NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL ND ET ALTERNATIV TIL FENGSEL

  • Slides: 33
Download presentation
NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL (ND) ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE Ingunn Seim

NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL (ND) ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE Ingunn Seim

KORTVERSJON • Pilotprosjekt for bykommunene Bergen og Oslo med start 01. 06 • Dom

KORTVERSJON • Pilotprosjekt for bykommunene Bergen og Oslo med start 01. 06 • Dom på ND-program= Alternativ til fengsel • Rusavhengige som begår kriminalitet knyttet til rusavhengigheten • Samarbeidsprosjekt mellom Kriminalomsorgen, Bergen/Oslo kommune, Hordaland fylkeskommune/Grønland voksenopplæring og Helse Bergen/Helse øst • Kriminalomsorgen koordinerer Ingunn Seim

NASJONAL ORDNING LOKALE TILPASNINGER MANGE MULIGHETER Ingunn Seim

NASJONAL ORDNING LOKALE TILPASNINGER MANGE MULIGHETER Ingunn Seim

 • N • D asjonal ordning istrikts - tilpasninger Ingunn Seim

• N • D asjonal ordning istrikts - tilpasninger Ingunn Seim

STATSBUDSJETTET OPPTRAPPINGSPLANEN PÅ RUSFELTET • Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) – permanent og landsdekkende •

STATSBUDSJETTET OPPTRAPPINGSPLANEN PÅ RUSFELTET • Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) – permanent og landsdekkende • Regjeringen foreslår å bevilge 30 mill. kroner i 2016 - 20 mill. til Kriminalomsorgen - 8 mill. til Helsedirektoratet - 2 mill. til Utdanningsdirektoratet /Fylkesmannen i Hordaland Ingunn Seim

INVOLVERTE I UTRULLINGEN • • • Kriminalomsorgen Helsedirektoratet Fylkesmannen i Hordaland (opplæring) Domstoladministrasjonen Riksadvokaten

INVOLVERTE I UTRULLINGEN • • • Kriminalomsorgen Helsedirektoratet Fylkesmannen i Hordaland (opplæring) Domstoladministrasjonen Riksadvokaten • Styringsgruppe og arbeidsgruppe • Omfattende informasjonsarbeid Ingunn Seim

FORANKRING • Tverretatlighet • Eierforhold • Engasjement Ingunn Seim

FORANKRING • Tverretatlighet • Eierforhold • Engasjement Ingunn Seim

Dommen • • Strl. (2005) §§ 34 jmf 37, 1. ledd, bokstav f) Betinget

Dommen • • Strl. (2005) §§ 34 jmf 37, 1. ledd, bokstav f) Betinget dom med prøvetid på 2 -5 år Kan kombineres med fengselsstraff Lengden på fengselsstraffen som gjøres betinget/vilkårlig: mellom 3, 5 år og 45 dager • Domstolen følger straffegjennomføringen tett. • Dommen gjennomføres i 4 faser. • ND-forskrift Ingunn Seim

INNHOLDET I NARKOTIKAPROGRAMMET Samordning av hjelpetiltak - bo i egen bolig - innhold på

INNHOLDET I NARKOTIKAPROGRAMMET Samordning av hjelpetiltak - bo i egen bolig - innhold på dagtid på ukedager • Behandlingsopplegg • Opplærings- eller arbeidstiltak • Booppfølging • Økonomisk rådgivning og bistand • Fritidsopplegg • Familie/nettverk • Andre tiltak • Kontroll Ingunn Seim

MÅLSETTINGER • Rehabilitering • Forhindre ny kriminalitet • Samordne/koordinere hjelpetiltak Ingunn Seim

MÅLSETTINGER • Rehabilitering • Forhindre ny kriminalitet • Samordne/koordinere hjelpetiltak Ingunn Seim

MÅLGRUPPE/HVEM KAN DØMMES? • Personundersøkelse • «Hurtig-sjekk» for den som rekvirerer - rusrelatert kriminalitet

MÅLGRUPPE/HVEM KAN DØMMES? • Personundersøkelse • «Hurtig-sjekk» for den som rekvirerer - rusrelatert kriminalitet (i vid forstand) - ofte tidligere domfelt ( men ikke alltid) - skeptisk til vold, men ikke helt utelukket - tid før rettssaken Ingunn Seim

DOMFELTE I NARKOTIKAPROGRAMMET • Ca 20 i Bergen, ca 30 i Oslo pt •

DOMFELTE I NARKOTIKAPROGRAMMET • Ca 20 i Bergen, ca 30 i Oslo pt • Alder 21 - 51 • Både menn og kvinner • Ulike typer rusmidler • Ulikt omfang • Ulik varighet • Ulik bakgrunn • Rus-relatert kriminalitet • Samtykke/motiverte • 262 dommer i Bergen og Oslo 2006 -2016 Ingunn Seim

KJENNETEGN PÅ ND-DOMFELTE • • Rusavhengige Psykisk uhelse Fysisk uhelse Manglende skolegang/arbeidserfaring Dårlig nettverk

KJENNETEGN PÅ ND-DOMFELTE • • Rusavhengige Psykisk uhelse Fysisk uhelse Manglende skolegang/arbeidserfaring Dårlig nettverk Mange tap Upopulære på boligmarkedet • Ikke tilfredsstillende bolig • Manglende boevne • Kriminelle Ingunn Seim

Sammenlignet med SMS og RK • SMS jmf strl 2005 §§ 48 og 49

Sammenlignet med SMS og RK • SMS jmf strl 2005 §§ 48 og 49 - alternativ når: ikke idømt strengere enn fengsel inntil 1 år, eller sterke grunner - 30 -420 timer, gjennomføringstid som henger sammen med antall timer idømt • RK jmf strl 2005 § 34 og 37 f) - alternativ når: ruspåvirket kjøring jmf vgtrl §§ 31 jmf 22 + rusproblem - jmf forskriften: 10 mndr gj. f. tid, undervisning 20 -30 timer over 2 -3 mndr + bistå med henvsning - formål: trafikksikkerhet Ingunn Seim

INNHOLDET I NARKOTIKAPROGRAMMET Samordning av hjelpetiltak - bo i egen bolig - innhold på

INNHOLDET I NARKOTIKAPROGRAMMET Samordning av hjelpetiltak - bo i egen bolig - innhold på dagtid på ukedager (ukeplan) • Behandlingsopplegg • Opplærings- eller arbeidstiltak • Booppfølging • Økonomisk rådgivning og bistand • Fritidsopplegg • Familie/nettverk • Andre tiltak • Kontroll Ingunn Seim

EKSEMPEL PÅ SAMARBEIDSTILTAK • • • • Avrusningsklinikk Rusbehandling i institusjon Poliklinisk behandling Botrening

EKSEMPEL PÅ SAMARBEIDSTILTAK • • • • Avrusningsklinikk Rusbehandling i institusjon Poliklinisk behandling Botrening Skole/Utdanning Arbeidstiltak - attføringsbedrift Gjeldsrådgivning Legemiddelassistert rehabilitering (substitusjonsbehandling) Ansvarsgrupper Frivillige organisasjoner Politi – forsvarere Leger +++++ Ingunn Seim

EN HISTORIE FRA VIRKELIGHETEN PEDER ÅS 25 ÅR Personundersøkelse des. 2011: - Ruset seg

EN HISTORIE FRA VIRKELIGHETEN PEDER ÅS 25 ÅR Personundersøkelse des. 2011: - Ruset seg fra 16 år, store mengder heroin fra 18 år. Nettopp startet i LAR - Tidligere avrusingsopphold + kort opphold i Floenkollektivet - Nettopp flytta inn i leilighet i borettslag etter 3 mndr på Sandviken sykehus - Datter 3 år – samvær sammen med sine foreldre - Sysselsetting: play-station - Elendig fysisk helse + hepatitt C - Psykisk uhelse- oppfølging fra psykolog - Utdannelse: grunnkurs mekaniske fag + kurs - Arbeidsavklaringspenger fra NAV - God støtte i familien Ingunn Seim

DOM FEBRUAR 2012 • 8 mndr. betinget dom på vilkår av gjennomføring av ND.

DOM FEBRUAR 2012 • 8 mndr. betinget dom på vilkår av gjennomføring av ND. Prøvetid 2 år. • Domfelt for: - forsøk på ran - bedrageri - forsøk på bilbrukstyveri - oppbevaring, erverv og bruk av narkotika - skremmende og plagsom adferd - bæring av kniv på off. sted - tyveri/naskeri • Ikke tidligere domfelt Ingunn Seim

TILTAK – INNHOLD • Ansvarsgruppe annenhver måned: domfelt, ND, NAV stat og kommune, LAR,

TILTAK – INNHOLD • Ansvarsgruppe annenhver måned: domfelt, ND, NAV stat og kommune, LAR, fastlege, psykolog, Fretex • Medisinering (dosering, utdelingssted) • Behandling for hepatitt C • Økonomiske spørsmål • Utredning og behandling mht psykisk helse • Samvær med datter – barnevern • Arbeidstiltak • Skole – på vei mot fagbrev • Urinprøvekontroll • Oppmøtekontoll • Domstolskontroll: retten ca hver 3. måned Ingunn Seim

VED ENDT PRØVETID FEBRUAR 2014 - Negative up siden november 2012 Stabil på LAR-medisin

VED ENDT PRØVETID FEBRUAR 2014 - Negative up siden november 2012 Stabil på LAR-medisin Stabilisert mht psykisk helse Fremdeles samme bolig Stilte til alle avtaler med involverte etater Hovedansvaret for datteren Arbeidspraksis i bedrift i regi av Fretex Lønn gjennom Fretex m/jobbgaranti Nesten fullført fagbrev - En solskinnshistorie! Ingunn Seim

KONTROLL • Ruskontroll - hvordan? - hvem? - hvor ofte? - urinprøver – hvem

KONTROLL • Ruskontroll - hvordan? - hvem? - hvor ofte? - urinprøver – hvem tar disse? Friomsorgen, EK, LAR, lege? ? • Oppmøtekontroll - følges tiltakene opp? - tilbakemelding fra samarbeidsparter - fritak fra taushetsplikt Ingunn Seim

DOMSTOLSKONTROLL • • Iverksettingssamtale Overgang mellom faser Oppfølgingssamtaler Behandling av saken ved vilkårsbrudd hel/delvis

DOMSTOLSKONTROLL • • Iverksettingssamtale Overgang mellom faser Oppfølgingssamtaler Behandling av saken ved vilkårsbrudd hel/delvis omgjøring, forlengelse av prøvetid, nye vilkår – helhetlig/individuelt/hensiktsmessig • • Dommerens rolle større og større Viktig kontroll Uavhengighet Viktige tilbakemeldinger Ingunn Seim

DOMSTOLENE • Alle domstoler kan avsi dom på ND (66 tingretter) • Organiseringen av

DOMSTOLENE • Alle domstoler kan avsi dom på ND (66 tingretter) • Organiseringen av domstolene mht oppfølging av ND-saker? ? - de største? - se hen til geografi? • Faste ND-dager i de utvalgte tingrettene? • Tett samarbeid med domstolsadministrasjonen + Oslo/Bergen tingrett Ingunn Seim

HVA ER BRUDD? • BRUDD PÅ GRUNNVILKÅRET - ny kriminalitet - politi/påtalemyndighet tar seg

HVA ER BRUDD? • BRUDD PÅ GRUNNVILKÅRET - ny kriminalitet - politi/påtalemyndighet tar seg av saken - viktig med god dialog • BRUDD PÅ SÆRVILKÅR (ND) - ikke møte/holde avtaler - møte for sent - ikke gjøre det en skal for å komme videre i livet/ingen progresjon - ruse seg slik at en ikke klarer å følge opp tiltakene Ingunn Seim

EVALUERINGSRAPPORTEN EN OPPFØLGINGSSTUDIE AV 115 AV DE FØRSTE DOMFELTE BERGEN/OSLO, november 2014 OPPFØLGINSSTUDIE GJORT

EVALUERINGSRAPPORTEN EN OPPFØLGINGSSTUDIE AV 115 AV DE FØRSTE DOMFELTE BERGEN/OSLO, november 2014 OPPFØLGINSSTUDIE GJORT AV STURLA FALCK, SIRUS Ingunn Seim

HOVEDINNTRYKK • 1/3 fullførte – veldig bra mtp målgruppe og sammenlignet med behandling forøvrig

HOVEDINNTRYKK • 1/3 fullførte – veldig bra mtp målgruppe og sammenlignet med behandling forøvrig • Både de som fullførte og de som droppet ut viste en positiv utvikling, om enn noe svakere. • Resultatene fra ND synes bedre enn alternativet, ubetinget fengsel. • ND har vist at alternative reaksjonsformer er mulig for denne gruppen. Fengselsstraff for gjengangere dømt for narkotikaforbrytelser har tilbakefall på 85 prosent. Dette viser betydningen av å prøve alternative reaksjoner. • De som gikk gjennom fasene og tiltakene i ND fikk styrket sine muligheter for videre integrering i samfunnet. Ingunn Seim

DELTAKERNE I ND • 115 ND-dømte 2006 -2011 ble intervjuet på tre tidspunkt over

DELTAKERNE I ND • 115 ND-dømte 2006 -2011 ble intervjuet på tre tidspunkt over 2 år, med over ett års mellomrom: 115 personer på T 1, 106 på T 2 og 96 på T 3. • De var dømt for narkotikarelatert kriminalitet og hadde selv store rusmiddelproblemer. • De hadde gjennomsnittlig nærmere 15 år med blandingsmisbruk av rusmidler. • Alle var tidligere straffet for narkotikalovbrudd og vinningsforbrytelser, samt noen for vold. Gjennomsnittlig hadde de 15 tidligere dommer. Ingunn Seim

PROBLEMSTILLINGER • Hvordan var utviklingen til de som ble dømt til ND ved oppfølging

PROBLEMSTILLINGER • Hvordan var utviklingen til de som ble dømt til ND ved oppfølging etter ett og to år? Hadde deres situasjon bedret seg når det gjelder bruk av rusmidler, kriminalitet, psykisk og somatisk helse, bolig, arbeid/skole og sosialt nettverk? • Hvilke forskjeller kan registres for de som fullførte ND sammenlignet med de som droppet ut underveis? • Hvorfor ble ikke flere dømt til ND? • Hvordan var resultatene sammenlignet med Drug Court i andre land? Ingunn Seim

FULLFØRTE OG DROP-UT • Over en tredjedel av de dømte fullførte NDprogrammet. • De

FULLFØRTE OG DROP-UT • Over en tredjedel av de dømte fullførte NDprogrammet. • De 39 som fullførte ND hadde gjennomsnittelig tilbrakt to år og to måneder i programmet. • De som droppet ut var i ND i gjennomsnitt ett år og to måneder. • Gjennomsnittsalderen var 35 år i Oslo og 33 år i Bergen. Begge steder var 15 prosent kvinner. Ingunn Seim

UTVIKLINGEN TIL DE SOM DELTOK I ND Samtlige av områdene som ble undersøkt, viser

UTVIKLINGEN TIL DE SOM DELTOK I ND Samtlige av områdene som ble undersøkt, viser en positiv utvikling: • Tid i kontrollert miljø, rusmiddelmisbruk, kriminalitet, psykisk- og somatisk helse, utdanning, arbeid og sosiale relasjoner. • De som fullførte kom bedre ut enn de som falt fra underveis, men også disse viste en positiv utvikling. • Selvrapportert kriminalitet i form av nye tiltaler og domfellelser, viser en nedgang. • Det var en positiv utvikling med reduserte psykiske og somatisk lidelser, både for de som fullførte og for de som droppet ut. • Sosiale forhold og bosituasjonen framstår noe forbedret. • Av de som gikk på skole og eller arbeid fullførte 80 prosent. • Tilbakefall etter fullført ND er det vanskelig å si noe om – foreløpig. Ingunn Seim

BEGRENSNINGER Antall respondenter ble lavere en forutsatt. Dette reduserer muligheten for å trekke statistisk

BEGRENSNINGER Antall respondenter ble lavere en forutsatt. Dette reduserer muligheten for å trekke statistisk generaliserbare konklusjoner. Forskningsdesignet var noe uheldig og ikke justert ut fra endrede forutsetninger eller spesielt innrettet i forhold til ND. • Kan ikke si noe om hva som virker/ikke virker i forhold til ulike etatene som er involvert i teamet. Ingunn Seim

 • Oppgaven skal legges til friomsorgskontorene. • Bevilgningen dekker nye stillinger (NDkoordinatorer) ved

• Oppgaven skal legges til friomsorgskontorene. • Bevilgningen dekker nye stillinger (NDkoordinatorer) ved friomsorgskontorene. • Dagens ND-sentre i Bergen og Oslo styrkes for å bli kompetansesentre for ordningen i hele landet. • Sentrenes geografiske ansvarsområder utvides, og bemanningen ved kontorene i Bergen og Oslo skal styrkes. Ingunn Seim

HASTER! • • • Endring i forskriften Ansettelser/ opplæring/ informasjon Maler Felles rutiner Kostnader

HASTER! • • • Endring i forskriften Ansettelser/ opplæring/ informasjon Maler Felles rutiner Kostnader for domfelte ved reising til retten Hvilke tingretter? Viktige detaljer Mindre viktige detaljer Og mye mer… Ingunn Seim