Nasjonal handlingsplan for friluftsomrder Mte med fylkeskommunene om

  • Slides: 17
Download presentation
Nasjonal handlingsplan for friluftsområder Møte med fylkeskommunene om gjennomføringen av arbeidet Rica Hell, Stjørdal,

Nasjonal handlingsplan for friluftsområder Møte med fylkeskommunene om gjennomføringen av arbeidet Rica Hell, Stjørdal, 6. september 2011

Agenda for arbeidsmøtet på Hell Rica hotell 6. september 2011 10: 30 -10: 15

Agenda for arbeidsmøtet på Hell Rica hotell 6. september 2011 10: 30 -10: 15 Velkommen og kort presentasjon av deltakere v/DN 10: 45 -11: 30 v/MD Hva planen skal inneholde og forventninger til fylkeskommunene 12: 15 -13: 45 dette v/DN Status eksisterende datagrunnlag og veiledning for oppdatering av 14: 00 -14: 30 Planer og disposisjon for arbeidet med handlingsplanen v/DN 14: 30 -14: 45 Informasjon om nærmiljøsatsingen v/DN 14: 45 -15: 00 Avslutning

Disposisjon handlingsplan • Sammendrag • Innledning • • • Bakgrunn for og hensikt med

Disposisjon handlingsplan • Sammendrag • Innledning • • • Bakgrunn for og hensikt med nasjonal handlingsplan Overordnet formål for friluftslivsområder Oversikt eksisterende virkemidler innenfor friluftslivsområder Sentrale styrende dokumenter Om organiseringen og gjennomføringen av arbeidet med ny nasjonal handlingsplan

Disposisjon handlingsplan • Statusdel – Status statlig sikra friluftslivsområder • Innledning og historikk •

Disposisjon handlingsplan • Statusdel – Status statlig sikra friluftslivsområder • Innledning og historikk • Oppsummering og nøkkeltall nasjonalt nivå • Fylkesvis status for statlig sikra friluftslivsområder – Status tilrettelegging i statlig sikra friluftslivsområder • Oppsummering og nøkkeltall for tilrettelegging i statlig sikra friluftslivsområder • Fylkesvis status for tilrettelegging i statlig sikra friluftslivsområder – Status øvrige friluftslivsområder • • • Status tidligere forsvarseiendom Status fyrstasjoner Status annen statlig eiendom som kan nyttes til friluftslivsformål Status for verneområder etter naturmangfoldloven Status for større naturområder og landskap som er gitt spesiell beskyttelse for friluftsliv gjennom plan- og bygningsloven

Disposisjon handlingsplan • Utviklingsdel – – – – Nasjonale mål for friluftslivsområder Utviklingstrekk og

Disposisjon handlingsplan • Utviklingsdel – – – – Nasjonale mål for friluftslivsområder Utviklingstrekk og utfordringer Premissgivere og aktører Tverrsektorielt samarbeid Beste praksis og gode eksempler Nasjonale satsingsområder Fylkesvise handlingsplaner Handlingsplan - foreslåtte tiltak innenfor satsingsområdene • • • Nasjonalt nivå Regionalt nivå Lokalt nivå – Behov for endrede og/eller nye virkemidler • • Juridiske Økonomiske Faglig kompetanse/FOU Informasjon og veiledning – Administrative konsekvenser av foreslåtte tiltak • Vedlegg – Oppdatert fylkesvise kart og datagrunnlag for Naturbase (Excel tabeller)

Agenda for arbeidsmøtet på Hell Rica hotell 6. september 2011 10: 30 -10: 15

Agenda for arbeidsmøtet på Hell Rica hotell 6. september 2011 10: 30 -10: 15 Velkommen og kort presentasjon av deltakere v/DN 10: 45 -11: 30 v/MD Hva planen skal inneholde og forventninger til fylkeskommunene 12: 15 -13: 45 dette v/DN Status eksisterende datagrunnlag og veiledning for oppdatering av 14: 00 -14: 30 Planer og disposisjon for arbeidet med handlingsplanen v/DN 14: 30 -14: 45 Informasjon om nærmiljøsatsingen v/DN 14: 45 -15: 00 Avslutning

Helhetlig nærmiljøsatsing Analyse Kartlegging Verdisetting Planlegging Regulering Sikring Tilrettelegging Stimulering Informasjon Mål: AKTIVITET og

Helhetlig nærmiljøsatsing Analyse Kartlegging Verdisetting Planlegging Regulering Sikring Tilrettelegging Stimulering Informasjon Mål: AKTIVITET og NATUROPPLEVELSE!

Gjennomføring • Helhetlig og samordnet satsing • Tre år som prosjekt, deretter ordinær drift

Gjennomføring • Helhetlig og samordnet satsing • Tre år som prosjekt, deretter ordinær drift 10 års satsingsperiode. • Del av ny nasjonal handlingsplan for friluftslivsområder (2013) • Tredelt fokus: – Samarbeid med andre aktuelle statlige etater, fylkeskommuner, kommuner og med lag og organisasjoner – Spissing av DNs virkemiddelbruk – Utvikle en metode for samarbeid mellom kommune/fylkeskom. / stat gjennom utvalgte pilotprosjekt • (Ikke en ny tilskuddsordning)

Sentrale momenter - pilotprosjekter • Underbygger arbeidet med nasjonal handlingsplan • Grunnlag for utvikling

Sentrale momenter - pilotprosjekter • Underbygger arbeidet med nasjonal handlingsplan • Grunnlag for utvikling av beste praksis: – – Nærmiljøfokus – der folk bor Lokal medvirkning og forankring Tverrsektorielt samarbeid Forpliktende samarbeidsavtaler – stat, fylkeskommune, kommune og organisasjoner – Helhetlig plan med klare mål for aktivitet ovenfor de viktigste målgruppene – Synlige resultater så snart som mulig

Tverrsektorielt samarbeid - status • Husbanken: Samarbeidsavtale om Husbankens områdeløft og DNs nærmiljøsatsing inngås

Tverrsektorielt samarbeid - status • Husbanken: Samarbeidsavtale om Husbankens områdeløft og DNs nærmiljøsatsing inngås 28. 6 • Helsedirektoratet: Samarbeidsavtale om folkehelsearbeidet og DNs nærmiljøsatsning ferdig forhandlet • Statens vegvesen: Kontaktmøte gjennomført. Høring utkast til nasjonal strategi for gående som er en del av arbeidet med NTP via Helsedirektoratet • Planlagt kontaktmøte med Statens landbruksforvaltning/LMD • Planlagt kontaktmøte med Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) • Kulturdepartementet: Gjennomført møte med Norsk form v/Bylab. Arbeider for kontaktmøte overfor idretten (Kulturdepartementet via Miljøverndepartementet)

Eksempler – pilotprosjekter innenfor nærmiljøsatsinga • Husbanken – Områdeløft – Verdensparken (Oslo kommune, Alna

Eksempler – pilotprosjekter innenfor nærmiljøsatsinga • Husbanken – Områdeløft – Verdensparken (Oslo kommune, Alna bydel) • Bodø kommune/Salten friluftsråd – STImuli-prosjektet • Rana kommune/Polarsirkelen friluftsråd • Lillesand kommune/Midt-Agder friluftsråd www. dirnat. no

Ressurskartlegging Fremskaffe informasjon om de som bor og virker i området ressurser, ønsker og

Ressurskartlegging Fremskaffe informasjon om de som bor og virker i området ressurser, ønsker og behov

STImuli-prosjektet Bodø • • STImuli - fra senga til Bestemorenga Prosjektet er en målrettet

STImuli-prosjektet Bodø • • STImuli - fra senga til Bestemorenga Prosjektet er en målrettet satsing på oppgradering og etablering av bostedsnære turløyper i Bodø. Følgende overordna mål er satt for prosjektet: – – • Bodø får en friskere og mer aktiv befolkning med sterkere tilhørighet og bedre kunnskap knyttet til egne nærområder Legge til rette for fritidsaktiviteter i Bodø som er lite miljøbelastende og gir minst mulig skadelige utslipp Bodø blir et mer attraktivt bosted, studiested og reiselivsmål Konkret skal STImuli gi de som bor innenfor prosjektområdet godt merkete og tilrettelagte rundturløyper mindre enn 500 m fra der de bor. Dette skal skje gjennom bred deltakelse fra offentlig virksomhet, grunneiere, næringsaktører og frivillig sektor. Foto: Bjørn Godal

På tur i Rana • I Rana kommune finnes mange bolignære turmuligheter. Prosjektet På

På tur i Rana • I Rana kommune finnes mange bolignære turmuligheter. Prosjektet På tur i Rana skal gi alle som er bosatt i Mo i Rana maksimalt 500 meter til et startpunkt for turvei eller tursti. • Målsettingen for prosjektet er å få en frisk og aktiv befolkning med sterk tilhørighet og bedre kunnskap knyttet til egne nærområder. Dette skal føre til at Rana blir et mer attraktivt bosted, studiested og reiselivsmål. • Samarbeid med DNT – pilotprosjekt “Naturopplevelser du bor”

Lillesand - nærmiljøanlegg Springvannsheia • Prosjektet Springvannsheia skal gi bedre tilgang til natur-og friluftsopplevelser

Lillesand - nærmiljøanlegg Springvannsheia • Prosjektet Springvannsheia skal gi bedre tilgang til natur-og friluftsopplevelser folk generelt og funksjonshemmede spesielt. Prosjektet skal føre til økt bruk av dette sentrumsnære friområdet gjennom hele året. • I prosjektet er tilgjengelighet, lavterskeltilbud, samlingsplass og naturkvalitet noen viktige stikkord. En bedre tilgang til et sentrumsnært område som både har vann, skog, kulturminner og utsikt vil kunne øke livskvaliteten og virke sykdomsforebyggende og helsefremmende.

Mer informasjon • www. dirnat. no/friluftsliv/narmiljo

Mer informasjon • www. dirnat. no/friluftsliv/narmiljo