Naturvrdsverket Swedish 2021 Environmental Protection 1 10 16

  • Slides: 11
Download presentation
Naturvårdsverket | Swedish 2021 Environmental Protection 1 10 -16

Naturvårdsverket | Swedish 2021 Environmental Protection 1 10 -16

Miljömålsrådet En plattform för myndighetscheferna vid de myndigheter som är strategiskt viktiga förutsättningarna att

Miljömålsrådet En plattform för myndighetscheferna vid de myndigheter som är strategiskt viktiga förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Miljömålsrådet består av myndighetscheferna för följande myndigheter • • • Boverket Folkhälsomyndigheten Ha. V

Miljömålsrådet består av myndighetscheferna för följande myndigheter • • • Boverket Folkhälsomyndigheten Ha. V Kemi Konsumentverket Livsmedelsverket Länsstyrelserna (lst Halland) NV RAÄ Skogsstyrelsen Energimyndigheten Naturvårdsverket | Swedish 2021 Environmental Protection 3 10 -16 • • • Jordbruksverket Strålsäkerhetsmyndigheten SGU Trafikverket Tillväxtverket Transportstyrelsen • Maria Wetterstrand, ordf.

Miljömålsrådets uppdrag (M 2015/214/Mm) • Identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden och

Miljömålsrådets uppdrag (M 2015/214/Mm) • Identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden och befintliga resurser • Bilda ett nätverk där experter från myndigheterna ingår • Ta fram en lista varje år (1 mars) med åtgärder som myndigheterna avser att genomföra i samverkan (publiceras på www. miljömål. se) • Överlämna förslag till regeringen varje år (1 mars) på avgränsade åtgärder som Miljömålsrådet menar är strategiskt viktiga för miljöarbetet men som inte ligger inom de deltagande myndigheternas mandat. • Slutredovisning av arbetet 18 oktober 2018. Naturvårdsverket | Swedish 2021 Environmental Protection 4 10 -16

Vad händer nu? 2016 års samverkanslista 2017 års samverkanslista och ev förslag till regeringen

Vad händer nu? 2016 års samverkanslista 2017 års samverkanslista och ev förslag till regeringen 2018 års samverkanslista och ev förslag till regeringen Naturvårdsverket | Swedish 2021 Environmental Protection 6 10 -16

Naturvårdsverkets organisation från och med 1 januari 2017 Klimatavdelningen Uppdragsavdelningen Samhällsavdelningen Miljöanalysavdelningen Naturavdelningen Generaldirektör

Naturvårdsverkets organisation från och med 1 januari 2017 Klimatavdelningen Uppdragsavdelningen Samhällsavdelningen Miljöanalysavdelningen Naturavdelningen Generaldirektör Internrevision Personalavdelningen Gd-staben Ekonomiavdelningen Förvaltningsavdelningen Kommunikationsavdelningen

Industrienheten Åtgärdsstödsenheten Klimatavdelningen Klimatmålsenheten Klimatstyrmedelsenheten Luftenheten

Industrienheten Åtgärdsstödsenheten Klimatavdelningen Klimatmålsenheten Klimatstyrmedelsenheten Luftenheten

Miljöskyddsenheten Hållbarhetsenheten Samhällsavdelningen Kretsloppsenheten Föroreningsenheten Samhällsplaneringsenheten

Miljöskyddsenheten Hållbarhetsenheten Samhällsavdelningen Kretsloppsenheten Föroreningsenheten Samhällsplaneringsenheten

Fastighetsenheten Områdesskyddsenheten Naturprövningsenheten Naturavdelningen Landskapsenheten Viltförvaltningsenheten Artenheten

Fastighetsenheten Områdesskyddsenheten Naturprövningsenheten Naturavdelningen Landskapsenheten Viltförvaltningsenheten Artenheten

EU-enheten Internationella enheten Uppdragsavdelningen Regeringsuppdragsenheten Samhällsekonomienheten Miljömålsenheten

EU-enheten Internationella enheten Uppdragsavdelningen Regeringsuppdragsenheten Samhällsekonomienheten Miljömålsenheten

Miljögiftsenheten Naturanalysenheten Viltanalysenheten Miljöanalysavdelningen Utvärderingsenheten Forskningsenheten Miljöinformationsenheten

Miljögiftsenheten Naturanalysenheten Viltanalysenheten Miljöanalysavdelningen Utvärderingsenheten Forskningsenheten Miljöinformationsenheten