Nadzr weterynaryjny nad zdrowiem zwierzt akwakultury Gwny Inspektorat

  • Slides: 21
Download presentation
Nadzór weterynaryjny nad zdrowiem zwierząt akwakultury Główny Inspektorat Weterynarii

Nadzór weterynaryjny nad zdrowiem zwierząt akwakultury Główny Inspektorat Weterynarii

Podstawy prawne sprawowania nadzoru weterynaryjnego nad podmiotami sektora akwakultury Ø Dyrektywa Rady 2006/88/WE z

Podstawy prawne sprawowania nadzoru weterynaryjnego nad podmiotami sektora akwakultury Ø Dyrektywa Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (Dz. U. L 328 z 24. 11. 2006, str. 14, z późn. zm. ); Ø Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm. ); Ø Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 287, z późn. zm. ); Ø Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury (Dz. U. z 2008 r. Nr 190, poz. 1167); Ø Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury (Dz. U. z 2009 r. Nr 30, poz. 198).

Główne aspekty nadzoru weterynaryjnego 1. Rejestracja i zatwierdzanie podmiotów sektora akwakultury; 2. Kontrole urzędowe;

Główne aspekty nadzoru weterynaryjnego 1. Rejestracja i zatwierdzanie podmiotów sektora akwakultury; 2. Kontrole urzędowe; 3. Programy nadzoru stanu zdrowia zwierząt; 4. Programy zwalczania i nadzoru; 5. Powiadamianie i zwalczanie chorób podlegających obowiązkowi zwalczania; 6. Nadzór nad zdrowiem zwierząt umieszczanych na rynku

1. Rejestracja i zatwierdzanie Wzrost świadomości branży oraz właściwe zatwierdzanie zmierzają do ochrony, kontroli

1. Rejestracja i zatwierdzanie Wzrost świadomości branży oraz właściwe zatwierdzanie zmierzają do ochrony, kontroli i zwalczania chorób zwierząt akwakultury. Zatwierdzenie: • Przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury - PPSA (nr 92); • Zakłady przetwórcze przetwarzające lub poddające ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt (nr 93). Rejestracja: • Miejsca inne niż PPSA, w których zwierzęta wodne utrzymywane są bez zamiaru umieszczania na rynku (nr 27); • Łowiska typu „wpuść i złów” (nr 27); • PPSA umieszczające na rynku zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi (nr 27).

Rejestr podmiotów nadzorowanych zawiera przede wszystkim następujące dane: Nazwa i adres; Weterynaryjny numer weterynaryjny;

Rejestr podmiotów nadzorowanych zawiera przede wszystkim następujące dane: Nazwa i adres; Weterynaryjny numer weterynaryjny; Położenie geograficzne; Utrzymywane gatunki; Stwierdzony stan zdrowia; Typ gospodarstwa i rodzaj prowadzonej produkcji; Źródło poboru i miejsce usuwania wody

2. Kontrole urzędowe Obowiązek przeprowadzania kontroli urzędowych podmiotów prowadzących działalność w zakresie sektora akwakultury

2. Kontrole urzędowe Obowiązek przeprowadzania kontroli urzędowych podmiotów prowadzących działalność w zakresie sektora akwakultury wynika z § 24 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury (Dz. U. z 2008 r. Nr 190, poz. 1167). Kontrole urzędowe podmiotów prowadzących działalność w sektorze akwakultury przeprowadza powiatowy lekarz weterynarii. Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych określone zostały w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz. 400/R-01/2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie sektora akwakultury.

Kontrole urzędowe: § powinny być przeprowadzane regularnie, w oparciu o zagrożenie, oraz z właściwą

Kontrole urzędowe: § powinny być przeprowadzane regularnie, w oparciu o zagrożenie, oraz z właściwą częstotliwością; § przeprowadzane są bez wcześniejszego uprzedzenia, z wyjątkiem takich przypadków jak audyt. Mogą być również przeprowadzone ad hoc; § przeprowadzane są na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji pasz lub żywności oraz zwierząt i produktów zwierzęcych. obejmują co najmniej: • regularne inspekcje; • regularne wizyty; • pobieranie próbek (jeżeli jest to konieczne), z uwzględnieniem ryzyka, jakie stanowi prowadzenie danego przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury oraz zakładu w związku z chorobami zakaźnymi zwierząt akwakultury; są przeprowadzane z uwzględnieniem statusu epizootycznego danej strefy lub enklawy.

Częstotliwość przeprowadzania kontroli w ramach kontroli urzędowych Występujące gatunki brak gatunków podatnych na choroby

Częstotliwość przeprowadzania kontroli w ramach kontroli urzędowych Występujące gatunki brak gatunków podatnych na choroby Status epizootyczny Poziom zagrożenia Typ nadzoru Zalecana częstotliwość kontroli urzędowych Kategoria I uznane za wolne niski bierny 1 co 4 lata wysoki Kategoria I uznane za wolne Kategoria II objęte programem nadzoru Kategoria III nieokreślony Kategoria IV objęte programem zwalczania obecne gatunki podatne na jedną lub więcej chorób Kategoria V skażone 1 w roku aktywny, ukierunkowany lub bierny 1 co 2 lata niski wysoki średni ukierunkowany 1 co 2 lata 3 w roku 2 w roku 1 co 2 lata niski wysoki średni niski ukierunkowany średni niski wysoki średni aktywny bierny 1 co 2 lata 1 w roku 1 co 2 lata 1 co 4 lata

3. Programy nadzoru stanu zdrowia zwierząt Program nadzoru stanu zdrowia zwierząt akwakultury realizuje, we

3. Programy nadzoru stanu zdrowia zwierząt Program nadzoru stanu zdrowia zwierząt akwakultury realizuje, we własnym zakresie i na własny koszt, podmiot prowadzący działalność: - przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury; - zakład przetwórczy przetwarzający lub poddający ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt. Program nadzoru prowadzony jest: - w sposób dostosowany do danego typu produkcji; - w celu wykrycia podwyższonej śmiertelności i chorób podlegających obowiązkowi zwalczania. Częstotliwość przeprowadzania kontroli w ramach programu nadzoru określona jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury.

4. Programy zwalczania i nadzoru Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 marca

4. Programy zwalczania i nadzoru Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Główny Lekarz Weterynarii opracowuje: programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; programy nadzoru nad chorobami zakaźnymi zwierząt akwakultury mające na celu osiągnięcie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, strefę lub enklawę statusu wolnego od danej choroby zakaźnej.

Stanowisko Zespołu ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej w sprawie kierunków działań mających na

Stanowisko Zespołu ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej w sprawie kierunków działań mających na celu stworzenie lub poprawę istniejących mechanizmów zwalczania KHV w Polsce oraz pomocy dla gospodarstw rybackich dotkniętych chorobą z dnia 01. 02. 2012: „Zespół rekomenduje podjęcie przez administrację następujących działań: 1. Odejście od idei wdrażania w Polsce programu zwalczania KHV, jako choroby zwalczanej z urzędu. 2. Zaprzestanie prowadzenia krajowego monitoringu KHV (przywrócenie monitoringu mogłoby nastąpić po wykreśleniu KHV z listy chorób nieegzotycznych). 3. Wystąpienie do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wykreślenie KHV z listy chorób nieegzotycznych – podlegających notyfikacji. 4. Analizę prawną możliwości sprowadzenia do Polski z Izraela lipcówki karpia szczepionej przeciw KHV. ”

5. Powiadamianie i zwalczanie chorób podlegających obowiązkowi zwalczania W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej

5. Powiadamianie i zwalczanie chorób podlegających obowiązkowi zwalczania W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności podwyższonej śmiertelności zwierząt akwakultury, posiadacz zwierzęcia jest obowiązany m. in. do: niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Choroby ryb podlegające obowiązkowi zwalczania Choroby nieegzotyczne: 1) Wirusowa posocznica krwotoczna (VHS); 2) Zakaźna

Choroby ryb podlegające obowiązkowi zwalczania Choroby nieegzotyczne: 1) Wirusowa posocznica krwotoczna (VHS); 2) Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN); 3) Zakaźna anemia łososi (ISA); 4) Zakażenie herpewsirusem koi (KHV) Choroby egzotyczne: 1) Epizootyczna martwica układu krwiotwórczego (EHN); 2) Zakaźny zespół owrzodzenia (EUS).

Zwalczanie chorób ryb z mocy prawa Ogólne zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt: Rozdział 8

Zwalczanie chorób ryb z mocy prawa Ogólne zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt: Rozdział 8 „Zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt” ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Szczegółowe zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury

Podejrzenie wystąpienia choroby nieegzotycznej Pobieranie próbek do badań Objęcie gospodarstwa nadzorem urzędowym Zakaz przemieszczania

Podejrzenie wystąpienia choroby nieegzotycznej Pobieranie próbek do badań Objęcie gospodarstwa nadzorem urzędowym Zakaz przemieszczania zwierząt akwakultury z i do gospodarstwa + (ewentualnie zezwolenie na wniosek posiadacza zwierząt) Kategoria I + + Kategoria III + + Kategoria IV + (ewentualnie zezwolenie na wniosek posiadacza zwierząt) Kategoria V

Stwierdzenie wystąpienia choroby nieegzotycznej Dochodzenie epizootyczne Uznanie gospodarstwa za skażone + + Kat. III

Stwierdzenie wystąpienia choroby nieegzotycznej Dochodzenie epizootyczne Uznanie gospodarstwa za skażone + + Kat. III + Określenie Zakaz odnowy Spożycie przez Usuwanie i obszaru populacji zwierząt ludzi lub unieszkodliwiazapobiegania wodnych i przetwarzanie zw. nie martwych rozprzestrzeniaprzemieszczania akwakultury, które ryb i żywych ryb niu się choroby zwierząt akwakultury osiągnęły rozmiary wykazujących (obszar ochronny w obrębie/do i z handlowe i nie objawy kliniczne i obszar nadzoru) obszaru zapobiegania wykazują objawów choroby rozprzestrzenianiu klinicznych się choroby + + + + + Kat. IV + + + Kat. V + + +

Stwierdzenie wystąpienia choroby nieegzotycznej c. d. Kat. I Usuwanie i Odłogowanie, Program Zgoda na

Stwierdzenie wystąpienia choroby nieegzotycznej c. d. Kat. I Usuwanie i Odłogowanie, Program Zgoda na prowadzenie Przemieszczaunieszkodliwianie unieszkodliwia- oczyszczanie i zwalczania chowu zwierząt nie zwierząt akwakultury, nie martwych odkażanie akwakultury do skażonych które nie osiągnęły zwierząt skażonych niewykazujących gospodarstw rozmiarów gospodarstw objawów klinicznych handlowych i nie choroby do czasu wykazują objawów osiągnięcia rozmiarów klinicznych choroby handlowych lub na przemieszczanie do innej skażonej strefy lub enklawy + + + + Kat. II + + Kat. IV + + Kat. V + +

6. Nadzór nad zdrowiem zwierząt umieszczanych na rynku Regulują: 1. Rozdział 7 ustawy z

6. Nadzór nad zdrowiem zwierząt umieszczanych na rynku Regulują: 1. Rozdział 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt „Wymagania weterynaryjne dla umieszczania na rynku zwierząt akwakultury”; 2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunkówwektorów (Dz. U. L 337 z 16. 12. 2008, str. 41, z późn. zm. )

Zwierzęta akwakultury przeznaczone do chowu lub hodowli umieszcza się na rynku, jeżeli: 1. nie

Zwierzęta akwakultury przeznaczone do chowu lub hodowli umieszcza się na rynku, jeżeli: 1. nie wykazują klinicznych objawów chorób; 2. pochodzą z gospodarstw, w których nie stwierdzono podwyższonej śmiertelności; 3. nie są zwierzętami, które powinny być zabite lub poddane unieszkodliwieniu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych tych zwierząt.

Przemieszczanie zwierząt akwakultury Kategoria Status epizootyczny Można Wydawanie świadectw zdrowia wprowadzać Wstęp Wysyłka zwierzęta

Przemieszczanie zwierząt akwakultury Kategoria Status epizootyczny Można Wydawanie świadectw zdrowia wprowadzać Wstęp Wysyłka zwierzęta z: Można wysyłać zwierzęta do: I Wolny I Tak Nie do III, V Tak do I, IV wszystkich kategorii II Program nadzoru I Tak Nie III, V III Nieokreślony I, III Nie III, V IV Program zwalczania I Tak V V Skażony wszystkie kategorie Nie Tak V

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ