Mn Ton TON Kim tra bi c Mi

  • Slides: 14
Download presentation
Môn: Toán

Môn: Toán

TOÁN Kiểm tra bài cũ Mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách. Hỏi

TOÁN Kiểm tra bài cũ Mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách. Hỏi 5 học sinh được mượn bao nhiêu quyển sách ?

Bài: BẢNG NH N 5 5 được lấy 1 lần, ta viết: 5 x

Bài: BẢNG NH N 5 5 được lấy 1 lần, ta viết: 5 x 1= 5 5 x 1 =5 5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 5 được lấy 2 lần, ta có: 5 x 4 = 20 5 x 2 = 5 + 5 = 10 Vậy: 5 x 2 = 10 5 x 5 = 25 5 được lấy 3 lần, Ta có: 5 x 3 = 5 + 5 = 15 Vậy: 5 x 3 = 15 5 x 6 = 30 5 x 7 = 35 5 x 8 = 40 5 x 9 = 45 5 x 10 = 50

Toán: Bảng nhân 5 5 x 1= 5 5 x 2 = 10 5

Toán: Bảng nhân 5 5 x 1= 5 5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 5 x 4 = 20 5 x 5 = 25 5 x 6 = 30 5 x 7 = 35 5 x 8 = 40 5 x 9 = 45 5 x 10= 50

Toán: Bảng nhân 5 5 x 1= 5 5 x 2= 5 x 3=

Toán: Bảng nhân 5 5 x 1= 5 5 x 2= 5 x 3= 5 x 4 = 20 5 x 5= 5 x 6 = 30 5 x 7 = 35 5 x 8= 5 x 9= 5 x 9 = 50

Toán: Bảng nhân 5 Rất tốt 5 x 1= 5 x 6= 5 x

Toán: Bảng nhân 5 Rất tốt 5 x 1= 5 x 6= 5 x 2= 5 x 7= 5 x 3= 5 x 8= 5 x 4= 5 x 9= 5 x 5= 5 x 10 =

Chúng ta cùng thi đọc thuộc nhé ! Cố lên

Chúng ta cùng thi đọc thuộc nhé ! Cố lên

Toán: Bảng nhân 5 Bài 1: SGK/101: Tính nhẩm: 5 x 3 = 15

Toán: Bảng nhân 5 Bài 1: SGK/101: Tính nhẩm: 5 x 3 = 15 5 x 2 = 10 5 x 10 = 50 5 x 5 = 25 5 x 4 = 20 5 x 9 = 45 5 x 7 = 35 5 x 6 = 30 5 x 8 = 40 5 x 1 = 5

Môn: Toán N 2 V Bài: Bảng nhân 5 Bài 2: Một tuần lễ

Môn: Toán N 2 V Bài: Bảng nhân 5 Bài 2: Một tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày ? Bài 2: Tóm tắt: 1 tuần lễ : 5 ngày 4 tuần lễ: … ngày ?

1 Môn: Toán Bài: Bảng nhân 5 Bài giải: 4 tuần lễ mẹ đi

1 Môn: Toán Bài: Bảng nhân 5 Bài giải: 4 tuần lễ mẹ đi làm số ngày là: 5 x 4 = 20 ( ngày ) Đáp số: 20 ngày.

Bài 3: Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống: SGK

Bài 3: Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống: SGK 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Chúc mừng các em đã làm đúng

Chọn kết quả đúng nhất trong các phép tính sau: 9 6=? 5 x

Chọn kết quả đúng nhất trong các phép tính sau: 9 6=? 5 x 3 A. 20 10 45 30 B. 535 40 25 C. 15