Moje portfolio i eportfolio Czym jest portfolio Portfolio

  • Slides: 9
Download presentation

Moje portfolio i e-portfolio

Moje portfolio i e-portfolio

Czym jest portfolio? Portfolio edukacyjne lub portfolio kariery to celowo zbierane prace ucznia dokumentujące

Czym jest portfolio? Portfolio edukacyjne lub portfolio kariery to celowo zbierane prace ucznia dokumentujące jego wysiłki, postępy i osiągnięcia ukierunkowane na wybór kariery zawodowej. Portfolio to bardzo spersonalizowana forma dokumentowania własnej pracy nad decyzjami edukacyjnymi i zawodowymi. Portfolio jest to stale powiększająca się kolekcja materiałów o charakterze autentycznych dokumentów, ilustrująca rozwój kompetencji. Portfolio to zbiór dokumentów, materiałów, prac, które dokumentują osiągnięcia, umiejętności, zainteresowania, uzdolnienia, wiedzę. Jest przydatne do wspierania rozwoju, tworzenia indywidualnego planu działania, planowania, określania celów, budowania pewności siebie i motywacji. Portfolio to zarówno narzędzie, jak i metoda.

Przykładowa struktura portfolio q Indywidualna strona tytułowa, imię i nazwisko ucznia q Spis treści

Przykładowa struktura portfolio q Indywidualna strona tytułowa, imię i nazwisko ucznia q Spis treści q Wyniki badań z wykorzystaniem kwestionariuszy: zainteresowań, uzdolnień, wartości, umiejętności osobistych, społecznych, zawodowych, cech, temperamentu, mocnych i słabych stron, samooceny q Informacje dotyczące indywidualnych zasobów, procesu podejmowania decyzji, stylów uczenia się, planowania, określania celów

Przykładowa struktura portfolio cd. q Świadectwa, dyplomy, certyfikaty, nagrody, oceny szkolne q Zaświadczenia z

Przykładowa struktura portfolio cd. q Świadectwa, dyplomy, certyfikaty, nagrody, oceny szkolne q Zaświadczenia z odbytych kursów, szkoleń, zajęć i warsztatów, udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach q Dokumenty potwierdzające prace ucznia, np. obrazy, fotografie, programy q CV, wizytówka personalna, list motywacyjny, kwestionariusze osobowe

Przykładowa struktura portfolio cd. q. Informacje dotyczące działalności na rzecz szkoły i poza szkołą,

Przykładowa struktura portfolio cd. q. Informacje dotyczące działalności na rzecz szkoły i poza szkołą, w kółkach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych, aktywność w ramach wolontariatu q. Informacje dotyczące celów związanych z planowaniem kariery edukacyjno-zawodowej – indywidualny plan działania (IPD) q. Informacje dotyczące wybranych zawodów, rynku pracy, możliwości kształcenia, szkół, kursów, szkoleń i innych możliwości edukacji q. Zdjęcia, artykuły dokumentujące ważne wydarzenia z życia ucznia

Czym jest e-portfolio? E-portfolio, zwane w Polsce także elektroniczną teczką, to coś więcej niż

Czym jest e-portfolio? E-portfolio, zwane w Polsce także elektroniczną teczką, to coś więcej niż kolekcja wytworów danej osoby lub jej rozszerzone CV. To przede wszystkim metoda kształcenia, która pozwala oceniać dotychczasowe osiągnięcia oraz planować, a następnie realizować dalszy rozwój edukacyjny, zawodowy, osobisty. To potwierdzone dowody posiadanych umiejętności, osiągnięć, prac, certyfikatów, dyplomów pogrupowane w folderach i umieszczone na nośniku np. pendrive lub w sieci. Powinno być aktualizowane, rozbudowywane o nowe elementy. Informacje mogą być łączone w dowolny sposób i wykorzystywane do przedstawiania siebie, swoich osiągnięć, umiejętności, prac.

Korzyści z posiadania e-portfolio q. Porządkowanie informacji o sobie qŚwiadomość swoich umiejętności i wiedzy

Korzyści z posiadania e-portfolio q. Porządkowanie informacji o sobie qŚwiadomość swoich umiejętności i wiedzy q. Budowanie własnej samooceny qŚwiadomość własnych osiągnięć q. Wspieranie rozwoju osobistego q. Rozwój umiejętności i kompetencji medialnych