Mvzu Mhsullarn bldrlmsi v sat 1 2 3

  • Slides: 13
Download presentation
Mövzu: Məhsulların bölüşdürülməsi və satışı 1. 2. 3. 4. 5. Mövzunun planı Məhsulların bölüşdürülməsi

Mövzu: Məhsulların bölüşdürülməsi və satışı 1. 2. 3. 4. 5. Mövzunun planı Məhsulların bölüşdürülməsi və satışının mahiyyəti, funksiyaları və səviyyələri Satış kanallarının iştirakçılarının ümumi xarakteristikası Satış kanallarının seçilməsinə təsir edən amillər Məhsulların fiziki bölüşdürülməsinin təşkili Ehtiyyatların idarə edilməsi

1 - ci sual. Məhsulların bölüşdürülməsi və satışının mahiyyəti, funksiyaları və səviyyələri Məhsulların bölüşdürülməsi

1 - ci sual. Məhsulların bölüşdürülməsi və satışının mahiyyəti, funksiyaları və səviyyələri Məhsulların bölüşdürülməsi və satışının məqsədi tələb olunan məhsulların lazım olan vaxtda, lazım olan yerdə münasib qiymətə istehlakçılara çatdırılmasını və mübadilə prosesinin həyata keçirilməsini təmin etməkdir. Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün məhsulların bölüşdürülməsi və satışı prosesində bir sıra funksiyalar yerinə yetirilir. Onlara aşağıdakılar aiddir: v İnformasiyanın toplanması və istehlakçıların məlumatlandırılması; v Sifarişlərin qəbulu və işlənməsi; v Məhsulların nəql edilməsi və aralıq məntəqələrdə yükləmə - boşaltma əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi;

Məhsulların bölüşdürülməsi və satışının funksiyaları(2) v Satış ehtiyyatlarının yaradılması və idarə v edilməsi; v

Məhsulların bölüşdürülməsi və satışının funksiyaları(2) v Satış ehtiyyatlarının yaradılması və idarə v edilməsi; v Məhsulların saxlanması və anbarlarda v işlənməsinin (yenidən emalının) təşkili; v Son və institutsional istehlakçılara xidmətlərin göstərilməsi; v Satış kanallarının seçilməsi və məhsulların satışının təşkili; v Məhsula mülkiyyət hüququnun satıcıdan alıcıya verilməsi; v Risklərin satıcıdan alıcıya ötürülməsi.

a) Birbaşa satış kanalı İstehsalçı İstehlakçı b) Dolayı satış kanalları Topdan satış tcarəti İstehsalçı

a) Birbaşa satış kanalı İstehsalçı İstehlakçı b) Dolayı satış kanalları Topdan satış tcarəti İstehsalçı Topdan satış ticar. Agent İstehlakçı Pərakəndə ticarət Topdan satış tic. Pərakəndə satış Şəkil. Satış kanalının tipləri İstehlakçı

Marketinq kanalının təşkili formaları Marketinq kanalının aşağıdakı üç təşkili forması mövcuddur: • Ənənəvi marketinq

Marketinq kanalının təşkili formaları Marketinq kanalının aşağıdakı üç təşkili forması mövcuddur: • Ənənəvi marketinq sistemi; • Şaquli marketinq sistemi; • Üfiqi marketinq sistemi.

Şaquli marketinq sisteminin aşağıdakı üç forması mövcuddur: • Korporativ marketinq sistemi; • Kontrakta əsaslanan

Şaquli marketinq sisteminin aşağıdakı üç forması mövcuddur: • Korporativ marketinq sistemi; • Kontrakta əsaslanan şaquli marketinq sistemi; • İnzibati( idarə olunan ) şaquli marketinq sistemi.

Bölüşdürmə şəbəkəsinin əhatə olunması formaları Bölüşdürmə şəbəkəsinin əhatə olunma baxımından aşağıdakı formaları mövcuddur: •

Bölüşdürmə şəbəkəsinin əhatə olunması formaları Bölüşdürmə şəbəkəsinin əhatə olunma baxımından aşağıdakı formaları mövcuddur: • İntensiv satış; • Selektiv (seçmə) satış; • Eksklüziv satış.

2 - ci sual. Satış kanallarının iştirakçılarının ümumi xarakteristikaları Birbaşa satışın formaları: • Müəssisənin

2 - ci sual. Satış kanallarının iştirakçılarının ümumi xarakteristikaları Birbaşa satışın formaları: • Müəssisənin satış bölməsi və ya ticarət nümayəndələri vasitəsilə satış; • Kataloqlarla satış; • Poçtla satış; • Telemarketinqlə satış; • İnternetlə satış.

Vasitəçilərlə satışın formaları Vasitəçilərlə satış topdansatış və pərakəndə ticarət formasında həyata keçirilir. Topdansatış ticarət

Vasitəçilərlə satışın formaları Vasitəçilərlə satış topdansatış və pərakəndə ticarət formasında həyata keçirilir. Topdansatış ticarət müəssisələrinin aşağıdakı növləri vardır: Ø İstehsalçının topdansatış ticarət müəssisəsi; Ø Müstəqil topdansatış ticarət müəssisəsi; Ø Tam xidmətli topdansatış ticarət müəssisəsi; Ø Məhdud xidmətli topdansatış ticarət müəssisələri.

Pərakəndə ticarət müəssisələri Pərakəndə ticarət aşağıdakı ticarət müəssisələri tərəfindən həyata keçirilir: ü İxtisaslaşmış mağazalar;

Pərakəndə ticarət müəssisələri Pərakəndə ticarət aşağıdakı ticarət müəssisələri tərəfindən həyata keçirilir: ü İxtisaslaşmış mağazalar; ü Univermaqlar; ü Super marketlər( univerisamlar ); ü Superstorlar ( super mağazalar ); ü Hipermarketlər; ü Diskaunter mağazalar; ü Anbar klublar və anbar mağazalar.

3 - cü sual. Satış kanallarının seçilməsinə təsir göstərən amillər. Satış kanallarının seçilməsinə aşağıdakı

3 - cü sual. Satış kanallarının seçilməsinə təsir göstərən amillər. Satış kanallarının seçilməsinə aşağıdakı dörd qrup amillər təsir göstərir: • Bazarın xüsusiyyəti; • Məhsulun xüsusiyyəti; • Müəssisənin xüsusiyyəti ilə əlaqədar olan amillər; • Nəqliyyat tədarükət xərclərinin məbləği.

4 - cü sual. Məhsulalrın fiziki bölüşdürülməsinin təşkili Məhsulların fiziki yerdəyişməsi onların nəql edilməsi

4 - cü sual. Məhsulalrın fiziki bölüşdürülməsinin təşkili Məhsulların fiziki yerdəyişməsi onların nəql edilməsi sayəsində baş verir. Məhsulların nəql edilməsində aşağıdakı nəqliyyat növlərindən istifadə edilir: • • • Avtomobil nəqliyyatı; Dəmiryolu nəqliyyatı; Su nəqliyyatı; Boru kəməri nəqliyyatı; Hava nəqliyyatı. Fənn müəllimi: i. e. n, . , dos. İ. M. Xeyirxəbərov

5 – ci sual. Ehtiyyatların idarə edilməsi Məhsulların istehsalı və istehlakı zaman, məkan və

5 – ci sual. Ehtiyyatların idarə edilməsi Məhsulların istehsalı və istehlakı zaman, məkan və miqdar etibarı ilə üst – üstə düşmədiyindən həm istehsalçı, həm də ticarət müəssisələri istehsal və satışın fasiləsizliyini təmin etmək məqsədiilə müəyyən miqdar ehtiyyat yaradırlar. Bu ehtiyyatlar tərkib ehtiyyatı ilə üç hissəyə ayırılır: • Cari ehtiyyatlar; • Sığorta ehtiyyatları; • Hazırlıq ehtiyyatları.