Mikroekonomie II pednka 3 Produkn analza firmy Fzkladn

  • Slides: 28
Download presentation
Mikroekonomie II – přednáška č. 3: Produkční analýza firmy Fzákladní východiska analýzy firmy Fkrátkodobá

Mikroekonomie II – přednáška č. 3: Produkční analýza firmy Fzákladní východiska analýzy firmy Fkrátkodobá produkční funkce Fvýroba v dlouhém období, optimum firmy Foptimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF Fvýnosy z rozsahu Fpříklady produkčních funkcí

Literatura k přednášce Soukupová et al. : Mikroekonomie. Kapitola 5, str. 149 - 188

Literatura k přednášce Soukupová et al. : Mikroekonomie. Kapitola 5, str. 149 - 188

Základní východiska analýzy firmy F firma = subjekt specializující se na výrobu, tj. na

Základní východiska analýzy firmy F firma = subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů ve statky a služby F firma: nakupuje výrobní faktory (VF), organizuje jejich přeměnu ve výstup, prodává svůj výstup F cílem firmy je maximalizace zisku F ekonomický vs. účetní zisk F ekonomický zisk = účetní zisk minus implicitní náklady

Základní východiska analýzy firmy F limity výroby – technologické a finanční možnosti firmy F

Základní východiska analýzy firmy F limity výroby – technologické a finanční možnosti firmy F produkční funkce – vztah mezi množstvím VF a výstupem těmito VF dosaženým v daném období F tradiční VF: práce (L) a kapitál (K) F ostatní VF: půda (P) a úroveň technologie (τ) F produkční funkce: Q = f(K, L) F v krátkém období je objem kapitálu fixní F v dlouhém období jsou kapitál i práce variabilní

Výroba v krátkém období (SR) TPL do bodu A se prosazují rostoucí výnosy z

Výroba v krátkém období (SR) TPL do bodu A se prosazují rostoucí výnosy z variabilního vstupu práce C B TPL do bodu B – 1. stadium výroby – průměrný produkt práce i kapitálu roste, firma bude zvyšovat výrobu, fixní vstupy neúplně využity A APL MPL A' L B' mezi body B a C – 2. stadium výroby – průměrný produkt práce klesá, ale průměrný produkt kapitálu stále roste APL za bodem C – 3. stadium výroby – klesá průměrný produkt práce i kapitálu i celkový produkt C' L MPL firma usiluje o 2. stadium výroby

Výroba v SR – některé identity FQ = f (Kfix, L) FAPL = Q/L

Výroba v SR – některé identity FQ = f (Kfix, L) FAPL = Q/L APK = Q/K FMPL = ∂Q/∂L MPK = ∂Q/∂K

Výroba v SR – rostoucí výnosy z variabilního vstupu Q APL MPL TP MPL

Výroba v SR – rostoucí výnosy z variabilního vstupu Q APL MPL TP MPL APL L Celkový výstup roste rostoucím tempem – tj. rychleji než počet zapojených jednotek práce L

Výroba v SR – konstantní výnosy z variabilního vstupu Q APL MPL TP APL

Výroba v SR – konstantní výnosy z variabilního vstupu Q APL MPL TP APL = MPL L L Celkový výstup roste konstantním tempem – tj. stejně rychle jako počet zapojených jednotek práce

Výroba v SR – klesající výnosy z variabilního vstupu Q TP APL MPL APL

Výroba v SR – klesající výnosy z variabilního vstupu Q TP APL MPL APL L MPL Celkový výstup roste klesajícím tempem – tj. pomaleji než počet zapojených jednotek práce L

Výroba v dlouhém období (LR) F firma může měnit množství všech VF – práce

Výroba v dlouhém období (LR) F firma může měnit množství všech VF – práce i kapitál jsou variabilní F Q = f(K, L) F dlouhodobá produkční funkce je zobrazena mapou izokvant – 3 D obrázek se nazývá produkční kopec F izokvanta = křivka znázorňující kombinace vstupů, které vedou k výrobě stejného objemu výstupu (analogie indiferenční křivky)

Dlouhodobá produkční funkce – produkční kopec Q Q 2 K Q 1 0 L

Dlouhodobá produkční funkce – produkční kopec Q Q 2 K Q 1 0 L

Dlouhodobá produkční funkce – mapa izokvant K Q 3 Q 2 Q 1 0

Dlouhodobá produkční funkce – mapa izokvant K Q 3 Q 2 Q 1 0 L V případě obou VF normálních roste výstup ve směru šipky

Vlastnosti izokvant Fanalogie indiferenčních křivek Fizokvanty jsou seřazeny z kardinalistického pohledu (objem výstupu můžeme

Vlastnosti izokvant Fanalogie indiferenčních křivek Fizokvanty jsou seřazeny z kardinalistického pohledu (objem výstupu můžeme přesně určit) Fizokvanty se neprotínají Fizokvanty jsou klesající a konvexní směrem k počátku

Mezní míra technické substituce FMarginal Rate of Technical Substitution (MRTS) Fpoměr, ve kterém firma

Mezní míra technické substituce FMarginal Rate of Technical Substitution (MRTS) Fpoměr, ve kterém firma nahrazuje kapitál prací, aniž se změní velikost výstupu FMRTS = -ΔK/ΔL F-ΔK. MPK = ΔL. MPL → -ΔK/ΔL=MPL/MPK → MRTS = MPL/MPK

Elasticita substituce Fprocentní změna poměru vstupů (K/L) ku procentní změně MRTS Furčuje zakřivení izokvant

Elasticita substituce Fprocentní změna poměru vstupů (K/L) ku procentní změně MRTS Furčuje zakřivení izokvant Fσ = d(K/L)/K/L d. MRTS/MRTS Fσ = ∞ pro dokonale nahraditelné VF Fσ = 0 pro VF v dokonale komplementárním vztahu

Optimální kombinace vstupů F opět jde o analogii optima spotřebitele F firma je rovněž

Optimální kombinace vstupů F opět jde o analogii optima spotřebitele F firma je rovněž limitována svým rozpočtem F rozpočtové omezení je dáno finančními prostředky firmy a cenami výrobních faktorů F linie rozpočtu firmy (izokosta) je dána: TC = w. L + r. K, kde w……mzdová sazba (cena VF práce) r……. úroková sazba (cena VF kapitálu)

Optimální kombinace vstupů F tam, kde se dotýká izokvanta s izokostou, čili: F tam,

Optimální kombinace vstupů F tam, kde se dotýká izokvanta s izokostou, čili: F tam, kde se rovnají směrnice izokvanty (MRTS) a izokosty (w/r) F optimum: MRTS = w/r , a tedy: F MPL/MPK = w/r F pouze v bodě optima vyrábí firma daný výstup s minimálními náklady, neboli: F pouze v bodě optima vyrábí firma s danými náklady maximální možný výstup

Optimum firmy - graficky K A K* optimum firmy E B L* TC 1

Optimum firmy - graficky K A K* optimum firmy E B L* TC 1 TC 2 Q L V bodech A a B firma nevyrábí daný výstup s minimálními náklady V bodech A a B firma s danými náklady nevyrábí maximální možný výstup

Nákladová stezka expanze F Cost Expansion Path (CEP) F množina bodů optima firmy při

Nákladová stezka expanze F Cost Expansion Path (CEP) F množina bodů optima firmy při různých úrovních nákladů F analogie s ICC u spotřebitele K CEP E 3 E 2 E 1 L

Cenová stezka expanze F Price Expansion Path (PEP) F množina bodů optima firmy při

Cenová stezka expanze F Price Expansion Path (PEP) F množina bodů optima firmy při různých cenách jednoho z VF F analogie s PCC u spotřebitele K E 3 PEP E 1 E 2 L

Vliv změny ceny VF na množství jeho nasazení – substituční a produkční efekt Fsubstituční

Vliv změny ceny VF na množství jeho nasazení – substituční a produkční efekt Fsubstituční efekt (SE) – nahrazování VF relativně dražšího relativně levnějším Fprodukční efekt (PE) – analogie důchodového efektu u spotřebitele (někdy se též používá označení „nákladový efekt“)

Výnosy z rozsahu Fjde o vztah mezi změnami vstupů a změnami výstupu - o

Výnosy z rozsahu Fjde o vztah mezi změnami vstupů a změnami výstupu - o kolik % se zvýší výstup, zvýšíme-li množství vstupů o 1 % Fklesající, konstantní nebo rostoucí Fklesající: výstup roste pomaleji než množství vstupů Fkonstantní: výstup roste stejným tempem jako množství vstupů Frostoucí: výstup roste rychleji než množství vstupů

Konstantní, rostoucí a klesající výnosy z rozsahu K K K Q=30 Q=20 Q=10 Q=90

Konstantní, rostoucí a klesající výnosy z rozsahu K K K Q=30 Q=20 Q=10 Q=90 Q=30 Q=10 L konstantní výnosy z rozsahu – izokvanty jsou stejně daleko od sebe (produkční kopec je stále stejně strmý) Q=20 L rostoucí výnosy z rozsahu – izokvanty se k sobě přibližují (produkční kopec je stále strmější) L klesající výnosy z rozsahu – izokvanty se od sebe oddalují (produkční kopec je stále plošší)

Příklady produkčních funkcí 1. Lineární produkční funkce: Q = f(K, L) = a. K

Příklady produkčních funkcí 1. Lineární produkční funkce: Q = f(K, L) = a. K + b. L F obsahuje konstantní výnosy z rozsahu, protože: f(t. K, t. L) = a. t. K + b. t. L = t(a. K+b. L) = t. f(K, L) F elasticita substituce vstupů: σ = ∞ → práce a kapitál jsou dokonalé substituty – izokvanty jsou rovnoběžné přímky

Příklady produkčních funkcí 2. Produkční funkce s fixní proporcí vstupů: Q = min(a. K,

Příklady produkčních funkcí 2. Produkční funkce s fixní proporcí vstupů: Q = min(a. K, b. L) „min“ znamená, že výstup je omezen menší ze dvou hodnot v závorce – mám-li 1 auto a 2 řidiče, přidáním 3. řidiče nezvýším množství přepraveného nákladu F výnosy z rozsahu konstantní: f(t. K, t. L) = min(a. t. K, b. t. L) = t. min(a. K, b. L) = t. f(K, L) F elasticita substituce vstupů: σ = 0 → K a L jsou doko. komplementy – izokvanty mají tvar písmene „L“

Příklady produkčních funkcí 3. Cobb-Douglasova produkční funkce: Q = f(K, L) = A. Ka.

Příklady produkčních funkcí 3. Cobb-Douglasova produkční funkce: Q = f(K, L) = A. Ka. Lb F výnosy z rozsahu: f(t. K, t. L) = A. (t. K)a(t. L)b = A. ta+b. Ka. Lb = ta+b. f(K, L) závisí na hodnotách „a“ a „b“, if: a+b=1 → konstantní výnosy z rozsahu a+b>1 → rostoucí výnosy z rozsahu a+b<1 → klesající výnosy z rozsahu F izokvanty jsou konvexní směrem k počátku

Příklady produkční funkcí K K K Q 3 Q 3 Q 2 Q 2

Příklady produkční funkcí K K K Q 3 Q 3 Q 2 Q 2 Q 1 Q 1 L Lineární produkční funkce L Produkční funkce s fixní proporcí vstupů L Cobb-Douglasova produkční funkce

Otázka k zamyšlení Výnosy z rozsahu – Soukupová str. 178: F rostoucí výnosy z

Otázka k zamyšlení Výnosy z rozsahu – Soukupová str. 178: F rostoucí výnosy z rozsahu f(t. K, t. L) > t. f(K, L) = t. Q F klesající výnosy z rozsahu f(t. K, t. L) < t. f(K, L) = t. Q JE TAM CHYBA OR NOT? ?