Najczciej popeniane bdy we wnioskach o patno Departament

  • Slides: 16
Download presentation
Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10 -562 Olsztyn Tel. (0 -89) 521 -96 -00, Fax. (0 -89) 521 -96 -09 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23. 04. 10 r.

Wniosek o płatność Generator Wniosków jest na stronie: Płatniczych umieszczony www. rpo@warmia. mazury. pl

Wniosek o płatność Generator Wniosków jest na stronie: Płatniczych umieszczony www. [email protected] mazury. pl 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23. 04. 10 r.

Wniosek o płatność Rodzaje WNP: - Wnioskowanie o płatność i część sprawozdawcza - Wniosek

Wniosek o płatność Rodzaje WNP: - Wnioskowanie o płatność i część sprawozdawcza - Wniosek o płatność – część sprawozdawcza - Wniosek o płatność zaliczkową 3 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23. 04. 10 r.

Wniosek o płatność • Dane podstawowe • Dane Beneficjenta • Zestawienie dokumentów • Uzyskany

Wniosek o płatność • Dane podstawowe • Dane Beneficjenta • Zestawienie dokumentów • Uzyskany dochód • Źródła finansowania • Postęp rzeczowo-finansowy • Planowany przebieg rzeczowy i problemy napotkane w trakcie realizacji projektu • Wskaźniki realizacji • Harmonogram wydatków • Zgodności • Oświadczenia i załączniki • Drukowanie • Sprawdź wniosek 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23. 04. 10 r.

Dane podstawowe Data „od”… „do”… Jako datę „od …” należy wpisać datę poniesienia pierwszego

Dane podstawowe Data „od”… „do”… Jako datę „od …” należy wpisać datę poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowalnego lub datę rozpoczęcia realizacji projektu z umowy o dofinansowanie (należy wpisać datę wcześniejszą), zaś jako data „do …” należy wpisać datę kończącą okres za jaki składany jest wniosek, przez co rozumie się datę kończącą część sprawozdawczą z przebiegu realizacji projektu (datę wysłania wniosku, za wyjątkiem korekty wniosku). Wyjątkiem od tej sytuacji jest wniosek o płatność końcową, gdzie datę „do …” stanowić powinna data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego, jednak nie może być ona późniejsza niż data finansowego zakończenia realizacji projektu z umowy o dofinansowanie. Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem Należy podać kwotę poniesionych przez Beneficjenta wydatków objętych wnioskiem o płatność i związanych z realizowanym projektem (zarówno kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych – o ile projekt zakłada wydatki niekwalifikowane), również tych nie wykazanych w tabeli 12, a wykazanych w postępie rzeczowo-finansowym. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23. 04. 10 r.

 Zestawienie dokumentów Brak zgodności danych wprowadzonych do Zestawienia dokumentów z danymi przedstawionymi na

Zestawienie dokumentów Brak zgodności danych wprowadzonych do Zestawienia dokumentów z danymi przedstawionymi na kopiach dokumentów księgowych tj. : - nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu - nr dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków (wpisujemy numer bez skrótów FV, FV nr) - kwota brutto wydatku kwalifikowalnego i niekwalifikowalnego związanego z projektem - nazwa towaru lub usługi wykazana w odpowiedniej pozycji w przedstawianym dokumencie księgowym 6 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23. 04. 10 r.

Postęp rzeczowo-finansowy (1) • Należy wykazać wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne objęte wnioskiem związane z

Postęp rzeczowo-finansowy (1) • Należy wykazać wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne objęte wnioskiem związane z projektem (określone we wniosku o dofinansowane) • Krótki opis prezentujący stan realizacji poszczególnych kategorii kosztów • Wydatki od początku realizacji projektu – kwota winna odpowiadać wszystkim wydatkom kwalifikowalnym i niekwalifikowanym poniesionym od początku realizacji projektu. Wartość powinna być wyliczona na podstawie wydatków ujętych w obecnym i poprzednich wnioskach o płatność 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23. 04. 10 r.

Postęp rzeczowo-finansowy (2) Od 23 kwietnia 2010 r. wprowadzono nową pozycję we wniosku o

Postęp rzeczowo-finansowy (2) Od 23 kwietnia 2010 r. wprowadzono nową pozycję we wniosku o płatność Wydatki niekwalifikowalne brutto – należy podać kwotę przekraczającą wysokość zaplanowanych w umowie o dofinansowanie wydatków kwalifikowanych brutto (tj. niekwalifikowane nadwyżki). Przy wniosku o płatność końcową będzie sporządzony aneks do umowy uwzględniający ww. wydatki. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23. 04. 10 r.

Planowany przebieg rzeczowy i problemy napotkane w trakcie realizacji projektu • W kilku zdaniach

Planowany przebieg rzeczowy i problemy napotkane w trakcie realizacji projektu • W kilku zdaniach należy opisać zadania/etapy w podziale na kategorie kosztów, jakie Beneficjent planuje podjąć w ramach realizowanego projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym • Należy podać informację o ewentualnych problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu w okresie objętym wnioskiem o płatność, zadaniach planowanych do realizacji, a niezrealizowanych w tymże okresie, wraz podaniem powodów odstąpienia przez Beneficjenta od realizacji określonych zadań bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych, uniemożliwiających realizację konkretnych zadań. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23. 04. 10 r.

 Wskaźniki realizacji Wskaźniki produktu określają materialne efekty (np. wybudowane budynki i budowle, zrealizowane

Wskaźniki realizacji Wskaźniki produktu określają materialne efekty (np. wybudowane budynki i budowle, zrealizowane usługi, zakupiony sprzęt), jakie powstały w wyniku wydatkowania pieniędzy publicznych w okresie realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu opisują zmiany w sytuacji Beneficjenta, jego otoczeniu bądź ostatecznych odbiorców, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowania projektu. Tabela dotycząca wskaźników produktu powinna być wypełniania dla każdego wniosku o płatność, natomiast część tabeli z wskaźnikami rezultatu – wyłącznie dla wniosku o płatność końcową. Niezbędne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających osiągnięte wskaźniki. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23. 04. 10 r.

Harmonogram wydatków Należy przedstawić planowane wydatki kwalifikowalne ogółem, wydatki kwalifikowalne jakie Beneficjent planuje ponieść

Harmonogram wydatków Należy przedstawić planowane wydatki kwalifikowalne ogółem, wydatki kwalifikowalne jakie Beneficjent planuje ponieść w obecnym i w kolejnych kwartałach realizacji projektu. W harmonogramie wydatków nie ujmujemy wydatków przedstawionych w danym wniosku o płatność. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23. 04. 10 r.

Oświadczenia i załączniki (1) • Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z

Oświadczenia i załączniki (1) • Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta/osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta. • Przekazanie dokumentacji przetargowej do IZ na wszystkie postępowania (o ile zgodnie z umową Beneficjent ma taki obowiązek). • Umowy z wykonawcami (dotyczy beneficjentów, zwolnionych z obowiązku przekazywania dokumentacji przetargowej) 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23. 04. 10 r.

Oświadczenia i załączniki (2) Zapis na pierwszej stronie faktury: „Zakup dofinansowany ze środków Europejskiego

Oświadczenia i załączniki (2) Zapis na pierwszej stronie faktury: „Zakup dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 -2013” – w przypadku projektów, w których środki europejskie stanowią 100% przyznanego dofinansowania, - „Zakup dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 -2013” – w przypadku projektów, w których przyznane dofinansowanie składa się ze środków europejskich oraz towarzyszącego im wkładu krajowego z budżetu państwa. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23. 04. 10 r.

Oświadczenia i załączniki (3) • Wskazany na fakturach podmiot oraz NIP powinien być zgodny

Oświadczenia i załączniki (3) • Wskazany na fakturach podmiot oraz NIP powinien być zgodny danymi Beneficjenta lub realizatora projektu z umowy o dofinansowanie. • Wydatki przedstawione we wniosku o płatność winny być ponoszone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W przypadku przesunięć kwot między latami należy niezwłocznie aktualizować powyższy harmonogram. • W przypadku gdy w projekcie VAT jest kwalifikowalny należy do wniosku o płatność końcową dostarczyć pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego stwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu. • Zgodnie z zapisami umowy Beneficjenci zobowiązani są do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23. 04. 10 r.

Oświadczenia i załączniki (4) Na odwrocie faktury/innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej przedstawianej do

Oświadczenia i załączniki (4) Na odwrocie faktury/innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej przedstawianej do rozliczenia projektu należy umieścić: • Numer umowy/uchwały o dofinansowanie: • Nazwa i nr projektu: • Przedstawiony wydatek dotyczy kategorii wydatku kwalifikowalnego wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu: • Kwota wydatku kwalifikowalnego: • Projekt jest realizowany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. , Nr 223, poz. 1655, z późn. zm. ), art. … • Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym: data ……. . . podpis: ……… 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23. 04. 10 r.

Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w

Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23. 04. 10 r.