Mn Ton Bi Gii ton c li vn

  • Slides: 20
Download presentation
Môn : Toán Bài Giải toán có lời văn Giáo viên : Nguyễn Thị

Môn : Toán Bài Giải toán có lời văn Giáo viên : Nguyễn Thị Hương

Ôn bài cũ: Bài toán có lời văn 2 1 3

Ôn bài cũ: Bài toán có lời văn 2 1 3

Em hãy nói câu hỏi để có bài toán : Có 1 gà mẹ

Em hãy nói câu hỏi để có bài toán : Có 1 gà mẹ và 7 gà con. Hỏi. . . có tất cả bao nhiêu con gà?

Em hãy nhìn đoạn phim và nêu đề toán thích hợp: Có 4 con

Em hãy nhìn đoạn phim và nêu đề toán thích hợp: Có 4 con ong đang hút mật, thêm 1 con ong bay tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con ong?

Bài : Giải toán có lời văn (trang 117 SGK)

Bài : Giải toán có lời văn (trang 117 SGK)

Bài toán: Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà.

Bài toán: Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà? Tóm tắt: Có : 5 con gà Thêm : 4 con gà Có tất cả: …con gà?

Bài toán: Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà.

Bài toán: Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà? Tóm tắt: Có : 5 con gà Thêm : 4 con gà Có tất cả: …con gà? Bài giải:

Bài toán: Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà.

Bài toán: Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà? Tóm tắt: Có : 5 con gà Thêm : 4 con gà Có tất cả: …con gà? Bài giải:

Bài toán: Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà.

Bài toán: Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà? Tóm tắt: Có : 5 con gà Thêm : 4 con gà Có tất cả: …con gà? Bài giải: Nhà An có tất cả là: 5 + 4 = 9 (con gà) Đáp số: 9 con gà

Bài toán: Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà.

Bài toán: Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà? - Lùi 4 ô - Lùi 2 ô - Lùi 3 ô - Lùi 4 ô Bài giải Nhà An có tất cả là: 5 + 4 = 9 (con gà) Đáp số: 9 con gà

Bài 1: An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng. Hỏi cả

Bài 1: An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng? Bài giải Tóm tắt An có : … 4 quả bóng Cả hai bạn có: 3 Bình có : …quả bóng 4… + 3 = 7… (quả bóng) Cả hai bạn có: . . quả bóng? Đáp số: …quả bóng 7

Bài 3: Đàn vịt có 5 con ở dưới ao và 4 con ở

Bài 3: Đàn vịt có 5 con ở dưới ao và 4 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con? Tóm tắt 5 con vịt Dưới ao : … Trên bờ : 4…con vịt Có tất cả: … con vịt?

Bài 3: Đàn vịt có 5 con ở dưới ao và 4 con ở

Bài 3: Đàn vịt có 5 con ở dưới ao và 4 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con? Tóm tắt 5 con vịt Dưới ao : … Trên bờ : 4 …con vịt Có tất cả: … con vịt? Bài giải Đàn vịt có tất cả là: 5 + 4 = 9 (con vịt) Đáp số: 9 con vịt

Khi giải bài toán ta viết bài giải như sau: - Viết “Bài giải”

Khi giải bài toán ta viết bài giải như sau: - Viết “Bài giải” - Viết câu lời giải - Viết phép tính (tên đơn vị đặt trong dấu ngoặc) - Viết đáp số

Chọn bài giải đúng nhất cho bài toán. Đề toán: Long có 4 cái

Chọn bài giải đúng nhất cho bài toán. Đề toán: Long có 4 cái kẹo. Bà cho Long thêm 10 cái kẹo nữa. Hỏi Long có tất cả mấy cái kẹo ? Bài giải Số cái kẹo Long có tất cả là: 4 + 10 = 14 Đáp số: 14 (cái kẹo) a Bài giải Long có tất cả là: Số cái kẹo Long có là: 4 + 10 = 14 (cái kẹo) Đáp số: 14 cái kẹo b c

Để giải bài toán có lời văn trước tiên em cần đọc kỹ đề

Để giải bài toán có lời văn trước tiên em cần đọc kỹ đề bài để tóm tắt bài toán, tìm cách giải. Sau đó em trình bày bài giải, gồm các bước : Bước 1 : Viết câu lời giải Bước 2 : Viết phép tính (tên đơn vị đặt trong dấu ngoặc) Bước 3 : Viết đáp số Bài tập: - Trình bày bài giải vào vở bài 2, bài 3/118