Monetarna ekonomija 12 Prof dr Miroljub Hadi SADRAJ

  • Slides: 9
Download presentation
Monetarna ekonomija 12 Prof dr Miroljub Hadžić

Monetarna ekonomija 12 Prof dr Miroljub Hadžić

SADRŽAJ: (strana 217 - 238 udžbenika) CENTRALNA BANKA I MONETARNO REGULISANJE MESTO I ULOGA

SADRŽAJ: (strana 217 - 238 udžbenika) CENTRALNA BANKA I MONETARNO REGULISANJE MESTO I ULOGA CENTRALNE BANKE VLASNIČKA STRUKTURA I ORGANIZACIJA CENTRALNE BANKE STEPEN NEZAVISNOSTI CENTRALNE BANKE MONETARNI SUVERENITET I CENTRALNA BANKA NARODNA BANKA SRBIJE

MESTO I ULOGA CENTRALNE BANKE § Centralna banka (CB) je banka koja zauzima centralni

MESTO I ULOGA CENTRALNE BANKE § Centralna banka (CB) je banka koja zauzima centralni položaj u bankarskom sistemu određene zemlje § CB deluje kao banka drugih banaka i kao bankar države § Osnovne funkcije CB: ü Emisija novca, ü Bankar države, ü “Banka banaka”, ü Kontrola aktivnosti domaćih finansijskih institucija, ü Sprovođenje monetarne politike ü Regulisanje likvidnosti bankarskog i privrednog sistema, ü Spoljno-ekonomska funkcija, ü Organizovanje funkcije platnog prometa u zemlji, ü Razvojna funkcija centralne banke.

MESTO I ULOGA CENTRALNE BANKE § Koncept CB, njene funkcije, monetarna politika i mere

MESTO I ULOGA CENTRALNE BANKE § Koncept CB, njene funkcije, monetarna politika i mere monetarnog regulisanja su podređene osnovnoj ciljnoj funkciji CB ü Osnovna ciljna funkcija CB – stabilnosti valute. ü Prema široj definici CB, stabilnost valute, unutrašnja i spoljna likvidnost i kontrola banaka § Jedinstvenog koncepta CB nema § Efiksanost koncepta meri se stabilnošću § CB se nalazi na vrhu piramide bankarskog sistema zemlje i ima glavnu ulogu u organizovanju, usmeravanju i regulisanju monetarnih kretanja

VLASNIČKA STRUKTURA CB § Oblici svojine CB su: ü Državna, koja se manifestuje kroz

VLASNIČKA STRUKTURA CB § Oblici svojine CB su: ü Državna, koja se manifestuje kroz dva oblika: 1) CB kao javna ustanova, formirana zakonom (u osnovi pravilo), 2) CB kao akcionarsko društvo, u kome su sve akcije u posedu države (izuzetak). § Privatna, gde vlada obezbeđuje svoj uticaj kroz kadrovsku politiku § Mešovita.

ORGANIZACIJA CB § Modeli organizacije CB: § jedinstvena CB, složen sistem CB i nadnacionalna

ORGANIZACIJA CB § Modeli organizacije CB: § jedinstvena CB, složen sistem CB i nadnacionalna CB. § CB ima trostruku organizacionu strukturu: izvršni nivo, nivo saveta i nivo kontrole.

NEZAVISNOST CENTRALNE BANKE § Stepen nezavisnosti CB - samostalnost CB u odnosu na vladu

NEZAVISNOST CENTRALNE BANKE § Stepen nezavisnosti CB - samostalnost CB u odnosu na vladu u konkretnoj zemlji, § Optimalnu koordinaciju između monetarne i fiskalne politike, § Odnosi između monetarne politike i ostalih instrumenata ekonomske politike § Vrste nezavisnosti CB : ü personalna (imenovanje i smenjivanje funkcionera), ü finansijska (određena pristupom države kreditima CB) i ü nezavisnost u vođenju monetarne politike (u pogledu određivanja cilja i u pogledu korišenja instrumenata)

MONETARNI SUVERENITET I CENTRALNA BANKA § Osnovna uloga CB je briga za dobar novac

MONETARNI SUVERENITET I CENTRALNA BANKA § Osnovna uloga CB je briga za dobar novac § CB ima monetarnu suverenost kako bi mogla efikasno da određuje količinu novca u opticaju § Kreditna politika poslovnih banaka je isključivo u njihovoj nadležnosti § CB je odvojena od konkretnih problema banaka i privrednih subjekata, tj. ima monetarnu suverenost prema njima § CB Kreditira poslovne banke § CB f-ju staranja o likvidnosti privrede ostvaruje preko OOT i transakcijama na deviznom tržištu

NARODNA BANKA SRBIJE § Ključna uloga NBS je obezbeđenje monetarne i finansijske stabilnosti §

NARODNA BANKA SRBIJE § Ključna uloga NBS je obezbeđenje monetarne i finansijske stabilnosti § Funkcije Narodne banke Srbije su: ü upravlja novcem i kamatnim stopama ü Starajući se o stabilnosti nacionalne valute, ü Upravlja novcem i kreditima ü Izdavanje novčanica i kovanog novca ü Utiče na finansijsku stabilnost, ü Nadgleda i kontroliše aktivnost poslovnih banaka i drugih finansijskih organizacija ü Bankar države, upravlja javnim fondovima i javnim dugom