MN HO HC 8 1 Hn hp l

  • Slides: 14
Download presentation
MÔN HOÁ HỌC 8

MÔN HOÁ HỌC 8

1. Hỗn hợp là gì? Cho ví dụ về hỗn hợp. 2. Tính chất

1. Hỗn hợp là gì? Cho ví dụ về hỗn hợp. 2. Tính chất nào sau đây KHÔNG phải là tính chất Hai hay nhiều chất trộn lẫn tạo thành hỗn hợp. hoá học của nước? VíBị dụ: Nước đường; nước tự nhiên; nước muối. . . a. phân hủy bởi dòng điện những hỗnởhợp b. Tác dụng với 1 làsố kim loại nhiệt độ thường (như Na, K, …) c. Có thể hoà tan nhiều chất rắn (muối ăn, …), chất lỏng (axit, …), chất khí (HCl, …)

Chương 6: DUNG DỊCH BÀI 40 - TIẾT 60: Dung dịch là gì ?

Chương 6: DUNG DỊCH BÀI 40 - TIẾT 60: Dung dịch là gì ? DUNG DỊCH Độ tan là gì? Nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch là gì? Làm thế nào để pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước ?

 Thí nghiệm 1: Cho 1 thìa nhỏ muối hạt vào cốc nước 1,

Thí nghiệm 1: Cho 1 thìa nhỏ muối hạt vào cốc nước 1, khuấy nhẹ Quan sát hiện tượng và cho nhận xét. Thí nghiệm 1 Hiện tượng Muối tan trong n íc Kh «ng ph©n biÖt ® îc ®©u lµ muối, ®©u lµ n íc Muèi lµ chÊt tan N íclµ dung m «i cña muèi N íc muèilµ dung dÞch Nhận xét N íc hoµ tan ® îc muối thµnh n íc muèi

 Thí nghiệm 2: Cho 1 thìa nhỏ dầu ăn vào: cốc 3 chứa

Thí nghiệm 2: Cho 1 thìa nhỏ dầu ăn vào: cốc 3 chứa nước, khuấy nhẹ cốc 2 chứa xăng, khuấy nhẹ Hai cốc 2 chứa nước và cốc 3 chứa xăng với cùng thể tích. Quan sát hiện tượng và cho nhận xét. TN 2 Hiện tượng Nhận xét ë cèc 2: DÇu ¨n kh «ng tan trong n íc vµ næi trªn bÒ mÆt n íc. N íckh «ng hoµ tan ® îc dÇu ¨n ë cèc 3: DÇu ¨n tan trong x¨ng, kh «ng ph©n biÖt ® îc ®©u lµ dÇu ¨n, ®©u lµ x¨ng. X¨ng hoµ tan ® îc dÇu ¨n thµnh dung dÞch X¨ng lµ dung m «i cña dÇu ¨n N íckh «ng lµ dung m «i cña dÇu ¨n

 Lưu ý: Chất tan có thể là chất rắn (muối ăn, đường…), chất

Lưu ý: Chất tan có thể là chất rắn (muối ăn, đường…), chất lỏng (axit, dầu ăn…), chất khí (HCl, O 2 …) Một chất có thể vừa là dung môi trong trường hợp này nhưng cũng có thể là chất tan trong trường hợp khác. VD: cồn Êtylic tan trong nước (cồn là chất tan); i-ốt tan trong cồn tạo thành cồn i-ốt (cồn là dung môi)

 Thí nghiệm 3: Cho dần và liên tục muối hạt vào cốc ở

Thí nghiệm 3: Cho dần và liên tục muối hạt vào cốc ở TN 1, khuấy nhẹ Quan sát hiện tượng và cho nhận xét. TN 3 Hiện tượng Nhận xét Giai ®o¹n ®Çu: muèi tiÕp tôc tan Dung dÞch muèi ban ®Çu vÉn cã thÓ hoµ tan thªm muèi Giai ®o¹n sau: muèi kh «ng Dung dÞch muèi lóc sau kh «ng tan thªm ® îc n÷a thÓ hoµ tan thªm muèi Muèi Giai ®o¹n ®Çu N ícmuèi Giai ®o¹n sau N ícmuèi Dung dÞch ch a b·o hoµ N íc muèi Dung dÞch b·o hoµ Muèi kh «ng tan

 Thí nghiệm 4: Nhãm Cho 1 thìa nhỏ thuốc tím vào cốc 4

Thí nghiệm 4: Nhãm Cho 1 thìa nhỏ thuốc tím vào cốc 4 đựng nước, khuấy nhẹ. 1, 2: Cho 1 thìa nhỏ thuốc tím vào cốc 5 đựng nước, không khuấy. Thí nghiệm 5: Nhãm 3, 4: Nhãm 5: Cho 1 thìa nhỏ đường vào cốc 4 đựng nước nóng, khuấy nhẹ. Cho 1 thìa nhỏ đường vào cốc 5 đựng nước lạnh, khuấy nhẹ. Thí nghiệm 6: Cho 1 thìa nhỏ muối hạt vào cốc 4 đựng nước, khuấy nhẹ. Cho 1 thìa nhỏ muối tinh vào cốc 5 đựng nước, khuấy nhẹ. Quan sát hiện tượng và cho nhận xét.

ThÝ nghiÖm Cho 1 thìa nhỏ thuốc tím vào cốc 4 đựng nước, khuấy

ThÝ nghiÖm Cho 1 thìa nhỏ thuốc tím vào cốc 4 đựng nước, khuấy nhẹ. Cốc 4 Thuốc tím tan nhanh hơn Thuốc tím tan chậm hơn Cho 1 thìa nhỏ thuốc tím vào cốc 5 đựng nước, không khuấy. Cho 1 thìa nhỏ đường vào cốc 4 đựng nước nóng, khuấy nhẹ. Đường tan nhanh hơn Đường tan chậm hơn Cho 1 thìa nhỏ đường vào cốc 5 đựng nước lạnh, khuấy nhẹ. Cho 1 thìa nhỏ muối hạt vào cốc 4 đựng nước, khuấy nhẹ. Muối tan chậm hơn Cho 1 thìa nhỏ muối tinh vào cốc 5 đựng nước, khuấy nhẹ. Vì sao? Cốc 5 Làm thế nào để quá trình hoà tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn ? Muối tan nhanh hơn

BÀI TẬP Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước phương án trả

BÀI TẬP Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất: 1/ Dung dịch là hỗn hợp: A. Của chất rắn trong chất lỏng. B. Của chất khí trong chất lỏng. C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi D. Đồng nhất của dung môi và chất tan E. Đồng nhất của các chất rắn, chất khí, chất lỏng trong dung môi

BÀI TẬP 2/ Trộn 1 ml rượu etylic (cồn) với 10 ml nước cất.

BÀI TẬP 2/ Trộn 1 ml rượu etylic (cồn) với 10 ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng? A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước B. Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan D. Cả hai chất nước và rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung môi (Biết rượu etylic là chất tan vô hạn trong nước)

Trß ch¬i « ch ÷ H Y Ð R S ¦ C H 2

Trß ch¬i « ch ÷ H Y Ð R S ¦ C H 2 å A N I 4 A X I G T M U N « i 6 D U H n G D U N Ê G M C H T © T 8 Tõ khãa: Gåm 8 ch÷ c¸i nãi nªn tÝnh chÊt ®Æc tr ng cña dung dÞch. O 1 Y T ¬ 3 D « T 5 i C h I 7 A N C©u 8 Tõ : 5 Tõ gåm 7 ch÷ c¸i: Lµ Lµ chÊt bÞnhÊt hßaph©n tan trong C©u 1: Từ 5: có chữ cái: làc¸i: chÊt khÝ nhÑ trong c¸c chÊt C©u gåm 4 ch÷ hîp chÊt mµ C©u 4: Tõ Tõ gåm c¸i: Lµ hîp chÊt ph©n gåm C©u 3: Tõgåm 7 ch÷ gåm 44 ch÷ c¸i: Lµ chÊt khÝ chiÕm tỉ tö lÖ línchÊt C©u 7: c¸i: LµkhÝ. chÊt cã kh¶mµ n¨ng hßa tan C©u 2: nhiÒu Tõ gåm 6 dung ch÷ c¸i Lµ sù «xi ho¸ tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö: kim lo¹i liªn kÕt m «i. cãC©u mét nguyªn tö hidro liªn kÕt víi axit 6: hay Tõ gåm 8 ch÷ c¸i: Lµ hçn hîp ®ång nhÊt kh¸c ®Ó t¹o thµnh dung dÞch. gèc cña nhÊt vÒ thÓ trong thµnh phÇn cña kh «ng khÝ. víi mét hay nhiÒu gèc axit cãtÝch to¶ nhiÖt vµ chÊt ph¸t s¸ng dung m «i vµ tan.

- Học bài, làm bài tập 1 - 4 (SGK) trang 138.

- Học bài, làm bài tập 1 - 4 (SGK) trang 138.