Mjere potpore Ministarstva poljoprivrede za organizaciju manifestacija u

  • Slides: 17
Download presentation
 Mjere potpore Ministarstva poljoprivrede za organizaciju manifestacija u 2013. godini Goran Lipavić, dipl.

Mjere potpore Ministarstva poljoprivrede za organizaciju manifestacija u 2013. godini Goran Lipavić, dipl. ing.

Javni poziv za potporu organizatorima manifestacija u 2013. godini Ministarstvo poljoprivrede je do 2010.

Javni poziv za potporu organizatorima manifestacija u 2013. godini Ministarstvo poljoprivrede je do 2010. godine dodjelu potpora organizatorima manifestacija provodilo putem Javnog natječaja. Ovo je četvrta godina kako se dodjela potpora organizatorima manifestacija provodi putem Javnog poziva koji je otvoren tijekom cijele godine. Korisnici ovog Javnog poziva su iz šireg kruga subjekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja među kojima su jedan od korisnika i udruge.

Učinci manifestacija Podržavajući manifestacije poboljšavamo promoviranje i povećavamo trženje domaćih proizvoda, ostvarujući povezivanje proizvođača

Učinci manifestacija Podržavajući manifestacije poboljšavamo promoviranje i povećavamo trženje domaćih proizvoda, ostvarujući povezivanje proizvođača i unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Bitan je i gospodarski učinak jer se za vrijeme i nakon manifestacija prezentiraju raspoloživi kapaciteti i dogovara suradnju te sklapaju značajni poslovi. Pored bogate sajamske ponude autohtonih i tradicionalnih proizvoda popraćenih s bogatim kulturnim sadržajem na lokalno tradicijskim manifestacijama tu su i stručna predavanja i znanstveni skupovi na kojima se tumače i usvajaju najnovije spoznaje, tehnološka dostignuća, i zakonska regulativa iz područja poljoprivrede i pratećih djelatnosti.

Javni poziv Ministarstvo raspisuje Javni poziv jednom godišnje za prikupljanje prijava u tri kruga,

Javni poziv Ministarstvo raspisuje Javni poziv jednom godišnje za prikupljanje prijava u tri kruga, i to: § u I. krugu, za manifestacije koje se održavaju u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja tekuće godine, § u II. krugu, za manifestacije koje se održavaju u razdoblju od 1. svibnja do 30. kolovoza tekuće godine, § u III. krugu, za manifestacije koje se održavaju u razdoblju d 1. rujna do 31. prosinca tekuće godine. Javnim pozivom određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje Prijave za dodjelu potpore i Zahtjeva za isplatu. Sva komunikacija između Korisnika i Ministarstva obavlja se isključivo pisanim putem, preporučenom poštom s povratnicom.

Kategorije manifestacija koje se podupiru vznanstveno-stručne skupovi vgospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe) vlokalno-tradicijske manifestacije

Kategorije manifestacija koje se podupiru vznanstveno-stručne skupovi vgospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe) vlokalno-tradicijske manifestacije (naselja do 10. 000 stanovnika)

Prihvatljive manifestacije v. Znanstveno-stručni skupovi vezani uz područje: § poljoprivrede, § vodnoga gospodarstva, §

Prihvatljive manifestacije v. Znanstveno-stručni skupovi vezani uz područje: § poljoprivrede, § vodnoga gospodarstva, § lovstva, § šumarstva § prerade, § sigurnosti hrane i kvalitete proizvoda, § očuvanja okoliša, § biološke raznolikosti i krajobraza, § organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te § ruralnog razvoja,

Prihvatljive manifestacije v. Gospodarske manifestacije koje obuhvaćaju sajmove i izložbe vezane uz poljoprivredu, preradu,

Prihvatljive manifestacije v. Gospodarske manifestacije koje obuhvaćaju sajmove i izložbe vezane uz poljoprivredu, preradu, prehranu i ruralni razvoj v. Lokalno-tradicijske manifestacije koje su vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda u naseljima do 10. 000 stanovnika.

Korisnici potpore (organizatori manifestacija) Za znanstveno-stručne skupove: §obrazovne ustanove §znanstveno-istraživačke ustanove §stručna udruženja §zadružni

Korisnici potpore (organizatori manifestacija) Za znanstveno-stručne skupove: §obrazovne ustanove §znanstveno-istraživačke ustanove §stručna udruženja §zadružni savezi §savezi udruga §Hrvatska poljoprivredna komora §Hrvatska gospodarska komora §Hrvatska obrtnička komora

Korisnici potpore (organizatori manifestacija) v Za gospodarske manifestacije: § gradovi županije Grad Zagreb županijske

Korisnici potpore (organizatori manifestacija) v Za gospodarske manifestacije: § gradovi županije Grad Zagreb županijske razvojne agencije zadruge (moraju biti registrirane najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na Javni poziv) udruge (moraju biti registrirane najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na Javni poziv) § § § zadružni savezi udruga LAG-ovi Hrvatska poljoprivredna komora Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora trgovačka društva - konzultantske tvrtke registrirane za organizaciju sajmova i izložbi

Korisnici potpore (organizatori manifestacija) v. Za lokalno-tradicijske manifestacije : §općine §gradovi §udruge (imaju sjedište

Korisnici potpore (organizatori manifestacija) v. Za lokalno-tradicijske manifestacije : §općine §gradovi §udruge (imaju sjedište na području grada/općine na čijem području se održava manifestacija)

Provedba javnog poziva Korisnik podnosi Prijavu za održavanje manifestacije na obrascu » Prijava za

Provedba javnog poziva Korisnik podnosi Prijavu za održavanje manifestacije na obrascu » Prijava za dodjelu potpore « i dostavlja obaveznu dokumentaciju sukladno odredbama Pravilnika. Prijava se podnosi najmanje 7 dana, a najviše 30 dana, prije dana održavanja manifestacije. Korisnik podnosi » Zahtjev za isplatu « na zato propisanom obrascu te uz Zahtjev dostavlja obaveznu dokumentaciju sukladno odredbama Pravilnika. Zahtjev se podnosi u roku do 20 dana nakon dana održavanja manifestacije, a Zahtjev podnesen izvan roka neće se razmatrati. Samo potpuna Prijava i Zahtjev ulaze u postupak administrativne kontrole. U slučaju promjene podataka iz Prijave/Zahtjeva (naziv, adresa, ime banke i broj žiro-računa, ime, prezime i OIB odgovorne osobe), Korisnik se obvezuje dostaviti ažurne podatke i dokaze u roku od 10 dana od dana nastanka promjene.

Provedba javnog poziva Nakon administrativne kontrole svih Prijava i Zahtjeva iz pojedinog kruga ministar

Provedba javnog poziva Nakon administrativne kontrole svih Prijava i Zahtjeva iz pojedinog kruga ministar donosi: § Odluku o dodjeli potpore, te utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima po Korisniku koji u cijelosti ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom i Javnim pozivom, § Odluku o dodjeli potpore ministar donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za pojedino razdoblje § Ministarstvo dostavlja pisanim putem pojedinačne obavijesti Korisnicima o ostvarivanju potpore u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli potpore, § Ministarstvo vrši isplatu potpore na žiro-račun Korisnika u roku 60 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli potpore, § Ministarstvo pisanim putem obavještava Korisnika koji ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom i Javnim pozivom o odbijanju Prijave odnosno Zahtjeva u roku od 30 dana po zaprimanju.

Kontrola i povrat sredstava Administrativnu kontrolu Prijava i Zahtjeva te prateće dokumentacije provodi Ministarstvo,

Kontrola i povrat sredstava Administrativnu kontrolu Prijava i Zahtjeva te prateće dokumentacije provodi Ministarstvo, a kontrolu provodi Poljoprivredna inspekcija, Ministar imenuje Povjerenstvo za administrativnu kontrolu Prijava i Zahtjeva te prateće dokumentacije, Nepravilnosti utvrđene kontrolom od strane Poljoprivredne inspekcije imaju za posljedicu uskraćivanje isplate potpore u cijelosti, ili povrata već isplaćenih novčanih sredstava, Korisnici su dužni čuvati preslike Prijave, Zahtjeva te prateće dokumentacije četiri godine od dana podnošenja Prijave.

Iznos potpore Korisnik može ostvariti pravo na potporu samo po jednoj manifestaciji godišnje i

Iznos potpore Korisnik može ostvariti pravo na potporu samo po jednoj manifestaciji godišnje i to: § za znanstveno-stručne skupove, do 150, 00 kuna po sudioniku skupa, ali ne više od 30. 000, 00 kuna po manifestaciji i organizatoru, § za gospodarske manifestacije, do 300, 00 kuna po izlagaču, ali ne više od 45. 000, 00 kuna po manifestaciji i organizatoru, § za lokalno-tradicijske manifestacije, do 5. 000, 00 kuna po manifestaciji i organizatoru. Za istu manifestaciju pravo na potporu može ostvariti samo jedan Korisnik.

Pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede § Korisnik može zatražiti pokroviteljstvo Ministarstva nad manifestacijom isključivo pisanim putem

Pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede § Korisnik može zatražiti pokroviteljstvo Ministarstva nad manifestacijom isključivo pisanim putem najmanje 30 dana prije održavanja manifestacije. §Ministarstvo je dužno u roku 15 dana po zaprimanju Zahtjeva za pokroviteljstvo pisanim putem obavijestiti Korisnika o prihvaćanju ili odbijanju pokroviteljstva.

Javni poziv i obrasci Cjelovit tekst Javnog poziva s pripadajućim obrascima objavljen je na

Javni poziv i obrasci Cjelovit tekst Javnog poziva s pripadajućim obrascima objavljen je na web stranici Ministarstva (www. mps. hr), JAVNI NATJEČAJI / RURALNI RAZVOJ / Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija u 2013. godini

 HVALA NA POZORNOSTI! goran. lipavic@mps. hr tel. : 01 6106 -181 fax: 01

HVALA NA POZORNOSTI! goran. [email protected] hr tel. : 01 6106 -181 fax: 01 6106 -909