Ministerstvo vntra Slovenskej republiky Sekcia informatiky telekomunikci a

  • Slides: 57
Download presentation
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Národný projekt : Elektronické služby

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Národný projekt : Elektronické služby centrálnej ohlasovne

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne: prezentujúci Opis projektu Kamil Fako, vedúci

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne: prezentujúci Opis projektu Kamil Fako, vedúci oddelenia informatizácie spoločnosti Odboru aplikácii sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Aktuálny stav projektu Andrej Formánek, projektový manažér projektu Elektronické služby centrálnej ohlasovne, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne : Osadenie do kontextu OPIS §

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne : Osadenie do kontextu OPIS § Stratégia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky. § Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. § Čiastková štúdia uskutočniteľnosti projektu „Oznámenie o presťahovaní“. § Výzva na Národný projekt Elektronické služby centrálna ohlasovňa. § Zmluva o poskytnutí nenávratnej finančnej pomoci. § Zmluva s dodávateľom. Ministry of Interior of the Slovak Republic 3

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Projekt Elektronické služby centrálnej ohlasovne Informácie o projekte: • •

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Projekt Elektronické služby centrálnej ohlasovne Informácie o projekte: • • názov projektu: Elektronické služby centrálnej ohlasovne, začiatok realizácie: 13. 04. 2011, ukončenie realizácie: 13. 04. 2013 - v Zmysle Dodatku č. 1 k Zo. NFP platnom od 22. 6. 2011, dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 10. 06. 2010, dátum podpisu Zmluvy o dielo č. SE-OVO-4 -100/2010: 21. 03. 2011, dátum podpisu Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo: 20. 05. 2011, dátum podpisu Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo: 29. 12. 2011. Aktuálny finančný stav projektu: Ø celkový rozpočet projektu podľa NFP: Ø čerpanie k 23. 05. 2012 (zcertifikované výdavky): Ministry of Interior of the Slovak Republic 8 848 158, 00 €, 4 111 548, 00 €.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne 1/2 ■ Podľa platného zákona č.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne 1/2 ■ Podľa platného zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov občan má povinnosť nahlásiť miesto, začiatok a skončenie svojho trvalého alebo prechodného pobytu v obci. Aktuálne sa to robí v ohlasovni miestneho úradu príslušnej obce. ■ V záujme zjednodušenia a urýchlenia komunikácie prišlo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky s projektom Elektronické služby centrálnej ohlasovne, ktorý umožní občanom uskutočňovať všetky úkony elektronicky prostredníctvom internetu. Zapisovanie zmeny pobytu sa bude vykonávať zástupcami obcí priamo do systému, bez nutnosti vypisovania hlásenkových lístkov. Tento postup sa bude môcť realizovať len v obciach s pripojením na internet. ■ V prípade obcí bez pripojenia na internet, sa doterajší postup nemení. Ministry of Interior of the Slovak Republic 5

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne 2/2 ■ Sprístupnenie elektronických služieb centrálnej

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne 2/2 ■ Sprístupnenie elektronických služieb centrálnej ohlasovne (oznámenia o presťahovaní) a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti. ■ V cieľovom stave bude pokrytá nasledovná životná situácia občana: ü bývanie – sťahovanie – zmena bydliska, ü bývanie – prenájom nehnuteľnosti – používanie cudzej nehnuteľnosti. ■ V cieľovom stave budú elektronicky podporované nasledovné e. Government služby: ü prihlásenie sa k pobytu, ü odhlásenie sa z pobytu. Ministry of Interior of the Slovak Republic 6

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hlavné ciele projektu Elektronické služby centrálnej ohlasovne 1/2 ■ 1.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hlavné ciele projektu Elektronické služby centrálnej ohlasovne 1/2 ■ 1. Zabezpečenie, aby občan nemusel osobne navštevovať úrad pre úkony pobytovej agendy: ü umožnenie ohlásenia zmeny pobytu a zadávania žiadostí o potvrdenia o pobyte občana elektronickým spôsobom prostredníctvom internetu a doručovanie potvrdení o pobyte občana poštou, ü umožnenie podávania súhlasov k pobytu vo vlastnej nehnuteľnosti elektronickým spôsobom prostredníctvom internetu. Ministry of Interior of the Slovak Republic 7

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hlavné ciele projektu Elektronické služby centrálnej ohlasovne 2/2 ■ 2.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hlavné ciele projektu Elektronické služby centrálnej ohlasovne 2/2 ■ 2. Sprístupnenie centrálnej platformy pre obsluhu procesov ohlasovne: ü centralizovaných obslužných ohlasovacích procesov spustiteľných z internetu, alebo obslužného miesta na úrade, ü vybudovanie procesnej integračnej vrstvy nad registrom obyvateľstva, registrom fyzických osôb a registrom adries, ü vytvorenie funkčného prepojenia s aplikáciami katastra nehnuteľností, ü vybudovanie integrovanej elektronickej podateľne a systému pre manažment dokumentov, ü zabezpečenie podpory poskytovania elektronických služieb prostredníctvom service - desku. Ministry of Interior of the Slovak Republic 8

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prínosy projektu Elektronické služby centrálnej ohlasovne Prínosy pre občana: ■

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prínosy projektu Elektronické služby centrálnej ohlasovne Prínosy pre občana: ■ 12 Point text: Level 0 zjednodušenie n Prínosy pre verejnú správu: komunikácie občanov s orgánmi samosprávy: Level 1 ■ odstránenie papierovej komunikácie z – Level 2 ü elektronickou formou hlásenie zmeny ■ jednotný a dátovo konzistentný zdroj – Level 3 trvalého alebo prechodného pobytu, ü elektronickou formou žiadanie o vystavenie potvrdenia o pobyte, ktoré spätne obdrží poštou, ü elektronickou formou podávať súhlas k pobytu iných osôb vo vlastnej nehnuteľnosti, ü ušetrenie cesty občanovi na ohlasovňu pobytu a zrušeniu potreby prispôsobovať sa stránkovým hodinám. Ministry of Interior of the Slovak Republic procesu vybavovania stránok a podaní, údajov o mieste pobytu občanov Slovenskej republiky, ■ komplexná automatizovaná podpora procesov agendy hlásenia občanov Slovenskej republiky, pobytu ■ integrácia elektronických služieb centrálnej ohlasovne do e. Government prostredia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ■ znižovanie nákladov na chod úradov samosprávy a štátnej správy. 9

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne Register fyzických osôb IS RFO Matričná

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne Register fyzických osôb IS RFO Matričná agenda Agenda hlásenia pobytu IS CISMA IS CO Register adries IS RA Evidencia obyvateľov IS REGOB Ministry of Interior of the Slovak Republic 10

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne: Harmonogram v kontexte OPIS 29/06/09 Schválenie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne: Harmonogram v kontexte OPIS 29/06/09 Schválenie štúdie uskutočniteľnosti 08/03/10 Podpis zmluvy o NFP 04/06/10 Podpis zmluvy s dodávateľom 23/05/12 30/12/09 Podpis zmluvy o NFP 31/12/09 Podpis zmluvy s dodávateľom 02/10/09 Podpis zmluvy o NFP 26/02/10 Podpis zmluvy s dodávateľom 10/03/10 Podpis zmluvy o NFP 25/10/11 Podpis zmluvy s dodávateľom 10/06/10 Podpis zmluvy o NFP 21/03/11 Podpis zmluvy s dodávateľom 29/09/09 Podpis zmluvy o NFP 03/04/12 Podpis zmluvy s dodávateľom 10/06/10 Podpis zmluvy o NFP 25/10/11 Podpis zmluvy s dodávateľom 02/10/09 Podpis zmluvy o NFP ukončené aktivity Ministry of Interior of the Slovak Republic 31/12/12 Ukončenie projektu 29/09/12 Ukončenie projektu 18/12/13 Ukončenie projektu 01/04/13 Ukončenie projektu 03/04/14 Ukončenie projektu 31/12/13 Plánované Ukončenie projektu Čaká na VO * % ukončených aktivít príslušného projektu 31/12/12 Ukončenie projektu . . . prebiehajúce alebo plánované aktivity 11

a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Aktuálny stav prihlásenia sa na trvalý/ prechodný pobyt ü

a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Aktuálny stav prihlásenia sa na trvalý/ prechodný pobyt ü Občan Slovenskej republiky sa hlási na trvalý/prechodný pobyt v ohlasovni pobytu obce, do ktorej je miesto jeho nového pobytu zaradené. ü Občan sa môže na danú adresu prihlásiť slobodne z vlastného rozhodnutia a ohlasovňa ho podľa zákona musí na pobyt prihlásiť, ak sa prihlasuje na adresu ktorá je bytom, bytovým priestorom alebo zariadením určeným na individuálnu rekreáciu (ďalej len byt), ktorého je sám vlastníkom. ü V súčasnosti, ak je vlastník bytu iná osoba, ako osoba prihlasujúca sa na trvalý/ prechodný pobyt vyžadujú ohlasovne súhlas vlastníka, a to v písomnej forme s overením notára (matriky), alebo podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý/prechodný pobyt priamo pred pracovníkom ohlasovne. ü Pre preukázanie vlastníctva sa vyžaduje ako doklad výpis z katastra nehnuteľností. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Aktuálny postup pri hlásení pobytu ü Občan pred návštevou ohlasovne

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Aktuálny postup pri hlásení pobytu ü Občan pred návštevou ohlasovne pobytu, musí mať výpis z listu vlastníctva nehnuteľnosti, ktorý vlastník bytu dostane na katastrálnom úrade. ü Občan sa dostaví na obecný úrad. ü V prípade, že občan prihlasujúci sa na trvalý/prechodný pobyt nie je vlastníkom nehnuteľnosti, musí s ním prísť vlastník nehnuteľnosti, alebo mu dať notárom overený súhlas. Len po splnení týchto úkonov môže obec (ohlasovňa pobytu) zaevidovať zmenu vo svojej evidencii. Následne ju zahlási do registra obyvateľov a na požiadanie vydá občanovi, napr. potvrdenie o trvalom pobyte. Až po tejto procedúre môže občan vykonávať účinne ďalšie správne úkony, napríklad požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Modul Hlásenie trvalého pobytu (HP TP) 1/2 Modul poskytuje funkčnosť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Modul Hlásenie trvalého pobytu (HP TP) 1/2 Modul poskytuje funkčnosť pokrývajúcu celý proces evidovania trvalého pobytu, t. j. funkčnosť pokrývajúcu nasledujúce používateľské akcie: ü zaevidovanie nového trvalého pobytu žiadateľa a vytlačenie: • prihlasovacieho lístka na trvalý pobyt, • potvrdenia o hlásení pobytu, • odhlasovacieho lístka, • oznámenia zmeny trvalého pobytu pre Register obyvateľov (REGOB), • hlásenia o sťahovaní, • žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, ü zmena trvalého pobytu dieťaťa (do veku 15 rokov) osoby, ktorá si menila trvalý pobyt a vytlačenie: • prihlasovacieho lístka na trvalý pobyt, • potvrdenia o hlásení pobytu, • odhlasovacieho lístka, • oznámenia zmeny trvalého pobytu pre Register obyvateľov (REGOB), • hlásenia o sťahovaní, Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Modul Hlásenie trvalého pobytu (HP TP) 2/2 ü ukončenie trvalého

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Modul Hlásenie trvalého pobytu (HP TP) 2/2 ü ukončenie trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí a vytlačenie: • potvrdenia o hlásení pobytu, • odhlasovacieho lístka, • oznámenia zmeny trvalého pobytu pre Register obyvateľov (REGOB), • hlásenia o sťahovaní a vytvorenie avíza o ukončení trvalého pobytu do agendy občianskych preukazov, ü zneplatnenie trvalého pobytu pri zistení prihlásenia sa na trvalý pobyt na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu a vytvorenie avíza, ü o zneplatnení trvalého pobytu do agendy občianskych preukazov, ü ukončenie trvalého pobytu zomrelej osobe a vytlačenie: • odhlasovacieho lístka a vytvorenie avíza o ukončení trvalého pobytu do agendy občianskych preukazov. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Modul Hlásenie prechodného pobytu (HP PP) 1/2 Modul poskytuje funkčnosť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Modul Hlásenie prechodného pobytu (HP PP) 1/2 Modul poskytuje funkčnosť pokrývajúcu celý proces evidovania prechodného pobytu, t. j. pokrýva nasledujúce používateľské akcie: ü zaevidovanie nového prechodného pobytu žiadateľa a vytlačenie: • prihlasovacieho lístka na prechodný pobyt, • potvrdenia o hlásení pobytu, • oznámenia o hlásení prechodného pobytu pre Register obyvateľov (REGOB), ü zaevidovanie nového prechodného pobytu dieťaťa (do veku 15 rokov) pri nahlásení prechodného pobytu rodiča a vytlačiť: • prihlasovacieho lístka na prechodný pobyt, • potvrdenia o hlásení pobytu, • oznámenia o hlásení prechodného pobytu pre Register obyvateľov (REGOB), ü zapísanie pobytu občana v zahraničí po dobu viac ako 90 dní a vytlačenie: • potvrdenia o hlásení pobytu, ü predčasné ukončenie prechodného pobytu. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Modul Hlásenie prechodného pobytu (HP PP) 2/2 Modul Iné činnosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Modul Hlásenie prechodného pobytu (HP PP) 2/2 Modul Iné činnosti (HP IČ) ü Modul poskytuje funkčnosť pokrývajúcu celý proces tlače ohlasovacích tlačív, t. j. funkčnosť pokrývajúcu nasledujúce používateľské akcie: • vytlačenie ohlasovacích tlačív. Modul Informačné služby (HP IS) ü Modul poskytuje funkčnosť pokrývajúcu celý proces poskytovania informačných služieb o pobyte, t. j. funkčnosť pokrývajúcu nasledujúce používateľské akcie: • tvorbu a využívanie prehľadov a štatistických výstupov. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Budúce riešenie 1/2 Splnenie požiadaviek bude zrealizované vytvorením nových elektronických

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Budúce riešenie 1/2 Splnenie požiadaviek bude zrealizované vytvorením nových elektronických služieb, ktoré budú pokrývať činnosti agendy hlásenia pobytu občanov Slovenskej republiky v nasledujúcom rozsahu: ü prihlásenie sa na trvalý pobyt, ü ukončenie trvalého pobytu podľa § 7 Z. z. číslo 253/1998 (ukončenie trvalého pobytu na základe podnetu vlastníka nehnuteľnosti), ü prihlásenie sa na trvalý pobyt v zahraničí, ü vydanie potvrdenia o trvalom pobyte, ü prihlásenie sa na prechodný pobyt v zahraničí, ü ukončenie prechodného pobytu v zahraničí, ü vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Budúce riešenie 2/2 Všetky uvedené činnosti bude možné realizovať zadaním

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Budúce riešenie 2/2 Všetky uvedené činnosti bude možné realizovať zadaním žiadosti v elektronickej forme na centrálnom portáli. ü Po overení a prijatí žiadosti v elektronickej forme bude zabezpečené jej automatizované smerovanie na vybavenie príslušnej ohlasovni pobytu. ü Pre vybavenie žiadosti bude využité aplikačné programové vybavenie informačného systému centrálnej ohlasovne (APV IS CO), ktoré bude prevádzkované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Budúce riešenie vydávania potvrdení o trvalom/prechodnom pobyte 3/2 Pre služby

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Budúce riešenie vydávania potvrdení o trvalom/prechodnom pobyte 3/2 Pre služby Vydanie potvrdenia o trvalom pobyte a Vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte možno objektívne dosiahnuť plnú elektronickú transakciu: ü občan bude môcť získať nielen elektronické formuláre potrebné na využitie príslušnej verejnej služby, ale prostredníctvom tej istej verejne prístupnej internetovej stránky môže tieto vyplnené tlačivá aj spätne odoslať, ü v priebehu poskytovania služby sa občan môže informovať o stave spracovania, ü spracované rozhodnutie (potvrdenie o pobyte) bude po opatrení všetkými požadovanými náležitosťami doručené žiadateľovi: • v spolupráci s vybraným doručovateľom listových zásielok, • žiadateľ si ho prevezme osobne na ním vybranom úrade (Obecnom úrade, obci) alebo na niektorom z integrovaných obslužných miest pokiaľ to bude legislatíva umožňovať. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Stav jednotlivých podprojektov Elektronické služby centrálnej ohlasovne 1/2 ü Podprojekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Stav jednotlivých podprojektov Elektronické služby centrálnej ohlasovne 1/2 ü Podprojekt elektronické služby ohlasovne (ESO): • ukončená analýza a návrh; prebieha implementácia. ü Podprojekt document management system (DMS): • ukončená analýza a návrh; prebieha implementácia. ü Podprojekt Integrácia služieb na frontend a podateľňu: • prebieha finalizácia Technického návrhu a začínajú práce na implementácií. ü Podprojekt modul dlhodobej archivácie (MDA): • ukončená analýza a návrh; prebieha implementácia. ü Podprojekt Portál: • ukončená analýza a návrh; prebieha implementácia. Ministry of Interior of the Slovak Republic 21

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Stav jednotlivých podprojektov Elektronické služby centrálnej ohlasovne 2/2 ü Podprojekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Stav jednotlivých podprojektov Elektronické služby centrálnej ohlasovne 2/2 ü Podprojekt Elektronické komunikačné rozhranie (EKR): • ukončená analýza a návrh; prebieha Implementácia. ü Podprojekt informačný systém service desk (IS SDG): • prebiehajú práce na Funkčnom a Technickom návrhu; Implementácia začne 31. 7. 2012. ü Podprojekt informačný systém bezpečnosť (IS SEC): • ukončená analýza a návrh; prebieha Implementácia. ü Spoločná infraštruktúra: • objednaný HW a SW bol kompletne dodaný, aktuálne prebiehajú inštalačné práce. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Časový harmonogram projektu Elektronické služby centrálnej ohlasovne 2011 Aktivity 1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Časový harmonogram projektu Elektronické služby centrálnej ohlasovne 2011 Aktivity 1 Q 2 Q 3 Q 2012 4 Q 1 Q 24/03/11 Podpis zmluvy s dodávateľom n Hlavné aktivity: 2 Q 2013 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 23/05/12 Analýza a návrh riešenia Legislatívna analýza Implementácia a testovanie Produkčná prevádzka n Podporné aktivity: 1/04/13 Ukončenie projektu Riadenie projektu Publicita a informovanosť Míľniks Ministry of Interior of the Slovak Republic Ukončené aktivity Ďalšie aktivity Decision points 23

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne Ďakujeme za pozornosť. Ministry of Interior

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne Ďakujeme za pozornosť. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Národný projekt : Elektronické služby

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Národný projekt : Elektronické služby centrálnej ohlasovne

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne Prihlásenie obcí na elektronické služby centrálnej

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne Prihlásenie obcí na elektronické služby centrálnej ohlasovne Miroslav Bedlek, Gratex International a. s. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne: Prihlásenie obcí ■ Existujúci stav ü

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne: Prihlásenie obcí ■ Existujúci stav ü Minoritná časť obcí ü Klientsky PC (z obce) pristupuje cez VPN do infraštruktúry MV SR ü Technické riešenie je dizajnované pre pripojenie všetkých 2922 ohlasovní pobytu (VPN koncentrátor) v Slovenskej republike. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne : Prihlásenie obcí ■ Predpoklady pripojenia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne : Prihlásenie obcí ■ Predpoklady pripojenia nových obcí v aktuálnom prostredí: ü pripojenie obcí do privátnej siete, ü čítačka kariet, ü kontaktná čipová karta, ü prevádzkovanie VPN koncentrátora, ü finančná náročnosť privátnej siete. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne : Prihlásenie obcí ■ Návrh riešenia:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne : Prihlásenie obcí ■ Návrh riešenia: ü vybavenie obce: § počítač, tlačiareň, čítačka kariet + čipová karta pre autentifikáciu užívateľa, § pripojenie na internet. ü centrálna infraštruktúra: § “reverse proxy“ vypublikovanie APV IS CO na internet, ü prístup užívateľov z obce k APV: § čipová karta s certifikátom pomocou čítačky kariet, § SSL spojenie medzi klientskym počítačom a Web serverom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne : Prihlásenie obcí Ministry of Interior

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne : Prihlásenie obcí Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne Ďakujeme za pozornosť. Ministry of Interior

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne Ďakujeme za pozornosť. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Národný projekt : Elektronické služby

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Národný projekt : Elektronické služby centrálnej ohlasovne

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne Opis Elektronických služieb centrálnej ohlasovne Juraj

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne Opis Elektronických služieb centrálnej ohlasovne Juraj Muravský, odbor všeobecnej verejnej správy, sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne : Opis elektronických služieb CO Ministry

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne : Opis elektronických služieb CO Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 1/12 ■

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 1/12 ■ Podanie prihlásenia k trvalému pobytu: ü umožní občanovi elektronickým spôsobom vyplniť prihlasovací formulár a vybaviť si trvalý pobyt na zadanej adrese, ü služba dokáže automaticky overiť vlastníka nehnuteľnosti. V prípade, že sa k pobytu prihlasuje niekto, kto nehnuteľnosť nevlastní, vstupom služby môže byť aj elektronické povolenie k pobytu od vlastníka nehnuteľnosti, ü služba vykoná prihlásenie a vráti elektronické potvrdenie, služba tiež automaticky ukončí predchádzajúci trvalý pobyt a môže spustiť procesy zmeny dokladov. ■ Používatelia služby: ü občan (G 2 C). ■ Riešenie životných situácií: ü bývanie - prenájom nehnuteľnosti - používanie cudzej nehnuteľnosti, ü bývanie - sťahovanie - zmena bydliska. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 2/12 ■

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 2/12 ■ Podanie odhlásenia z trvalého pobytu z dôvodu presťahovania do zahraničia: ü umožní občanovi elektronickým spôsobom vyplniť odhlasovací formulár a vybaviť si ukončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a zaevidovanie novej adresy v zahraničí, ü služba vykoná odhlásenie a vráti elektronické potvrdenie (občiansky preukaz stráca platnosť). ■ Používatelia služby: ü občan (G 2 C). ■ Riešenie životných situácií: ü bývanie - prenájom nehnuteľnosti - používanie cudzej nehnuteľnosti, ü bývanie - sťahovanie - zmena bydliska. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 3/12 ■

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 3/12 ■ Podanie prihlásenia inej osoby k trvalému pobytu: ü umožní občanovi elektronickým spôsobom vyplniť prihlasovací formulár a vybaviť trvalý pobyt na zadanej adrese pre: § § § člena rodiny, inú osobu, žijúcu v domácnosti, osobu mladšiu ako 15 rokov, u ktorej súd nariadil ústavnú starostlivosť, občana, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť, občana s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, ü služba vykoná prihlásenie a vráti elektronické potvrdenie, služba tiež automaticky ukončí predchádzajúci trvalý pobyt a môže spustiť procesy zmeny dokladov. ■ Používatelia služby: ü občan (G 2 C). ■ Riešenie životných situácií: ü bývanie - prenájom nehnuteľnosti - používanie cudzej nehnuteľnosti, ü bývanie - sťahovanie - zmena bydliska. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 4/12 ■

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 4/12 ■ Zápis trvalého pobytu novonarodenej osobe: ü umožní automaticky zaevidovať trvalý pobyt pre novonarodenú osobu podľa trvalého pobytu matky, ü služba môže byť volaná automaticky z procesov matričnej agendy ako webová služba alebo ju môže spustiť občan vyplnením formulára na portáli. ■ Používatelia služby: ü občan (G 2 C), ü organizácia verejnej správy (G 2 G), ü informačný systém verejnej správy organizácie verejnej správy (G 2 G). ■ Riešenie životných situácií: ü narodenie dieťaťa - prihlásenie nového občana. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 5/12 ■

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 5/12 ■ Zápis ukončenie trvalého pobytu zomretej osobe: ü umožní automaticky zaevidovať ukončenie trvalého pobytu pre osobu, ktorá zomrela, ü služba môže byť volaná alebo ju môže spustiť občan vyplnením formulára na portáli automaticky z procesov matričnej agendy ako webovú službu. ■ Používatelia služby: ü občan (G 2 C), ü organizácia verejnej správy (G 2 G), ü informačný systém verejnej správy organizácie verejnej správy (G 2 G). ■ Riešenie životných situácií: ü úmrtie - vybavovanie dokladov. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 6/12 ■

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 6/12 ■ Podanie podnetu k ukončeniu pobytu: ü umožní vlastníkovi nehnuteľnosti elektronicky zadať podnet k ukončeniu pobytu pre špecifikované osoby, ktoré majú evidovaný pobyt v jeho nehnuteľnosti, ü používateľom služby bude občan prostredníctvom používateľského rozhrania na portáli. ■ Používatelia služby: ü občan (G 2 C). ■ Riešenie životných situácií: ü bývanie - prenájom nehnuteľnosti - používanie cudzej nehnuteľnosti. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 7/12 ■

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 7/12 ■ Podanie prihlásenia k prechodnému pobytu: ü umožní občanovi elektronickým spôsobom vyplniť prihlasovací formulár a vybaviť si prechodný pobyt na zadanej adrese, ü služba dokáže automaticky overiť vlastníka nehnuteľnosti; v prípade, že sa k pobytu prihlasuje niekto, kto nehnuteľnosť nevlastní, vstupom služby môže byť aj elektronické povolenie k pobytu od vlastníka nehnuteľnosti, ü služba vykoná prihlásenie a vráti elektronické potvrdenie. ■ Používatelia služby: ü občan (G 2 C). ■ Riešenie životných situácií: ü bývanie - prenájom nehnuteľnosti - používanie cudzej nehnuteľnosti, ü bývanie - sťahovanie - zmena bydliska. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 8/12 ■

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 8/12 ■ Podanie prihlásenia inej osoby k prechodnému pobytu: ü umožní občanovi elektronickým spôsobom vyplniť prihlasovací formulár a vybaviť prechodný pobyt na zadanej adrese pre: § § § člena rodiny, inú osobu, žijúcu v domácnosti, osobu mladšiu ako 15 rokov, u ktorej súd nariadil ústavnú starostlivosť, občana, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť, občana s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, ü služba vykoná prihlásenie a vráti elektronické potvrdenie. ■ Používatelia služby: ü občan (G 2 C). ■ Riešenie životných situácií: ü bývanie - prenájom nehnuteľnosti - používanie cudzej nehnuteľnosti, ü bývanie - sťahovanie - zmena bydliska. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 9/12 ■

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 9/12 ■ Podanie odhlásenia z prechodného pobytu: ü umožní občanovi elektronickým spôsobom vyplniť prihlasovací formulár a vybaviť si odhlasovací formulár a vybaviť si tak ukončenie prechodného pobytu, ü služba vykoná odhlásenie a vráti elektronické potvrdenie. ■ Používatelia služby: ü občan (G 2 C). ■ Riešenie životných situácií: ü bývanie - prenájom nehnuteľnosti - používanie cudzej nehnuteľnosti, ü bývanie - sťahovanie - zmena bydliska. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 10/12 ■

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 10/12 ■ Podanie ohlásenia o pobyte v zahraničí: ü umožní občanovi elektronickým spôsobom informovať úrad o svojom pobyte v zahraničí, ü službu bude môcť využiť občan Slovenskej repibliky, ak bude chcieť informovať o svojej adrese v zahraničí, o zmene pobytu v zahraničí a podobne. ■ Používatelia služby: ü občan (G 2 C). ■ Riešenie životných situácií: ü bývanie - prenájom nehnuteľnosti - používanie cudzej nehnuteľnosti, ü bývanie - sťahovanie - zmena bydliska. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 11/12 ■

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 11/12 ■ Podanie odhlásenia z pobytu v zahraničí: ü umožní občanovi elektronickým spôsobom vyplniť odhlasovací formulár a vybaviť si tak ukončenie prechodného pobytu v zahraničí, ü služba vykoná prihlásenie a vráti elektronické potvrdenie. ■ Používatelia služby: ü občan (G 2 C). ■ Riešenie životných situácií: ü bývanie - prenájom nehnuteľnosti - používanie cudzej nehnuteľnosti, ü bývanie - sťahovanie - zmena bydliska. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 12/12 ■

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Vstupné služby 12/12 ■ Podanie odhlásenia za inú osobu z prechodného pobytu: ü umožní občanovi elektronickým spôsobom vyplniť odhlasovací formulár a vybaviť pre: § člena rodiny, § inú osobu, žijúcu v domácnosti, § osobu mladšiu ako 15 rokov, u ktorej súd nariadil ústavnú starostlivosť, § občana, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť, § občana s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, ü služba vykoná odhlásenie a vráti elektronické potvrdenie. ■ Používatelia služby: ü občan (G 2 C). ■ Riešenie životných situácií: ü bývanie - prenájom nehnuteľnosti - používanie cudzej nehnuteľnosti, ü bývanie - sťahovanie - zmena bydliska. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – užívateľské

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – užívateľské 1/5 ■ Získanie potvrdenia o trvalom pobyte: ü umožňuje občanovi získať vystavené potvrdenie o evidovanom trvalom pobyte v elektronickej alebo papierovej forme. ■ Používatelia služby: ü občan (G 2 C). ■ Riešenie životných situácií: ü bývanie - prenájom nehnuteľnosti - používanie cudzej nehnuteľnosti, ü bývanie - sťahovanie - zmena bydliska. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – užívateľské

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – užívateľské 2/5 ■ Získanie potvrdenia o pobyte v zahraničí: ü umožňuje občanovi získať vystavené potvrdenie o evidovanom trvalom pobyte v zahraničí v elektronickej alebo papierovej forme. ■ Používatelia služby: ü občan (G 2 C). ■ Riešenie životných situácií: ü bývanie - prenájom nehnuteľnosti - používanie cudzej nehnuteľnosti, ü bývanie - sťahovanie - zmena bydliska. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – užívateľské

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – užívateľské 3/5 ■ Vydanie oznámenia o zneplatnení trvalého pobytu: ü umožňuje úradu informovať občana o skutočnosti, že na základe zákonného postupu mu bol zneplatnený jeho doterajší trvalý pobyt, ü služba umožní spustenie ďalších procesov, najmä aktualizáciu predchádzajúceho trvalého pobytu, ü služba môže spúšťať notifikačné a oznamovacie procesy. ■ Používatelia služby: ü občan (G 2 C), ü organizácia verejnej správy (G 2 G), ü Informačný systém verejnej správy organizácie verejnej správy (G 2 G). ■ Riešenie životných situácií: ü bývanie - prenájom nehnuteľnosti - používanie cudzej nehnuteľnosti. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – užívateľské

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – užívateľské 4/5 ■ Získanie potvrdenia o prechodnom pobyte: ü umožňuje občanovi získať vystavené potvrdenie o evidovanom prechodnom pobyte v elektronickej alebo papierovej forme. ■ Používatelia služby: ü občan (G 2 C). ■ Riešenie životných situácií: ü bývanie - prenájom nehnuteľnosti - používanie cudzej nehnuteľnosti, ü bývanie - sťahovanie - zmena bydliska. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – užívateľské

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – užívateľské 5/5 ■ Získame potvrdenia o pobyte v zahraničí: ü umožňuje občanovi získať vystavené potvrdenie o evidovanom prechodnom pobyte v zahraničí v elektronickej alebo papierovej forme, ü potvrdenie o pobyte v zahraničí bude mať informačný charakter a nebude právne relevantné. ■ Používatelia služby: ü občan (G 2 C). ■ Riešenie životných situácií: ü bývanie - prenájom nehnuteľnosti - používanie cudzej nehnuteľnosti, ü bývanie - sťahovanie - zmena bydliska. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – aplikačné

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – aplikačné 1/5 ■ Poskytnutie informácie o pobyte občana: ü služba vráti adresu evidovaného trvalého pobytu a zoznam adries evidovaných prechodných pobytov ku kľúčovému dátumu. ■ Používatelia služby: ü Informačný systém podnikateľa (G 2 B), ü Informačný systém verejnej správy organizácie verejnej správy (G 2 G). ■ Riešenie životných situácií: ü N/A. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – aplikačné

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – aplikačné 2/5 Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – aplikačné

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – aplikačné 3/5 ■ Poskytnutie informácie o histórií pobytov občana: ü služba vráti historický zoznam pobytov občana. ■ Používatelia služby: ü informačný systém podnikateľa (G 2 B), ü Informačný systém verejnej správy organizácie verejnej správy (G 2 G). ■ Riešenie životných situácií: ü N/A. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – aplikačné

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – aplikačné 4/5 Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – aplikačné

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Opis elektronických služieb centrálnej ohlasovne – Výstupné služby – aplikačné 5/5 ■ Poskytnutie informácie o histórii bydliska: ü služba vráti na požiadanie historický zoznam osôb nahlásených k pobytu na určenom bydlisku. ■ Používatelia služby: ü Informačný systém podnikateľa (G 2 B), ü Informačný systém verejnej správy organizácie verejnej správy (G 2 G). ■ Riešenie životných situácií: ü N/A. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne Ďakujeme za pozornosť. Ministry of Interior

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne Ďakujeme za pozornosť. Ministry of Interior of the Slovak Republic