Modelovanie pouvatea vo webovch aplikcich Anton Andrejko 31

  • Slides: 18
Download presentation
Modelovanie používateľa vo webových aplikáciách Anton Andrejko 31. 3. 2006 Školiteľ: prof. Mária Bieliková

Modelovanie používateľa vo webových aplikáciách Anton Andrejko 31. 3. 2006 Školiteľ: prof. Mária Bieliková

Úvod • Existujúce problémy – prudký nárast množstva informácií na webe – kognitívne preťaženie

Úvod • Existujúce problémy – prudký nárast množstva informácií na webe – kognitívne preťaženie – zablúdenie v informačnom priestore – strata času čítaním obsahu, ktorý používateľ pôvodne nehľadal (alebo ho nezaujíma) • Možné riešenia – filtrovanie informácií – preusporiadanie informácií • Personalizovaný prístup 31. 3. 2006 2

Prehľad • Personalizované webové systémy • Prostredie Webu so sémantikou • Charakteristiky používateľa a

Prehľad • Personalizované webové systémy • Prostredie Webu so sémantikou • Charakteristiky používateľa a ich zdroje • Prístupy k modelovaniu používateľa • Možnosti reprezentácie modelu používateľa • Automatické modelovanie používateľa • Otvorené problémy a ďalší výskum 31. 3. 2006 3

Personalizované webové systémy • Základné časti aplikácie – Model aplikačnej domény – oblasť, pre

Personalizované webové systémy • Základné časti aplikácie – Model aplikačnej domény – oblasť, pre ktorú je aplikácia určená (koncepty + vzťahy) – Model navigácie – predpokladaný pohyb používateľa v informačnom priestore – Model prispôsobovania – súbor pravidiel – MODEL POUŽÍVATEĽA – charakteristiky používateľa, ktoré zahŕňajú jeho preferencie, vedomosti a iné atribúty súvisiace so zvolenou aplikačnou doménou • Prispôsobovanie na úrovni – obsahu, formy prezentácie, navigácie 31. 3. 2006 4

Prostredie webu so sémantikou • Poskytované informácie sú vhodné len pre človeka • Požiadavka

Prostredie webu so sémantikou • Poskytované informácie sú vhodné len pre človeka • Požiadavka na reprezentáciu, ktorá by bola ľahšie spracovateľná strojmi • Doplnenie ďalších informácií – metadáta – ontológia 31. 3. 2006 5

Charakteristiky používateľa • Nejednotnosť terminológie – atribút, črta, vlastnosť, charakteristika – preferencia, záujem •

Charakteristiky používateľa • Nejednotnosť terminológie – atribút, črta, vlastnosť, charakteristika – preferencia, záujem • Rôzny pohľad na klasifikáciu charakteristík – statické a dynamické (jazyk vs. vedomosti) – doménovo závislé a nezávislé (mzda vs. pohlavie) 31. 3. 2006 6

Zdroje používateľových charakteristík • Vyžiadanie si informácií od používateľa – formuláre, dotazníky • Spätná

Zdroje používateľových charakteristík • Vyžiadanie si informácií od používateľa – formuláre, dotazníky • Spätná väzba – implicitná – neovplyvňuje prácu používateľa – explicitná – vyžiadaná interakcia • Externé zdroje – štruktúrované dokumenty • Sledovanie správania sa používateľa – zaznamenávanie kliknutí na odkazy 31. 3. 2006 7

Prístupy k modelovaniu používateľa (1) • Stereotypný model – inicializácia modelu – nepresnosť –

Prístupy k modelovaniu používateľa (1) • Stereotypný model – inicializácia modelu – nepresnosť – prispôsobovanie sa na základe príslušnosti k skupine • Prekryvný model – inštancia modelu pre každého používateľa – potreba inicializácie – prispôsobovanie jednotlivcom 31. 3. 2006 8

Prístupy k modelovaniu používateľa (2) • Zdieľaný model – logicky na jednom mieste –

Prístupy k modelovaniu používateľa (2) • Zdieľaný model – logicky na jednom mieste – využitie inicializácie z iných systémov – odstránenie redundancie 31. 3. 2006 9

Možnosti reprezentácie modelu používateľa (1) • Relačné databázy – dvojice atribút - hodnota uložené

Možnosti reprezentácie modelu používateľa (1) • Relačné databázy – dvojice atribút - hodnota uložené v tabuľke • Reprezentácie založené na XML – dvojice atribút – hodnota – plochá štruktúra <record> <key>personal. name</key> <value>John Smith</value> </record> <key>personal. email</key> <value>john. [email protected] com</value> </record> 31. 3. 2006 10

Možnosti reprezentácie modelu používateľa (2) • Ontologická reprezentácia – vzťahy <rdf: Description rdf: about="#name">

Možnosti reprezentácie modelu používateľa (2) • Ontologická reprezentácia – vzťahy <rdf: Description rdf: about="#name"> <rdfs: label xml: lang="en">name</rdfs: label> – podmienky <rdf: type rdf: resource= "http: //www. w 3. org/2002/07/owl#Datatype. Property"/> – obmedzenia <rdfs: domain rdf: resource="#User"/> – odvodzovanie – zdieľanie <rdfs: range rdf: resource= "http: //www. w 3. org/2001/XMLSchema#string"/> </rdf: Description> <rdf: Description rdf: about="#has. Experience"> <rdfs: label xml: lang="en">has working experience</rdfs: label> <rdfs: domain rdf: resource="#User"/> <rdfs: range rdf: resource= "http: //fiit. sk/classification#Experience. Classification "/> <rdf: type rdf: resource= "http: //www. w 3. org/2002/07/owl#Object. Property"/> </rdf: Description> 31. 3. 2006 11

Typy ontológií • Vysoko-úrovňové – všeobecné koncepty (priestor, čas) • Doménové – slovník pre

Typy ontológií • Vysoko-úrovňové – všeobecné koncepty (priestor, čas) • Doménové – slovník pre zvolenú aplikačnú oblasť (pracovný trh) • Úlohové – slovník pre opis úloh alebo aktivít (hľadanie práce) • Aplikačné – opisujú koncepty závislé od domény a úloh 31. 3. 2006 12

Ontológia používateľa – príklad • Prepojenie na ontológiu aplikačnej domény • Doménová závislosť –

Ontológia používateľa – príklad • Prepojenie na ontológiu aplikačnej domény • Doménová závislosť – závislá časť – nezávislá časť • Vlastnosti – objektové – dátové 31. 3. 2006 13

Automatické modelovanie používateľa • Cold-start problém – inicializácia • Spätná väzba – implicitná a

Automatické modelovanie používateľa • Cold-start problém – inicializácia • Spätná väzba – implicitná a explicitná – dotazníky • Nepresnosť v modeli používateľa – odvodzovanie vlastností – monitorovanie správania používateľa • Súkromie a bezpečnosť – dôvera, integrita, dostupnosť 31. 3. 2006 14

Otvorené problémy (1) • Používateľ v otvorenom informačnom priestore – Existujúce aplikácie sú vyvíjané

Otvorené problémy (1) • Používateľ v otvorenom informačnom priestore – Existujúce aplikácie sú vyvíjané pre uzavretý informačný priestor – Využitie iniciatívy webu so sémantikou – Mapovanie medzi modelom používateľa a modelom aplikačnej domény • Stabilita modelu používateľa – Identifikácia faktorov spôsobujúcich významné zmeny v modeli používateľa 31. 3. 2006 15

Otvorené problémy (2) • Zdieľaný model používateľa – Zbieranie informácií z rôznych distribuovaných zdrojov

Otvorené problémy (2) • Zdieľaný model používateľa – Zbieranie informácií z rôznych distribuovaných zdrojov – Vytvorenie zdieľaného modelu pre viaceré aplikácie – Využitie mapovania medzi charakteristikami v rôznych modeloch – Rozdelenie modelu na časti na základe doménovej závislosti – Znovupoužitie doménovo nezávislej časti 31. 3. 2006 16

Smerovanie ďalšieho výskumu • Zdieľaný model používateľa – Návrh a overenie metódy na zostavenie

Smerovanie ďalšieho výskumu • Zdieľaný model používateľa – Návrh a overenie metódy na zostavenie zdieľaného modelu používateľa – Snaha o automatizáciu tohto procesu – Zbieranie informácií o používateľoch z rôznych zdrojov – Využitie iniciatívy webu so sémantikou • dobre štruktúrované dáta • vzťahy, podmienky, obmedzenia – Využitie automatického mapovania medzi modelmi na identifikovanie charakteristík používateľa 31. 3. 2006 17

Ďakujem za pozornosť 31. 3. 2006

Ďakujem za pozornosť 31. 3. 2006