MTB Cremnicium cyklistika zdravie cyklistika vzdelvanie cyklistika socializcia

  • Slides: 17
Download presentation
MTB Cremnicium cyklistika - zdravie cyklistika - vzdelávanie cyklistika - socializácia

MTB Cremnicium cyklistika - zdravie cyklistika - vzdelávanie cyklistika - socializácia

Úvod n Telesná záťaž v zodpovedajúcej kvantite a kvalite patrí medzi prostriedky priamo ovplyvňujúce

Úvod n Telesná záťaž v zodpovedajúcej kvantite a kvalite patrí medzi prostriedky priamo ovplyvňujúce zdravie, výkonnosť a racionálny denný režim. V civilizovanej spoločnosti musí správne vykonávaná fyzická stimulácia vyrovnávať negatíve dôsledky zmien životného štýlu. Spontánne pohybové a rekreačné telovýchovné činnosti rovnako cielený športový pohyb zohrávajú významnú úlohu v kompenzácii nedostatku pohybu, ktorí má dnešná generácia oproti predchádzajúcim omnoho citeľnejší.

Cyklistika – zdravie, cyklistika – vzdelávanie, cyklistika – socializácia.

Cyklistika – zdravie, cyklistika – vzdelávanie, cyklistika – socializácia.

Primárny cieľ: n n Poskytnúť sluchovo postihnutým žiakom priestor pre realizáciu športu, ktorým je

Primárny cieľ: n n Poskytnúť sluchovo postihnutým žiakom priestor pre realizáciu športu, ktorým je horská cyklistika, lebo plní nielen výchovnú, sociálnu a vzdelávaciu funkciu, ale jej význam sa prejavuje aj v zdravotnom a regeneračnom poslaní. Zdôrazňujeme, že podstatné je zapojenie čo najvyššieho počtu detí do pravidelnej pohybovej aktivity s dostatočným zaťažením a frekvenciou. Jediná takáto aktivita môže mať skutočný význam na rozvoj srdcovocievnej zdatnosti, na formovanie morálno-vôľových vlastností, na regeneráciu psychických a fyzických síl, na predchádzanie civilizačným či nešpecifickým ochoreniam a efektívnom využití voľného času. Zatiaľ sú naše aktivity obmedzené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na nákup horských bicyklov pre deti zo sociálne slabších vrstiev a tak z celkového počtu žiakov Základnej školy pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu a De. D Maurícius sa zúčastňuje na tomto športe len niekoľko žiakov.

Špeciálny pedagóg s prvými účastníkmi krúžku Deafbike.

Špeciálny pedagóg s prvými účastníkmi krúžku Deafbike.

Sekundárne ciele: n n n n Podieľať sa na vytváraní podmienok pohybu na bicykli

Sekundárne ciele: n n n n Podieľať sa na vytváraní podmienok pohybu na bicykli pre sluchovo postihnuté deti – zakúpenie horských bicyklov pre deti zo sociálne slabších rodín. V areáli školského pozemku upraviť priestor na možné využitie kondičnej prípravy. Rozvíjanie somatických a psychických schopností formou MTB ( je to označenie pre horskú cyklistiku, z anglického Mountain Biking - alternatíva: horská cyklistika). Vykonávanie činnosti v oblasti cykloturistiky, metodických a materiálno - technických činností – oblasť vzdelávania. Vykonávanie verejnoprospešnej činnosti zameranej na vytváranie podmienok pre zdravý pohyb na bicykli (údržba cyklochodníkov). Vypracovanie webovej stránky školy s cieľom propagovať zdravý životný štýl formou aktívnej účasti na MTB. Organizovanie súťaží súvisiacich s pohybom na bicykli pre deti, rodičov a priateľov školy. Seminár pre rodičov o činnosti súvisiacej s MTB na škole.

Areál školy ako priestor pre nácvik MTB.

Areál školy ako priestor pre nácvik MTB.

Cieľová skupina: n n Žiaci zo základnej školy pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu a

Cieľová skupina: n n Žiaci zo základnej školy pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu a deti z DD Maurícius v Kremnici, ktorí sa budú aktívne zúčastňovať prípravy na súťaž o putovný pohár MTB Cremnicium 2006. Na súťaži o putovný pohár MTB Cremnicium 2006 sa zúčastnia pretekári zo škôl pre sluchovo postihnuté deti / Bratislava, Prešov, Kremnica, Levoča, Lučenec a Nitra/ a intaktní jedinci v počte asi 20 žiakov z druhého stupňa základných škôl okolia Kremnice.

Ideálne možnosti cykloturistiky v okolí Kremnice.

Ideálne možnosti cykloturistiky v okolí Kremnice.

„Deafbike“ n n n V tomto krúžku sa aktívne zapájajú do športových činností spojených

„Deafbike“ n n n V tomto krúžku sa aktívne zapájajú do športových činností spojených s horskou cyklistikou sluchovo postihnutí chlapci a dievčatá vo veku od 8 do 15 rokov v dostatočne priestrannom, upravenom, v zdravom a krásnom horskom prostredí areálu školy, internátu a okolí Kremnice. Zameranie ich činnosti je smerované k naplneniu čiastkových cieľov navrhovaného projektu a prežitiu súvislostí cyklistika – zdravie, cyklistika – vzdelávanie, cyklistika – socializácia. Okrem účasti žiakov na krúžkovej činnosti našej školy úzko spolupracujeme s Centrom voľného času Cvrček v Kremnici, ako subjektom, ktorý sa niekoľko rokov venuje rozvoju cyklistického športu v okolí Kremnice a zároveň je usporiadateľom niekoľkých celoslovenských pretekov. Podľa slov predstaviteľov Slovenského deaflympijského výboru vyjadrených v stanovisku navrhovaného projektu, „projekt vynikajúcim spôsobom napĺňa súčasné požiadavky pre naplnenie rozvoja fyzickej zdatnosti detí a mládeže, špeciálne detí a mládeže s tak ťažkým zdravotným postihnutím, akým sluchové je. “

Areál školy ako priestor pre nácvik MTB.

Areál školy ako priestor pre nácvik MTB.

Stanovisko Slovenského deaflympijského výboru

Stanovisko Slovenského deaflympijského výboru

Súťaž o putovný pohár MTB Cremnicium n n n Od 23. septembra – 24.

Súťaž o putovný pohár MTB Cremnicium n n n Od 23. septembra – 24. septembra 2006 sa zúčastnia žiaci športového krúžku na najväčšom podujatí pre sluchovo postihnutých v horskej cyklistike, ktoré bude vyvrcholením pravidelnej pohybovej aktivity. Organizátorom pretekov bude Základná škola pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu, ktorá má bohaté skúsenosti s úspešnou realizáciou Zimných športových hier s celoslovenským, pozitívnym dosahom na komunitu sluchovo postihnutých žiakov. Spoluorganizátormi pretekov bude Slovenský Deaflympijský výbor, ktorý je členom Deaflymppiscs, EDSO, I. C. S. C, najúspešnejší slovenský deaflympionik, cyklista Július Maťovčík, Centrum voľného času Cvrček v Kremnici, De. D Marícius a ďalšie organizácie.

Možnosti horských cyklotrás v okolí Kremnice.

Možnosti horských cyklotrás v okolí Kremnice.

Deaflympiáda v Melbourne 2005 n n n Od 5. – 16. januára 2005 sa

Deaflympiáda v Melbourne 2005 n n n Od 5. – 16. januára 2005 sa zúčastnili slovenskí športovci so sluchovým postihnutím na najväčšom svetovom podujatí pre sluchovo postihnutých – Deaflympiáde, s účasťou viac ako 3500 športovcov z 85 krajín sveta. Slovensko reprezentovalo päť športovcov. Aj keď naša výprava domov nepriniesla žiadnu medailu, dôstojne reprezentovala Slovenskú republiku. Najúspešnejším slovenským deaflympionikom sa stal cyklista Július Maťovčík, ktorý obsadil v náročnej medzinárodnej konkurencii 4. miesto na 1000 m šprint. Počas Deaflympiády v Melbourne sa konal kongres, kde bolo Slovensko úspešné v kandidatúre na usporiadanie Svetovej zimnej deaflympiády v roku 2011.

Cyklista Július Maťovčík počas Deaflympiády v Melbourne 2005

Cyklista Július Maťovčík počas Deaflympiády v Melbourne 2005

Cyklista Július Maťovčík prvý z ľava.

Cyklista Július Maťovčík prvý z ľava.