltak i Hallenskog Gang- og sykkelvei til Midtbygda Skoleskyss Brann, redning m. m Veilys Flomsikring Plankedalsveien Vanntrykk Barnehage + alt det vi spilte inn i høringsinnspill til arealdelen

Hovedpunkter i høringsinnspill fra våre organisasjoner Hallenskog Stasjon Forslag om endret veisystem gjennom Nedre

Hovedpunkter i høringsinnspill fra våre organisasjoner Hallenskog Stasjon Forslag om endret veisystem gjennom Nedre Hallenskog Nytt byggetrinn i Øvre Hallenskog 2015 – 2027 Nytt areal – Trond Kjestads B 60 tas inn i arealdelen Nytt av – påkjøringssystem Hallenskog Sør til ny Røyken vei Nye areal – innspill fra grunneiere Sikkerhetsvei til Kleiver – forbedret løsning skolevei. Hovedvei Hallenskog Nord – Hallenåsen til Heggedal Forslag om flytting av Hallenskog Stasjon til nytt areal ved Hengefoss (sør)

Ny fremtidig stasjon Ny hovedvei Kleiver/Hallenskog Ny Røykenvei Av/påkjøring til Røyken Nord

Ny fremtidig stasjon Ny hovedvei Kleiver/Hallenskog Ny Røykenvei Av/påkjøring til Røyken Nord

Visning av forslag til veisystem Ole viser demo av veisystemet

Visning av forslag til veisystem Ole viser demo av veisystemet

Målsetning veiselskap Forbedre veisituasjonen i Hallenskog Hovedvei til Øvre Hallenskog En ”grønn” utbygging Skånsom

Målsetning veiselskap Forbedre veisituasjonen i Hallenskog Hovedvei til Øvre Hallenskog En ”grønn” utbygging Skånsom utbygging hvor Hallenskogs særpreg og natur bevares Forutsetter at Hallenskog forsøker å styre utviklingen Veiselskapet ”lobbiserer” for en skånsom utbygging om 5 -10 år Veiselskapet jobber i en prosjektfase i 5 – 7 år for å sikre en skånsom utbygging i Hallenskog Utbyggingen av hovedvei forutsettes overtatt av et utbyggingsselskap i samarbeid med Røyken kommune / Asker kommune

Fra vedtektene til Hallenskog Veiselskap SA 4. VIRKSOMHET Foretakets formål/virksomhet er å arbeide for

Fra vedtektene til Hallenskog Veiselskap SA 4. VIRKSOMHET Foretakets formål/virksomhet er å arbeide for å forbedre veisituasjonen i Hallenskog-området. Laget har som prioritert oppgave å arbeide for en ny hovedvei til Øvre Hallenskog. 5. MEDLEMMER I utgangspunktet kan kun fysiske og juridiske personer som eier fast eiendom i Hallenskog-området bli/være medlemmer i foretaket. Dog kan også andre bli opptatt som medlemmer etter søknad som avgjøres av foretakets styre. Overdragelse av medlemskap forutsetter samtykke fra foretakets styre. 6. INNSKUDD OG KONTIGENT Hvert medlem skal betale kr. 400 i andelsinnskudd. Hvert medlem skal betale medlemskontingent, dersom dette besluttes av årsmøtet.

Innmelding i Hallenskog Veiselskap SA Vennligst innbetalt kr. 400, - til følgende konto: Hallenskog

Innmelding i Hallenskog Veiselskap SA Vennligst innbetalt kr. 400, - til følgende konto: Hallenskog Veiselskap SA Plankedalsvn. 42 1389 Heggedal Kontonr: 1644. 23. 96470