N TP CHNG III Mc tiu H thng

  • Slides: 11
Download presentation
ÔN TẬP CHƯƠNG III Môc tiªu - HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ d·y

ÔN TẬP CHƯƠNG III Môc tiªu - HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ d·y sè, cÊp sè céng, cÊp sè nh©n. - BiÕt gi¶i bµi to¸n b» ng ph ư¬ng ph¸p quy n¹p to¸n häc, xÐt ®ưîc mét d·y sè tăng hay gi¶m, tÝnh bÞ chÆn cña d·y sè, ¸p dông c¸c c «ng thøc vÒ cÊp sè céng, cÊp sè nh©n ®Ó gi¶i to¸n. - Tư duy c¸c vÊn ®Ò mét c¸ch logic cã hÖ thèng.

I. LÝ THUYẾT ÔN TẬP CHƯƠNG III 1. Chøng minh mÖnh ®Ò b» ng

I. LÝ THUYẾT ÔN TẬP CHƯƠNG III 1. Chøng minh mÖnh ®Ò b» ng ph ư¬ng ph¸p quy n¹p to¸n häc: B ưíc 1: KiÓm tra mÖnh ®Ò ®óng víi n=p B ưíc 2: Gi¶ thiÕt quy n¹p mÖnh ®Ò ®óng víi n=k ( ) Chøng minh mÖnh ®Ò ®óng víi n=k+1 2. Cho d·y sè (un) + (un ) lµ d·y sè t¨ng nÕu víi ta cã un<un+1 + (un ) lµ d·y sè gi¶m nÕu víi ta cã un>un+1 + D·y sè (un) bÞ chÆn trªn nÕu sao cho víi ta cã: + D·y sè (un) bÞ chÆn dư íinÕu sao cho víi ta cã: + D·y sè (un) bÞ chÆn nÕu sao cho ta cã: 2

ÔN TẬP CHƯƠNG III C¸c c «ng thøc : 3) CÊp sè céng sè

ÔN TẬP CHƯƠNG III C¸c c «ng thøc : 3) CÊp sè céng sè nh©n 4) CÊp

II. BÀI TẬP

II. BÀI TẬP

C¢u hái Tr¾c nghiÖm 1. Cho d·y sè (un) biÕt un=3 n. H·y chän

C¢u hái Tr¾c nghiÖm 1. Cho d·y sè (un) biÕt un=3 n. H·y chän ph ư¬ng ¸n ®óng: a) Sè h¹ng un+1 b» ng: (A)3 n+1 3(n+1) (B) 3 n+3 (C) 3 n. 3 (D) b) Sè h¹ng u 2 n b» ng: (A)2. 3 n (B) 9 n 6 n c) Sè h¹ng un-1 b» ng: (A)3 n-1 (B). 3 n 15/01/2008 3 n-1 (C) 3 n+3 (C) 3 n-3 (D) 6

2. H·y cho biÕt d·y sè (un) nµo d ưíi ®©y lµ d·y sè

2. H·y cho biÕt d·y sè (un) nµo d ưíi ®©y lµ d·y sè t¨ng, nÕu biÕt c «ng thøc sè h¹ng tæng qu¸t un cña nã lµ: 15/01/2008 7

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC - Xem lại các bài tập đã làm - Làm

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC - Xem lại các bài tập đã làm - Làm tiếp các bài tập còn lại trong SGK - Làm thêm các bài tập trong SBT