Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olsza Dominik Jakowiec Wiceprzewodniczcy

  • Slides: 13
Download presentation
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olsza Dominik Jaśkowiec Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olsza Dominik Jaśkowiec Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego określającym: przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Plan obowiązuje powszechnie a więc jego postanowienia są wiążące dla każdego, oznacza to, że każda decyzja administracyjna (np. pozwolenie na budowę) dotycząca terenu objętego planem musi być zgodna z jego postanowieniami. Plan zagospodarowania przestrzennego składa się z opisu, czyli tekstu planu zawartego w uchwale Rady Miasta Krakowa i rysunku planu, który jest załącznikiem graficznym do tej uchwały. Tekst i rysunek wzajemnie się uzupełniają. Tekst zawiera szczegóły, które nie znalazły się na rysunku, np. informacje o dopuszczalnej wysokości budynków, wskaźnik zabudowy, wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, zasady podziału nieruchomości. Natomiast rysunek graficznie przedstawia przeznaczenie nieruchomości, granice nieprzekraczalnej linii zabudowy. Każdy rysunek planu jest podzielony na tereny o różnym przeznaczeniu. Tereny te są oznaczone różnymi kolorami i symbolami. Dla przykładu teren oznaczony kolorem zielonym i symbolem ZP może być przeznaczony jedynie pod ogólnodostępne tereny zielone, tj. zieleń publiczną.

Czym jest plan miejscowy najlepiej zrozumieć na przykładzie: LAS STAN ISTNIEJĄCY DROGA ZABUDOWA ŁĄKA

Czym jest plan miejscowy najlepiej zrozumieć na przykładzie: LAS STAN ISTNIEJĄCY DROGA ZABUDOWA ŁĄKA

Czym jest plan miejscowy najlepiej zrozumieć na przykładzie: STAN NIEPOŻĄDANY

Czym jest plan miejscowy najlepiej zrozumieć na przykładzie: STAN NIEPOŻĄDANY

Przystępujemy od sporządzenia planu: MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego,

Przystępujemy od sporządzenia planu: MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, - sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu TEREN LASU TEREN DRÓG PUBLICZNYCH I WEWNĘTRZNYCH TEREN ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ min. 1300 m 2 minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej

Przystępujemy od sporządzenia planu: MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego,

Przystępujemy od sporządzenia planu: MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, - sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu maksymalny procent powierzchni zabudowy działki budowlanej nieprzekraczalną linie zabudowy min. 1300 m 2 wysokość zabudowy max 9, 0 m rodzaj dachu: dach stromy

Możliwe zagospodarowanie terenu wg planu: Plan miejscowy na papierze, czyli RYSUNEK PLANU:

Możliwe zagospodarowanie terenu wg planu: Plan miejscowy na papierze, czyli RYSUNEK PLANU:

Uchwała RMK inicjująca powstanie planu Analiza planistyczna PMK Uchwała RMK przystąpienie do sporządzenia planu

Uchwała RMK inicjująca powstanie planu Analiza planistyczna PMK Uchwała RMK przystąpienie do sporządzenia planu Składanie wniosków do planu Przygotowanie projektu planu Opinie wewnętrzne projektu planu Wyłożenie publiczne Składanie uwag do planu Rozpatrzenie uwag przez PMK Ostateczne rozpatrzenie uwag i przyjęcie planu RMK Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Procedura sporządzania planu rozpoczyna się od uchwały Rady Miasta Krakowa, która jednak musi być poprzedzona wykonaniem analizy planistycznej potwierdzającej zasadność tworzenia danego planu. Analizę sporządza Biuro Planowania Przestrzennego. Ponadto Prezydent Miasta Krakowa realizując wniosek np. Rady Dzielnicy czy też organizacji mieszkańców może z własnej inicjatywy zlecić wykonanie analizy planistycznej i przedstawić Radzie Miasta Krakowa stosowny projekt uchwały. Po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prezydent Miasta Krakowa zleca w formie przetargu firmie zewnętrznej lub bezpośrednio Biuru Planowania Przestrzennego UMK sporządzenie projektu planu. Sporządzanie planu rozpoczyna się od ogłoszenia terminu, w którym każdy mieszaniec Krakowa, organizacja społeczna, Rada Dzielnicy może składać wnioski planistyczne. Prezydent Miasta Krakowa rozpatruje złożone wnioski, po ich rozpatrzeniu tworzony jest projekt planu miejscowego. Projekt planu poddawany jest w pierwszej fazie konsultacjom i uzgodnieniom wewnętrznym, opiniowany jest przez Komisję Planowania Przestrzennego Rady Miasta Krakowa, Radę Dzielnicy. Uzgodniony projekt trafia do publicznego wyłożenia, w ramach którego każdy mieszkaniec może złożyć do niego swoje uwagi. Prezydent Miasta Krakowa rozpatruje zgłoszone uwagi w przypadku ich przyjęcia projekt planu trafia ponownie do publicznego wyłożenia, w którym mieszkańcy mogą ponownie składać uwagi. W przypadku nie przyjęcia zgłoszonych uwag Prezydent Miasta Krakowa przesyła projekt planu wraz z odrzuconymi uwagami do Rady Miasta Krakowa. Rada Miasta Krakowa rozstrzyga ostatecznie o uwagach i przyjmuje (bądź odrzuca) plan.

Opis do rysunku: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące: 1) Sudoł Dominikański, 2) Poszerzenie Cmentarza

Opis do rysunku: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące: 1) Sudoł Dominikański, 2) Poszerzenie Cmentarza Prądnik Czerwony, 3) Cmentarz Prądnik Czerwony, część od strony północnej przy ul. Powstańców, 4) Prądnik Czerwony Północ, 5) Prądnik Czerwony Zachód, 6) Prądnik Czerwony Naczelna, 7) Wileńska, 8) Rejon ulicy XX Pijarów, 9) Ugorek Wschód, 10) Mogilska – Chałupnika, 17) Lema – Staw Dąbski (na terenie Dzielnicy III jedynie północy skrawek planu). Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzane: 11) Prądnik Czerwony Wschód, 12) Gen. Bora. Komorowskiego – Rejon Koncentracji Usług (pozostała część obszaru planu w granicach Dzielnicy XV Mistrzejowice), 13) Olsza, 14) Ugorek – Fiołkowa, 15) Wybrane Obszary Przyrodnicze Miasta Krakowa (na terenie Dzielnicy III planem objęto Ogród Kombatantów oraz część terenu Muzeum Lotnictwa), 16) Lema – Park Lotników Polskich (na terenie Dzielnicy III jedynie północy skrawek planu). Obszar ustawowo wyłączony z władztwa planistycznego Gminy Miejskiej Kraków: 18) Jednostka Wojskowa przy ul. Ułanów/Cieślewskiego. Obszary przewidziane do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: 19) Cmentarz Prądnik Czerwony, 20) Rejon ul. Cieślewskiego, 21) Rejon ul. Klemensiewicza oraz kampus Uniwersytetu Rolniczego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olsza – granice planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olsza – granice planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olsza – ustalenia studium MW zabudowa wielorodzinna MN zabudowa jednorodzinna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olsza – ustalenia studium MW zabudowa wielorodzinna MN zabudowa jednorodzinna MNW zabudowa mieszana niskiej intensywności ZU Zieleń urządzona UH Usługi handlu

PRZYCZYNY PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZANIA PLANU: zachodzące niekorzystne procesy urbanistyczne (dogęszczanie istniejącej zabudowy), realizacja miejskiego

PRZYCZYNY PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZANIA PLANU: zachodzące niekorzystne procesy urbanistyczne (dogęszczanie istniejącej zabudowy), realizacja miejskiego programu rehabilitacji osiedla Olsza II, konieczność ochrony terenów zielonych Uchwała Nr XXXVIII/657/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2016 r. inicjująca prace nad planem Prezydent Miasta Krakowa: opracowanie analizy zasadności przystąpienia do planu Uchwała Nr LV/1135/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu Termin składania wniosków do planu 13 stycznia 2017 r.

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PLANU Do 17 stycznia 2017 r. Wnioski muszą być własnoręcznie podpisane,

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PLANU Do 17 stycznia 2017 r. Wnioski muszą być własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski można składać: - na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze), - drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31 -047 Kraków, - drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e. PUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje: Internet: www. bip. krakow. pl/? dok_id=80581 www. bip. krakow. pl rozwój miasta/plany przestrzenne Telefon do Biura Planowania Przestrzennego UMK: 12 -616 -8542