Mundtlig prve i 10 klasse Nye prver i

  • Slides: 59
Download presentation
Mundtlig prøve i 10. klasse Nye prøver i 10. klasse Onsdag d. 30. september

Mundtlig prøve i 10. klasse Nye prøver i 10. klasse Onsdag d. 30. september 2009 VIA, CFU Herning Finn Bangsgaard og Kurt Thybo

HISTORIK – hvorfor nu det … • Tjek af mål • Ønske om at

HISTORIK – hvorfor nu det … • Tjek af mål • Ønske om at gøre perspektiveringsdelen tydeligere • Opgivelsernes betydning • En skole i bevægelse • Udmeldte forsøg • Evaluering • Fra 2009/10 - 10. klasse kun en mulighed Mundtlig prøve i 10. klasse 2

Mundtlig prøve i 10. klasse 3

Mundtlig prøve i 10. klasse 3

Tekster om prøver • Fælles Mål 2009 • Bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli

Tekster om prøver • Fælles Mål 2009 • Bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 • Vejledning til prøverne i faget dansk (Ny – 31. 8. 09) • Bekendtgørelse 262 af 20 marts 2007 (karakterskala) • Prøver, evaluering og undervisning • Orientering om folkeskolens afsluttende prøver WWW. SKOLESTYRELSEN. DK Mundtlig prøve i 10. klasse 4

Bekendtgørelse nr. 749 Fælles prøvebekendtgørelse Formål og anvendelsesområde Tilrettelæggelse og planlægning Adgang til prøve

Bekendtgørelse nr. 749 Fælles prøvebekendtgørelse Formål og anvendelsesområde Tilrettelæggelse og planlægning Adgang til prøve Prøveformer Prøveafholdelse Bedømmere (censorer og eksaminatorer) Bedømmelse og karaktergivning Afgangsbevis Fejl og mangler i forbindelse med prøver Klager i forbindelse med prøver Afholdelse af folkeskolens afgangsprøver på frie skoler og ungdomsskoler Øvrige bestemmelser Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Bilag 1 Folkeskolens afgangsprøver Bilag 2 10. -klasse-prøve Bilag 3 - 7 Mundtlig prøve i 10. klasse 5

Vejledning til prøverne i faget dansk De vigtigste ændringer i forhold til den tidligere

Vejledning til prøverne i faget dansk De vigtigste ændringer i forhold til den tidligere vejledning er følgende: 1. Folkeskolens 10. -klasse-prøve er helt ændret Den skriftlige prøve i 10. klasse består af 3 dele – to kortere opgaver bestående af henholdsvis en læse- og sprogbrugsdel og en genredel med en opgave i modtagerrettet kommunikation samt en længere opgave i skriftlig fremstilling ud fra varierede oplæg og opgaver. Den mundtlige prøve i 10. klasse svarer til prøveform B ved afgangsprøven, men med 10. -klasse-slutmålene som udgangspunkt for vurderingskriterierne. Der opgives kun to større fiktive værker: En dansk roman og en dansk spillefilm. 4. Der er ændret i de vejledende karakterbeskrivelser, så de svarer til Fælles Mål 2009. 5. Sprogbrugen om læsning er ændret. Se Undervisningsvejledningen for faget dansk i Fælles Mål 2009 under punktet Læse. http: //www. uvm. dk/service/Publikationer/Folkeskolen Mundtlig prøve i 10. klasse 6

Vejledning til prøverne i faget dansk – 10. klasse Udfolder bekendtgørelsen, bl. a. •

Vejledning til prøverne i faget dansk – 10. klasse Udfolder bekendtgørelsen, bl. a. • Opgivelser • Prøvekrav • • Fordybelsesområder Lodtrækning Vejledning Eksempler Prøveoplægget Synopsen Prøveafholdelse Vurderingskriterier Mundtlig prøve i 10. klasse 7

PLANLÆGNING AF UNDERVISNINGEN - UD FRA MÅL OG FREM MOD PRØVE

PLANLÆGNING AF UNDERVISNINGEN - UD FRA MÅL OG FREM MOD PRØVE

SLUTMÅL – Dansk i 10. klasse CKF’er fastholdt • Det talte sprog • Det

SLUTMÅL – Dansk i 10. klasse CKF’er fastholdt • Det talte sprog • Det skrevne sprog – læse – skrive • Sprog, litteratur og kommunikation Mundtlig prøve i 10. klasse 9

Slutmål – 10. klasse (side 12 i Fælles Mål 2009) • Tale • Læse

Slutmål – 10. klasse (side 12 i Fælles Mål 2009) • Tale • Læse • Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at • udtrykke egne meninger i diskussioner og vurdere, hvad der er saglig argumentation anvende et nuanceret og sikkert ord- og begrebsforråd udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed i overensstemmelse med situationen fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen læse klart og flydende op og udtrykke sig sikkert og personligt om det læste lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling beherske og anvende sprogets samspil med andre udtryksmidler i varierede kommunikationssituationer lytte til norsk og svensk med forståelse. • • læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse læse sprogligt udviklende tekster og anvende varierede læseforståelsesstrategier til alle slags tekster beherske forskellige, hensigtsmæssige læseteknikker afpasse læsemåder efter læseformål, genre og medie anvende indsigt i forskellige genrers og teksters egenart og virkemidler til bevidst og sikker læsning forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret til tekster fra forskelligartede medier bruge læsning som redskab til omverdensforståelse vurdere eget udbytte af det læste forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk læse og forstå norske og svenske tekster. • • • • Mundtlig prøve i 10. klasse 10

Slutmål – dansk 10. klasse Skrive • • • sprog, litteratur og kommunikation Undervisningen

Slutmål – dansk 10. klasse Skrive • • • sprog, litteratur og kommunikation Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at styre skriveprocessen selvstændigt fra ide til færdig tekst skrive i et sprog, der er afpasset en defineret modtager som fx offentlige myndigheder og private virksomheder skrive sammenhængende, sikkert og varieret i en form, der passer til genre og kommunikationssituation beherske formel sproglig korrekthed kombinere tekster og andre udtryksmidler, så det fremmer formidling skrive en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt og sikkert i forskellige skriveforløb bruge skrivning bevidst og reflekteret som støtte for tænkning og som praktisk hjælpemiddel i hverdagen. • • • • Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende viden om sprog og sprogbrug, om sprogets forskellige funktioner, om sprogvariation og om sprogets opbygning og grammatik udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden vise indsigt i samspillet mellem genre, sprog, tekst, indhold og situation forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed demonstrere et analytisk beredskab over for tekster og andre udtryksformer gøre rede for og anvende forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler vise indsigt i både genrers og enkelte forfatterskabers særpræg forholde sig til litteraturens og forskellige mediers betydning i samfundet anvende viden om litterære og kulturelle traditioner og om sprogets og litteraturens foranderlighed gennem tiderne udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner kunne anvende informationsteknologi kritisk med reference til benyttede kilder indgå i et mangesproget samfund og tilegne sig andre sprog. Mundtlig prøve i 10. klasse 11

Planlægning og evaluering i dansk – 9. klasse (eksempel) Uge Undervisningsmål Trinmål for 9.

Planlægning og evaluering i dansk – 9. klasse (eksempel) Uge Undervisningsmål Trinmål for 9. klasse Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse Læse klart og flydende op og udtrykke en personlig forståelse af det læste Gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre udtryksformer Forholde sig til litterær og kulturel tradition og udvikling, som den kommer til udtryk gennem litteraturhistorisk læsning og i Dansk litteraturs kanon Demonstrere et analytisk beredskab over for ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur og andre udtryksformer Prøveform B 3 -5 Faglige aktiviteter Materialer Evaluering Karen Blixen En storyteller De blå øjne Læsehastighed Vurdering af oplæsning Notater i logbog Præsentation af tekster – i grupper/ på klassen ud fra stikord Mundtligt – breve læses op. Vurderingsark opsamling Biografi KB Lytte til oplæsning – Nærlæse Resume Læsehastighed + oplæsning Genredrøftelse – det overnaturlige element Meddigtning – brev fra skipperen Mundtlig prøve i 10. klasse Birgitte Therkildsen Skibsdrengens fortælling Karen Blixen – en fantastiske skæbne 12

Lyrik – 9. klasse MÅL AKTIVITETER Bruge kropssprog og stemme som Lyrik udtryks-middel afpasset

Lyrik – 9. klasse MÅL AKTIVITETER Bruge kropssprog og stemme som Lyrik udtryks-middel afpasset efter genre fra forskellige og kommunikationssituation Tider Litteraturhistorie Anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i Vise indsigt i sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer Fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse Prøveform B Genrearbejde - fokus på den lyriske genre Oplæsning Tekstarbejde Analyse Fortolkning Meddigtning Præsentation Mundtlig prøve i 10. klasse Birgitte Therkildsen STOF – (OPGIVELSER) EVALUERING Udvalgte digte af forskellige forfattere Oplæsning Notater i logbog Folkeviser Sophus Clausen Jeppe Aakjær Tove Ditlevsen Klaus Rifbjerg Dan Turéll Halfdan Rasmussen Michael Strunge Naja Marie Aidt Steffen Brandt Fremlægge gruppers analyse af digte. Kort synopse – (fortolkning, vurdering og perspektivering) ud fra udvalgt digt - vurderes af lærer 13

Planlægning essayforløb -9. kl. (10 – 15 lektioner) Undervisningsmål Danskfaglige aktiviteter Materialer Gøre rede

Planlægning essayforløb -9. kl. (10 – 15 lektioner) Undervisningsmål Danskfaglige aktiviteter Materialer Gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre udtryksformer Forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier Fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form Skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation Beherske et sikkert sprog med korrekte stavning og læse korrektur på egne og andres tekster Karakterisere og anvende forskellige genrer, stilarter og de vigtigste regler for Prøveform B sprogrigtighed Arbejde med genrens kendetegn Essays – Dansk i Notater i logbog dybden Skriftlig opgave – Det smukke ved Danmark er Hindbærsnitter … (S. R. P. ) I am here (J. W- eller Er høflighed en S. ) by i Rusland (fra Hvidtjørnen skr. fremst. ) (K. S. ) Vælge mellem tre essays – skrive kort opgave – udgangspunkt for synopse Læse forskellige essays Sproglig analyse Kende forskellige essayister Skrive essays – proces … Respons Evaluering Læse op Mundtlig prøve i 10. klasse Birgitte Therkildsen 14

Og så til selve prøven …

Og så til selve prøven …

Opgivelser – 10. -klasse-prøve • Til den mundtlige del af prøven opgives et alsidigt

Opgivelser – 10. -klasse-prøve • Til den mundtlige del af prøven opgives et alsidigt sammensat stof - inden for fagets centrale kundskabs- og færdigheds-områder. • Opgivelserne omfatter 80 -100 normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere prosa, poesi og sagtekster. • Der opgives desuden to større fiktive værker – en dansk roman og en dansk spillefilm. • Foruden teksterne opgives der inden for andre udtryksformer eksempler på anden fiktion og eksempler på anden ikke-fiktion. • Opgivelserne skal fortrinsvis være af dansk eller anden nordisk oprindelse, men også tekster oversat fra andre sprog kan indgå. Mundtlig prøve i 10. klasse 16

Opgivelser og prøvetekster FIKTION TEKSTER IKKE-FIKTION Ældre og nyere litteratur Poesi, prosa og eventuelt

Opgivelser og prøvetekster FIKTION TEKSTER IKKE-FIKTION Ældre og nyere litteratur Poesi, prosa og eventuelt FS 10: drama 80 – 100 normalsider og 2 større fiktive Romaner værker – en dansk roman og en dansk Noveller spillefilm Drama Digte En normalside består af 1300 bogstaver. Essays Ældre litteratur regnes fra før det moderne Kortprosa gennembrud Manuskripter Eventyr Sagprosa Fra aviser, tidsskrifter etc. Artikler Avisleder Læserbreve Kronik Voxpop Annoncer Fagbogsuddrag Essays ANDRE UDTRYKSFORMER Anden fiktion end litteratur Andet sagstof end sagtekster Spillefilm Novellefilm Kortfilm Musikvideo Tegnefilm Tegneserier Tegnefilm Kunstbilleder Teater Tv-dramatik Hørespil Computerspil Reklamer (trykte) TV-reklamer Nyhedsudsendelser Dokumentarprogrammer Interview Radiomontager Informationsudsendelser Sportsprogrammer Pressefoto Internetsider Mundtlig prøve i 10. klasse 17

Større fiktive værker – TOP 10, sommeren 2008 (9. klasse) 1. En – to

Større fiktive værker – TOP 10, sommeren 2008 (9. klasse) 1. En – to – tre – NU! 2. Intet 3. Det forsømte forår 4. Martin og Victoria 5. Supernova 6. De gale 7. Alting og Ulla Vilstrup 8. Englekraft 9. Drengene fra Sct. Petri 10. Med ilden i ryggen Jesper Wung-Sung Janne Teller Hans Scherfig Klaus Lynggaard Anders Johansen Kim Fupz Aakeson Bente Clod Bjarne Reuter Martin Pedersen Mundtlig prøve i 10. klasse 18

Spillefilm • • • Mange opgiver en spillefilm som det tredje større fiktive værk.

Spillefilm • • • Mange opgiver en spillefilm som det tredje større fiktive værk. Fx: Adams æbler Tro, håb og kærlighed Pelle Erobreren Festen Drømmen Kundskabens træ Det forsømte forår Blinkende lygter Ondskab. Mundtlig prøve i 10. klasse 19

Inspiration til nyere tekster … Helle Film, På et tidspunkt i foråret, Hedebølge, Rester,

Inspiration til nyere tekster … Helle Film, På et tidspunkt i foråret, Hedebølge, Rester, Afløb, En stol for lidt, Fasaner Eksempel på liv (lyrik) Jan Sonnergaard William, Tyveri, Polterabend, Bananfluerne Kim Fupz Aakeson Tennis, Jomfruen, Læreplads, Hunden, Verdens grimmeste pige, Do you wanna know a secret, Gem et lille smil, Nedtur, Løven, Vægten Jesper Wung-Sung Sidste dag, På dagen Hanne Vibeke Holst Chicken, Amanda Engel Louis Jensen Klaverdamens hemmelighed, Kong Ost og Prins Kniv Bent Haller Jeg kunne alligevel aldrig få dig, Det er slet ikke en rigtig historie, Ispigen, Første blik Svend Åge Madsen Forord, Ude af sit gode skind Jokeren Havnen, Sulten, Kys det nu (lyrik) Nick og Jay En dag tilbage, Elsker hende mere (lyrik) Mundtlig prøve i 10. klasse 20

Etaper i prøveforløbet • • • Overblik over opgivelser 10. klasse Inddeling i forløb

Etaper i prøveforløbet • • • Overblik over opgivelser 10. klasse Inddeling i forløb Beslutning om fordybelsesområder Lodtrækning tidligst 10 dage inden skriftlig prøve Undersøge og vælge prøveoplæg Fordybelsesperiode Vejledning Aflevering af synopse og prøveoplæg Mundtlig prøve Karaktergivning Mundtlig prøve i 10. klasse 21

At udvælge og tilrettelægge fordybelsesområder

At udvælge og tilrettelægge fordybelsesområder

Hvad er et fordybelsesområde? En overskrift, der samler et lille udsnit af årets stof

Hvad er et fordybelsesområde? En overskrift, der samler et lille udsnit af årets stof Afsæt for elevens arbejde med at søge og udvælge prøveoplæg Ramme for elevens undersøgelse, fordybelse og perspektivering Samler et udsnit af opgivelserne – direkte fra et forløb eller som flettede tråde

Beslutningsprocessen Faglige forløb Opgivelser Fordybelsesområder Prøveoplæg Mundtlig prøve i 10. klasse 24

Beslutningsprocessen Faglige forløb Opgivelser Fordybelsesområder Prøveoplæg Mundtlig prøve i 10. klasse 24

Mulige veje … • Den direkte vej: Et forfatterskab • Opdeling: En periode –

Mulige veje … • Den direkte vej: Et forfatterskab • Opdeling: En periode – forskellige genrer • Flettede tråde: Et forfatterskab + flere genrer, samme genre fra to perioder eller et tema fra flere forfatterskaber Mundtlig prøve i 10. klasse 25

Fagligt forløb Opgivelser Fordybelsesområder Eleven undersøger Eleven vælger, og læreren godkender I MEDIERNE Jalousiens

Fagligt forløb Opgivelser Fordybelsesområder Eleven undersøger Eleven vælger, og læreren godkender I MEDIERNE Jalousiens ofre, art. De troede, det var for sjov, art. Håndværkere vilde med lænker, art. www. avistid. dk (kortfilm om avislæsning) Tv-avis – DR 1 16. 4. Tv-avis TV 2 16. 4. De smider tøjet, reklame Farlig lørdag, dokumentarfilm Valgaften, kortfilm Life is a bitch, kortfilm Dronningens nytårstale I medierne – avisens genrer Forskellige dokumentarprogrammer De fordrukne unge I medierne TV 2 -dok, – tv-aviser Aktuelle tv 24. 5. 07 eller aviser dokumentarprogrammer I medierne - kortfilm Mundtlig prøve i 10. klasse 26

Prøveform B – eksempler Stof/opgivelser Glæden ved strandkanter af Marianne Larsen, DR, 1993, Hvidtjørnen

Prøveform B – eksempler Stof/opgivelser Glæden ved strandkanter af Marianne Larsen, DR, 1993, Hvidtjørnen af Knud Sønderby, Gyldendal 1950, I am here af Jesper Wung. Sung, Dansklærerforeningen 2002, De rigtige mennesker H. C. Andersens land (Benny Andersen) Karen Blixen – en fantastisk skæbne dokumentarfilm Den afrikanske farm De blå øjne Karen Blixens malerier Solo – dokumentarfilm om Jon Nørgaard, 2007 Fordybelsesområder Prøveoplæg valgt af eleven – og godkendt Essaygenren Cyklen (Knud Sønderby) Den usandsynlige dansker (Hanna Ziadeh) Digte af Benny Andersen Svantes sorte vise (Benny Andersen) Karen Blixen Ringen (Karen Blixen ) Dokumentarfilm Temalørdag DR 2 om Hans Scherfig – (uddrag) Mundtlig prøve i 10. klasse 27 27

Mundtlig prøve i 10. klasse 28

Mundtlig prøve i 10. klasse 28

Fordybelsesområder - lyrik som eksempel Faglige forløb: • Tekster fra din egen levetid •

Fordybelsesområder - lyrik som eksempel Faglige forløb: • Tekster fra din egen levetid • Lyrik • For 100 år siden • Romantikken Fordybelsesområder: • Ældre lyrik – fra før 1920 • Nyere lyrik – efter 1920 Desuden: • Fiktion fra din egen levetid • Tekster og andre udtryksformer fra for 100 år siden • Romantikken – forskellige udtryksformer Se vejledningen side 45 og 72 for flere eksempler Mundtlig prøve i 10. klasse 29

At sikre alsidigheden via fordybelsesområdernes titler Repræsentere opgivelser – og opgivelseskrav! Tydelige fordybelsesoverskrifter Ikke

At sikre alsidigheden via fordybelsesområdernes titler Repræsentere opgivelser – og opgivelseskrav! Tydelige fordybelsesoverskrifter Ikke for brede Bindinger (genre, periode, forfatter, sproglig stil, tema, litterær strømning, medie …) • Knytte an til opgivelser = krav til perspektivering • • Prøveform B Mundtlig prøve i 10. klasse 30

Fordybelsesområder • • Fiktion fra din egen levetid Noveller fra din egen levetid Avisens

Fordybelsesområder • • Fiktion fra din egen levetid Noveller fra din egen levetid Avisens genrer Dokumentarfilm Ældre lyrik – fra før 1920 Nyere lyrik – efter 1920 Folkeeventyr Ungdom eksistens og identitet • Tekster og andre udtryksformer fra for 100 år siden • Karen Blixen • Essaygenren • Skoleliv på film • H. C. Andersen • Romantikken – forskellige udtryksformer • Filmgenren • Tekster af en kanon Mundtlig prøve i 10. klasse 31

Oplevelser • Det var en fin oplevelse for eleverne at være med til at

Oplevelser • Det var en fin oplevelse for eleverne at være med til at lave fordybelsesområderne – det skærpede bevidstheden om årets pensum og var med til at skabe positive og konstruktive forventninger • God ide at lave en plan for vejledningen – aftale deadline og afleveringstidspunkter Mundtlig prøve i 10. klasse 32

LODTRÆKNING • Tidligst 10 dage før de skriftlige prøver. • I overværelse af skolens

LODTRÆKNING • Tidligst 10 dage før de skriftlige prøver. • I overværelse af skolens leder eller dennes stedfortræder. • Antal – så den sidste elev har 4 valgmuligheder – et fordybelsesområde må optræde maks. 2 gange. • Lodtrækning og fordybelsesperiode kan foregå individuelt eller i mindre grupper/parvis. • Titlerne på fordybelsesområder skrives på lodtrækningssedlerne, der lægges med bagsiden opad. • I forbindelse med lodtrækningen udarbejdes en liste med elevnavne og trukne fordybelsesområder. Denne sendes til censor. Mundtlig prøve i 10. klasse 33

Fordybelsesperiode • • • 10 lektioner (á 45 minutter) Undersøge fordybelsesområde og muligheder Samarbejde

Fordybelsesperiode • • • 10 lektioner (á 45 minutter) Undersøge fordybelsesområde og muligheder Samarbejde – lærere - skolebibliotekarer Udvælge prøveoplæg Vejledning Godkendelse af prøveoplæg Analysearbejde Perspektiveringsmuligheder Synopse Afsmitning … Mundtlig prøve i 10. klasse 34

Overvejelser for elev – og lærer … • Hvilke krav ligger der i fordybelsesområdet?

Overvejelser for elev – og lærer … • Hvilke krav ligger der i fordybelsesområdet? • Hvilke kriterier skal eleven vælge sit oplæg ud fra? • Hvad har eleven særligt lyst til at fordybe sig i ud fra områdets muligheder (og begrænsninger)? • Hvor er der mulighed for at vise sin faglighed? • Hvordan kan eleven udfordres? • Hvad magter eleven? Mundtlig prøve i 10. klasse 35

Vejledning • I valg af prøvestof • I analysetilgange • Differentiering – skub –

Vejledning • I valg af prøvestof • I analysetilgange • Differentiering – skub – anvisninger – udfordringer • Katalysator • Godkendelse • Perspektiveringsmuligheder Ikke: • Analysearbejde • Forståelse • Fortolkning Mundtlig prøve i 10. klasse 36

Oplevelser • De grundige og ansvarlige elever kunne have svært ved at vælge –

Oplevelser • De grundige og ansvarlige elever kunne have svært ved at vælge – bange for at det ikke blev godt nok. • Det et vigtigt, at vi som lærere er bevidste om længde og sværhedsgrad – at vi får sagt nej til det, der er for svært – og for let! Mundtlig prøve i 10. klasse 37

Eksempler på elevvalg – og begrundelser

Eksempler på elevvalg – og begrundelser

Mundtlig prøve i 10. klasse 39

Mundtlig prøve i 10. klasse 39

Mundtlig prøve i 10. klasse 40

Mundtlig prøve i 10. klasse 40

Fordybelsesområde: Nyere lyrik efter 1920 Prøveoplæg: Møntvask rag af Dan Turéll • Jeg har

Fordybelsesområde: Nyere lyrik efter 1920 Prøveoplæg: Møntvask rag af Dan Turéll • Jeg har valgt ”Møntvask rag” af Dan Turéll ud fra mit fordybelsesområde ”Nyere lyrik – efter 1920”. Jeg læste flere forskellige digte, bl. a. af Michael Strunge, før jeg kom i tanke om Dan Turéll. I hans digtsamling ”Forklædt til genkendelighed” faldt jeg med det samme for ”Møntvask rag”. Jeg kan godt lide tanken om et digt om en så almindelig og pligtagtig ting som vasketøj. Det er meget typisk Dan Turéll at skrive om hverdagsting som beskrivelser af storbyen, de følelser, der præger hans hverdag og andre rutineprægede ting. Mundtlig prøve i 10. klasse 41

Fordybelsesområde: Filmgenren Prøveoplæg: Valgaften af Anders Thomas Jensen Jeg har valgt kortfilmen ”valgaften”, fordi

Fordybelsesområde: Filmgenren Prøveoplæg: Valgaften af Anders Thomas Jensen Jeg har valgt kortfilmen ”valgaften”, fordi jeg synes at Anders Thomas Jensen er en god instruktør, han har gjort filmen meget spændende. Det beskriver nutidens Danmark, og hvor meget racisme der er, selvom man ikke ligger mærke til det. Man ser hvor hurtigt man bliver rodet ind i de forskellige nationaliteter, om de prøver hver især at overbevise hovedpersonen om at de har den rigtige holdning. Mundtlig prøve i 10. klasse 42

Fordybelsesområde: Dokumentarfilm Morten og Peter: Ikke helt gak! Den kom i fjernsynet deromkring, da

Fordybelsesområde: Dokumentarfilm Morten og Peter: Ikke helt gak! Den kom i fjernsynet deromkring, da jeg trak dokumentarfilm som emne, så det var logisk for mig at vælge noget, som var lige nu i fjernsynet. Jeg syntes også, det var lidt mærkeligt, at to mongoler har fået så meget opmærksomhed hos danskerne, og ville finde ud af hvorfor. Især fordi jeg ikke har set ”gak-gak serien”. Mundtlig prøve i 10. klasse 43

Perspektivering • Fordybelsesområdet • Opgivelser – genrer, forløb, sproglige områder, forfattere, temaer etc. •

Perspektivering • Fordybelsesområdet • Opgivelser – genrer, forløb, sproglige områder, forfattere, temaer etc. • Andre tekster læst i skolen eller hjemme • Film, der er set • Oplevelser og erfaringer • … Mundtlig prøve i 10. klasse 44

Synopsen – hvad skal den indeholde? - en præsentation af prøveoplægget, - en præsentation

Synopsen – hvad skal den indeholde? - en præsentation af prøveoplægget, - en præsentation af prøveoplæggets sammenhæng med fordybelsesområdet, - en oversigt over, hvad eleven vil præsentere ved den mundtlige prøve, - en oversigt over, hvad der perspektiveres til, - en præcisering af det udvalgte oplæsningsstykke, - elevens eller klassens opgivelser og - en oversigt over anvendte kilder. Synopsen og det valgte prøveoplæg afleveres til læreren og sendes til censor senest 14 kalenderdage inden prøvens afholdelse. Mundtlig prøve i 10. klasse 45

Mundtlig prøve i 10. klasse 46

Mundtlig prøve i 10. klasse 46

Mundtlig prøve i 10. klasse 47

Mundtlig prøve i 10. klasse 47

Mundtlig prøve i 10. klasse 48

Mundtlig prøve i 10. klasse 48

Krav om oplæsning ved både prøveform A og prøveform B – og i 10.

Krav om oplæsning ved både prøveform A og prøveform B – og i 10. klasse Ø Ved prøveform B vælger eleven selv sit oplæsningsstykke. Ø Tekstoplæg – uddrag heraf. Ø Anden udtryksform – passende tekst (anmeldelse, portræt, digt, fakta etc. ) Ø Ca. ½ normalside – (650 bogstaver) Ø Eleven planlægger selv, hvornår oplæsningen skal foregå – indgå i tekstarbejdet Ø Vurderes som en del af helheden Mundtlig prøve i 10. klasse 49 49

Oplæsning – gode råd • Oplæsningen skal svare til ca. ½ normalside, hvilket svarer

Oplæsning – gode råd • Oplæsningen skal svare til ca. ½ normalside, hvilket svarer til ca. 650 bogstaver. • Det er hensigtsmæssigt, at eleven læser et stykke op, der siger noget specielt om teksten, fx: – – brændpunkt klimaks point of no return et sted, hvor sproget er godt. • En velforberedt oplæsning, der (så vidt muligt) er både flydende og fortolkende, vil højne præstationen. • Eleven bedømmes på den mundtlige udtryksform – herunder om han/hun laver en oplæsning, der passer til teksten. Mundtlig prøve i 10. klasse 50 50

Vurdering af oplæsning (citat fra de vejledende karakterbeskrivelser, fsa) 12: • Oplæsningen er tydelig

Vurdering af oplæsning (citat fra de vejledende karakterbeskrivelser, fsa) 12: • Oplæsningen er tydelig og velartikuleret med særligt blik for tekstens genre og indhold. (B) 7: • Oplæsningen er klar og forståelig og med tilfredsstillende blik for tekstens genre og indhold. (B) 2: • Oplæsningen er usikker og uklar i forhold til den genre og situation, den knytter sig til. (B) Mundtlig prøve i 10. klasse 51 51

Vurderingskriterier Fremragende (12) Fortrinligt/Godt (10 – 7) Jævnt/ Tilstrækkeligt (4 – 2) Utilstrækkeligt /

Vurderingskriterier Fremragende (12) Fortrinligt/Godt (10 – 7) Jævnt/ Tilstrækkeligt (4 – 2) Utilstrækkeligt / ringe (00 - ÷ 3) Bemærkninger om forløbet af prøven Indsigt i prøveoplæggets indhold og i sammenhæng med fordybelsesområdet Indsigt i sammenhængen mellem sprog, indhold og genre Analyse og fortolkning danskfaglige tilgange Vurdering af oplægget Perspektivering til opgivelser og andet stof Disponering af oplægget Formulering og artikulation Klart og forståeligt sprog Samtalen – dialogen om danskfagligt stof Oplæsning – tydelig og velartikuleret – med blik for indhold og genre Samlet karakter efter votering: Mundtlig prøve i 10. klasse 52

Fra undervisning til prøve Eksempler på forløb

Fra undervisning til prøve Eksempler på forløb

I medierne Afsluttende opgave Du skal arbejde med artiklen ’Jalousiens ofre’ fra Jyllands-Posten d.

I medierne Afsluttende opgave Du skal arbejde med artiklen ’Jalousiens ofre’ fra Jyllands-Posten d. 19. 3. 2006. Forestil dig, at du skal til prøve i denne artikel – og lav en skriftlig forberedelse af, det du vil præsentere. Du skal tænke på at analysere, fortolke, perspektivere og vurdere artiklen. Du kan arbejde med: – – – – Artiklens layout – hvordan er den bygget op, hvilke signaler sender layoutet? Artiklens indhold – hvad handler den om – information – opinion? Hvad får man at vide (evt. i punktform). Hvilken genre er teksten Artiklens sprog – kræver det forforståelse, sværhedsgrad, hvem henvender den sig til, giv eksempler på særlige ord og vendinger. Hvilke meninger og holdninger kommer til udtryk i artiklen? Perspektivering til andre artikler, til samfundsforhold, til skønlitteratur, til eget liv … Vurdering af artiklen – begrundet! Vælg et kort tekststykke fra artiklen ca. 20 linjer, som er særlige for indholdet. Tekststykket skal bruges til oplæsning. Opgaven skal skrives på computer – tænk på dit eget layout! Afleveres mandag d. 3. april. Mundtlig prøve i 10. klasse 54

Dokumentarfilm - Analyse og perspektivering: • • Hvad handler filmen om? Er der flere

Dokumentarfilm - Analyse og perspektivering: • • Hvad handler filmen om? Er der flere parallelle handlinger? Hvad er dokumentarfilmens formål? – – • • give tilskueren svar? give tilskueren mulighed for at finde svar? give tilskueren mulighed for at stille spørgsmål? give tilskueren en æstetisk oplevelse? Hvor og hvornår foregår filmen? Hvilke personer beskrives – og hvordan. Hvilke filmiske virkemidler anvendes; klipperytme, kamerabevægelser, kameravinkler, slow- og fastmotion, lys, farver, reallyd, underlægningsmusik og lydeffekter. Er der brugt håndholdt kamera eller stativ? Hvilken effekt – hvilke effekter – har de filmiske virkemidler på din forståelse af filmen? Prøv at finde nogle scener eller sekvenser, hvor samspillet mellem filmens virkemidler og historiens indhold og motiv fungerer særlig godt. Se disse passager igen, og fortæl, hvordan de to ting underbygger hinanden. Vælg en sekvens ud – og forbered en præsentation ud fra ovenstående punkter. Du skal præsentere den for din gruppe efterfølgende. Perspektivering: Ud fra filmens tema, ud fra genren, ud fra perioden Hvad får du ud af at se dokumentarfilmen? Mundtlig prøve i 10. klasse 55

Din egen levetid – tekster og andre udtryksformer Afsluttende opgave Du skal arbejde med:

Din egen levetid – tekster og andre udtryksformer Afsluttende opgave Du skal arbejde med: Hanne Vibeke Holst: Solsort og snefnug Jan Sonnergaard: Morbror Leif Læs begge noveller. Vælg en af dem til dit analysearbejde Skriv en kort opgave, som indeholder flg. : • En kort begrundelse for dit valg af novelle • Et resume af novellen (6 – 10 linjer) • En analyse af novellen (gerne i stikordsform) med fx: personkarakteristik, miljøkarakteristik, undersøgelse af sproget (sprogbrug, symboler, sproglige billeder), en gennemgang af temaer. • En fortolkning – din forståelse af novellens budskab ud fra dit analysearbejde. • Din vurdering. • Et oplæsningsstykke. (12 -15 linjer) Vælg – og begrund! • Perspektivering til andre tekster fra perioden (indhold, fortælleteknik, temaer etc. ) Din opgave afleveres i din logbog – til mig d. 2. oktober. Lærer NN Mundtlig prøve i 10. klasse 56

Fremragende – 12 – fs 10 Elevens præsentation viser en tydelig og overbevisende indsigt

Fremragende – 12 – fs 10 Elevens præsentation viser en tydelig og overbevisende indsigt i prøveoplæggets indhold – og i sammenhængen mellem oplæg og fordybelsesområde. Fortolkningen er særdeles velbegrundet med præcise, analytiske iagttagelser og viser indsigt i sammenhængen mellem sprog, indhold og genre. De danskfaglige tilgange er meget velvalgte og velbegrundede, og elevens vurdering af oplægget er yderst velbegrundet. Perspektiveringen til danskfaglige områder fra opgivelserne og til andre tekster og udtryksformer begrundes sikkert og alsidigt med forskellige faglige argumenter. Disponeringen af præsentationen er velvalgt, klar og meget hensigtsmæssig. Formulering og artikulation er klar og tydelig, og sproget er sikkert, forståeligt og klart. Dialogen om det danskfaglige stof viser indsigt i faget, opmærksomhed og velovervejede svar. Oplæsningen er tydelig og velartikuleret med særligt blik for tekstens genre og indhold. Der kan forekomme få uvæsentlige mangler. Mundtlig prøve i 10. klasse 57

Mulige materialer • • Vejledning til prøverne i faget dansk PEU 2008 Tidligere evalueringer

Mulige materialer • • Vejledning til prøverne i faget dansk PEU 2008 Tidligere evalueringer Mundtlig prøve i dansk - med fokus på andre udtryksformer (Hanne Schriver og Grethe Grønkjær) • Den nye prøveform B – Hvordan i praksis (Bent Nygaard og Sofia Esmann) • Faglige tråde – Prøveform B i brug (Lise Vogt og Birgitte Therkildsen) Mundtlig prøve i 10. klasse 58

Mundtlig prøve i 10. klasse 59

Mundtlig prøve i 10. klasse 59