Modeli IS LM T ardhurat Kshtu q modeli

  • Slides: 21
Download presentation
Modeli IS – LM Të ardhurat Kështu që, modeli IS – LM paraqet raportin

Modeli IS – LM Të ardhurat Kështu që, modeli IS – LM paraqet raportin në mes pjesës “reale”dhe “monetare” të ekonomisë. Tregjet e aktiveve Tregu monetar Tregu i mallrave Tregu i obligacioneve Kërkesa agregate Produkti Kërkesa Oferta Normat e interesit Politika Monetare Politika Fiskale

Tregjet e aktiveve dhe kurba LM Tregjet e aktiveve janë tregjet ku tregtohen paraja,

Tregjet e aktiveve dhe kurba LM Tregjet e aktiveve janë tregjet ku tregtohen paraja, obligacionet, aksionet, shtëpitë dhe format e tjera të pasurisë. Aktivet ndahen në : n Aktivet financiare dhe n Aktivet reale Pastaj një nënndarje e mëtejshme përcakton katër kategori të aktiveve në ekonomi: : n n Paraja, Aktivet që sjellin interes (obligacionet) Titujt e pronësisë ose aksionet, Aktivet reale.

Paraja dhe depozitat tjerë Stoku monetar i mirëfilltë përbëhet prej aktiveveve që mund të

Paraja dhe depozitat tjerë Stoku monetar i mirëfilltë përbëhet prej aktiveveve që mund të përdoren menjëherë. Paraja përfshin paranë në dorë (kartëmonedhat dhe monedhat) si dhe depozitat mbi të cilat shkruhen çeçe.

Obligacionet Një obligacion është letër me vlerë që i sjell mbajtësit të tij të

Obligacionet Një obligacion është letër me vlerë që i sjell mbajtësit të tij të ardhura të përvitshme, në bazë të përqindjeve fikse të caktuara më parë. Obligacioni përbën një detyrim afatgjatë për ndërmarrjen ose shtetin.

Aksionet Aksioni është një titull pronësie ndaj një pjese të pasurisë së shoqërisë (

Aksionet Aksioni është një titull pronësie ndaj një pjese të pasurisë së shoqërisë ( korporatës ), një letër me vlerë që vërteton se një individ ka investuar vlerën nominale të aksionit dhe se ka të drejtë të marrë pjesë në fitimin e shoqërisë aksionare, në përputhje me vlerën nominale. Aksionarët marrin një pjesë të fitimit të shoqërisë aksionare në formën e dividendit, do të thotë e hyra që realizohet nga aksionet quhet dividendë.

Aktivet reale ose aktivet konkrete janë makineritë, toka, ndërtesa, të mirat afatgjata të konsumit

Aktivet reale ose aktivet konkrete janë makineritë, toka, ndërtesa, të mirat afatgjata të konsumit ( automobilat, makinat larëse, etj. ), etj.

Kufizimi buxhetor i pasurisë Çdo individ duhet të vendosë se si do të shpërndajë

Kufizimi buxhetor i pasurisë Çdo individ duhet të vendosë se si do të shpërndajë pasurinë financiare të tij ose të saj, midis llojeve alternative të aktiveve, se a do të mbajnë para apo obligacione Secila prej tyre i ka anët e veta pozitive dhe negative. Me para në dorë kryhen më shpejt pagesat, por nuk sjellin kurrfarë interesi, ndërsa te obligacionet është e kundërta. Vendimi për formën në të cilën do të mbahen aktivet, quhen vendime portofol.

Kërkesa nominale dhe reale për para Kërkesa nominale për paraqet kërkesën e individit për

Kërkesa nominale dhe reale për para Kërkesa nominale për paraqet kërkesën e individit për njësi të dhënë eurosh. Kërkesa reale për paraqet kërkesën e individit për para të shprehur në numrin e njësive të të mirave që mund të blejë paraja. Kërkesa nominale Kërkesa reale për para = Niveli i çmimeve

p. sh. nëse kërkesa nominale për para është 100 E dhe niveli i çmimeve

p. sh. nëse kërkesa nominale për para është 100 E dhe niveli i çmimeve është 2 E për mall – gjë që thotë se shporta përfaqësuese e të miave kushton 2 E – atëherë kërkesa reale për para është 50 E të mira. Nëse më vonë, çmimi i të mirave dyfishohet 4 E për mall dhe gjithashtu kërkesa për para nominale dyfishohet në 200 E, ndërsa kërkesa reale për para mbetet e pandryshuar në 50 të mira.

Bilancet reale të parasë – shkurt bilancet reale – përfaqësojnë sasinë e parasë nominale

Bilancet reale të parasë – shkurt bilancet reale – përfaqësojnë sasinë e parasë nominale pjesëtuar me nivelin e çmimeve. Kërkesa reale për para quhet kërkesa për bilance reale ( L ). Në mënyrë të ngjashme, mbajtjet reale përfaqësojnë sasinë obligacioneve pjesëtuar çmimit. të obligacioneve nominale të me nivelin e

pasuria reale financiare është thjesht, pasuria nominale, WN, pjesëtuar me nivelin e çmimeve, P.

pasuria reale financiare është thjesht, pasuria nominale, WN, pjesëtuar me nivelin e çmimeve, P. L + DB = WN P Një vendim për të mbajtur më shumë bilance reale është gjithashtu vendim për të mbajtur më pak pasuri reale në formën e obligacioneve.

Sasia totale e pasurisë reale financiare në ekonomi përbëhet prej bilanceve reale të parasë

Sasia totale e pasurisë reale financiare në ekonomi përbëhet prej bilanceve reale të parasë dhe të obligacioneve reale ekzistuese. Prandaj pasuria reale financiare totale është e barabartë me: WN P = M +SB P ku M përfaqëson stokun e bilanceve nominale të parasë dhe SB përfaqëson vlerën reale të ofertës së obligacioneve.

Kufizimi buxhetor i pasurisë nënkupton që kur tregu monetar është në ekuilibër ( L

Kufizimi buxhetor i pasurisë nënkupton që kur tregu monetar është në ekuilibër ( L = M / P ) edhe tregu i obligacioneve është në ekuilibër ( DB = SB ).

Kërkesa për paraqet kërkesën për bilance reale, sepse njerëzit e mbajnë paranë për ato

Kërkesa për paraqet kërkesën për bilance reale, sepse njerëzit e mbajnë paranë për ato që do të blejnë. Sa më i lartë të jetë niveli i çmimeve aq më shumë bilance reale duhet të mbajë një person, për të qenë i aftë të blejë një sasi të mirash. Nëse dyfishohet niveli i çmimeve, atëherë një individ duhet të mbajë dy herë më shumë bilance nominale që të jetë në gjendje të blejë të njëjtën sasi të mirash.

Kërkesa për bilance reale varret nga niveli i të ardhurave reale dhe norma e

Kërkesa për bilance reale varret nga niveli i të ardhurave reale dhe norma e interesit. Nga niveli i të ardhurave varet sepse individët e mbajnë paranë për të financuar blerjet e tyre, të cilat, nga ana e tyre varen nga të ardhurat. Varet nga norma e interesit sepse, sa më e lartë të jetë norma e interesit aq më pak para do të mbahen në dorë, për çdo nivel të ardhurash, dhe e kundërta.

Kërkesa për bilance reale rritet me rritjen e nivelit të të ardhurave dhe ulet

Kërkesa për bilance reale rritet me rritjen e nivelit të të ardhurave dhe ulet me rritjen e normës së interesit. Si rrjedhim kërkesa për bilance shkruhet: L=k. Y–hi k, h > 0 Parametrat k dhe h pasqyrojnë ndjeshmërinë e kërkesës për bilance reale, respektivisht, ndaj nivelit të të ardhurave dhe normës së interesit. Një rritje të normës së interesit me 1% redukton kërkesën reale për para me h euro realë.

Oferta e parasë, ekuilibri i tregut monetar, dhe kurba LM Kurba LM ose kurba

Oferta e parasë, ekuilibri i tregut monetar, dhe kurba LM Kurba LM ose kurba e ekuilibrit të tregut monetar, tregon të gjitha kombinimet e normave të interesit dhe të niveleve të të ardhurave, të tilla që kërkesa për bilance reale është e barabartë me ofertën.

Përfitimi i kurbës LM Pika E 1 ne grafikun b) e ka një pikë

Përfitimi i kurbës LM Pika E 1 ne grafikun b) e ka një pikë korresponduese në Pika Me rritjen e tëatë ardhurave grafikun a), dhe pikëne re E 1 E 2, e ka pikën tjetër në grafikun Y 1 -Y 2, kemikoresponduese me prej normë të interesit i 1 dhe majtas. zhvendosjen e pikës produkt Y 1. ekuilibruese E 1 -E 2. E 2 i 1 E 2 i 2 E 1 i 1 L 2 L 1 LM Y 1 Me normë të interesit i 1 kërkesa për bilance reale është L 1, dhe kemi pikën ekuilibruese E 1. Y 2 Bashkimi i dy pikave E 1 dhe E 2 formon kurbën LM. Oferta monetare e parasë fiksohet nga Fedi, M, me nivel të çmimeve P. M P Rritja e produktit qon në rritjen e kërkesës për bilance reale. Pasi që oferta monetare është e fiksuar atëher kemi zhvendosje të kërkesës për bilance reale L 1 -L 2.

Zhvendosja e kurbës LM Oferta reale monetare mbahet konstante përgjatë kurbës LM. Kjo nënkupton

Zhvendosja e kurbës LM Oferta reale monetare mbahet konstante përgjatë kurbës LM. Kjo nënkupton që një ndryshim në ofertën reale monetare e zhvendos kurbën LM. Zhvendosja është e paraqitur në figurën 2.

pjesën të a) ofertës kemi kërkesën nivelin reale për Në nivelin fillestar të tëTani

pjesën të a) ofertës kemi kërkesën nivelin reale për Në nivelin fillestar të tëTani ardhurave norma rritet. Në oferta Y 1, monetare prej nëNefillestar të parasë L 1 për një monetare, bilance M ∕ P, reale ekuilibri ekuilibër e interesit bie. M’/P, në i 2. Nëtëpanelin cilëne e paraqesim të dhënë të normë të ardhurave Y 1 vendoset në pikën E 1, në majtë, pasqyrojmë pikën E 2 si pikëzhvendosjes të kurbës djathtas nëpërmjet tënivel me. Pika interes i 2 interesi i 1. korresponduese në së re LM, që i korrespondon më të monetare. kurbësstokut së ofertës kurbën LM është E 1. lartë të parasë. Pozicioni I kurbës LM LM i i LM’ E 1 i 2 E 2 i 1 L 1 Y 1 Të ardhurat, produkti ( a ) M∕P Bilancet reale (b) Kështu që, një rritje në M ‘∕ P real stokun të parasë zhvendos kurbën LM poshtë në të djathtë.

Ekuilibri ne mes te tregut te te mirave dhe tregut te aktiveve n IS=LM

Ekuilibri ne mes te tregut te te mirave dhe tregut te aktiveve n IS=LM