MIDZYNARODOWE ORGANIZACJE LOTNICTWA CYWILNEGO Staym elementem towarzyszcym rozwojowi

  • Slides: 60
Download presentation
MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE LOTNICTWA CYWILNEGO

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE LOTNICTWA CYWILNEGO

Stałym elementem towarzyszącym rozwojowi lotnictwa cywilnego jest działalność międzynarodowych organizacji lotniczych. Zaistniały one około

Stałym elementem towarzyszącym rozwojowi lotnictwa cywilnego jest działalność międzynarodowych organizacji lotniczych. Zaistniały one około 90 lat temu i trwają nieprzerwanie, ulęgając przekształceniom stosownie do rozwoju techniki i zmian organizacyjnych w lotnictwie cywilnym.

Obecnie działa duża liczba organizacji międzynarodowych, a najważniejsze z nich można zakwalifikować do następujących

Obecnie działa duża liczba organizacji międzynarodowych, a najważniejsze z nich można zakwalifikować do następujących grup:

organizacje, których członkami są rządy państw (np. ICAO, ECAC, EUROCONTROL, JAA, I EASA); organizacje

organizacje, których członkami są rządy państw (np. ICAO, ECAC, EUROCONTROL, JAA, I EASA); organizacje zrzeszające profesjonalne przedsiębiorstwa – linie i porty lotnicze (np. IATA, ACI, AEA); zrzeszenia zawodowe pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego (IFALPA I IFATCA); federacje sportów lotniczych (FAI, OSTIV);

Analizując cele i zadania statutowe organizacji lotniczych, można stwierdzić, iż priorytetem w ich działalności

Analizując cele i zadania statutowe organizacji lotniczych, można stwierdzić, iż priorytetem w ich działalności było i jest zapewnienie możliwie najwyższego stopnia bezpieczeństwa operacji lotniczych, dla dobra pasażerów i przedsiębiorstw świadczących usługi lotnicze.

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego ICAO (International Civil Aviation Organization)

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego ICAO (International Civil Aviation Organization)

ICAO została utworzona w 1947 na podstawie ustaleń Konwencji Chicagowskiej z 7 grudnia 1944

ICAO została utworzona w 1947 na podstawie ustaleń Konwencji Chicagowskiej z 7 grudnia 1944 o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Jej zasadniczym zadaniem jest opracowywanie zasad międzynarodowej żeglugi powietrznej (uaktualnianie standardów lotniczych i procedur nawigacyjnych) oraz stymulowanie systemowego rozwoju lotnictwa cywilnego. Działalność ICAO nakierowana jest głównie na zapewnienie bezpiecznego, regularnego, sprawnego i ekonomicznego transportu, a także prowadzenie prac nad rozwojem statków powietrznych.

Wymienione cele i zadania realizują następujące organy ICAO: • Zgromadzenie (zbiera się co trzy

Wymienione cele i zadania realizują następujące organy ICAO: • Zgromadzenie (zbiera się co trzy lata, wybiera członków Rady); • Rada ICAO (kieruje działalnością organizacji, składa się z przedstawicieli 33 państw); • Komisja Żeglugi Powietrznej (zajmuje się zagadnieniami technicznymi i bezpieczeństwa lotów);

 • Komitet Transportu Lotniczego (organ doradczy Rady, zajmuje się zagadnieniami ekonomiki transportu); •

• Komitet Transportu Lotniczego (organ doradczy Rady, zajmuje się zagadnieniami ekonomiki transportu); • Komitet Prawny (przygotowuje projekty konwencji lotniczych i opinie prawne); • Komitet ds. Wspierania Służb Żeglugi Powietrznej (zajmuje się problemami finansowania służb żeglugi powietrznej w rejonach np. wielkich akwenów morskich); • Komitet Finansowy (polityka finansowa);

 • Komitet Zapobiegania Aktom Bezprawnej Ingerencji (zagadnienia ochrony lotnictwa przed aktami terroru); •

• Komitet Zapobiegania Aktom Bezprawnej Ingerencji (zagadnienia ochrony lotnictwa przed aktami terroru); • Komitet Współpracy Technicznej (zagadnienia pomocy technicznej i technologicznej dla krajów rozwijających się); • - Sekretariat (wspomaga administracyjne prace organów ICAO).

ICAO ma główną siedzibę w Montrealu w Kanadzie oraz delegatury w 7 biurach regionalnych

ICAO ma główną siedzibę w Montrealu w Kanadzie oraz delegatury w 7 biurach regionalnych w Bangkoku, Kairze, Dakarze. Limie, Meksyku, Nairobi i Paryżu. Na czele organizacji stoi sekretarz generalny, wybierany na okres 3 lat. Aktualnie członkami ICAO jest 188 państw, w tym Polska (od 1958).

Wspólna Władza Lotnicza JAA (Joint Aviation Authorities)

Wspólna Władza Lotnicza JAA (Joint Aviation Authorities)

JAA powstała jako odpowiedź władz lotniczych Unii Europejskiej na techniczne i ekonomiczne zapotrzebowanie europejskiego

JAA powstała jako odpowiedź władz lotniczych Unii Europejskiej na techniczne i ekonomiczne zapotrzebowanie europejskiego przemysłu lotniczego.

Aktualnie JAA zajmuje się zatwierdzaniem, certyfikacją i monitorowaniem bezpieczeństwa wykonywania lotów, wykorzystując do tego

Aktualnie JAA zajmuje się zatwierdzaniem, certyfikacją i monitorowaniem bezpieczeństwa wykonywania lotów, wykorzystując do tego celu władze krajowe, które odpowiedzialne są za proces tworzenia własnych przepisów, ich harmonizację i normalizację.

Opracowywane wspólne wymagania lotnicze noszą nazwę JARs - Joint Aviation Requirements.

Opracowywane wspólne wymagania lotnicze noszą nazwę JARs - Joint Aviation Requirements.

Obecnie w JAA jest 37 członków i , w tym Polska, która od 26

Obecnie w JAA jest 37 członków i , w tym Polska, która od 26 listopada 2002 jest pełnoprawnym członkiem.

W ramach JAA opracowano projekt organizacji o nazwie Agenda Zmian (Agenda for Change), której

W ramach JAA opracowano projekt organizacji o nazwie Agenda Zmian (Agenda for Change), której celem jest uproszczenie stosowanych procedur i poprawa efektywności działania. Przewidywane jest przekształcenie się JAA w nową, niezależną organizację międzynarodową - Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego EASA (European Aviation Satety Agency).

Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Lotniczego IATA (International Air Transport Association)

Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Lotniczego IATA (International Air Transport Association)

IATA jest międzynarodową organizacją zrzeszającą przewoźników lotniczych. Została utworzona w 1945 w Hawanie (Kuba),

IATA jest międzynarodową organizacją zrzeszającą przewoźników lotniczych. Została utworzona w 1945 w Hawanie (Kuba), w miejsce istniejącego od 1919 Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA (International Air Traffic Association).

Aktualnie do IATA należy około 270 światowych towarzystw lotniczych z ponad 130 krajów świata.

Aktualnie do IATA należy około 270 światowych towarzystw lotniczych z ponad 130 krajów świata. Polski narodowy przewoźnik PLL LOT jest członkiem jeszcze poprzedniej organizacji, od 1931.

Zadaniem zrzeszenia jest rozwijanie bezpiecznego, regularnego i ekonomicznego transportu powietrznego, popieranie działalności handlowej i

Zadaniem zrzeszenia jest rozwijanie bezpiecznego, regularnego i ekonomicznego transportu powietrznego, popieranie działalności handlowej i badań związanych z tymi dziedzinami. IATA prowadzi tez działalność dotyczącą techniki i eksploatacji transportu lotniczego oraz koordynuje wielkości taryf przewozowych dla pasażerów, bagażu i towarów.

Główna siedziba IATA znajduje się w Montrealu, główne biuro wykonawcze - w Genewie, a

Główna siedziba IATA znajduje się w Montrealu, główne biuro wykonawcze - w Genewie, a biura regionalne - w poszczególnych regionach świata.

Najwyższym organem władzy IATA jest Doroczne Walne Zgromadzenie (szefowie czołowych linii lotniczych), które dokonuje

Najwyższym organem władzy IATA jest Doroczne Walne Zgromadzenie (szefowie czołowych linii lotniczych), które dokonuje wyboru prezydenta i członków zarządu oraz ocenia przygotowane raporty z działalności

Organem wykonawczym IATA jest Komitet Wykonawczy, odpowiadający za całokształt prac. Ponadto, w skład struktury

Organem wykonawczym IATA jest Komitet Wykonawczy, odpowiadający za całokształt prac. Ponadto, w skład struktury organizacyjnej wchodzą m. in. Stale Komitety (ds. finansowych, przewozowych, operacyjnych, frachtowych) oraz Komitety Specjalne.

Europejska Organizacja Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL (European Organization for the Safety ot Air Navigation)

Europejska Organizacja Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL (European Organization for the Safety ot Air Navigation)

Organizacje powołano do życia na mocy Konwencji Międzynarodowej w sprawie Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa

Organizacje powołano do życia na mocy Konwencji Międzynarodowej w sprawie Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, podpisanej w 1960 i znowelizowanej w Brukseli w 1981.

Jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego w obrębie przestrzeni powietrznej

Jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego w obrębie przestrzeni powietrznej państw będących członkami organizacji oraz państw, z którymi , zostały podpisane stosowne porozumienia.

Dwustronne porozumienie w tym zakresie zostało podpisane przez Polskę 15. 12. 1994 (Polska nie

Dwustronne porozumienie w tym zakresie zostało podpisane przez Polskę 15. 12. 1994 (Polska nie jest członkiem EUROCONTROL – prawdopodobnie będzie do końca 2004 r. ).

Działalność EUROCONTROL wspierają: Bank Danych EUROCONTROL DBE z siedzibą w Brukseli, Centrum Kontroli Ruchu

Działalność EUROCONTROL wspierają: Bank Danych EUROCONTROL DBE z siedzibą w Brukseli, Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego w Maastricht (Holandia), Centrum Eksperymentalne Bretigny Sur. Orge (Francja), Instytut Służb Żeglugi Powietrznej w Luksemburgu oraz Biuro Centralne Opłat Tarasowych CRCO w Brukseli.

Siedzibą organizacji EUROCONTROL jest Bruksela.

Siedzibą organizacji EUROCONTROL jest Bruksela.

Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnej ECAC (European Civil Aviation Conference)

Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnej ECAC (European Civil Aviation Conference)

ECAC powstała w 1955 z inicjatywy Rady Europy i przy aktywnym poparciu ICAO. Celem

ECAC powstała w 1955 z inicjatywy Rady Europy i przy aktywnym poparciu ICAO. Celem i zadaniem organizacji jest działanie na rzecz koordynacji i rozwoju europejskiego transportu lotniczego Zasadniczymi problemami, którymi się zajmuje to: polityka ekonomiczna, bezpieczeństwo lotów, kontrola ruchu lotniczego, ochrona pasażerów, współpraca między państwami oraz ułatwienia w przewozach lotniczych.

Obecnie członkami ECAC jest 39 państw, a siedziba znajduje się w Paryżu.

Obecnie członkami ECAC jest 39 państw, a siedziba znajduje się w Paryżu.

Wymienione cele i zadania są realizowane poprzez następujące organy:

Wymienione cele i zadania są realizowane poprzez następujące organy:

 • Sesja Trienna. Jna (najwyższy organ, w skład, którego wchodzą przedstawiciele państw członkowskich;

• Sesja Trienna. Jna (najwyższy organ, w skład, którego wchodzą przedstawiciele państw członkowskich; wyznacza kierunki działalności oraz podejmuje uchwały w sprawach wewnętrznych); • Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Lotnictwa Cywilnego (odbywają się trzy razy w roku; podczas ich trwania są omawiane i zatwierdzane rezultaty prac grup roboczych, ekspertów i zadaniowych ) • - Komitet Koordynacyjny (kieruje bieżącą działalnością);

 • Grupy robocze ekspertów (ds. ochrony lotnictwa, ułatwień w transporcie lotniczym, zwalczania szkodliwych

• Grupy robocze ekspertów (ds. ochrony lotnictwa, ułatwień w transporcie lotniczym, zwalczania szkodliwych wpływów lotnictwa cywilnego na środowisko, badania wypadków lotniczych); • Grupy zadaniowe (ds. własności i kontroli wewnątrzeuropejskiej polityki transportu lotniczego, skomputeryzowanych systemów rezerwacji, prognozowania ruchu lotniczego w Europie, przepustowości portów lotniczych

Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych ACI (Airports Council lnternational)

Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych ACI (Airports Council lnternational)

Stowarzyszenie Portów Lotniczych ACI zostało utworzone w 1991. Jego głównym celem jest współpraca pomiędzy

Stowarzyszenie Portów Lotniczych ACI zostało utworzone w 1991. Jego głównym celem jest współpraca pomiędzy portami (członkami ACI) z organizacjami lotniczymi: rządowymi, przewoźników, ' producentów sprzętu lotniczego.

Głównymi celami ACI jest promowanie regulacji prawnych i międzynarodowych umów, współpraca w zakresie wymiany

Głównymi celami ACI jest promowanie regulacji prawnych i międzynarodowych umów, współpraca w zakresie wymiany informacji oraz udzielanie specjalistycznej pomocy nowo powstałym portom lotniczym.

W skład ACI wchodzi 5 Stałych Komitetów: Ekonomiczny, Ochrony Środowiska, Ułatwień i Usług, Ochrony

W skład ACI wchodzi 5 Stałych Komitetów: Ekonomiczny, Ochrony Środowiska, Ułatwień i Usług, Ochrony Lotnictwa, Technicznych oraz Bezpieczeństwa. Organizacja ma światową siedzibą w Genewie oraz przedstawicielstwa w 6 regionach (kontynentach). Europejskie ACI zrzesza 210 portów lotniczych, a jego członkami są polskie porty lotnicze: Warszawa-Okęcie, Katowice. Pyrzowice i Wrocław Strachowice.

Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych AEA (Association of European Airlines)

Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych AEA (Association of European Airlines)

AEA zrzesza 30 największych przewoźników. Reprezentuje interesy swoich członków wobec rządów i instytucji Unii

AEA zrzesza 30 największych przewoźników. Reprezentuje interesy swoich członków wobec rządów i instytucji Unii Europejskiej oraz specjalistycznych organizacji międzynarodowych.

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie wzajemnej współpracy pomiędzy przewoźnikami członkami AEA. Organizacją zarządza Zgromadzenie, w

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie wzajemnej współpracy pomiędzy przewoźnikami członkami AEA. Organizacją zarządza Zgromadzenie, w którym zasiadają prezesi poszczególnych linii lotniczych. PLL LOT jest członkiem AEA od 2002.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Pilotów Komunikacyjnych IFALPA (International Federation of Airline Pilots Association)

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Pilotów Komunikacyjnych IFALPA (International Federation of Airline Pilots Association)

IFALPA powstała w 1948 w Londynie. Jej zadaniem jest koordynowanie działań stowarzyszeń pilotów, popieranie

IFALPA powstała w 1948 w Londynie. Jej zadaniem jest koordynowanie działań stowarzyszeń pilotów, popieranie rozwoju regularnego i bezpiecznego transportu lotniczego, ochrona interesów zawodowych oraz dążeń do stałego polepszania warunków i bezpieczeństwa pracy.

Jest ona apolityczną organizacją reprezentującą ponad 100 000 pilotów z 94 stowarzyszeń z całego

Jest ona apolityczną organizacją reprezentującą ponad 100 000 pilotów z 94 stowarzyszeń z całego świata. Do IFALPA od 1973 należy Stowarzyszenie Polskich Pilotów Komunikacyjnych

. Na czele organizacji stoi prezydent, 5 wiceprezydentów (pilotów zatrudnionych aktualnie w liniach lotniczych)

. Na czele organizacji stoi prezydent, 5 wiceprezydentów (pilotów zatrudnionych aktualnie w liniach lotniczych) oraz kilkunastu regionalnych wiceprezydentów i przewodniczących stałych komitetów. Siedziba sekretariatu IFALPA znajduje się w Wielkiej Brytanii.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers Associations)

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers Associations)

IFATCA jest apolityczną organizacją zawodową reprezentującą około 40 000 kontrolerów ruchu lotniczego z ponad

IFATCA jest apolityczną organizacją zawodową reprezentującą około 40 000 kontrolerów ruchu lotniczego z ponad 100 krajów świata. Jej zadaniem jest ochrona i zabezpieczenie interesów zawodu kontrolera lotniczego

Głównym celem federacji jest m. in. : promowanie bezpieczeństwa, wydajności i regularności międzynarodowej żeglugi

Głównym celem federacji jest m. in. : promowanie bezpieczeństwa, wydajności i regularności międzynarodowej żeglugi powietrznej oraz pomoc i doradztwo w rozwoju bezpiecznych i właściwych systemów ruchu lotniczego, a także utrzymywanie wysokich standardów wiedzy zawodowej kontrolerów.

Federacją zarządza Rada Wykonawcza, w której skład wchodzi prezydent i 9 wiceprezydentów wybieranych spośród

Federacją zarządza Rada Wykonawcza, w której skład wchodzi prezydent i 9 wiceprezydentów wybieranych spośród kontrolerów ruchu lotniczego (kierują Stałymi Komitetami). Polscy kontrolerzy są stowarzyszeni w POLATCA, która reprezentuje ich interesy w Federacji.

Międzynarodowa Federacja Lotnicza FAI (Federation Aeronautique Internationale)

Międzynarodowa Federacja Lotnicza FAI (Federation Aeronautique Internationale)

FAI jest jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych. Została założona w 1905 w Paryżu i

FAI jest jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych. Została założona w 1905 w Paryżu i jest najwyższą władzą lotnictwa sportowego na arenie międzynarodowej. Polska należy do tej organizacji od okresu międzywojennego

W 1947 Zarząd Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej zawiadomił FAI o swoim ponownym, czynnym powrocie i

W 1947 Zarząd Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej zawiadomił FAI o swoim ponownym, czynnym powrocie i wpłacił pierwszą składkę członkowską po II wojnie światowej. FAI zatwierdza regulaminy i międzynarodowe rekordy, zaleca aeroklubom narodowym organizowanie międzynarodowych imprez i zawodów oraz kieruje turystyką lotniczą.

Najważniejszym organem organizacji jest Konferencja Generalna, która ustala politykę Federacji, uchwala statut i przepisy

Najważniejszym organem organizacji jest Konferencja Generalna, która ustala politykę Federacji, uchwala statut i przepisy wewnętrzne. Organem wykonawczym jest Rada Wykonawcza, odpowiedzialna za wdrażanie decyzji Konferencji Generalnej i codzienne funkcjonowanie FAI.

Ponadto istnieje 11 komisji sportów lotniczych oraz 4 komisje techniczne, kontrolujące działalność pozasportową (np.

Ponadto istnieje 11 komisji sportów lotniczych oraz 4 komisje techniczne, kontrolujące działalność pozasportową (np. sprawy ochrony środowiska, problematyka medycznofizjologiczna).

Międzynarodowa Organizacja Naukowo-Techniczna Szybownictwa OSTIV (Organization Scientifique et Technique International le de Vol a

Międzynarodowa Organizacja Naukowo-Techniczna Szybownictwa OSTIV (Organization Scientifique et Technique International le de Vol a Voile)

Celem tej organizacji jest popieranie na arenie międzynarodowej badań naukowych i technicznych w dziedzinie

Celem tej organizacji jest popieranie na arenie międzynarodowej badań naukowych i technicznych w dziedzinie szybownictwa, jak również udzielanie pomocy w organizowaniu imprez międzynarodowych i rozwoju sportu szybowcowego. Siedziba organizacji znajduje się w Paryżu.

Międzynarodowy Związek Ubezpieczycieli Lotniczych IUAI (International Union of Aviation Insurers)

Międzynarodowy Związek Ubezpieczycieli Lotniczych IUAI (International Union of Aviation Insurers)

Związek ubezpieczycieli został utworzony w 1934 w Londynie. IUAI jest organizacją reprezentującą na forum

Związek ubezpieczycieli został utworzony w 1934 w Londynie. IUAI jest organizacją reprezentującą na forum międzynarodowym poglądy i interesy towarzystw ubezpieczeniowych, zajmujących się ubezpieczeniami statków powietrznych, załóg, bagaży i towaru. Od 1960 do IUAI należy Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta Polska. Siedziba IUAI znajduje się w Londynie.