Modal verbs of obligation Have to must AJ

  • Slides: 15
Download presentation
Modal verbs of obligation Have to, must AJ 6. ročník

Modal verbs of obligation Have to, must AJ 6. ročník

Co jsou to způsobová slovesa? Způsobová (neboli modální) slovesa jsou pomocná slovesa, která určují

Co jsou to způsobová slovesa? Způsobová (neboli modální) slovesa jsou pomocná slovesa, která určují tzv. způsob hlavního významového slovesa, které za modálními následuje. Obvykle vyjadřují povinnost, nutnost, schopnost, možnost, příkaz, zákaz apod. Mezi základní modální slovesa patří např. must, can, should, can't, mustn't, needn't, shouldn't atd.

Rozdíl mezi must a have to Anglické „must“ slouží pro vyjádření takzvané subjektivní povinnosti,

Rozdíl mezi must a have to Anglické „must“ slouží pro vyjádření takzvané subjektivní povinnosti, kdy o povinnosti mluví mluvčí a jde o jeho názor. Oproti tomu „have to“ vyjadřuje objektivní povinnosti. Jde tedy o povinnosti, kdy je povinnost podložena faktem (například zákonem nebo jiným mluvčím) a mluvčí tuto povinnost pouze oznamuje.

Příklady použití ve větách • The police have to wear a uniform. – Policie

Příklady použití ve větách • The police have to wear a uniform. – Policie musí nosit uniformu. (policisté to mají dáno povinně) • She must look great in her uniform. – Musí vypadat skvěle v uniformě. (jde o názor mluvčího)

 • Karin has to call her boss every day. – Karin musí volat

• Karin has to call her boss every day. – Karin musí volat šéfovi každý den. (má to v pracovních povinnostech) • Karin must call her mother. – Karin musí zavolat její matce. (nemá to jako povinnost, ale pokud nezavolá, tak její máma bude smutná, takže prostě musí)

 • You have to make a reservation. – Musíš si vytvořit rezervaci. •

• You have to make a reservation. – Musíš si vytvořit rezervaci. • You must be there. – Musíš tam být. (např. abys něco viděl, ale není to povinnost. )

 • She has to write homework. – Musí psát domácí úkoly. • I

• She has to write homework. – Musí psát domácí úkoly. • I have to learn English. – Musím se učit angličtinu. (musím se učit, protože z ní např. propadám)

 • She‘s a really nice person. You must meet her. – Ona je

• She‘s a really nice person. You must meet her. – Ona je velmi milá. Musíš ji poznat. (je to můj názor) • You can‘t turn right here. You have to turn left. – Nemůžeš odbočit vpravo. Musíš odbočit vlevo. (pravidla na silnici)

 • I must get up early tomorrow. There a lot of things I

• I must get up early tomorrow. There a lot of things I want to do. – Musím zítra vstávat brzy. Je spousta věcí, co chci udělat. • I have to get up early tomorrow. I‘m going away and my train leaves at 7. 30. – Musím zítra vstávat brzy. Jedu pryč a vlak mi jede v 7. 30.

Věty na procvičení • Doplň do vět must nebo have to. Na další straně

Věty na procvičení • Doplň do vět must nebo have to. Na další straně je správné řešení. • • 1. Children in Britain ________ wear uniform at school. 2. I ______ study tonight. I want to have good grades. 3. I ______ study tonight. We have a test tomorrow. 4. I _______ be at work at 8 o‘clock. My boss is waiting for me. • 5. You really ______ go to London if you visit England. • 6. I ______ work on my English, I want to be an English teacher.

 • • • 1. Children in Britain have to wear uniform at school.

• • • 1. Children in Britain have to wear uniform at school. 2. I must study tonight. I want to have good grades. 3. I have to study tonight. We have a test tomorrow. 4. I have to be at work at 8 o‘clock. My boss is waiting for me. 5. You really must go to London if you visit England. 6. I must work on my English, I want to be an English teacher.

Have to • potřebuje pomocné sloveso DO pro tvorbu záporu a otázek Přítomný čas

Have to • potřebuje pomocné sloveso DO pro tvorbu záporu a otázek Přítomný čas prostý – věta kladná: 1. os. j. č. I have to study. Musím studovat. 2. os. j. č. You have to study. Musíš studovat. 3. os. j. č. He/She/It has to study. On/Ona/Ono musí studovat. 1. os. m. č. We have to study. Musíme studovat. 2 os. m. č. You have to study. Musíte studovat. 3. os. m. č. They have to study. Oni musí studovat.

Have to Přítomný čas prostý – věta záporná: 1. os. j. č. I do

Have to Přítomný čas prostý – věta záporná: 1. os. j. č. I do not have to study. Nemusím studovat. 2. os. j. č. You do not have to study. Nemusíš studovat. 3. os. j. č. He/She/It does not have to study. On/Ona/Ono nemusí studovat. 1. os. m. č. We do not have to study. Nemusíme studovat. 2 os. m. č. You do not have to study. Vy nemusíte studovat. 3. os. m. č. They do not have to study. Oni nemusí studovat.

Have to Přítomný čas prostý – otázka: 1. os. j. č. Do I have

Have to Přítomný čas prostý – otázka: 1. os. j. č. Do I have to study? Musím studovat? 2. os. j. č. Do you have to study? Musíš studovat? 3. os. j. č. Does he/she/it have to study? Musí on/ona/ono studovat? 1. os. m. č. Do we have to study? Musíme studovat? 2 os. m. č. Do you have to study? Musíte studovat? 3. os. m. č. Do they have to study? Musí oni studovat?

Must • nepotřebuje pomocné sloveso DO, pro tvorbu záporu přidáme NOT (must not /

Must • nepotřebuje pomocné sloveso DO, pro tvorbu záporu přidáme NOT (must not / mustn‘t = nesmím) 1. os. j. č. I must study. I mustn‘t tell lies. 2. os. j. č. You must study. You mustn‘t tell lies. 3. os. j. č. He/She/It must study. He/She/It mustn‘t tell lies. 1. os. m. č. We must study. We mustn‘t tell lies. 2 os. m. č. You must study. You mustn‘t tell lies. 3. os. m. č. They must study. They mustn‘t tell lies. • Otázka s MUST vyjadřuje nevoli/odpor: Must I study? – Opravdu musím studovat? Must you play the music so loud? – Musíš tu hudbu poštět tak nahlas?