MIS marketingov informan systm Definice Marketingov informan systm

  • Slides: 30
Download presentation
MIS = marketingový informační systém

MIS = marketingový informační systém

Definice • Marketingový informační systém je souhrn činností souvisejících se shromažďováním, analýzou a vyhodnocováním

Definice • Marketingový informační systém je souhrn činností souvisejících se shromažďováním, analýzou a vyhodnocováním informací, které jsou důležité pro plánování, organizování, řízení a kontrolu marketingových aktivit

Vnitřní: informace Vnitřní zdroje Podnikový management Vnitřní podniková evidence Organizace a řízení Finanční situace

Vnitřní: informace Vnitřní zdroje Podnikový management Vnitřní podniková evidence Organizace a řízení Finanční situace Technický rozvoj Lidské zdroje Umístění podniku Image firmy Marketingový výzkum Kvalitativní a kvantitativní analýza Podnikové informační toky Marketingové rozhodnutí a komunikace Marketingové prostředí Vnější: MIKROPROSTŘ. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost MAKROPROSTŘ. Ekonomické Politicko-právní Podnikatelské Vědecko-technické Demografické Sociálně-kulturní Přírodně-ekologické

Dělení informací • Veřejně přístupné - sekundární • Zjistitelné market. výzkumem - primární •

Dělení informací • Veřejně přístupné - sekundární • Zjistitelné market. výzkumem - primární • Přísně střežené – tajné

Informace primární vs. sekundární • Primární – V: přesné, mám je k dispozici jen

Informace primární vs. sekundární • Primární – V: přesné, mám je k dispozici jen já, aktuální – N: drahé, hůře dostupné, časově náročné • Sekundární – V: levné, rychlé, snadno dostupné – N: má je i konkurence, mohou být zastaralé a nepřesné

Zdroje informací Skupinové rozhovory kvalitativní Zdroje primárních informaci Psychologické metody Psychologické explorace Vlastní marketingový

Zdroje informací Skupinové rozhovory kvalitativní Zdroje primárních informaci Psychologické metody Psychologické explorace Vlastní marketingový výzkum kvantitativní Pozorování Dotazování Experiment Zdroje informaci vnější Oficiální statistiky Obchodní komory Knihovny, Internet Zdroje sekundárních informaci Vnitřní Podniková kartotéka Cestovní zprávy Údaje o prodejích

Marketingový výzkum • Sběr a vyhodnocení primárních informací • Získání informací o • Zákazníkovi

Marketingový výzkum • Sběr a vyhodnocení primárních informací • Získání informací o • Zákazníkovi • Konkurenci • 4 P

Kroky MAR výzkumu Definování problému Plán výzkumu Sběr informací Analýza údajů Závěry a doporučení

Kroky MAR výzkumu Definování problému Plán výzkumu Sběr informací Analýza údajů Závěry a doporučení managementu

1. KROK = Definice problému • Definovat • Co chceme zjistit • Příčiny problému

1. KROK = Definice problému • Definovat • Co chceme zjistit • Příčiny problému • Dobře definovaný problém je napůl vyřešený

2. KROK = Plán výzkumu • Zjistit • Které informace jsou přístupné (sekundární) •

2. KROK = Plán výzkumu • Zjistit • Které informace jsou přístupné (sekundární) • Které informace budeme zjišťovat výzkumem (primární) • Naplánovat • • • Metodu sběru dat Místo a čas sběru dat Velikost a výběr vzorku respondentů Harmonogram výzkumu Rozpočet výzkumu

3. KROK = Sběr dat • METODY – Pozorování – Dotazování – Experiment •

3. KROK = Sběr dat • METODY – Pozorování – Dotazování – Experiment • VÝBĚR RESPONDENTŮ – Všichni respondenti – Vybraní respondenti • Záměrně – výběr je přesně definován • Náhodně – koho potkám, toho se zeptám

Metody sběru dat - POZOROVÁNÍ • sledování respondenta, bez zásahu pozorovatele – Výhody –

Metody sběru dat - POZOROVÁNÍ • sledování respondenta, bez zásahu pozorovatele – Výhody – získám přesné a objektivní informace – Nevýhoda – nevím, proč se tak zákazník chová – Dělení : • Zjevné / skryté • Před / při / po akci • Strukturované / nestrukturované

Metody sběru dat - DOTAZOVÁNÍ • Kladení otázek pomocí dotazníku • Otázky klademe s

Metody sběru dat - DOTAZOVÁNÍ • Kladení otázek pomocí dotazníku • Otázky klademe s ohledem na – věk respondenta – vzdělání respondenta • Otázky klademe – – Jasně Krátce Srozumitelně Dbáme na přiměřený počet otázek

Dotazník • Seznam otázek, které klademe respondentovi • Při tvorbě dotazníku musíme vědět: –

Dotazník • Seznam otázek, které klademe respondentovi • Při tvorbě dotazníku musíme vědět: – koho se budeme ptát (formulace otázek závisí na věku, pohlaví, vzdělání) – na co se budeme ptát (nedávat zbytečné otázky, dávat jen ty důležité) – jak se budeme ptát (otázky otevřené, uzavřené)

Typy otázek • Uzavřené - dané varianty odpovědí, ANO / NE • Otevřené -

Typy otázek • Uzavřené - dané varianty odpovědí, ANO / NE • Otevřené - odpověď je volná, není varianta odpovědi • Polootevřené / polouzavřené – více variant plus a jiné – napiš jaké

 • Věděl jste, že se dnes otevíral nový supermarket? � ano � ne

• Věděl jste, že se dnes otevíral nový supermarket? � ano � ne • Co myslíte, že nový supermarket přinese? � lepší dostupnost různého sortimentu � více pracovních příležitostí � další (uveďte) ……………………. . • Jak se stavíte k tomu, že počet supermarketů v našem městě stoupl na pět? ……………………………………

Problematický dotazník • Špatně kladené otázky – zákazník neodpoví pravdu • Údaj si nepamatuje

Problematický dotazník • Špatně kladené otázky – zákazník neodpoví pravdu • Údaj si nepamatuje • Je to intimní otázka • Kolikrát denně si čistíte zuby? • Jaký je váš přesný příjem? • Kolik inzerátů tohoto výrobku jste viděl letos v dubnu a kolik loni v dubnu? • Díváte se na televizi často?

Domácí úkol • Vymyslete 7 otázek na „problematický dotazník“ • V Power. Pointu •

Domácí úkol • Vymyslete 7 otázek na „problematický dotazník“ • V Power. Pointu • Poslat mailem

Dělení dotazování • Osobní • Písemné • Telefonické • Elektronické

Dělení dotazování • Osobní • Písemné • Telefonické • Elektronické

Osobní dotazování • METODA - face to face, přímý kontakt s respondentem • VÝHODY:

Osobní dotazování • METODA - face to face, přímý kontakt s respondentem • VÝHODY: můžeme respondenta sledovat (neverbální komunikace), můžeme otázku vysvětlit, dát doplňující otázku, větší motivace k odpovědím, vysoká návratnost • NEVÝHODA: dotazovaný sleduje tazatele (nutná sebekontrola, zdržet se negativní neverbální komunikace), vysoké náklady na proškolení tazatele, ztráta anonymity respondenta – nepříjemný pocit, časově, finančně náročné

Typy rozhovorů • Při strukturovaném rozhovoru klade tazatel respondentovi přesně formulované otázky ve stanoveném

Typy rozhovorů • Při strukturovaném rozhovoru klade tazatel respondentovi přesně formulované otázky ve stanoveném pořadí podle dotazníku, který sám během rozhovoru nebo po jeho skončení vyplňuje. • Při nestrukturovaném rozhovoru klade tazatel respondentovi otázky volně, s cílem získat předem stanovené informace

Písemné dotazování • METODA: komunikace probíhá poštou – dopisem • VÝHODY: anonymita pro respondenta,

Písemné dotazování • METODA: komunikace probíhá poštou – dopisem • VÝHODY: anonymita pro respondenta, odpadá neverbální komunikace, pohodlné pro respondenta – vyplní kdy chce on • NEVÝHODY: malá návratnost, časově náročné, jednoduché otázky, kratší dotazník • ZVYŠOVÁNÍ NÁVRATNOSTI: dárek, zpáteční obálka se známkou, možnost výhry, průvodní dopis

Telefonické dotazování • METODA – přes telefon / mobil • VÝHODY: okamžitá reakce, slyším

Telefonické dotazování • METODA – přes telefon / mobil • VÝHODY: okamžitá reakce, slyším hlas (hlasitost, barva, smích, atd. ), můžeme otázku vysvětlit, doplnit • NEVÝHODA: krátké dotazování, není kontakt na každého, finančně náročné, ne všude je signál

Elektronické dotazování • METODA – přes internet, ICQ, SKYPE • VÝHODY: nejlevnější způsob, více

Elektronické dotazování • METODA – přes internet, ICQ, SKYPE • VÝHODY: nejlevnější způsob, více lidí najednou, okamžitá odpověď • NEVÝHODA: neznáme kontakty, není všude přístup k Internetu

Metody sběru dat - EXPERIMENT • Metoda sběru dat v uměle vytvořených podmínkách •

Metody sběru dat - EXPERIMENT • Metoda sběru dat v uměle vytvořených podmínkách • Česky také pokus • Je základem rozšiřování vědeckého poznání • Dělení: • Dle místa realizace • Dle časového sledu • Dle použitých metod Laboratorní X Přirozené podmínky Předchozí X Následné testování Pozorovací X Dotazovací

4. KROK = Analýza údajů • Roztřídíme dotazníky • Spočítáme – Četnost odpovědí –

4. KROK = Analýza údajů • Roztřídíme dotazníky • Spočítáme – Četnost odpovědí – Nejnižší hodnotu – Nejvyšší hodnotu – Průměrnou hodnotu – Odchylku

5. KROK = Doporučení managementu • předání závěrečné zprávy, která obsahuje: • text •

5. KROK = Doporučení managementu • předání závěrečné zprávy, která obsahuje: • text • tabulky • grafy

Domácí úkol • Zpracujte dotazník pro vaši učební praxi – Minimálně 6 otázek –

Domácí úkol • Zpracujte dotazník pro vaši učební praxi – Minimálně 6 otázek – Forma – možný okamžitý tisk

písemka • Učebnice str. 5 -15 • Opakovací otázky – str. 15/ č. 7

písemka • Učebnice str. 5 -15 • Opakovací otázky – str. 15/ č. 7 -15 • 200 otázek – otázka č. 10 -24