NART UPRAVLJANJA Z MORSKIM OKOLJEM PREDLOG Miiev vodarski

  • Slides: 17
Download presentation
NAČRT UPRAVLJANJA Z MORSKIM OKOLJEM - PREDLOG Mišičev vodarski dan dr. Barbara Breznik, Ministrstvo

NAČRT UPRAVLJANJA Z MORSKIM OKOLJEM - PREDLOG Mišičev vodarski dan dr. Barbara Breznik, Ministrstvo za okolje in prostor in sodelavci Inštituta za vode RS Maribor, 9. 12. 2015

1. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO NAČRTA Pravne podlage, ki DČ nalagajo pripravo načrta Okvirna

1. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO NAČRTA Pravne podlage, ki DČ nalagajo pripravo načrta Okvirna direktiva o strategiji morij (2008/56/ES) Zakon o vodah (59. a člen) (Ur. l. RS št. 67/02, 57/08, 57, 12, 100/13, 40/14 in 56/15) Uredba o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem (Ur. l. RS št. 92/10) Pravne podlage, ki se upoštevajo pri vsebinski pripravi načrta Mednarodne konvencije in protokoli (IMO, Barcelonska konvencije, …) EU direktive – področje varstva narave, okolja, ribiške politike, pomorske politike Nacionalna zakonodaja - področje varstva narave, okolja, ribiške politike, pomorske politike

2. NAMEN NAČRTA I. Dobro gospodarjenje in upravljanje morij v okviru Evrope in globalno.

2. NAMEN NAČRTA I. Dobro gospodarjenje in upravljanje morij v okviru Evrope in globalno. IV. Doseganje dobrega stanja morskega okolja do leta 2020. II. NAMEN NAČRTA III. Postopno zmanjševanje onesnaževanja in omejitve rabe morskih virov. Zaščita in obnova strukture in funkcije morskih ekosistemov,

3. OBMOČJE NAČRTA MAD-SI-MS-1 OZNAKA OPIS OBMOČJA Celotno območje NUMO oz. območje morskih voda

3. OBMOČJE NAČRTA MAD-SI-MS-1 OZNAKA OPIS OBMOČJA Celotno območje NUMO oz. območje morskih voda pod suverenostjo ali pristojnostjo Republike Slovenije oz. območje vodnih teles morja glede na NUV + epikontinentalni pas Republike Slovenije SLIKA

4. PROCES PRIPRAVE NAČRTA 1. 6 -letni cikli Začetna presoja, določitev dobrega stanja in

4. PROCES PRIPRAVE NAČRTA 1. 6 -letni cikli Začetna presoja, določitev dobrega stanja in cilji 2012 (+ 6 let) 5. 2. 6 -letna revizija elementov strategije 2018 -2021 Monitoring programi 2014 4. Izvajanje programa ukrepov 2016 3. Programi ukrepov 2015

4. PROCES PRIPRAVE NAČRTA 1. 6 -letni cikli Začetna presoja, določitev dobrega stanja in

4. PROCES PRIPRAVE NAČRTA 1. 6 -letni cikli Začetna presoja, določitev dobrega stanja in cilji 2012 (+ 6 let) 5. 2. 6 -letna revizija elementov strategije 2018 -2021 Monitoring programi 2014 4. Izvajanje programa ukrepov 2016 3. Programi ukrepov 2015

5. PRIPRAVA UKREPOV IZHODŠIČE ZA PRIPRAVO PREDLOGA UKREPOV I. ZAČETNA PRESOJA IN PRVA OCENA

5. PRIPRAVA UKREPOV IZHODŠIČE ZA PRIPRAVO PREDLOGA UKREPOV I. ZAČETNA PRESOJA IN PRVA OCENA STANJA MORSKEGA OKOLJA 11 DESKRIPTORJEV – vsak deskriptor ima pripadajoča merila in kazalnike D 11 II. CILJ NAČRTA Dobro stanje morskega okolja do leta 2020 (ali bo dosežen? ) D 2 D 3 D 10 D 4 D 9 D 5 D 8 D 7 D 6

5. PRIPRAVA UKREPOV SKUPINE UKREPOV GLEDE NA OCENO STANJA MORSKEGA OKOLJA IN NAČIN DOSEGANJA

5. PRIPRAVA UKREPOV SKUPINE UKREPOV GLEDE NA OCENO STANJA MORSKEGA OKOLJA IN NAČIN DOSEGANJA CILJA NAČRTA I. UKREPI RELEVANTNI ZA VSE DESKRIPTORJE (D 1 -D 11) II. OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI (D 1), RIBJEGA STALEŽA (D 3), FUNKCIONALNOSTI PREHRANJEVALNIH SPLETOV (D 4), NEPOŠKODOVANEGA MORSKEGA DNO D 6 IN NESPREMENJENIH HIDROGRAFSKIH POGOJEV (D 7) III. NADZOR NAD VNOSOM IN PRISOTNOSTJO INVAZIVNIH IN POTENCIALNO INVAZIVNIH TUJERDONIH VRST (D 2) IV. NADZOR IN OMEJEVANJE ONESNAŽENJA S HRANILI (D 5) V. ZMANJŠANJE ONESNAŽENJA Z ONESNAŽEVALI (D 8) VI. NADZOR NAD ONESNAŽEVALI V MORSKI HRANI (D 9) VII. OMEJEVANJE IN NADZOR VNOSA ODPADKOV V MORJE (D 10) VIII. OMEJEVANJE IN NADZOR NAD VNOSOM PODVODNEGA HRUPA (D 11)

I. UKREPI RELEVANTNI ZA VSE DESKRIPTORJE (D 1 -D 11) Skupna ocena stanja morskega

I. UKREPI RELEVANTNI ZA VSE DESKRIPTORJE (D 1 -D 11) Skupna ocena stanja morskega okolja Št. ukrepov Ukrepi za vse deskriptorje (D 1 -D 11) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 5 4 Vsi ukrepi Ukrepi, ki se že izvajajo Predlog nadgradnje obstoječih ukrepov Ključni ukrepi: 1. Trajnostno pomorsko načrtovanje 2. Raziskave, usmerjene v učinkovito implementacijo Morske direktive.

II. OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI, RIBJEGA STALEŽA, FUNKCIONALNOSTI PREHRANJEVALNIH SPLETOV, NEPOŠKODOVANEGA MORSKEGA DNA, NESPREMENJENIH HIDROGRAFSKIH

II. OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI, RIBJEGA STALEŽA, FUNKCIONALNOSTI PREHRANJEVALNIH SPLETOV, NEPOŠKODOVANEGA MORSKEGA DNA, NESPREMENJENIH HIDROGRAFSKIH POGOJEV Ocena stanja za biotsko raznovrstnost, komercialne ribe, prehranjevalne splete, poškodbe morskega dna in hidrografske pogoje: - Stanje je dobro za: Izbrane vrste morskega okolja in bentoške habitate. - Stanje je slabo za: Mediolitoralne habitate in komericialne vrste rib (morski list, sardon, sardele) - PRELOV. - Velik odstotek neocenjenih kazalnikov ter nizka/srednja stopnja zanesljivosti ocene. Ukrepi za D 1, D 3, D 4, D 6, D 7 14 13 Št. ukrepov 12 10 8 8 6 6 4 2 0 Vsi ukrepi Ukrepi, ki se že izvajajo Predlog nadgradnje obstoječih ukrepov Ključni ukrepi: 1. Trajnostni ribolov naravni sub/regije (Jadran/Sredozemlje). 2. Preprečitev poškodb morskega dna – ureditev priveznih mest. 3. Izvajanje monitoringa za oceno stanja habitatov in nekomercialnih vrst rib.

III. NADZOR NAD VNOSOM IN PRISOTNOSTJO INVAZIVNIH IN POTENCIALNO INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST (D 2)

III. NADZOR NAD VNOSOM IN PRISOTNOSTJO INVAZIVNIH IN POTENCIALNO INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST (D 2) Ocena stanja za tujerodne vrste: Ocena okoljskega stanja Stopnja zanesljivosti še ni mogoče oceniti dobro še ni mogoče oceniti - Stanje glede prisotnosti tujerodnih vrst v slovenskem morju je dobro. Verjetno podcenjena ocena, saj je v Jadranskem morju zaznanih bistveno več tujerodnih vrst kot v slovenskem morju. - Velik odstotek neocenjenih kazalnikov ter nizka/srednja stopnja zanesljivosti ocene. Ukrepi za D 2 7 6 6 5 Št. ukrepov 5 4 3 2 1 1 0 Vsi ukrepi Ukrepi, ki se že izvajajo Predlog nadgradnje obstoječih ukrepov Ključni ukrepi: 1. Sprejem in izvajanje Strategije in Načrta ravnanja z balastnimi snovmi. 2. Izvajanje monitoringa za oceno stanja tujerodnih vrst. 3. Vzpostavitev informacijskega sistema za sistematično zbiranje podatkov o tujerodnih vrstah.

IV. NADZOR IN OMEJEVANJE ONESNAŽENJA S HRANILI (D 5) Ocena stanja za onesnaženje morja

IV. NADZOR IN OMEJEVANJE ONESNAŽENJA S HRANILI (D 5) Ocena stanja za onesnaženje morja s hranili: Stopnja zanesljivosti Ocena okoljskega stanja - Stanje glede vnosa hranil v slovenskem morju je dobro. - Mestoma se pojavljajo lokalna preseganja hranil – Piranski zaliv, Izola. - Občasni pojavi anoksij/hipoksij v Tržaškem zalivu. še ni mogoče oceniti dobro slabo nizka srednja visoka - Srednja stopnja zanesljivosti ocene. Ukrepi za D 5 6 5 5 Št. ukrepov 4 3 3 2 2 1 0 Vsi ukrepi Ukrepi, ki se že izvajajo Predlog nadgradnje obsoječih ukrepov Ključni ukrepi: 1. Vzpostavitev monitoringa vnosa hranil v morje na izlivih rek v morje.

V. ZMANJŠANJE ONESNAŽENJA Z ONESNAŽEVALI (D 8) Ocena stanja za onesnaženje morja z onesnaževali:

V. ZMANJŠANJE ONESNAŽENJA Z ONESNAŽEVALI (D 8) Ocena stanja za onesnaženje morja z onesnaževali: Ocena okoljskega stanja - Stanje morskega okolja je glede na prisotnost večine onesnaževal v dobrem stanju. Stopnja zanesljivosti - Stanje morskega okolja je zaradi preseganja tribultikositrovih (TBT) spojin v slabem stanju. delno ovrednoteno dobro slabo nizka srednja visoka - Cca 1/3 neocenjenih kazalnikov ter srednja stopnja zanesljivosti ocene. Ukrepi za D 8 12 Št. ukrepov 10 10 8 6 5 5 Ukrepi, ki se že izvajajo Predlog nadgradnje obstojelih ukrepov 4 2 0 Vsi ukrepi Ključni ukrepi: 1. Priprava in izvajanje regionalno (Sredozemlje) usklajenega načrta v primeru večjih nesreč na morju. 2. Identifikacija TBT ter priprava in izvedba učinkovitih ukrepov – nujno sodelovanje na sub/regiji (Jadran/Sredozemlje).

VI. NADZOR NAD ONESNAŽEVALI V MORSKI HRANI (D 9) Ocena stanja za prisotnost onesnaževal

VI. NADZOR NAD ONESNAŽEVALI V MORSKI HRANI (D 9) Ocena stanja za prisotnost onesnaževal v morski hrani: Ocena okoljskega stanja Stopnja zanesljivosti še ni mogoče oceniti dobro nizka - Stanje glede prisotnosti onesnaževal v morski hrani je dobro. - Ocena temelji le na analizi onesnaževal v morskih organizmih v procesu proizvodnje prehrane in distribucije. Za oceno je potrebno pridobiti podatke na podlagi ulovljenih morskih organizmov v slovenskem morju. - Cca ½ kazalnikov ni ocenjenih ter nizka stopnja zanesljivosti ocene. Ukrepi za D 9 3. 5 3 3 Št. ukrepov 2. 5 2 2 1. 5 1 1 0. 5 0 Vsi ukrepi Ukrepi, ki se že izvajajo Predlog nadgradnje obstoječih ukrepov Ključni ukrepi: 1. Izvajanje monitoringa vsebnosti onesnaževal v morskih organizmih ujetih v slovenskem morju.

VII. OMEJEVANJE IN NADZOR VNOSA ODPADKOV V MORJE (D 10) Ocena stanja za onesnaženje

VII. OMEJEVANJE IN NADZOR VNOSA ODPADKOV V MORJE (D 10) Ocena stanja za onesnaženje z odpadki: Ocena okoljskega stanja še ni mogoče oceniti dobro Stopnja zanesljivosti slabo nizka srednja - Ocena stanja ni bila podana. - Glede na trenutno znane podatke se predvideva, da je stanje glede odpadkov na obali slabo. visoka Ukrepi za D 10 8 7 7 6 Št. ukrepov 5 4 4 3 3 2 1 0 Vsi ukrepi Ukrepi, ki se že izvajajo Predlog nadgradnje obstoječih ukrepov Ključni ukrepi : 1. Izvajanje regionalnega akcijskega načrta za ravnanje z morskimi odpadki. 2. Izvajanje monitoringa za spremljanje količin, tipov ter izvora odpadkov.

VIII. OMEJEVANJE IN NADZOR NAD VNOSOM PODVODNEGA HRUPA (D 11) Ocena stanja za vnos

VIII. OMEJEVANJE IN NADZOR NAD VNOSOM PODVODNEGA HRUPA (D 11) Ocena stanja za vnos prekomernega podvodnega hrupa v morsko okolje: Ocena okoljskega stanja še ni mogoče oceniti dobro - Ocena stanja ni bila podana. - Glede na prve meritve podvodnega hrupa izhaja, da so vrednosti le-tega relativno visoke in potencialno škodljive za morske organizme, ki so občutljivi na podvodni hrup. slabo Ukrepi za D 11 7 Ključni ukrepi: 1. Monitoring podvodnega hrupa ter vzpostavitev informacijskega sistema za zbiranje podatkov. 2. Priprava kataloga omilitvenih ukrepov za zmanjšanje emisij podvodnega hrupa. 6 Št. ukrepov 5 4 3 2 1 0 Vsi ukrepi Ukrepi, ki se že izvajajo Predlog nadgradnje obstoječih ukrepov

6. SODELOVANJE JAVNOSTI Javna razgrnitev in posvet– zainteresirani deležniki – december 2015 Podajanje pripomb/predlogov

6. SODELOVANJE JAVNOSTI Javna razgrnitev in posvet– zainteresirani deležniki – december 2015 Podajanje pripomb/predlogov na Načrt upravljanja z morskim okoljem 1. Javna razgrnitev načrta - Objava dokumenta na spletni strani ministrstva od 24. 11. 2015 http: //www. mop. gov. si/ - Podaja predlogov in pripomb na e-naslov: gp. [email protected] si do 16. 12. 2015 2. Javni posveti/predstavitve: - Piran, 1. 12. 215 - Maribor, 9. 12. 2015