NABAVNO POSLOVANJE Hrvoje Budi mr sc Hrvoje Budi

  • Slides: 27
Download presentation
NABAVNO POSLOVANJE Hrvoje Budić mr. sc. Hrvoje Budić, viši predavač E – mail: hbudic@vup.

NABAVNO POSLOVANJE Hrvoje Budić mr. sc. Hrvoje Budić, viši predavač E – mail: [email protected] hr Vrijeme konzultacija: Utorak 12. 00 h – 14. 00 h

LITERATURA • OSNOVNA LITERATURA: • Ružić, Drago: Razmjenski odnosi u marketingu – organizacija i

LITERATURA • OSNOVNA LITERATURA: • Ružić, Drago: Razmjenski odnosi u marketingu – organizacija i provedba, Ekonomski fakultet Osijek, 2002. • Ferišak Vilim: Nabava: Politika – strategija – organizacija – management, vlastito, drugo, aktualizirano i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2006. • DODATNA LITERATURA: • Ružić Drago: E – marketing, Ekonomski fakultet Osijek, 2009. • Žilbert, B. : Strateška nabava, Mate, Zagreb, 2007. • Zakon o javnoj nabavi NN (110/07, 90/11, 83/13, 143/13)

CILJ KOLEGIJA • CILJ KOLEGIJA je ovladati teorijskim i praktičnim znanjima iz područja nabavnog

CILJ KOLEGIJA • CILJ KOLEGIJA je ovladati teorijskim i praktičnim znanjima iz područja nabavnog poslovanja poslovnih subjekata u suvremenim tržišnim uvjetima.

SADRŽAJ KOLEGIJA • 1) Nabava (pojam, ciljevi, značenje, načela, svrha, položaj), • 2) Organizacija

SADRŽAJ KOLEGIJA • 1) Nabava (pojam, ciljevi, značenje, načela, svrha, položaj), • 2) Organizacija nabave (organizacijska struktura nabave, organizacija poslovanja nabave, oblikovanje organizacijske strukture nabave, oblici organizacijske strukture nabave), • 3) Strategijski management nabave (ispitivanje tržišta nabave, istraživanje tržišta nabave, objekti i područja istraživanja tržišta nabave, metode istraživanja tržišta nabave), • 4) Politika i strategija nabave (politika količina, politika kakvoće, politika nabavnih cijena, politika izvora nabave i odnosa s dobavljačima, politika ugovora o nabavi, politika plaćanja roba i usluga),

 • 5) Operativno planiranje nabave (planovi nabave, planiranje potreba za predmetima rada i

• 5) Operativno planiranje nabave (planovi nabave, planiranje potreba za predmetima rada i uslugama, planiranje načina nabavljanja – rokovi, količine, sustavi nabavljanja, planiranje zaliha), • 6) Operativno poslovanje nabave (elementi procesa nabavljanja – zahtjev za nabavu, upit, ponuda, vođenje pregovora o nabavi, ugovor o nabavi i narudžba, etika u nabavi), • 7) Javna nabava (važnost i primjena Zakona o javnoj nabavi, postupci, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, Zakon o koncesijama, Zakon o javno – privatnom partnerstvu),

 • 8) Specijalizirana tržišta i posebni oblici trgovanja (sajmovi, aukcije, burze), • 9)

• 8) Specijalizirana tržišta i posebni oblici trgovanja (sajmovi, aukcije, burze), • 9) Razmjenski odnosi na elektroničkom tržištu (elektronička trgovina – B 2 B trgovina, B 2 C trgovina, mobilna trgovina; , tehnološka infrastruktura elektroničke trgovine, prednosti i nedostatci elektroničke trgovine, elektronička plaćanja, e - prodavaonice), • 10)Internet (pojmovno određenje, Internet servisi, modeli i sredstva oglašavanja na Internetu), • 11) Elektronički marketing (pojmovno određenje, marketing mix e – tržišta, tehnike, e – marketing informacijski sustav, segmentacija na Internetu),

 • 12) E – distribucija (evolucija kanala distribucije i tipovi posrednika, funkcije distribucijskog

• 12) E – distribucija (evolucija kanala distribucije i tipovi posrednika, funkcije distribucijskog kanala, poslovni modeli e – kanala), • 13) Usluge u procesima nabave i prodaje (otprema robe, prijevoz, robni dokumenti, carine).

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA Očekuje se da će student, nakon položenog ispita

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA Očekuje se da će student, nakon položenog ispita iz kolegija Nabavno poslovanje moći: - Suprotstaviti temeljne čimbenike strateškog i operativnog poslovanja nabave. - Postaviti temeljne ciljeve funkcije nabave. - Utvrditi značaj primjene adekvatne strategije nabave. - Obrazložiti važnost strategijskog upravljanja nabavom. - Interpretirati smisao primjene različitih kombinacija politika nabave. - Izabrati optimalnu organizacijsku strukturu nabave. - Utvrditi adekvatan plan nabave. - Odabrati optimalno operativno poslovanje nabave. - Argumentirati važnost primjene informacijsko komunikacijske tehnologije u nabavnom poslovanju.

NAČIN POLAGANJA ISPITA • • • 3 + 1 (3 sata predavanja + 1

NAČIN POLAGANJA ISPITA • • • 3 + 1 (3 sata predavanja + 1 sat seminar) u tjednu Elementi ocjenjivanja (ukupno 5 ECTS bodova) 2 kolokvija (svaki 35 bodova, ukupno 70 bodova) Studenti koji pristupe 1. kolokviju moraju ostvariti minimalno ½ bodova za prolaznu ocjenu. Takvi studenti mogu pristupiti 2. kolokviju. Studenti koji ne polože 1. kolokvij, ne mogu pristupiti 2. kolokviju i dužni su izaći na pisani i usmeni dio ispita Sudjelovanje na nastavi (15 turnusa predavanja= 1 bod po predavanju – ukupan mogući broj bodova =15) Pristupni rad (15 bodova - Izrada pristupnog rada i konkretizacija teme = 10 bodova Prezentacija pristupnog rada i odgovaranje na pitanja =5 bodova) UKUPNO =100 bodova Seminarski rad (rad koji pišu studenti koji imaju posebno upisan seminar u indeks u okvirima pristupnog rada, sadržajno i okvirno). 1. kolokvij – redovni studenti – 11. 04. 2014. , DV 5, 10 H 2. kolokvij – redovni studenti – 13. 06. 2014. , DV 5, 10 H 1. kolokvij – izvanredni studenti - – 07. 04. 2014. (16 h, d. Vorana naknadno objavljena na webu) 2 - kolokvij izvanredni studenti - 12. 05. 2014. (15 h, DV 1)

POHAĐANJE NASTAVE Studentima su predavanja obvezna jer se vodi evidencija dolazaka na nastavu. Da

POHAĐANJE NASTAVE Studentima su predavanja obvezna jer se vodi evidencija dolazaka na nastavu. Da bi dobili potpis studenti moraju obavezno prisustvovati na minimalno 70% predavanja. (10 predavanja) i 80% seminarske nastave (10 turnusa seminarske nastave). Studenti koji zbog bolesti ne dođu na predavanja moraju donijeti važeću ispričnicu od liječnika. Studenti koji kasne na predavanje mogu ući u učionicu pod prvom pauzom, ali će im se dolazak na nastavu evidentirati kao 50% prisutnosti na nastavi toga predavanja. Studenti koji učestalo ometaju nastavu mogu biti udaljeni sa predavanja, te im se bilježi prisutnost u onolikoj mjeri u kojoj su na predavanjima bili prisutni.

KRITERIJI OCJENJIVANJA • Prema Kriterijima ocjenjivanja i vrednovanja ishoda učenja na Veleučilištu u Požegi

KRITERIJI OCJENJIVANJA • Prema Kriterijima ocjenjivanja i vrednovanja ishoda učenja na Veleučilištu u Požegi konačna ocjena formira se na sljedeći način: • KOLOKVIJ • 90 -100% bodova 5 (izvrstan) • 80 -89, 9% bodova 4 (vrlo dobar) • 70 -79, 9% bodova 3 (dobar) • 50 -69, 9% bodova 2 (dovoljan) • PISMENI ISPIT • 90 -100% bodova 5 (izvrstan) • 80 -89, 9% bodova 4 (vrlo dobar) • 70 -79, 9% bodova 3 (dobar) • 50 -69, 9% bodova 2 (dovoljan)

SEMINARSKA NASTAVA • Seminarska nastava započinje 3 tjedan u semestru. • Pristupni rad se

SEMINARSKA NASTAVA • Seminarska nastava započinje 3 tjedan u semestru. • Pristupni rad se može pisati, ili izlagati samostalno, ili u grupama po dvoje. Izlaganje seminara izvodi se putem Power. Point prezentacije u vremenu cca 15 min. • Studenti dobivaju okvirne teme pristupnih radova po područjima, a nakon toga u vrijeme konzultacija, ili nakon nastave sami predlažu (prijavljuju) konkretnu temu pristupnog rada, te nakon prihvaćanja izrađuju pristupni rad. • Redovni studenti dužni su se konzultirati oko teme pristupnih radova, najkasnije 2. tjedna prije dana izlaganja pristupnog rada. • Seminarski rad (izrađuju ga studenti koji imaju posebno upisan u indeks seminar iz kolegija po dogovoru sa nastavnikom)

NAČIN PISANJA SEMINARSKOG (PRISTUPNOG) RADA • Min 6 - 8 stranica (bez sadržaja, popisa

NAČIN PISANJA SEMINARSKOG (PRISTUPNOG) RADA • Min 6 - 8 stranica (bez sadržaja, popisa literature, slika i grafikona – stranice moraju biti ispunjene do kraja) u pisanom i elektronskom obliku + Power. Point prezentacija cca 15 min • Font 12, Arial, Times New Roman • Prored 1 • Margine 2 • Isticanje fusnota • Numeriranje slika, tablica i grafikona

KONCEPT PISANJA SEMINARSKOG RADA • Naslovna stranica (naziv institucije, stručni studij, tema rada, ime

KONCEPT PISANJA SEMINARSKOG RADA • Naslovna stranica (naziv institucije, stručni studij, tema rada, ime studenta, mentor, broj indeksa, datum) • Sadržaj, • Popis slika, popis tablica, popis grafikona, • Uvod u problem (Numerirano kao stranica broj 1. i kao zaglavlje broj 1. ) • Teoretska razrada odabrane teme, • Funkcioniranje u praktičnom smislu (primjer iz prakse), • Prijedlozi unaprijeđenja, mišljenja, kritike, prijedlozi, • Zaključak, • Popis literature (Numeriran)

OKVIRNE TEME SEMINARSKIH RADOVA • 1) Organizacija nabave (organizacijska struktura, organizacija poslovanja određenog poduzeća

OKVIRNE TEME SEMINARSKIH RADOVA • 1) Organizacija nabave (organizacijska struktura, organizacija poslovanja određenog poduzeća u određenoj djelatnosti), • 2) Ispitivanje tržišta nabave (poduzeće u RH, ispitati veleprodajno tržište nabave hrane, informatičkih usluga, tržište mobilne telefonije i sl. ), • 3) Politika i strategija nabave (norme kakvoće u određenim industrijama – ISO standardi), • 4) Planiranje nabave (napraviti plan nabave određenog dobra ili usluge, kakvi planovi postoje, zašto nam trebaju određena dobra i usluge, sustavi nabavljanja u poduzećima i sl. ), • 5) Proces nabave u poduzeću i njegovi elementi (elektronička nabava, od zahtjeva za nabavu do zaključivanja ugovora), • 6) Korištenje postupaka javne nabave u određenim djelatnostima i tvrtkama,

 • 7)Specijalizirana tržišta i posebni oblici trgovanja (prikazati načine i oblike poslovanja na

• 7)Specijalizirana tržišta i posebni oblici trgovanja (prikazati načine i oblike poslovanja na burzama, sajmovima, aukcijama i sl. ), • 8) Elektronička trgovina, elektronička plaćanja, e – prodavaonice, • 9) Internet servisi, društvene mreže, • 10) E – marketing informacijski sustav, • 11) E kanali distribucije (turizam, ugostiteljstvo…), • 12) Usluge u prodaji i nabavi ( trgovački posrednici u procesu nabave).

1. PREDAVANJE

1. PREDAVANJE

POJAM NABAVE • NABAVA je funkcija (u smislu poslovne organizacijske jedinice) i djelatnost (označava

POJAM NABAVE • NABAVA je funkcija (u smislu poslovne organizacijske jedinice) i djelatnost (označava radnje koje se vrše u smislu nabave roba i usluga) poduzeća i drugih poslovnih sustava koja se brine o opskrbi materijalima, opremom, uslugama i energijom potrebnim za realizaciju ciljeva poslovnog sustava.

 • NABAVA U UŽEM SMISLU podrazumijeva odvijanje operativnih poslova u procesu pribavljanja objekta

• NABAVA U UŽEM SMISLU podrazumijeva odvijanje operativnih poslova u procesu pribavljanja objekta nabave. • To su poslovi koji se odvijaju svakodnevno u svrhu realiziranja definiranih potreba i zahtjeva. Potrebe i zahtjevi mogu biti izraženi kroz kakvoću, količinu, cijenu, rokove, mjesto, vrijeme i sl. Takvi operativni poslovi nabave mogu biti: 1. Primanje, ispitivanje i objedinjavanje zahtjeva za nabavu, 2. Upiti dobavljačima, 3. Prijam i vrednovanje ponuda, 4. Vođenje pregovora, 5. Izbor dobavljača i naručivanje, 6. Praćenje rokova isporuke, prijam i ispitivanje naručene robe i ostalih pratećih dokumenata, • 7. Reklamacije, kontrola zaliha, izvještavanje i sl. • •

 • NABAVA U ŠIREM SMISLU – pored operativnih podrazumijeva i strategijske poslove. •

• NABAVA U ŠIREM SMISLU – pored operativnih podrazumijeva i strategijske poslove. • Strategijski poslovi nabave mogu biti: • 1. Planiranje nabave, • 2. Benchmarking nabave, (Benchmarking definiramo kao potrebu za ljudima i organizacijama koje su najbolje u djelatnostima kojima se bave i stavljanje njihova znanja, prilagođenog i oplemenjenog u funkciju našeg uspješnog poslovanja). [1] • 3. Kontroling nabave, • 4. Istraživanje tržišta nabave i izrada tržišnih studija, • 5. Izračunavanje ekonomičnih količina nabave, • 6. Vrijednosna analiza nabave, • 7. Management odnosa sa dobavljačima, • 8. Priprema i sklapanje dugoročnih ugovora. [1] Renko, N. , Pavičić, J. : Benchmarking i mogućnosti njegove primjene, RRIF, br. 8, kolovoz 1998. , str. 99.

OPĆI CILJEVI NABAVE • Najvažniji opći ciljevi nabave su pribaviti materijale i usluge: •

OPĆI CILJEVI NABAVE • Najvažniji opći ciljevi nabave su pribaviti materijale i usluge: • 1. Funkcionalno odgovarajuće kakvoće, • 2. Po najpovoljnijoj cijeni, • 3. U ekonomičnoj količini, • 4. U pravo vrijeme, • 5. Iz najpovoljnijih izvora, • 6. Uz najmanje rizike, • 7. Uz visoki servis isporuke, • 8. Uz postizanje najveće moguće zaštite okoliša, • 9. Uz dobre odnose s dobavljačima.

 • Ostvarenje općih ciljeva nabave ovisi o mnogo činitelja ( npr. u vrijeme

• Ostvarenje općih ciljeva nabave ovisi o mnogo činitelja ( npr. u vrijeme krize veliki značaj ima niska cijena, u vrijeme konjukture , ili rasta prodaje veliko značenje ima visoki servis isporuke, te odrađivanje posla isporuke na maksimalno profesionalan i efikasan način).

SVRHA NABAVE • Svrha je funkcije nabave ostvariti postavljene ciljeve u svezi s opskrbom

SVRHA NABAVE • Svrha je funkcije nabave ostvariti postavljene ciljeve u svezi s opskrbom organizacije (opskrbiti organizaciju potrebnim uslugama, sredstvima i energijom što se ne proizvodi u vlastitoj režiji). • U svrhu toga opskrba mora biti odgovarajuće kakvoće, u potrebnoj količini, po povoljnim cijenama, u pravo vrijeme i na pravom mjestu, iz pouzdanih izvora. • Nabava u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama i poslovnim funkcijama mora osigurati harmonično odvijanje poslovnog procesa u skladu sa interesima tvrtke, djelatnika i šire zajednice.

 • Svrha je nabave, dakle, da poveže i uskladi potrebe vlastite organizacije za

• Svrha je nabave, dakle, da poveže i uskladi potrebe vlastite organizacije za sredstvima, uslugama i energijom, što ih sama ne proizvodi, s interesima dobavljača tih objekata opskrbe. [2]. Ferišak, V. : Nabava: Politika – strategija – organizacija – management, 2. aktualizirano i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2006. , str. 44.

POLOŽAJ NABAVE • Položaj (pozicija) nabave može se promatrati s aspekta strukture organizacije i

POLOŽAJ NABAVE • Položaj (pozicija) nabave može se promatrati s aspekta strukture organizacije i uloge nabave u oblikovanju ciljeva, izvršavanju zadataka i definiranju strategije nabavljanja te s aspekta integracije nabave u sustav poslovanja poduzeća. [ 3]. Ferišak, V. : Nabava: Politika – strategija – organizacija – management, 2. aktualizirano i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2006. , str. 47.

NAČELA NABAVE • • • • 1) Stvaranje vrijednosti i dobiti za organizaciju a)

NAČELA NABAVE • • • • 1) Stvaranje vrijednosti i dobiti za organizaciju a) Proširiti doseg nabave i kontinuirano ostvarivati uštede, b) Održavati dugoročne odnose sa dobavljačima, 2) Procesi i upravljanje a) Dugoročno razvijanje sposobnosti organizacije i procesa sveobuhvatnom transformacijom organizacije, njezinih procesa i politika, te komunikacijom duž cijele organizacije, b) Maksimiziranje vrijednosti nabave prilagodbom organizacije kontinuiranom poboljšavanju, 3) Mjerenje uspješnosti i naplaćivanje a) Postizanje najveće troškovne učinkovitosti konkurentnom razinom usluga, b) Mjerenje organizacije djelotvornom metrikom uspješnosti, c) Definiranje razine uspješnosti i uzvratna naplata, 4) Potpora sistemu i upravljanje talentom a) IT sistemi i sredstva, b) Nabavu učiniti funkcijom koja oblikuje karijere ljudi.