Myndighetsrollens dilemma Jag tycker att just mtet r

  • Slides: 18
Download presentation
Myndighetsrollens dilemma ”Jag tycker att just mötet är ju det som är utvecklande men

Myndighetsrollens dilemma ”Jag tycker att just mötet är ju det som är utvecklande men samtidigt ganska jobbigt också utifrån den positionen man sitter i, alltså myndighetsposition, tycker jag var grymt jobbig…… jag var yngre än vad dom var och ändå hade dom så stor respekt för mig på nåt sätt. Jag förstod inte riktigt, alltså förstår gör man ju, men det känns jobbigt… ta ner mig från den där piedestalen som ni har satt mig på. ”

Definition av makt (Max Weber) • ”Möjligheten att få igenom sin vilja i en

Definition av makt (Max Weber) • ”Möjligheten att få igenom sin vilja i en social relation, också i händelse av motstånd, oavsett vad denna möjlighet beror på. ” • ”Att bruka makt är lika ofta bra som dåligt”

Max Weber • Tysk sociolog, nationalekonom och filosof, anses tillsammans med Marx, Pareto, Durkheim

Max Weber • Tysk sociolog, nationalekonom och filosof, anses tillsammans med Marx, Pareto, Durkheim vara grundare av samhällsvetenskapen sociologi. Hans rykte som en av sociologins grundare består i hans beskrivning av sociologin och andra centrala begreppsdefinitioner. • Sociologi Studiet av människan som social och kulturell varelse.

Maktutövning-Maktbalans-Maktkonflikt Maktutövning • Det finns en samhällelig och kanske personlig benägenhet att tona ned

Maktutövning-Maktbalans-Maktkonflikt Maktutövning • Det finns en samhällelig och kanske personlig benägenhet att tona ned makt o kontrollfunktionen mellan klient och hjälpapparat. • Man skulle kunna säga att välfärdsstaten också kan uppfattas som att man skall hålla rätt på eller kontrollera medborgarna. • Att maktutövning kan leda till förödande resultat hänger inte sällan samman med att utövarna av makten är omedvetna eller oprofessionella.

 Maktbalans • Samhällets Hjälpapparat är ett systemet med utrymme för bedömningar och tolkningar

Maktbalans • Samhällets Hjälpapparat är ett systemet med utrymme för bedömningar och tolkningar inom ramen för lagstiftning lagar och regler det ger en ojämlik maktbalans, även om klienterna har lagstadgade rättigheter och därvid viss makt. • När man blir klient eller patient blir man samtidigt beroende av en professionell hjälpare för att få bästa möjliga hjälperbjudande.

Maktkonflikter • Ibland sammanfaller hjälparens och klientens vilja, men man kan också ha olika

Maktkonflikter • Ibland sammanfaller hjälparens och klientens vilja, men man kan också ha olika uppfattningar vad som i grunden är klientens bästa. • Man försätts i ett underläge som främjar : medgörlighet och anpassning - ”den goda klienten” kritik o kamp – ”den besvärliga klienten” Strategier kan också vara passivitet, vägran

Äkta hjälpsamhet var ödmjuk och tjäna - härska ej ”Om jag vill lyckas med

Äkta hjälpsamhet var ödmjuk och tjäna - härska ej ”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när han tror att han kan hjälpa andra. För att hjälpa någon person måste jag visserligen förstå mer än vad han/hon gör, men först och främst förstå det han/hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andra i stället för att hjälpa. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa”. Søren Aabye Kierkegaard

Professionell hjälpare –vad innebär det ? Att ta ansvar för sitt eget varande Att

Professionell hjälpare –vad innebär det ? Att ta ansvar för sitt eget varande Att vara professionell ställs ofta i motsats till att vara subjektiv, personlig eller privat. Ställs detta i motsats så kan det finnas risk att just de kvaliteter man har genom att använda sig av sina egna erfarenheter riskerar att gå förlorade och man blir en människa som varken kan dela med sig eller inger förtroende Att se sig själv som instrumentet I vårdande yrken är det utövaren själv som är instrumentet. Du har inget annat redskap än dig själv. är du snickare eller sömmerska så har du verktyg eller symaskin som en förutsättning för att kunna utöva ditt yrke.

Att balansera intellekt och känsla Att ha tillgång till sitt känsloliv är en rik

Att balansera intellekt och känsla Att ha tillgång till sitt känsloliv är en rik potentiell resurs när det gäller att utöva socialt arbete, kanske en förutsättning. Medmänsklighet är inte lika med kravlöshet. Att förmedla en vision Att som behandlare kunna förmedla en vision eller hopp är en av de främsta förmågorna för att kunna åstadkomma förändring, vi riskerar att mot bakgrund av tidigare erfarenheter börja med att påtala svårigheter för antingen skall bli besviken. Där någonstans tog vi kanske farväl av vår kreativitet våra drömmar vår fantasi

Att vara etiskt medveten Den professionella yrkesrollen är också en roll som medför makt

Att vara etiskt medveten Den professionella yrkesrollen är också en roll som medför makt och kontroll vilket kan upplevas som en moralisk konflikt, som det kan vara svårt att acceptera o förhålla sig till. Allt arbete med människor innebär ett värdeval som oundvikligen kommer till uttryck i våra handlingar.

Att förstå sin egen roll är en viktig del av professionaliteten. Viktigt att kontinuerligt

Att förstå sin egen roll är en viktig del av professionaliteten. Viktigt att kontinuerligt utveckla ett medvetet o kritiskt förhållningssätt till vår yrkesroll Två nivåer Samhällsperspektiv - yrkesrollen som en del av ett socialt system Individperspektiv - yrkesrollen i förhållande till yrkesutövaren som individ, egna behov, önskningar, värden o normer. Rollerna som klient och hjälpare är komplementära dvs rollerna endast är meningsfulla i förhållande till varandra

Professionalitet o altruism (medmänsklighet) • Ett utmärkande drag för professionaliseringen av hjälpapparaten är att

Professionalitet o altruism (medmänsklighet) • Ett utmärkande drag för professionaliseringen av hjälpapparaten är att de hjälpande handlingarna utförs i form av avlönat arbete. • Detta sätter fingret på det latenta spänningsförhållandet mellan professionalism och medmänsklighet. Problem uppstår när handläggaren enbart ser sitt arbete som professionell yrkesutövning. • Professionalitet och medmänsklighet är dock inte motpoler i den goda yrkesmässigheten är dessa integrerade delar och medmänskligheten den levande drivkraften.

Klientstyrning o resursorientering • Att sikta på att stärka klientens potential till självhjälp innebär

Klientstyrning o resursorientering • Att sikta på att stärka klientens potential till självhjälp innebär att utgå från ett resursorienterat tänkande. • Det betyder främst att betrakta varje människa som unik, men också en tro på att alla människor inom sig har behövliga resurser för att lösa sina egna livsproblem och göra det bästa möjliga av sina liv. • Många människor har – både sjuka och friska har emellertid tappat eller blockerat kontakten med de egna resurserna. • Detta innebär att uppgiften blir att hjälpa klienten att komma i kontakt medsina egna fysiska, psykiska och sociala resurser. En sådan ansats innebär att påett djupare plan betrakta varje individ som ansvarig för sitt eget liv.

Att bli klient- en livshistorisk förändring • Från subjekt till ett objekt Man förvandlas

Att bli klient- en livshistorisk förändring • Från subjekt till ett objekt Man förvandlas från den som agerar bedömer, beslutar till den som blir utsatt/föremål för bedömning och beslut. • Risken att passiviseras av en långvarig klientkarriär är påtaglig • Privatlivet privatiseras En ren privat angelägenhet blir föremål för insyn och ingripande från det offentliga.

 • Från normalitet till avvikelse Man går från att vara en familj som

• Från normalitet till avvikelse Man går från att vara en familj som andra med vanliga konflikter och problem till att bli en klientfamilj. • Vardagsspråk och fackspråk När en person blir klient händer det också något med språket det sker en övergång från vardagsspråk till fackspråk. • Språk och kultur Det är också viktigt att komma ihåg att även de språkkoder som används skiljer sig mellan olika subkulturer i samhället beroende på klasstillhörighet, ålder och etnicitet bakgrundsmiljö

Vardagsspråk- fackspråk - några exempel • En mammas släpphänthet mot sina barn översätts till

Vardagsspråk- fackspråk - några exempel • En mammas släpphänthet mot sina barn översätts till – ”avsaknad av gränssättning” – • Den ”olydiga” ungen blir ett barn med ”beteendestörning” • Barn som får driva vind för våg är på socialarbetarspråk ”utsatta för bristande omsorg” • En klients misstänksamhet mot samhällets inblandning i sitt privatliv blir till”bristande samarbetsvilja” • En önskan att själv lösa sina psykiska problem blir till behandlingsmotstånd

Klient och hjälpare en motsägelsefull relation • Relationen mellan klient och hjälpare är ingen

Klient och hjälpare en motsägelsefull relation • Relationen mellan klient och hjälpare är ingen ”vanlig relation” • Man måste lära sig hur man skall uppträda både som hjälpare och klient • Den professionella hjälparen oftast spelar på hemmaplan medan klienten spelar på bortaplan. • Hjälparen går utbildning får handledning pratar med och delar erfarenheter med kollegor, • Klientrollen däremot är informell och får ofta improviseras fram

Hjälp som rus Det utmärkande här är motsättningen mellan den själuppoffrande hjälparfasaden o den

Hjälp som rus Det utmärkande här är motsättningen mellan den själuppoffrande hjälparfasaden o den dolda baksidan av egna bortträngda konflikter och behov • Vara betydelsefull • Få förtroenden • Bli bekräftad • Ställföreträdande upplevelser (att få insyn i andra människors ibland annorlunda och kanske spännande ibland kanske betydligt mer spännande och innehållsrikt än mitt eget). • Att tillfredsställa sina egna privata behov eller att vara en frigörare (skillnaden är ofta mycket påfallande för den som är klient).