Nadzwyczajne rodki zaskarenia pojcie rodki zaskarenia ktre przysuguj

  • Slides: 28
Download presentation
Nadzwyczajne środki zaskarżenia – pojęcie środki zaskarżenia, które przysługują od orzeczeń prawomocnych i służą

Nadzwyczajne środki zaskarżenia – pojęcie środki zaskarżenia, które przysługują od orzeczeń prawomocnych i służą ich wzruszeniu

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym kodeksowe I. skarga kasacyjna II. skarga o wznowienie

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym kodeksowe I. skarga kasacyjna II. skarga o wznowienie postępowania III. skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (? )

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Art. 42411. § 3. Jeżeli w

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Art. 42411. § 3. Jeżeli w chwili orzekania sprawa ze względu na osobę nie podlegała orzecznictwu sądów polskich albo w sprawie droga sądowa była niedopuszczalna, Sąd Najwyższy – stwierdzając niezgodność wyroku z prawem – uchyla zaskarżony wyrok oraz wyrok sądu pierwszej instancji i odrzuca pozew albo umarza postępowanie. Kodeks postępowania cywilnego

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym kodeksowe I. skarga kasacyjna II. skarga o wznowienie

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym kodeksowe I. skarga kasacyjna II. skarga o wznowienie postępowania III. skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (? ) pozakodeksowe IV. wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia V. skarga nadzwyczajna

Wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia Art. 96. § 1. Sąd Najwyższy na wniosek Prokuratora

Wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia Art. 96. § 1. Sąd Najwyższy na wniosek Prokuratora Generalnego unieważnia prawomocne orzeczenie wydane w sprawie, która w chwili orzekania ze względu na osobę nie podlegała orzecznictwu sądów polskich lub w której w chwili orzekania droga sądowa była niedopuszczalna, jeżeli orzeczenie to nie może być wzruszone w trybie przewidzianym w ustawach o postępowaniach sądowych. Ustawa o SN

Wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia Art. 172. Naczelny Sąd Administracyjny unieważnia prawomocne orzeczenie sądu

Wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia Art. 172. Naczelny Sąd Administracyjny unieważnia prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego wydane w sprawie, która ze względu na osobę lub przedmiot nie podlegała orzecznictwu sądu administracyjnego w chwili orzekania i odrzuca skargę, jeżeli orzeczenie to nie może być wzruszone w trybie przewidzianym w ustawie. Sąd orzeka na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do rozpoznania wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o rozpoznaniu skargi kasacyjnej. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Skarga nadzwyczajna

Skarga nadzwyczajna

Art. 89. § 1. Jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego

Art. 89. § 1. Jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie może być wniesiona skarga nadzwyczajna, o ile: 1) orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji lub 2) orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub 3) zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego – a orzeczenie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Art. 89. § 1. Od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie

Art. 89. § 1. Od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, może być wniesiona skarga nadzwyczajna, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej i: 1) orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, 2) orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, 3) zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego – a orzeczenie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Art. 89. § 1. Jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego

Art. 89. § 1. Jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie może być wniesiona skarga nadzwyczajna, o ile: 1) orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji lub 2) orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub 3) zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego – a orzeczenie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Art. 79. 1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na

Art. 79. 1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji. Konstytucja RP

Art. 89. § 1. Jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego

Art. 89. § 1. Jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie może być wniesiona skarga nadzwyczajna, o ile: 1) orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji lub 2) orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub 3) zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego – a orzeczenie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Art. 3983. § 1. Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu

Art. 3983. § 1. Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; […]. Art. 5059. § 11. Apelację można oprzeć na zarzutach: 1) naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; […]. Kodeks postępowania cywilnego

Art. 174. Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez

Art. 174. Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; […]. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

„Obraza przepisów prawa materialnego (error iuris) obejmuje naruszenie przepisów każdej dziedziny prawa materialnego, stosowanych

„Obraza przepisów prawa materialnego (error iuris) obejmuje naruszenie przepisów każdej dziedziny prawa materialnego, stosowanych przez organ orzekający. Może to polegać na: /1/ błędnej wykładni przepisu; /2/ zastosowaniu nieodpowiedniego w świetle poczynionych ustaleń przepisu materialnego prawa karnego lub /3 zastosowaniu go w niewłaściwy sposób (np. orzeczeniu kary powyżej granic przewidzianych w danej normie przy braku podstaw do zaostrzenia kary bądź jej złagodzeniu przy braku podstaw do łagodzenia odpowiedzialności) albo /4/ zastosowaniu danego przepisu mimo zakazu określnego rozstrzygania lub /5/ niezastosowaniu normy, której stosowanie było obowiązkowe”. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 lipca 2016 r. , II AKa 115/16

Art. 89. § 1. Jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego

Art. 89. § 1. Jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie może być wniesiona skarga nadzwyczajna, o ile: 1) orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji lub 2) orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub 3) zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego – a orzeczenie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Art. 3983. § 3. Podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów

Art. 3983. § 3. Podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Art. 39813. § 2. W postępowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne powołanie nowych faktów i dowodów, a Sąd Najwyższy jest związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia. Kodeks postępowania cywilnego

Skarga nadzwyczajna – termin na wniesienie Art. 89. § 3. Skargę nadzwyczajną wnosi się

Skarga nadzwyczajna – termin na wniesienie Art. 89. § 3. Skargę nadzwyczajną wnosi się w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – w terminie roku od dnia ich rozpoznania. […]. Art. 115. § 1. W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy skarga nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie w sprawach, które uprawomocniły się po dniu 17 października 1997 r. Przepisu art. 89 § 3 zdanie pierwsze nie stosuje się.

Skarga nadzwyczajna – podmioty uprawnione Art. 89. § 2. Skargę nadzwyczajną może wnieść Prokurator

Skarga nadzwyczajna – podmioty uprawnione Art. 89. § 2. Skargę nadzwyczajną może wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Art. 115. § 1 a. Skarga nadzwyczajna od prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, które uprawomocniło się przed wejściem w życie niniejszej ustawy, może być wniesiona przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepisu art. 89 § 2 nie stosuje się.

Art. 418 § 1. Strona może wnieść podanie o złożenie rewizji nadzwyczajnej do Ministra

Art. 418 § 1. Strona może wnieść podanie o złożenie rewizji nadzwyczajnej do Ministra Sprawiedliwości lub Prokuratora Generalnego. § 2. Podanie można wnieść tylko raz i tylko do jednego z organów wymienionych w paragrafie poprzedzającym. Jeżeli w tej samej sprawie wniesiono kilka podań, należy je przekazać temu z powyższych organów, do którego wpłynęło pierwsze z nich, a jeżeli wpłynęły one do obu organów jednocześnie – temu z organów, który pierwszy podjął czynności. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Skarga nadzwyczajna – rodzaje rozstrzygnięć Art. 91 § 1. W przypadku uwzględnienia skargi nadzwyczajnej,

Skarga nadzwyczajna – rodzaje rozstrzygnięć Art. 91 § 1. W przypadku uwzględnienia skargi nadzwyczajnej, Sąd Najwyższy uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i stosownie do wyników postępowania orzeka co do istoty sprawy albo przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu sądowi, w razie potrzeby uchylając także orzeczenie sądu pierwszej instancji, albo umarza postępowanie. Sąd Najwyższy oddala skargę nadzwyczajną, jeżeli stwierdzi brak podstawy do uchylenia zaskarżonego orzeczenia.

1) uchylenie orzeczenia + przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania 2) uchylenie orzeczenia + orzeczenie

1) uchylenie orzeczenia + przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania 2) uchylenie orzeczenia + orzeczenie co do istoty sprawy

Art. 39816. Jeżeli podstawa naruszenia prawa materialnego jest oczywiście uzasadniona, a skargi kasacyjnej nie

Art. 39816. Jeżeli podstawa naruszenia prawa materialnego jest oczywiście uzasadniona, a skargi kasacyjnej nie oparto także na podstawie naruszenia przepisów postępowania lub podstawa ta okazała się nieuzasadniona, Sąd Najwyższy może na wniosek skarżącego uchylić zaskarżony wyrok i orzec co do istoty sprawy. Przepis art. 415 stosuje się odpowiednio. Kodeks postępowania cywilnego

1) uchylenie orzeczenia + przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania 2) uchylenie orzeczenia + orzeczenie

1) uchylenie orzeczenia + przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania 2) uchylenie orzeczenia + orzeczenie co do istoty sprawy 3) uchylenie orzeczenia + umorzenie postępowania 4) uchylenie orzeczenia + odrzucenie pozwu

Art. 39819. Jeżeli pozew ulegał odrzuceniu albo istniała podstawa do umorzenia postępowania, Sąd Najwyższy

Art. 39819. Jeżeli pozew ulegał odrzuceniu albo istniała podstawa do umorzenia postępowania, Sąd Najwyższy uchyla wydane w sprawie wyroki oraz odrzuca pozew lub umarza postępowanie. Przepis art. 415 stosuje się odpowiednio. Kodeks postępowania cywilnego

1) uchylenie orzeczenia + przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania 2) uchylenie orzeczenia + orzeczenie

1) uchylenie orzeczenia + przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania 2) uchylenie orzeczenia + orzeczenie co do istoty sprawy 3) uchylenie orzeczenia + umorzenie postępowania 4) uchylenie orzeczenia + odrzucenie pozwu 5) oddalenie skargi

Art. 89 § 4. Jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w § 1, a zaskarżone orzeczenie

Art. 89 § 4. Jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w § 1, a zaskarżone orzeczenie wywołało nieodwracalne skutki prawne, w szczególności jeżeli od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia upłynęło 5 lat, a także jeżeli uchylenie orzeczenia naruszyłoby międzynarodowe zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Najwyższy ogranicza się do stwierdzenia wydania zaskarżonego orzeczenia z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których wydał takie rozstrzygnięcie, chyba że zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji przemawiają za wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 91 § 1.

Art. 4241 a. § 2. Orzeczenie Sądu Najwyższego wydane na skutek wniesienia skargi kasacyjnej

Art. 4241 a. § 2. Orzeczenie Sądu Najwyższego wydane na skutek wniesienia skargi kasacyjnej traktuje się jak orzeczenie wydane w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi. Kodeks postępowania cywilnego