Narodowe wito Niepodlegoci KTO I DLACZEGO ODEBRA NAM

  • Slides: 27
Download presentation
Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

KTO I DLACZEGO ODEBRAŁ NAM WOLNOŚĆ ?

KTO I DLACZEGO ODEBRAŁ NAM WOLNOŚĆ ?

§Rozbiory Polski – okres w dziejach Polski i Litwy w latach 1772– 1795, kiedy

§Rozbiory Polski – okres w dziejach Polski i Litwy w latach 1772– 1795, kiedy Rzeczpospolita Obojga Narodów za sprawą sąsiednich Rosji, Prus i Austrii dokonała na ich rzecz cesji części swojego terytorium, jako wynik przegranej wojny bądź pod groźbą użycia siły.

 • Austria Zaborcy: Prusy: Rosja:

• Austria Zaborcy: Prusy: Rosja:

Przyczyną rozbiorów była niezdolność kraju do reform, mogących wzmocnić siłę militarną Polski. Mimo znacznego

Przyczyną rozbiorów była niezdolność kraju do reform, mogących wzmocnić siłę militarną Polski. Mimo znacznego potencjału gospodarczego, nie zdołano przeprowadzić koniecznych reform podatkowych (np. stałego opodatkowania szlachty i duchowieństwa) i politycznych (m. in. zniesienie liberum veto i pańszczyzny).

123 LATA ŻYCIA POLAKÓW W NIEWOLI

123 LATA ŻYCIA POLAKÓW W NIEWOLI

CZYM JEST RUSYFIKACJA? Proces, szczególnie nasilony w okresie zaborów, w którym państwo rosyjskie dążyło

CZYM JEST RUSYFIKACJA? Proces, szczególnie nasilony w okresie zaborów, w którym państwo rosyjskie dążyło do wynarodowienia Polaków poprzez stopniowe narzucanie języka, kultury, sztuki, religii prawosławnej i zwyczajów rosyjskich. Silnej rusyfikacji poddano dzieci, ze względu na ich ubogą jeszcze znajomość kultury i języka polskiego.

CZYM JEST GERMANIZACJA? Przymusowa germanizacja na ziemiach polskich – polegała na narzucaniu rdzennym mieszkańcom

CZYM JEST GERMANIZACJA? Przymusowa germanizacja na ziemiach polskich – polegała na narzucaniu rdzennym mieszkańcom ziem polskich języka niemieckiego oraz kultury i sztuki niemieckiej wbrew ich woli. Prowadzona była szczególnie w okresie rozbiorów Polski przez Królestwo Prus.

POWSTANIA Powstania to zrywy narodowowyzwoleńcze patriotycznych Polaków dla których Ojczyzna to najwyższe dobro. Pomimo,

POWSTANIA Powstania to zrywy narodowowyzwoleńcze patriotycznych Polaków dla których Ojczyzna to najwyższe dobro. Pomimo, że wszystkie powstania skończyły się porażką i represjami ze strony zaborców to podsycały nadzieję na wolne państwo.

Powstanie Listopadowe 1830 - 1831

Powstanie Listopadowe 1830 - 1831

Powstanie Krakowskie 1846

Powstanie Krakowskie 1846

Wiosna Ludów 1848 -1849

Wiosna Ludów 1848 -1849

Powstanie Styczniowe 1863 -1864

Powstanie Styczniowe 1863 -1864

OLA WIELKIEJ EMIGRACJI Tysiące Polaków zostało zmuszonych do ucieczki z własnego kraju. Na emigracji

OLA WIELKIEJ EMIGRACJI Tysiące Polaków zostało zmuszonych do ucieczki z własnego kraju. Na emigracji nie zapomnieli jednak o losach swojego narodu. Polacy tworzący tzw. Wielką Emigrację prowadzili działalność polityczną, wydawali dzieła i prasę, organizowali koncerty i robili wszystko żeby świat nie zapomniał o Polsce. Ogromną zasługę przypisać można wielu osobom, a najważniejsi z nich to: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Józef Bem, książę Adam Jerzy Czartoryski, Teodor Morawski, Ernest Malinowski, Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chopin i Maurycy Mochnacki.

I WOJNA ŚWIATOWA KONFLIKT TRZECH ZABORCÓW

I WOJNA ŚWIATOWA KONFLIKT TRZECH ZABORCÓW

PRZYCZYNY I WOJNY ŚWIATOWEJ §Sytuacje wewnętrzne państw i załamanie się systemu sojuszy. §Plan Schlieffena

PRZYCZYNY I WOJNY ŚWIATOWEJ §Sytuacje wewnętrzne państw i załamanie się systemu sojuszy. §Plan Schlieffena i wyścig zbrojeń §Kryzysy w Afryce i na Bałkanach.

Bezpośrednią przyczyną wybuchu tego strasznego konfliktu było zabójstwo austriackiego następcy tronu, bratanka cesarza Franciszka

Bezpośrednią przyczyną wybuchu tego strasznego konfliktu było zabójstwo austriackiego następcy tronu, bratanka cesarza Franciszka Józefa, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga. Lotaryńskiego d'Este. Ale zamach w Sarajewie był zaledwie iskrą, która wysadziła olbrzymią europejską prochownię.

Wybuch I Wojny Światowej wiązał się z ogromną nadzieją na odzyskanie wolności.

Wybuch I Wojny Światowej wiązał się z ogromną nadzieją na odzyskanie wolności.

I wojna światowa, trwała od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą,

I wojna światowa, trwała od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią i Stanami Zjednoczonymi a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami, Włochami i Niemcami, wspieranymi przez Imperium Osmańskie oraz Bułgarię.

LEGIONY POLSKIE § Pierwsza polska formacja wojskowa w XX w. Skupiła w sobie oddziały

LEGIONY POLSKIE § Pierwsza polska formacja wojskowa w XX w. Skupiła w sobie oddziały Strzelca Józefa Piłsudskiego, Drużyny Strzeleckie, Polowe Drużyny Sokoła oraz inne organizacje paramilitarne działające przed I wojną światową głównie na terenie zaboru austriackiego. Legiony powołane zostały 16 sierpnia 1914 r. przez Naczelny Komitet Narodowy, jako próba ratowania wojskowej inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Działały w ramach armii austro-węgierskiej i podlegały dowództwu Landwehry.

Józef Piłsudski (1867 -1935)

Józef Piłsudski (1867 -1935)

Działania wojenne przyniosły ogromne straty w ludziach oraz zniszczenia gospodarcze. Upadła monarchia w Niemczech,

Działania wojenne przyniosły ogromne straty w ludziach oraz zniszczenia gospodarcze. Upadła monarchia w Niemczech, Rosji i Austrii. Przestały istnieć Austro-Węgry. 11 listopada 1918 roku w Compiegnè podpisano rozejm kończący I Wojnę Światową. W Europie powstały nowe państwa, a Polska odzyskała niepodległość.