Mr Biljana Joveti Buinoska ZABRANE I OGRANIENJA U

  • Slides: 43
Download presentation
Mr Biljana Jovetić - Bušinoska ZABRANE I OGRANIČENJA U POSLOVANJU SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

Mr Biljana Jovetić - Bušinoska ZABRANE I OGRANIČENJA U POSLOVANJU SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI Banja Luka Mart 2011

l Struktura tržišta hartija od vrijednosti Republike Srpske l Zabrane i ograničenja u poslovanju

l Struktura tržišta hartija od vrijednosti Republike Srpske l Zabrane i ograničenja u poslovanju sa hartijama od vrijednosti

POTROŠITI ILI UŠTEDJETI

POTROŠITI ILI UŠTEDJETI

Uloga tržišta kapitala l Ekonomska funkcija l Kontinuirano određivanje cijena l Određivanje fer cijene

Uloga tržišta kapitala l Ekonomska funkcija l Kontinuirano određivanje cijena l Određivanje fer cijene

Organizovano i neorganizovano tržište l l l kontinuirano određivanje cijena pravedno efikasno transparentno sigurno

Organizovano i neorganizovano tržište l l l kontinuirano određivanje cijena pravedno efikasno transparentno sigurno atraktivno neslužbeno l netransparentno l nestabilno l podložno: - manipilacijama - prevarama - zloupotrebama - pranju novca l

Zakonska regulativa l Zakon o tržištu hartija od vrijednosti (SG RS 92/06, 34/09) l

Zakonska regulativa l Zakon o tržištu hartija od vrijednosti (SG RS 92/06, 34/09) l Zakon o investicionim fondovima (SG RS 92/06) l Zakon o preuzimanju akcionarskih društava (65/08, 92/09) l Zakon o PIF-ovima i društvima za upravljanje PIFovima (67/05) l Zakon o privrednim društvima (SG RS 127/08, 58/09)

Zakon o tržištu hartija od vrijednosti o o o o o emisija hartija od

Zakon o tržištu hartija od vrijednosti o o o o o emisija hartija od vrijednosti poslovi sa hartijama od vrijednosti i osnivanje i poslovanje ovlaštenih učesnika osnivanje i poslovanje berze i Centralnog registr zaštita interesa titulara prava iz hartija od vrijednosti i samih investitora javnost rada u trgovanju hartijama od vrijednosti organizacija i nadležnost Komisije zabrane i ograničenja poslova sa hartijama od vrijednosti zaštita interesa investitora i javnost rada krivična djela

Struktura tržišta hartija od vrijednosti RS Komisija za hartije od vrijednosti RS Banjalučka berza

Struktura tržišta hartija od vrijednosti RS Komisija za hartije od vrijednosti RS Banjalučka berza Centralni registar hartija od vrijednosti Ovlašteni učesnici na tržištu

Nadležnosti Komisije Emitenti Ovlašteni Centralni registar učesnici Berza Investitori -Donošenje propisa -Praćenje stanja i

Nadležnosti Komisije Emitenti Ovlašteni Centralni registar učesnici Berza Investitori -Donošenje propisa -Praćenje stanja i kretanja na tržištu -Vođenje registara -Promocija i informisanje javnosti -Odobravanje emisija -Izdavanje/oduzimanje dozvola, odobrenja i saglasnosti -Kontrola i nadzor -Saradnja sa srodnim institucijama -Trgovanje hartijama -Zaštita investitora - Vođenje registara

Centralni registar hartija od vrijednosti Pravno lice sa javnim ovlaštenjima l Baza podataka -

Centralni registar hartija od vrijednosti Pravno lice sa javnim ovlaštenjima l Baza podataka - o hartijama od vrijednosti - o vlasnicima - o pravima i - o ograničenjima prava na hartijama od vrijednosti l

Poslovi Centralnog registra l l l l l Registracija hartija od vrijednosti Vodjenje računa

Poslovi Centralnog registra l l l l l Registracija hartija od vrijednosti Vodjenje računa emitenta, knjige akcionara Čuvanje podataka o hartijama i vlasnicima hartija od vrijednosti Upis i brisanje prava trećih lica Upis i brisanje zabrane raspolaganja Obračun, poravnanje i prenos hartija od vrijednosti Izvještavanje emitenata i vlasnika Deponovanje akcija u postupku preuzimanja akcionarskih društava Depozitar investicionih fondova

Poslovi berze l Organizuje povezivanje ponude i potražnje u prometu hartijama od vrijednosti l

Poslovi berze l Organizuje povezivanje ponude i potražnje u prometu hartijama od vrijednosti l Daje informacije o ponudi, potražnji, tržišnoj cijeni i ostalim podacima o hartijama od vrijednosti l Utvrđuje i objavljuje kursnu listu l Obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Komisije

Ovlašteni učesnici na tržištu l Investicioni fondovi (IF) l Društva za upravljanje IF-ovima Berzanski

Ovlašteni učesnici na tržištu l Investicioni fondovi (IF) l Društva za upravljanje IF-ovima Berzanski posrednici l Kastodi banke l l Brokeri, investicioni menadžeri, investicioni savjetnici

Statistika tržišta Ukupno emitenata: Ukupno berzanskih posrednika: Ukupno društava za upravljanje: Ukupno investicionih fondova:

Statistika tržišta Ukupno emitenata: Ukupno berzanskih posrednika: Ukupno društava za upravljanje: Ukupno investicionih fondova: Ukupno kastodi banaka: Ukupno banaka depozitara: Ukupno brokera: Ukupno inv. savjetnika: Ukupno inv. menadžera: 2010 880 13 14 18 6 5 37 4 49 2011 891 12 14 18 7 4 26 3 43

Berzanski posrednici članovi Berze i Centralnog registra l Brokersko-dilersko društvo - akcionarsko društvo (jedina

Berzanski posrednici članovi Berze i Centralnog registra l Brokersko-dilersko društvo - akcionarsko društvo (jedina djelatnost: poslovi sa hartijama od vrijednosti) l Banka - registrovan organizacioni dio banke

Poslovi sa hartijama od vrijednosti l l l l brokerski poslovi dilerski poslovi podrške

Poslovi sa hartijama od vrijednosti l l l l brokerski poslovi dilerski poslovi podrške tržištu poslovi upravljanja portfeljom poslovi agenta emisije poslovi preuzimanja emisije poslovi investicionog savjetovanja kastodi poslovi

Kastodi banka l l l l Vođenje računa vlasnika- svojih klijenata Vođenje zbirnih kastodi

Kastodi banka l l l l Vođenje računa vlasnika- svojih klijenata Vođenje zbirnih kastodi računa Izvršavanje naloga za prenos prava iz hartija od vrijednosti Naplata potraživanja Pozajmljivanje hartija od vrijednosti Izvještavanje/obavještavanje akcionara Staranje o poreskim obavezama klijenata

Pitanja, komentari, sugestije. . .

Pitanja, komentari, sugestije. . .

Zabrane i ograničenja poslova u vezi sa harijama od vrijednosti

Zabrane i ograničenja poslova u vezi sa harijama od vrijednosti

Nadležnosti Komisije – nadzor l emisija hartija od vrijednosti l promet hartija od vrijednosti

Nadležnosti Komisije – nadzor l emisija hartija od vrijednosti l promet hartija od vrijednosti l preuzimanje akcionarskih društava l vođenje registara Komisije l izvještavanje i objavljivanje informacija

Nadležnosti Komisije - mjere o Poništenje transakcije o Obustavljanje prenosa vlasništva o Nalog za

Nadležnosti Komisije - mjere o Poništenje transakcije o Obustavljanje prenosa vlasništva o Nalog za izmjenu, dopunu ili obustavu primjene opštih akata i nalog za izradu novih akata o Poništenje ili ukidanje pojedinačnih akata o Izricanje opomene ili izricanje javne opomene o Preduzimanje drugih mjera

Nadležnosti Komisije - mjere o Zabrana obavljanja pojedinih poslova o Oduzimanje saglasnosti na imenovanje

Nadležnosti Komisije - mjere o Zabrana obavljanja pojedinih poslova o Oduzimanje saglasnosti na imenovanje o Oduzimanje dozvole o Prijave nadležnom organu

(Ne)povjerenje i (ne)sigurnost o čvrsta "pravila igre“ o jačanje institucija tržišta o regulisanje, kontrola

(Ne)povjerenje i (ne)sigurnost o čvrsta "pravila igre“ o jačanje institucija tržišta o regulisanje, kontrola i sprečavanje zloupotreba na tržištu o povjerenje i sigurnost

Špekulacija Manipulacija

Špekulacija Manipulacija

Zabranjene aktivnosti l Širenje neistinitih podataka i informacija l Neovlašteno korištenje, zloupotreba unutrašnjih informacija

Zabranjene aktivnosti l Širenje neistinitih podataka i informacija l Neovlašteno korištenje, zloupotreba unutrašnjih informacija l Manipulacijenama

Širenje neistinitih podataka i informacija Izvor: o akcionarsko društvo o posrednik na tržištu “friziranje”

Širenje neistinitih podataka i informacija Izvor: o akcionarsko društvo o posrednik na tržištu “friziranje” finansijskih izvještaja o nepotpune informacije o dovođenje u zabludu postojećih akcionara i budućih investitora o

Neovlašteno korištenje, zloupotreba povlaštenih informacija Povlaštena informacija – činjenice nepoznate javnosti o Lica koja

Neovlašteno korištenje, zloupotreba povlaštenih informacija Povlaštena informacija – činjenice nepoznate javnosti o Lica koja raspolažu povlaštenim informacijama: o o članovi uprave, NO ili drugih odgovarajućih organa o o emitenta članovi uprave, NO i zaposleni kod ovlaštenih učesnika zaposlena ili profesionalno angažovana lica ili lica koja vrše određene dužnosti direktni ili indirektni vlasnici 10% i više registrovanog kapitala emitenta srodnici u prvom stepenu direktne linije

“Insajderi” l direktni "insajderi“ l povremeni/privremeni l potencijalni l ostali "insajderi“

“Insajderi” l direktni "insajderi“ l povremeni/privremeni l potencijalni l ostali "insajderi“

Zakon o tržištu hartija od vrijednosti član 273 Licima iz člana 272. zabranjeno je

Zakon o tržištu hartija od vrijednosti član 273 Licima iz člana 272. zabranjeno je da: l koriste povlaštene informacije prilikom meposredne ili posredne kupovine ili prodaje hartija od vrijednosti kojima se trguje ili hartrija od vrijednosti koje su emitovali emitenti registrovani u RS, bez obzira gdje se njima trguje l otkriju ili učine dostupnim povlaštene informacije drugim licima l koriste povlaštene informacije prilikom davanja savjeta drugim licima o kupovini ili prodaji hartija od vrijednosti

Primjeri povlaštenih informacija l l l l promjenu oblika organizovanja preduzeća spajanje, podjelu preduzeća

Primjeri povlaštenih informacija l l l l promjenu oblika organizovanja preduzeća spajanje, podjelu preduzeća ili proces preuzimanja preduzeća osnivanje zavisnog preduzeća najavu isplate / isplatu dividende / najavu nemogućnosti isplate dividende predviđanje značajanog porasta / pada zarada veliko zaduženje nelikvidnost preduzeća ili stečaj

Primjeri povlaštenih informacija l l l l sticanje koncesije (ruda, minerali, voda. . .

Primjeri povlaštenih informacija l l l l sticanje koncesije (ruda, minerali, voda. . . ); patente, licence pripremu/iznošenje novog proizvoda na tržište značajno otkriće odobrenje nadležnih organa za proizvodnju novog lijeka ostavke ili opozive ljudi na značajnim funkcijama ili pozicijama u preduzeću dobijanje ili gubitak značajnog poslovnog partnera preduzete (različite) mjere protiv preduzeća ili zaposlenih u preduzeću od strane nadležnih organa kupovinu i prodaju akcija od strane zaposlenih ljudi u preduzeću

Manipulacije na tržištu l Uticati ili pokušati uticati na odluke drugih lica u pogledu

Manipulacije na tržištu l Uticati ili pokušati uticati na odluke drugih lica u pogledu kupovine ili prodaje hartija od vrijednosti: o lažnim ili dvosmislenim izjavama, uključujući obećanja, prognoziranja ili druge slične radnje o iskrivljivanjem ili prikrivanjem svih značajnih informacija koje određeno lice zna ili mora da zna, a koje se odnose na emitenta ili njegove hartije od vrijednosti

Manipulacije na tržištu Izvršiti transakciju hartijama od vrijednosti na način da njenim izvršenjem ne

Manipulacije na tržištu Izvršiti transakciju hartijama od vrijednosti na način da njenim izvršenjem ne dođe do promjene zakonitog vlasnika odnosno na drugi način stvoriti privid zaključenog posla o Dati nalog za kupovinu ili prodaju hartije od vrijedosti, znajući da je dat ili će biti dat nalog za prodaju ili kupovinu te hartije od vrijednosti od istog ili drugog lica, po cijeni i broju koji je isti ili približno isti, radi stvaranja privida cijene ili aktivnog trgovanja o

Manipulacije na tržištu Zabranjeno je obavljati transakcije sa hartijama od vrijednosti radi toga da

Manipulacije na tržištu Zabranjeno je obavljati transakcije sa hartijama od vrijednosti radi toga da se: o poveća cijena te hartije od vrijednosti, te na taj način podstaknu drugi investitori da kupe tu hartiju od vrijednosti o smanji cijena te hartije od vrijednosti, te na taj način podstaknu drugi investitori da prodaju tu hartiju od vrijednosti o stvori privid aktivne trgovine tom hartijom od vrijednosti, te na taj način podstanku drugi investitori da kupuju/prodaju tu hartiju od vrijednosti

Manipulacije na tržištu Član 279 Trgovanje motivisano provizijom

Manipulacije na tržištu Član 279 Trgovanje motivisano provizijom

Primjeri manipulacija i nelegalnih transkcija l l l l raspolaganje finansijskim sredstvima klijenta zloupotreba

Primjeri manipulacija i nelegalnih transkcija l l l l raspolaganje finansijskim sredstvima klijenta zloupotreba sredstava klijenta za kupovinu hartija u svoje ime i za svoj račun ili za račun nekog drugog klijenta prikazivanje kupovne transakcije po višim cijenama naknadno prijavljivanje transakcije po višim cijenama privid aktivnog trgovanja - uticaj na cijene kreiranje lažne slike o prometu prodaja hartija od vrijednosti klijentu iz vlastitog portfelja po višim cijenama

Primjeri manipulacija i nelegalnih transkcija o

Primjeri manipulacija i nelegalnih transkcija o

Portal tržišta hartija od vrijednosti l Zajednički projekat Komisije za hartije od vrijednosti RS,

Portal tržišta hartija od vrijednosti l Zajednički projekat Komisije za hartije od vrijednosti RS, Banjalučke berze i Centralnog registra hartija od vrijednosti e l Ključni podaci i informacije o emitentima i hartijama od vrijednosti l www. blberza. com

Pitanja, komentari, sugestije. . .

Pitanja, komentari, sugestije. . .

Kontakt l Komisija za hartije od vrijednosti RS Vuka Karadžića 6, Banja Luka l

Kontakt l Komisija za hartije od vrijednosti RS Vuka Karadžića 6, Banja Luka l Tel/faks - 051 218 -356, 218 -362 - 051 218 -361 (faks) l Web - www. secrs. gov. ba l E-mail - biljana. [email protected] gov. ba - jovetic. [email protected] com

HVALA NA PAŽNJI!

HVALA NA PAŽNJI!