Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Program

  • Slides: 18
Download presentation
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije

Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za

Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012. godinu Program je osmišljen kao potpora razvojnim projektima čiji su nositelji organizacije na lokalnoj i regionalnoj razini. Potpora je namijenjena projektima koji se prijavljuju: § u okviru operativnih programa financiranih iz EU fondova koji se već provode (2007. -2013. ), § u okviru budućih operativnih programa financiranih iz fondova EU (2014. -2020. ). Financijski okvir: 30 milijuna kuna u 2012. godini

Ciljevi Programa § sustavno podupirati pripremu razvojnih projekata u cilju stvaranja adekvatne zalihe kvalitetnih

Ciljevi Programa § sustavno podupirati pripremu razvojnih projekata u cilju stvaranja adekvatne zalihe kvalitetnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova § usmjeriti nositelje projekata na pripremu razvojnih projekata od većeg značaja za regionalni razvoj (regionalni razvojni projekti) § istovremeno omogućiti potencijalnim prijaviteljima projekata iz slabije razvijenih područja dodatne mogućnosti za pripremu projekata za EU fondove; § pospješiti uvođenje i punu primjenu EU standarda, postupaka i procedura za pripremu i realizaciju projekata; § dodatno osnažiti stručne (konzultantske) kapacitete za pripremu i realizaciju projekata namijenjenih financiranju iz EU fondova.

Potprogrami Potprogram 1: Priprema regionalnih razvojnih projekata Modul 1: Tehnička pomoć za pripremu projekata

Potprogrami Potprogram 1: Priprema regionalnih razvojnih projekata Modul 1: Tehnička pomoć za pripremu projekata Modul 2: Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije Potprogram 2: Priprema lokalnih razvojnih projekata na potpomognutim područjima Potprogram 3: Sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije Potprogram 4: Priprema nacionalnih strateških projekata

Potprogrami i indikativne financijske alokacije Potprogrami Financijska alokacija 1. Priprema regionalnih razvojnih projekata 35%

Potprogrami i indikativne financijske alokacije Potprogrami Financijska alokacija 1. Priprema regionalnih razvojnih projekata 35% – 40% 2. Priprema lokalnih razvojnih projekata na potpomognutim područjima 35% – 40% 3. Sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije 10% – 15% 4. Priprema nacionalnih strateških projekata 5% - 10%

1. Potprogram „Priprema regionalnih razvojnih projekata” Cilj: Poduprijeti pripremu projekata od većeg značaja za

1. Potprogram „Priprema regionalnih razvojnih projekata” Cilj: Poduprijeti pripremu projekata od većeg značaja za regionalni razvoj te osigurati znatan broj spremnih projekata za 2013. i 2014. godinu Korisnici: § JLPS; § javna tijela te s njima izjednačena tijela (fondovi, agencije, ustanove, itd. ) koje je osnovala središnja država ili JLPS § trgovačka društva u većinskom javnom vlasništvu i s neprofitnim statusom kao što su lokalne i regionalne razvojne agencije; § komunalna poduzeća u vlasništvu JLPS; § turističke zajednice; § gospodarske, poljoprivredne i obrtničke komore te klasteri registrirani kao neprofitne pravne osobe.

1. Potprogram „Priprema regionalnih razvojnih projekata” Prioritetna područja ulaganja: Ø u 2012. g: razvoj

1. Potprogram „Priprema regionalnih razvojnih projekata” Prioritetna područja ulaganja: Ø u 2012. g: razvoj poslovne i turističke infrastrukture Ø u sljedećim godinama: širit će se i na projektne prijedloge iz ostalih područja Minimalna vrijednost projekta: 1. 000 eura Planirani broj projekata: najmanje 30 projekata Kandidiranje i odabir projekata: § na temelju pristiglih prijava projekata u bazu razvojnih projekata MRRFEU će odabrati potencijalne projektne ideje za daljnju razradu Oblik pomoći: • ugovaranje tzv. tehničke pomoći za pripremu projekta • sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije

1. Potprogram „Priprema regionalnih razvojnih projekata” Modul 1: Tehnička pomoć za pripremu projekata 1.

1. Potprogram „Priprema regionalnih razvojnih projekata” Modul 1: Tehnička pomoć za pripremu projekata 1. Tehnička pomoć za pripremu projekata uključuje: § procjenu investicije i plan izrade projektne dokumentacije (tehnička i opća), tj. izradu projektnog zadatka za projektanta; § razradu projekta (izrada specifičnih analitičkih podloga, definiranje obuhvata projekta, dionika, ciljeva i aktivnosti projekta, nacrt proračuna, definiranje rezultata, opis relevantnosti i održivosti projekta, itd. ); § izradu studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi.

1. Potprogram „Priprema regionalnih razvojnih projekata” Modul 2: Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije 2. Sufinanciranje

1. Potprogram „Priprema regionalnih razvojnih projekata” Modul 2: Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije 2. Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije – za odabrane projekte iz Modula 1, sufinancira se izrada: § studije utjecaja na okoliš (ukoliko je primjenjivo) § projektne i tehničke dokumentacije uključujući idejni projekt, glavni projekt (arhitektonski, građevinski, instalaterski, tehnički i ostali elaborati koji su regulirani zakonom i drugim propisima), troškovnik projekta koji ima potvrdu da nije potreba građevinska dozvola, te izvedbenu dokumentaciju. § Nositelj projekta sufinancira minimalno 15% troškova

2. Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima” Cilj: § pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju

2. Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima” Cilj: § pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju slabije razvijenih područja Republike Hrvatske pružanjem financijske pomoći u izradi projektne dokumentacije za lokalne razvojne projekte utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a prihvatljive za financiranje iz EU fondova. Prihvatljivi projekti: § Razvojni projekti jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti (potpomognuta područja) ü priprema i izrada projektne dokumentacije za projekte koji mogu konkurirati na natječajima iz IPA programa II, IIIC ili IV. komponente, odnosno budućim natječajima iz strukturnih fondova

2. Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima” Korisnici: § jedinice lokalne samouprave sa

2. Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima” Korisnici: § jedinice lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti, pojedinačno ili više njih zajedno § javno pravna tijela u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave pojedinačno ili više njih zajedno § ostali korisnici koji su prihvatljivi za financiranje u okviru postojećih IPA programa - II, IIIC i IV Komponenta, odnosno strukturnih fondova EU.

2. Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima” Sufinanciranje: § Sufinanciraju se troškovi izrade

2. Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima” Sufinanciranje: § Sufinanciraju se troškovi izrade dokumentacije § Maksimalno 500. 000, 00 kuna (pojedinačni ili zajednički prijedlog) § do 85% ukupnih troškova pripreme projekata za JLS 1. skupine razvijenosti § do 75% ukupnih troškova pripreme projekata za JLS 2. skupine razvijenosti § za prijavitelje koji do sada nisu imali iskustva s pripremom i/ili provedbom EU projekata maksimalni iznos sufinanciranja se povećava za 5%.

2. Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima” Prioritetna područja ulaganja: § razvoj javne

2. Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima” Prioritetna područja ulaganja: § razvoj javne poslovne infrastrukture § razvoj javne turističke i kulturne infrastrukture § razvoj i upravljanje ljudskim resursima § energetska učinkovitost § zaštita okoliša § očuvanje zaštićenih područja

3. Potprogram „Sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije” Cilj: § pomoć korisnicima

3. Potprogram „Sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije” Cilj: § pomoć korisnicima koji imaju problema u sufinanciranju provedbe projekata za koje su im dodijeljena EU sredstva (kroz IPA komponente II. , III. C i IV. ) u cilju povećanja apsorpcije sredstava koja su na raspolaganju RH u pretpristupnom razdoblju. Prihvatljivi projekti: § razvojni projekti kojima su dodijeljena bespovratna sredstava u okviru natječaja koji se financiraju iz IPA programa – komponente II. , III. C i IV. te su započeli s provedbom projekta. Korisnici: § § § JLPS; javna tijela te s njima izjednačena tijela koje je osnovala središnja država ili JLPS trgovačka društva u većinskom javnom vlasništvu i s neprofitnim statusom ; komunalna poduzeća u vlasništvu JLPS; turističke zajednice; gospodarske, poljoprivredne i obrtničke komore te klasteri registrirani kao neprofitne pravne osobe.

3. Potprogram „Sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije” Financiranje : § do

3. Potprogram „Sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije” Financiranje : § do 85% sredstava nužnih za nacionalno sufinanciranje (koje je korisnik dužan sam osigurati za provedbu projekta) § samo iznimno kompletan iznos sredstava koje korisnik treba osigurati za sufinanciranje Odabir projekata: § na temelju izvršene procjene opravdanosti zahtjeva te ocjene tijeka dosadašnje provedbe projekta. § iz IPA programa, komponente II. , III. C - prvi prioritet i IV.

4. Potprogram „ Priprema nacionalnih strateških projekata” Cilj: § pomoć jedinicama lokane i područne

4. Potprogram „ Priprema nacionalnih strateških projekata” Cilj: § pomoć jedinicama lokane i područne (regionalne) samouprave u njihovim obvezama vezanim uz izradu ili izmjenu dokumentacije potrebne za pripremu nacionalnih strateških projekata. Prihvatljivi troškovi: § izrada ili izmjena dokumentacije iz nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potrebna u svrhu pripreme nacionalnih strateških projekata financiranih kroz fondove Europske unije (prostorno-planska dokumentacija i sl. ).

4. Potprogram „ Priprema nacionalnih strateških projekata” Korisnici : § jedinice lokalne i područne

4. Potprogram „ Priprema nacionalnih strateških projekata” Korisnici : § jedinice lokalne i područne samouprave u Republici Hrvatskoj Način financiranje : § dodjela bespovratne pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne samouprave) za troškove izrade ili izmjene potrebne dokumentacije Odabir projekata: § u konzultacijama s nositeljem pripreme nacionalnog strateškog projekta

HVALA NA PAŽNJI !

HVALA NA PAŽNJI !