MOKYMAI GYDYTOJAMS APIE VAIK IR PAEIDIAM SUAUGUSIJ TEISI

  • Slides: 24
Download presentation
MOKYMAI GYDYTOJAMS APIE VAIKŲ IR PAŽEIDŽIAMŲ SUAUGUSIŲJŲ TEISIŲ SAUGOJIMĄ IR PREVENCIJĄ Dr Indraja Veličkienė

MOKYMAI GYDYTOJAMS APIE VAIKŲ IR PAŽEIDŽIAMŲ SUAUGUSIŲJŲ TEISIŲ SAUGOJIMĄ IR PREVENCIJĄ Dr Indraja Veličkienė Psichiatrė konsultantė, Jaunimo Psichikos sveikatos centras Norwich‘e, DB

Gydytojai: Ø dažnai pirmi priima pacientus įvykus įvairiems smurto atvejams Øatlieka espertizę ir pateikia

Gydytojai: Ø dažnai pirmi priima pacientus įvykus įvairiems smurto atvejams Øatlieka espertizę ir pateikia medicininę nuomonę MOKYMŲ SVARBA GYDYTOJ AMS Øpsichiatrai įsitraukia vertindami smurto sukeltą poveikį vaikams, suaugusiems, nustato ir gydo šių įvykių sukeltas pasekmes. ØD. Britanijos psichiatrai rengia pranešimus teismui Øbendradarbiauja su kitais specialistais pranešdami, tirdami naujus atvejus, gydytojų nuomonė svarbi formuojant požiūrį ir politiką, nes būtent jie turi žinias, kurių galbūt neturi kiti specialistai, tad bendradarbiavimas labai svarbus ØParengti mokymai ir gydytojų dalyvavimas juose padeda sistemos vientisumui ir tarpinstitucinei komunikacijai.

ØVaikų teisės ir nauji įstatymų pakeitimai ØPažeidžiamų suaugusiųjų teisės ØSmurto rūšių atpažinimas ir atsakomybės

ØVaikų teisės ir nauji įstatymų pakeitimai ØPažeidžiamų suaugusiųjų teisės ØSmurto rūšių atpažinimas ir atsakomybės ŽMOGAU S TEISĖS ØAtsakomybių apibrėžimo vystymąsis remiantis patirtimis ir įvykiais sukrėtusiais visuomenę ØDidžiosios Britanijos vaikų ir pažeidžiamų suaugusiųjų teisių apsaugos ir prevencijos sistema (Safeguarding) ir jos pagrindiniai principai ØDiskusija ‚Kodėl Lietuvoje būtų svarbūs sertifikuoti mokymai gydytojams ir kities gydymo/policijos/švietimo/labdaringų institucijų darbuotojams? ‘

ŽMOGAU S TEISIŲ KONVEN CIJA PRIMENU ŽINOMUS DALYKUS: 2 straipsnis. Teisė į gyvybę 11.

ŽMOGAU S TEISIŲ KONVEN CIJA PRIMENU ŽINOMUS DALYKUS: 2 straipsnis. Teisė į gyvybę 11. Kiekvieno asmens teisę į gyvybę saugo įstatymas. 5 straipsnis. Teisė į laisvę ir saugumą11. Kiekvienas asmuo turi teisę į laisvę ir saugumą.

LIETUVOS RESPUBL IKOS KONSTIT UACIJA 21 straipsnis Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas.

LIETUVOS RESPUBL IKOS KONSTIT UACIJA 21 straipsnis Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes. Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai.

VAIKO TEISIŲ APSAUGO S PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1234 PAKEITIM O. ĮSTATYMA S. 2017 M.

VAIKO TEISIŲ APSAUGO S PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1234 PAKEITIM O. ĮSTATYMA S. 2017 M. RUGSĖJO 9. Smurtas prieš vaiką – veikimu ar neveikimu vaikui daromas tiesioginis ar netiesioginis tyčinis fizinis, psichologinis, seksualinis poveikis, jeigu dėl to vaikas mirė, buvo sutrikdyta jo sveikata, normali raida, jam sukeltas skausmas ar pavojus gyvybei, sveikatai, normaliai raidai ar pažeminta vaiko garbė ir (ar) orumas. Smurtu prieš vaiką taip pat laikoma vaiko nepriežiūra. Smurtu nelaikomi veiksmai, kuriais prieš vaiką panaudojama fizinė jėga ir vaikui sukeliamas fizinis ar psichinis skausmas, kai šiais veiksmais siekiama išvengti didesnio pavojaus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei ir to negalima pasiekti kitomis priemonėmis.

ØPatirtis nesena ir remiasi sukrečiančiais atvejais kaip Victoria Climbie KITŲ ŠALIŲ PATIRTIS Ø 2000

ØPatirtis nesena ir remiasi sukrečiančiais atvejais kaip Victoria Climbie KITŲ ŠALIŲ PATIRTIS Ø 2000 metais Londone aštuonmetė Victoria Adjo Climbié (gimusi lapkričio 2 d. 1991 metais – mirė vasario 25 d. 2000 metais), buvo kankinama ir nužudyta jos globėjų, po pranešimų, kad Universalios Dievo karalystės Bažnyčios pamokslautojas įtikino jos motiną neva mergaitė buvo velnio apsėstoji. Jos mirtis lėmė viešą tyrimą ir sudarė sąlygas ryškesniems vaiko teisių apsaugos gynimo politos pokyčiams Didžiojoje Britanijoje. ØVaikų Aktas 1989 metų ir papildytas 2004 metais nusako pareigas užtikrinant vaikų teises: 17 straipsnis nusako vietinės savivaldybės pareigą teikti paslaugas ir rūpintis vaikais, kuriems nustatytas poreikis, nepriklausomai kur jie gyvena/surandami. 47 straipsnis nusako atsakomybę atlikti tyrimą jei yra manoma, kad vaikas patyrė ar jam gresia žymus srmutas. Tokiame tyrime dalyvauja socialiniai darbuotojai, policijos pareigūnai, medikai ir kitų sričių specialistai, kurių žinias reikia būtinai pasitelkti.

KITŲ ŠALIŲ PATIRTIS ØSvarbus kiekvienas vaikas - Didžiosios Britanijos parlamento iniciatyva pradėta 2003 metais,

KITŲ ŠALIŲ PATIRTIS ØSvarbus kiekvienas vaikas - Didžiosios Britanijos parlamento iniciatyva pradėta 2003 metais, po Victoria Climbié mirties. Tai viena svarbesnių iniciatyvų, kuri buvo pradėta ir jos pasėkoje vystomos programos vaikų teisių apsaugai užtikrinti ir paslaugų vaikams tobulinimui. Tai buvo trijų svarbių valstybinių dokumentų pagrindas, kuris aprašo vaikų ir jaunų suaugusiųjų teises, pagalbą jiems. Kiekvienas vaikas turi teisę į: ØSaugumą ØSveikatą ØGalimybę džiaugtis ir mokytis ØPasiekti ekonominę gerovę ir turėti galimybę prisidėti prei pozityvaus pokyčio Kiekvieną teiginį seka detalus paaiškinimas ir bendradarbiavimo aprašymas tarp institucijų - t. y. vaikų centrai, mokyklos, socialinės tarnybos, sveikatos apsaugos sistema bei vaikų ir paauglių psichiatrų paslaugos.

PAŽEIDŽI AMAS SUAUGĘS ASMUO Vertinimas turi remtis eile komponentų, kurie sukuria pažeidžamo suaugusiojo aplinką

PAŽEIDŽI AMAS SUAUGĘS ASMUO Vertinimas turi remtis eile komponentų, kurie sukuria pažeidžamo suaugusiojo aplinką ir jo funkcionavimą šioje aplinkoje. Kas yra pažeidžiamas suaugęs asmuo? ØSergantis demencija, slaugos priežiūros įstaigos gyventojas ØSergantis psichikos sutrikimais ØTurintis protinį atsilikimą ØTurintis kitų susirgimų/sutrikimų, kurie padaro jį pažeidžiamą ir lemia menkesnes jo galimybes apginti save ir savo teises.

‚SAFEGUAR DING‘ MOKYMŲ LYGIAI ØSlaugytojai, gydytojai, psichiatrai, skyrių vedėjai, atsakingi asmenys ligoninėje ØLygiai: Ø

‚SAFEGUAR DING‘ MOKYMŲ LYGIAI ØSlaugytojai, gydytojai, psichiatrai, skyrių vedėjai, atsakingi asmenys ligoninėje ØLygiai: Ø 1 - lygis - pradinis Ø 2 - lygis - pažengęs Ø 3 - lygis – aukštesnis ir skirtas skirtingų sričių specialistams Ø 4 - lygis - aukščiausio lygio mokymai atsakingiems darbuotojams

GYDYTOJ O ATSAKOM YBĖ Visas personalas, kuris turi kontaktą su vaikais, jaunais žmonėmis ir

GYDYTOJ O ATSAKOM YBĖ Visas personalas, kuris turi kontaktą su vaikais, jaunais žmonėmis ir pažeidžiamais suaugusiais privalo prisiimti priklausomybę saugoti ir užsiimti jų teisių apsauga bei įvykių prevencija (safeguarding). Visos ligoninės ir poliklinikos privalo įvardinti atsakingą gydytoją ir slaugytoją, kurie dalyvauja teisių užtikrinime, gynime ir prevencijoje (safeguarding), kurie patartų ir padėtų kolegoms užtikrinant šias teises ir skleidžiant gerąją praktiką organizacijoje. Reikalavimai pateikti GMC (institucijos reguliuojančios gydytojų praktiką ir licenzijavimą Didžiojoje Britanijoje).

SIUNTIMAI VAIKO TEISIŲAPS AUGOS IR PREVENCI JOS UŽTIKRINI MO (SAFEGUA RDING) TARNYBO MS •

SIUNTIMAI VAIKO TEISIŲAPS AUGOS IR PREVENCI JOS UŽTIKRINI MO (SAFEGUA RDING) TARNYBO MS • Didžioji Britanija turi aukštą, bet stabilų siuntimų skaičių apie 50 atvejų (1, 000 vaikų), lyginant su Australija ir JAV. Interpretuojant šiuos duomenis reiktų pabrėžti, kad DB įtraukiami siuntimai, kuomet prašoma suteikti paslaugas, tad siuntimų skaičius gali būti didesnis lyginant su JAV siuntimai daugiausiai susiję su teisių pažeidimu ar nepriežiūra. Duomenys iš: Safeguarding children: a comparison of England’s data with that of Australia, Norway and the United States. Emily R. Munro* and Esmeranda Manful** *Childhood Wellbeing Research Centre

SIUNTIMAI VAIKO TEISIŲAPS AUGOS IR PREVENCI JOS UŽTIKRINI MO (SAFEGUA RDING) TARNYBO MS •

SIUNTIMAI VAIKO TEISIŲAPS AUGOS IR PREVENCI JOS UŽTIKRINI MO (SAFEGUA RDING) TARNYBO MS • JAV siuntimų skaičius svyravo tarp žemo 35. 9 atvejų (1, 000 vaikų) 2002 metais ir aukšto 44. 1 atvejai(1, 000 vaikų) 2008 metais; nuo 2004 metų dažnis nusistovėjo. Tuo tarpu, Australijos siuntimų dažnis padidėjo per paskutinius dešimt metų nuo 23. 6 atvejų (1, 000 vaikų) 1999 metais iki 67 atvejų 2009 metais ir nukrito iki 56. 2 atvejų 2010 metais. • Norvegijoje tarp 1994 metų ir 2008 metų buvo pastovus siuntimų skaičiaus kilimas: 13. 2 atvejų 1994 metais ir pakilo iki 25. 2 atvejų 2008 metais. Šiaurės šalių šeimos paslaugos orientuotos į vaiko gerovės užtikrinimą lemia, kad dalis tyrimų skirti ne vien smurto atvejams tirti, bet ir užtikrinti vaiko gerovei, sąlygoms namuose. Duomenys iš: Safeguarding children: a comparison of England’s data with that of Australia, Norway and the United States. Emily R. Munro* and Esmeranda Manful** *Childhood Wellbeing Research Centre

VERTINIMAS Vertinimas turi remtis eile komponentų kurie sukuria vaiko aplinką ir jo funcionavimą.

VERTINIMAS Vertinimas turi remtis eile komponentų kurie sukuria vaiko aplinką ir jo funcionavimą.

ØFizinis smurtas ØEmocinis smurtas ØSeksualinis smurtas SMURTO RŪŠYS ØFinansinis smurtas ØModerni vergija ØDiskriminacija ØSmurtas

ØFizinis smurtas ØEmocinis smurtas ØSeksualinis smurtas SMURTO RŪŠYS ØFinansinis smurtas ØModerni vergija ØDiskriminacija ØSmurtas namų aplinkoje ØInstitucinis smurtas ØNepriežiūra

ØMėlynės, nepaaiškimani sužalojimai, nudeginimai ØRaminamųjų skyrimas per didelėmis dozėmis FIZINIS SMURTAS ØVaistų girdymas per

ØMėlynės, nepaaiškimani sužalojimai, nudeginimai ØRaminamųjų skyrimas per didelėmis dozėmis FIZINIS SMURTAS ØVaistų girdymas per prievartą ØBereikalingas fiksavimas ØMaisto neatnešimas, nepakankamas maitinimas, maitinimas per prievartą ØFizinės bausmės ØIr tt.

ØIzoliavimas nuo aplinkos ØSavivertės mažinimas ØAtskyrimas nuo draugų EMOCINIS SMURTAS ØKultūrinių ir religinių teisių

ØIzoliavimas nuo aplinkos ØSavivertės mažinimas ØAtskyrimas nuo draugų EMOCINIS SMURTAS ØKultūrinių ir religinių teisių pažeidimas ØŽeminimas ØNeleidimas išreikšti nuomonės ØSmurtas virtualioje erdvėje ØIr kt.

ØIzoliavimas nuo aplinkos ØSavivertės mažinimas ØKultūrinių ir religinių teisių pažeidimas INSTITUC INIS SMURTAS ØŽeminimas

ØIzoliavimas nuo aplinkos ØSavivertės mažinimas ØKultūrinių ir religinių teisių pažeidimas INSTITUC INIS SMURTAS ØŽeminimas ØNeleidimas išreikšti nuomonės ØPragulos ØKalbėjimas iš aukšto ØĮgūdžių nepalaikymas ØIr kt.

ØNepakankama priežiūra ØNeapsaugojimas nuo aplinkos pavojų NEPRIEŽI ŪRA ØMaisto trūkumas ØNesuteikiama teisė į švietimą

ØNepakankama priežiūra ØNeapsaugojimas nuo aplinkos pavojų NEPRIEŽI ŪRA ØMaisto trūkumas ØNesuteikiama teisė į švietimą ØVaikų palikimas vienų ØIr t. t.

SKIRTING OS TAISYKLĖ S ŠEIMAI IR INSTITUC IJOMS ? ØVaikai/pažeidžiami suaugusieji institucijose turi tokias

SKIRTING OS TAISYKLĖ S ŠEIMAI IR INSTITUC IJOMS ? ØVaikai/pažeidžiami suaugusieji institucijose turi tokias pačias teises ØVaikai/pažeidžiami suaugusieji atsiduria institucijose, nes negali gyventi savo įprastinėje aplinkoje – trauma, nepriežiūra ir t. t. Didesnė rizikos grupė ØMokykloje išlieka tyčiojimasis ir kai kurie atvejai kaip pvz. Žiežmarių atvejis – kas jei tą atvejį būtų nufilmavęs praeivis tarp motinos ir vaiko? Žeminimas, savivertė, galimybė pasiekti? ? ØMaisto fotografijos iš ligoninių. . .

Problemos ØNepakankamas finansavimas DIDŽIOJO JE BRITANIJ OJE ØŠeimos institucijos susilpnėjimas ØPasikeitę reikalavimai jauniems žmonės

Problemos ØNepakankamas finansavimas DIDŽIOJO JE BRITANIJ OJE ØŠeimos institucijos susilpnėjimas ØPasikeitę reikalavimai jauniems žmonės ir politikos įtaka skatinant gimstamumą Teigiamybės ØNuolatinės diskusijos ką galima pakeisti ØInstitucijų tikrinimai ØLabai aiški sistema apjungianti eilę specialistų ir institucijų kiekvienai iš jų numatant konkrečias funcijas ir užtikrinant privalomą jų įgyvendinimą ØSkaidrumas

Problemos ØNepakankamas finansavimas? ØNeaiškumas ? LIETUVOJ E ØInstitucijoms kiti reikalavimai? Teigiamybės ØNuolatinės diskusijos ką

Problemos ØNepakankamas finansavimas? ØNeaiškumas ? LIETUVOJ E ØInstitucijoms kiti reikalavimai? Teigiamybės ØNuolatinės diskusijos ką galima pakeisti ØPolitikos peržiūra ØSkaidrumas ? ØStipri šeimos struktūra ØVisuomenės susirūpinimas

SAUGU ŠEIMOS STRUKTŪROJE SAUGU INSTITUCIJOJE

SAUGU ŠEIMOS STRUKTŪROJE SAUGU INSTITUCIJOJE

ØMokymų sukūrimas dalyvaujant partneriams ØMokymo lygių nustatymas MOKYMAI ØMokymai studentams prieš išeinant į praktiką

ØMokymų sukūrimas dalyvaujant partneriams ØMokymo lygių nustatymas MOKYMAI ØMokymai studentams prieš išeinant į praktiką ØMokymai dirbantiems gydytojams ligoninėse (palaipsnis įgyvendinimas) Teisių saugojimas visų atsakomybė