Nationell datainfrastruktur fr tillgng till geotekniska underskningar koncept

  • Slides: 26
Download presentation
Nationell datainfrastruktur för tillgång till geotekniska undersökningar - koncept mats. oberg@swedgeo. se/2011 -08 -17

Nationell datainfrastruktur för tillgång till geotekniska undersökningar - koncept mats. [email protected] se/2011 -08 -17

mats. oberg@swedgeo. se/2011 -08 -17

mats. [email protected] se/2011 -08 -17

Avgränsningar Geotekniska och geologiska ”rådata” från fält och ej innehålla bearbetade data, t. ex.

Avgränsningar Geotekniska och geologiska ”rådata” från fält och ej innehålla bearbetade data, t. ex. analyser och värderingar. Deltagare workshop 23/8 -11 Geotekniker, dataförvaltare, systemutvecklare, GIS-folk, repr. för Geosuite och geodata. se mats. [email protected] se/2011 -08 -17

Förekomst av geotekniska undersökningar § Stort antal arkiv med analoga/pappersbaserade uppgifter. Lagrat på olika

Förekomst av geotekniska undersökningar § Stort antal arkiv med analoga/pappersbaserade uppgifter. Lagrat på olika sätt, med varierande detaljeringsgrad och med skiftande kvalitet. Uppskattningsvis ett antal miljoner borrningar och sonderingar som utförts de senaste 50 åren. § Från mitten av 80 -talet successiv lagring digitalt i det branschgemensamma systemet Geo. Suite/Auto. GRAF. Sparas normalt projektvis i detta redovisningssystem. § Geotekniska undersökningar årligen för ca 400 MSEK, varav Trafikverket över 200 MSEK. mats. [email protected] se/2011 -08 -17

Exempel på analoga lagrade undersökningar (arkivmtrl) SGU lagerföljder mats. oberg@swedgeo. se/2011 -08 -17

Exempel på analoga lagrade undersökningar (arkivmtrl) SGU lagerföljder mats. [email protected] se/2011 -08 -17

Exempel på digital lagrade undersökningar § Dokumenthanteringssystem CHAOS/IDA Trafikverket § Jordlagerföljder, brunnsarkiv mm SGU

Exempel på digital lagrade undersökningar § Dokumenthanteringssystem CHAOS/IDA Trafikverket § Jordlagerföljder, brunnsarkiv mm SGU § GÄU-uppdraget – kartvisare § Kommuner – Gbg Geologgen, Sthlm Kartago. Webb, Malmö Geoatlas mats. [email protected] se/2011 -08 -17

mats. oberg@swedgeo. se/2011 -08 -17

mats. [email protected] se/2011 -08 -17

mats. oberg@swedgeo. se/2011 -08 -17

mats. [email protected] se/2011 -08 -17

mats. oberg@swedgeo. se/2011 -08 -17

mats. [email protected] se/2011 -08 -17

Redovisning av geotekniska undersökningar ökande innehållsgrad för redovisning av utförda geotekniska undersökningar…. 1. Geotekniska

Redovisning av geotekniska undersökningar ökande innehållsgrad för redovisning av utförda geotekniska undersökningar…. 1. Geotekniska undersökningsområden - områden som visar var en geoteknisk undersökning har utförts och vad som utförts via tillhörande metadatafält (referenser). 2. Borrhåls lägen och id i plan + eventuella metadata som visar typ av undersökning, utförare m. m. + korrekt geoteknisk symbol + tillhörande sonderingsdiagram och provtagning + länkade andra rådata, t. ex. laboratorieundersökningar, speciella mätningar etc. mats. [email protected] se/2011 -08 -17

Redovisning på metadatanivå § Yta (eller scablonmässig punkt/linje) i en plankarta. Till respektive yta

Redovisning på metadatanivå § Yta (eller scablonmässig punkt/linje) i en plankarta. Till respektive yta kan knytas metadata/referenser (”metadata på objektsnivå”). T ex: Beställare, Utförare, Årtal för undersökningen, ID för originalhandlingar, Antal sonderingar och provtagningar, Koordinatsystem, Länkar till underliggande webbsidor etc § Redovisning på metanivå är enklare än redovisning av faktiska undersökningar och har i redovisningsteknisk mening ingenting specifikt med geoteknik/geologi att göra, dvs. den är generell till sin art och handlar om att beskriva innehållet i en viss datamängd eller tjänst. Enklare att implementera och exponera i Internet-miljö. mats. [email protected] se/2011 -08 -17

I förstudien har byggts en prototyp för registrering av geotekniska undersökningsområden. Denna registreras som

I förstudien har byggts en prototyp för registrering av geotekniska undersökningsområden. Denna registreras som WMS-tjänst på geodata. se och exponeras, tillsammans med andra tillämpliga tjänster, i en ”Geoteknisk sektorsportal”. Gås igenom i annan presentation… mats. [email protected] se/2011 -08 -17

mats. oberg@swedgeo. se/2011 -08 -17

mats. [email protected] se/2011 -08 -17

Redovisning på detaljnivå Borrhåls lägen och id i plan + eventuella metadata som visar

Redovisning på detaljnivå Borrhåls lägen och id i plan + eventuella metadata som visar typ av undersökning, utförare m. m. + korrekt geoteknisk symbol + tillhörande sonderingsdiagram och provtagning Målbild/Vart vill vi komma? § Standardiserade format § Lättillgängligt på Internet mats. [email protected] se/2011 -08 -17

Geoteknik Branschstandarder GIS/geodata ISO-standarder • SGF Svenska Geotekniska Föreningens nomenklatur och beteckningssystem • WMS

Geoteknik Branschstandarder GIS/geodata ISO-standarder • SGF Svenska Geotekniska Föreningens nomenklatur och beteckningssystem • WMS Web. Map. Service är en ISOstandard. Standarden beskriver hur interaktionen med en webbtjänst för kartbildsgenerering • Programvara Geo. Suite Toolbox (Auto. GRAF) från Novapoint/Vianova Geosuite AB • Redovisning av geotekniska plan- och sektionsritningar sker i regel med hjälp av CAD-verktyg, typisk Auto. CAD. • RGeo (Rapport Geoteknisk undersökning) och MUR (Markundersökningsrapport). • GML (XML) är en ISO-standard. …öppet överföra plattformsoberoende geografisk information. --WMS/WFS kan genereras, typiskt baserat på data lagrade i en databas, med hjälp proprietära eller öppen källkods -baserade verktyg (t ex Geoserver). WMS är etablerat i ”GIS-världen”, används för att publicera tjänster på geodata. se och föreskrivs av INSPIRE -direktivet mats. [email protected] se/2011 -08 -17

Från Geosuite till WMS/tittskåp Exempel SGI utan borrhålssymbologi Vissa manuella steg. (Utveckling av )

Från Geosuite till WMS/tittskåp Exempel SGI utan borrhålssymbologi Vissa manuella steg. (Utveckling av ) ett TTF-bibliotek baserat på SGF beteckningsstandard skulle kunna ge korrekt plansymbol. mats. [email protected] se/2011 -08 -17

Från Geosuite till WMS/tittskåp Exempel SGI med borrhålssymbologi Förfarande innebär återkommande manuell ”handpåläggning” –

Från Geosuite till WMS/tittskåp Exempel SGI med borrhålssymbologi Förfarande innebär återkommande manuell ”handpåläggning” – icke önskvärt eller långsiktigt - men det fyller sitt behov i det aktuella fallet (GÄU). mats. [email protected] se/2011 -08 -17

Exempel Gbg stad med (dock ej korrekt) borrhålssymbologi mats. oberg@swedgeo. se/2011 -08 -17

Exempel Gbg stad med (dock ej korrekt) borrhålssymbologi mats. [email protected] se/2011 -08 -17

Från Geo. Suite till databaslagring (och WMS) - exempel pågående utveckling Trafikverket Leverantörerna av

Från Geo. Suite till databaslagring (och WMS) - exempel pågående utveckling Trafikverket Leverantörerna av data (konsulter) ska kunna hantera stora delar av processen på egen hand. Informationen ska dock kunna hanteras och godkännas av Trafikverket före publicering. Utvecklingsprojekt Geosuite. AB/Trafikverket: § ny exportfunktionalitet i GS Arkiv (version 1. 0. 27, april 2011, första prototyp). § Funktioner och verktyg för mottagande av data hos Trafikverket (under test). § Implementering av Geo. Suite objektmodell i SQL Server databas hos Trafikverket (första driftversion efter sommaren 2011). § Funktioner för publicering i ny tittskåpsfunktion i Trafikverkets webbportal (hösten 2011). mats. [email protected] se/2011 -08 -17

mats. oberg@swedgeo. se/2011 -08 -17

mats. [email protected] se/2011 -08 -17

GS 1. 0. 27 mats. oberg@swedgeo. se/2011 -08 -17

GS 1. 0. 27 mats. [email protected] se/2011 -08 -17

TV: Uppackare och SQLServer mats. oberg@swedgeo. se/2011 -08 -17

TV: Uppackare och SQLServer mats. [email protected] se/2011 -08 -17

TV: internt webbtittskåp mats. oberg@swedgeo. se/2011 -08 -17

TV: internt webbtittskåp mats. [email protected] se/2011 -08 -17

Exponering i ”Geoteknisk sektorsportal” (del av geodata. se) http: //gis. swedgeo. se/startgsp/ http: //ver.

Exponering i ”Geoteknisk sektorsportal” (del av geodata. se) http: //gis. swedgeo. se/startgsp/ http: //ver. geodata. se/Geodata. Explorer/? site=Geoteknik Gås igenom i annan presentation… mats. [email protected] se/2011 -08 -17

Slutsatser § Förstudien visar att det finns goda förutsättningar för att etablera en effektiv

Slutsatser § Förstudien visar att det finns goda förutsättningar för att etablera en effektiv datainfrastruktur för tillgång till geotekniska undersökningar ”från fält till standardiserad WMS-tjänst” och tillhandahålla data på en Geoteknisk sektorsportal via geodata. se. § Etablering bör utgå från det arbete och den utveckling som utförs på Trafikverket, och då särskilt i kommande ”skarpa” situationer med leveranser från Trafikverkets leverantörer. § Med utgångspunkt från detta kan ett mer detaljerat förslag tas fram (i en huvudstudie), inklusive teknisk datainfrastruktur, organisation, ansvarsförhållanden och finansiering. mats. [email protected] se/2011 -08 -17

Slutsatser, forts § Dataflödet ”från Geosuite till WMS-tjänst” utanför Trafikverket är identifierat men åberopar

Slutsatser, forts § Dataflödet ”från Geosuite till WMS-tjänst” utanför Trafikverket är identifierat men åberopar flera frågetecken. Man kan tänka sig att någon annan organisation tar ansvar för att sätta upp teknisk drift och förvaltningen av en sådan databasmiljö och ”arkiveringsfunktion”. Dataflödet måste automatiseras så långt det är möjligt. mats. [email protected] se/2011 -08 -17