Mn Ton Tn bi Bi ton v t

  • Slides: 13
Download presentation
Môn: Toán Tên bài: Bài toán về ít hơn Lớp: 2 B Tuần: 6

Môn: Toán Tên bài: Bài toán về ít hơn Lớp: 2 B Tuần: 6 Giáo viên: Nguyễn Thị Minh

Bµi to¸n: Hµng trªn cã 7 qu¶ cam. Hµng d íicã Ýt h¬n hµng

Bµi to¸n: Hµng trªn cã 7 qu¶ cam. Hµng d íicã Ýt h¬n hµng trªn 2 qu¶ cam. Hái hµng d íicã bao nhiªu qu¶ cam? 2 qu¶ cam Bµi gi¶i ? qu¶ cam Sè qu¶ cam ë hµng d íi lµ: 7– 2=5 (qu¶) §¸p sè: 5 qu¶

Bµi 1: V ên nhµ Mai cã 17 c©y cam, v ên nhµ Hoa

Bµi 1: V ên nhµ Mai cã 17 c©y cam, v ên nhµ Hoa cã Ýt h¬n v ên nhµ Mai 7 c©y cam. Hái v ên nhµ Hoa cã mÊy c©y cam? Tãm t¾t V ên nhµ Mai: 17 c©y V ên nhµ Hoa: 7 c©y ? c©y

Bµi 1: Bµi gi¶i Sè c©y cam trong v ên nhµ Hoa lµ: 17

Bµi 1: Bµi gi¶i Sè c©y cam trong v ên nhµ Hoa lµ: 17 – 7 = 10 (c©y) §¸p sè: 10 c©y cam

B×nh thÊp h¬n Bµi 2: An cao 95 cm, B×nh thÊp h¬n An An

B×nh thÊp h¬n Bµi 2: An cao 95 cm, B×nh thÊp h¬n An An 5 cm. Hái B×nh cao bao nhiªu x¨ngtimet? Tãm t¾t An: B×nh : 95 cm ? cm

Bµi 2: Bµi gi¶i ChiÒu cao cña B×nh lµ: 95 – 5 = 90

Bµi 2: Bµi gi¶i ChiÒu cao cña B×nh lµ: 95 – 5 = 90 (cm) §¸p sè: 90 cm

Bµi 3: Líp 2 A cã 15 häc sinh g¸i, sè häc sinh trai

Bµi 3: Líp 2 A cã 15 häc sinh g¸i, sè häc sinh trai cña líp Ýt h¬n sè häc sinh g¸i 3 b¹n. Hái líp 2 A cã bao nhiªu häc sinh trai? Tãm t¾t 15 b¹n Häc sinh g¸i: Häc sinh trai: 3 b¹n ? b¹n

Bµi 3 Bµi gi¶i Sè häc sinh trai cña líp 2 A lµ: 15

Bµi 3 Bµi gi¶i Sè häc sinh trai cña líp 2 A lµ: 15 – 3 = 12 (b¹n) §¸p sè: 12 häc sinh trai

N¨m nay anh 15 tuæi, em kÐm anh 3 tuæi. Hái n¨m nay em

N¨m nay anh 15 tuæi, em kÐm anh 3 tuæi. Hái n¨m nay em mÊy tuæi? A 12 tuæi B. 18 tuæi C. 11 tuæi

Bµi to¸n: N¨m nay anh 14 tuæi, em kÐm anh 10 tuæi. Hái n¨m

Bµi to¸n: N¨m nay anh 14 tuæi, em kÐm anh 10 tuæi. Hái n¨m nay em bao nhiªu tuæi? thuéc d¹ng to¸n: A. Bµi to¸n tìm tæng B. Bài toán về nhiều hơn C. Bài toán về ít hơn

Toµ nhµ thø nhÊt cã 16 tÇng, toµ nhµ thø nhÊt nhiÒu h¬n toµ

Toµ nhµ thø nhÊt cã 16 tÇng, toµ nhµ thø nhÊt nhiÒu h¬n toµ nhµ thø hai 3 tÇng. Hái toµ nhµ thø hai cã bao nhiªu tÇng? A. 19 tầng B. 15 tầng C. 13 tầng