Meziknihovn vpjn sluby MVS Mezinrodn meziknihovn vpjn sluby

  • Slides: 52
Download presentation
Meziknihovní výpůjční služby- MVS Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby – MMVS DDS Mgr. Anna Vitásková

Meziknihovní výpůjční služby- MVS Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby – MMVS DDS Mgr. Anna Vitásková

MVS – meziknihovní výpůjční služby Zásady meziknihovních výpůjčních služeb v ČR MVS jsou komplexem

MVS – meziknihovní výpůjční služby Zásady meziknihovních výpůjčních služeb v ČR MVS jsou komplexem odborných, organizačních a technických činností, které uskutečňují knihovny mezi sebou s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní fondy knihoven bez ohledu na místo jejich uložení. Jsou standardní službou knihoven. Jsou založeny na principu reciprocity, z něhož pro zúčastněné knihovny vyplývá povinnost poskytovat MVS z vlastních fondů, jsou-li o ně požádány.

Obecná pravidla pro MVS Knihovna má právo vyžádat si půjčení knihovních dokumentů, nemá-li ho

Obecná pravidla pro MVS Knihovna má právo vyžádat si půjčení knihovních dokumentů, nemá-li ho ve svém fondu: o z knihoven v České republice o z knihoven v zahraničí, není-li dokument v knihovním fondu knihoven České republiky a nebrání-li tomu podmínky stanovené zahraničním partnerem.

o o o O výpůjčku MVS lze požádat poštou, elektronicky nebo faxem. Výpůjčka MVS

o o o O výpůjčku MVS lze požádat poštou, elektronicky nebo faxem. Výpůjčka MVS je vyřízena neprodleně po obdržení žádanky. Je-li v dodávající knihovně dokument rezervovaný pro jiného uživatele, nemá knihovna žádající o výpůjčku MVS automaticky přednostní právo na jeho půjčení.

Knihovna, která prostřednictvím MVS obdržela dokument pro svého uživatele, je povinna: o neprodleně vyrozumět

Knihovna, která prostřednictvím MVS obdržela dokument pro svého uživatele, je povinna: o neprodleně vyrozumět uživatele o vyřízení požadavku o dodržet podmínky stanovené dodávající knihovnou o nést po dobu výpůjčky odpovědnost za bezpečnost dokumentu a jeho ochranu proti poškození, ztrátě nebo zničení o vrátit dokument půjčený MVS dodávající knihovně v dohodnuté lhůtě a odpovídajícím stavu při dodržení všech opatření na jeho bezpečnou dopravu

Výpůjční lhůty o Výpůjční lhůty jsou v MVS určeny knihovním řádem dodávající knihovny. V

Výpůjční lhůty o Výpůjční lhůty jsou v MVS určeny knihovním řádem dodávající knihovny. V mezinárodní MVS je do této lhůty u výpůjček ze zahraničních knihoven obvykle zahrnuta doba nutná ke zpětné přepravě dokumentu z knihovny žádající do knihovny dodávající, případně do národního ústředí meziknihovních služeb. o Dodávající knihovna má právo výpůjční lhůty zkrátit. Zkrácené výpůjční lhůty se neprodlužují, pokud nepomine důvod ke krácení. o Žádající knihovna má právo před uplynutím výpůjční lhůty požádat o její prodloužení.

Každá knihovna vede evidenci o činnosti MVS podle požadavků národního ústředí MVS. Evidence musí

Každá knihovna vede evidenci o činnosti MVS podle požadavků národního ústředí MVS. Evidence musí kdykoliv umožnit jednoznačně identifikovat kteroukoliv z provedených služeb.

o o Vnitrostátní MVS se uskutečňují mezi knihovnami České republiky podle těchto Zásad, knihovního

o o Vnitrostátní MVS se uskutečňují mezi knihovnami České republiky podle těchto Zásad, knihovního řádu dodávající knihovny a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Na vnitrostátní MVS přijímají knihovny jen žádanky, které obsahují bibliografickou citaci požadovaného dokumentu. Při poštovním styku se užívá jednotný tiskopis žádanky.

Dodávající knihovna: o o o vyřídí žádanku vnitrostátní MVS: - půjčením dokumentu - poskytnutím

Dodávající knihovna: o o o vyřídí žádanku vnitrostátní MVS: - půjčením dokumentu - poskytnutím kopie, náhradou za výpůjčku informuje žádající knihovnu o: - dokumentu a podmínkách jeho zpřístupnění - podmínkách poskytnutí kopie, náhradou za výpůjčku - příčině vyřízení v prodloužené lhůtě - postoupení žádanky knihovně, která dokument vlastní, po předchozím bibliograficko-lokačním prověření žádající knihovně vrátí žádanku: - k doplnění údajů umožňujících identifikaci dokumentu pro zjištěnou nedostupnost dokumentu nebo prošlou časovou lhůtu požadavku.

MVS žádanka - ruční

MVS žádanka - ruční

Automatizovaně – vyberu katalog

Automatizovaně – vyberu katalog

Zadám dotaz

Zadám dotaz

Zvolím knihu

Zvolím knihu

Vyberu knihovnu

Vyberu knihovnu

Vyplním email, žádanku, uživ. účet

Vyplním email, žádanku, uživ. účet

Ve VKOL

Ve VKOL

Jiné portály – mvs. cz

Jiné portály – mvs. cz

Žádanka – Historický ústav

Žádanka – Historický ústav

Centrum informační a knihovnických služeb VŠE Praha

Centrum informační a knihovnických služeb VŠE Praha

o o Národním ústředím MVS je Národní knihovna České republiky. Tato knihovna metodicky odpovídá

o o Národním ústředím MVS je Národní knihovna České republiky. Tato knihovna metodicky odpovídá za oblast MVS v ČR. Regionálními středisky MVS jsou státní vědecké knihovny a Moravská zemská knihovna v Brně. Regionální střediska MVS garantují dostupnost domácí produkce dokumentů pro knihovny v regionu a dostupnost regionální produkce dokumentů pro knihovny v ČR.

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby - MMVS Mezinárodní MVS se uskutečňují mezi knihovnami České republiky

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby - MMVS Mezinárodní MVS se uskutečňují mezi knihovnami České republiky a zahraničními knihovnami v souladu s obecně závaznými právními předpisy a doporučeními IFLA.

Zásady IFLA o o o o Stát by měl převzít odpovědnost za to, že

Zásady IFLA o o o o Stát by měl převzít odpovědnost za to, že se poskytne jinému státu výpůjčka Každý stát by měl mít národní ústředí Každý stát by měl vybudovat účinný vnitrostátní systém MVS Poskytovat místo výpůjček pokud možno kopie nebo mikrofilmy Zasílání dokumentů by mělo být rychlé Všechny instituce by měly vyřizovat žádanky co nejrychleji Vypracovat jednoduché postupy při žádání dokumentů a nárokování úhrady skutečných výdajů

Subjekt žádající o mezinárodní MVS může požádat o metodickou pomoc při vyřízení požadavku nebo

Subjekt žádající o mezinárodní MVS může požádat o metodickou pomoc při vyřízení požadavku nebo o jeho vyřízení: o Národní knihovnu České republiky o Moravskou zemskou knihovnu v Brně o Státní vědeckou knihovnu v Olomouci v případě, že žádá o dokument z univerzálně profilovaného knihovního fondu o Státní technickou knihovnu v Praze v případě, že žádá o dokument z technicky profilovaného fondu o Knihovnu Akademie věd České republiky žádají pouze ústavy Akademie věd ČR

Požadavek na mezinárodní MVS musí obsahovat bibliografickou citaci, bibliografické prověření, popřípadě zjištění lokace žádaného

Požadavek na mezinárodní MVS musí obsahovat bibliografickou citaci, bibliografické prověření, popřípadě zjištění lokace žádaného dokumentu a v úplnosti další údaje. .

Automatizace MVS umožnila zpracování žádostí uživatelů, konfrontaci se soubornými katalogy, vygenerování žádanek a odeslání

Automatizace MVS umožnila zpracování žádostí uživatelů, konfrontaci se soubornými katalogy, vygenerování žádanek a odeslání elektronickou formou požádané knihovně

DDS – document delivery service o o o o Dokumentové dodavatelské služby Vznik a

DDS – document delivery service o o o o Dokumentové dodavatelské služby Vznik a rozšíření Změny v oblasti vědecké komunikace Ekonomické vlivy Moderní informační technologie => vznik nových služeb Přechod od přímého vlastnictví k zajištění přístupu Zvýraznění rozdílů mezi tradičním a virtuálním knihovnictvím Přesun ve vydávání časopisů – snížení jejich cen, resp. samotných článků Příklon ke komerčnímu zprostředkování článků

Podmínky vzniku služeb DDS o o o Prvopočátky spojeny s MVS a MMVS Mikrofilmování

Podmínky vzniku služeb DDS o o o Prvopočátky spojeny s MVS a MMVS Mikrofilmování Technologie kopírování První pokusy telefonních a telexových linek pro přenos dokumentů Bouřlivý rozvoj VTI; komerčních Bb db a systémů => document supply/delivery Nárůst popularity DDS

DDS - zahrnuje Meziknihovní výpůjčka o Komerční dokumentové dodavatelské služby o Elektronické dodávání dokumentů

DDS - zahrnuje Meziknihovní výpůjčka o Komerční dokumentové dodavatelské služby o Elektronické dodávání dokumentů o Sdílení zdrojů o

Kategorie služeb DDS o o o Báze dat katalogizačních, resp. Bb záznamů Služby dodání

Kategorie služeb DDS o o o Báze dat katalogizačních, resp. Bb záznamů Služby dodání na CD-ROM Služby komerčních dodavatelů Služby dodávání knihovnám – předplatné Služby přístupu k časopisům od více vydavatelů – forma předplatného (konsorciální přístupy) Nepopulárnější je EDD

Hlavní představitelé o o o o British Library Document Supply Center SUBITO JASON CISTI

Hlavní představitelé o o o o British Library Document Supply Center SUBITO JASON CISTI INIST Virtuální polytechnická knihovna ČR e. Do

British Library Document Supply Center Standardní služby: o Dodání kopií s poplatkem za copyright

British Library Document Supply Center Standardní služby: o Dodání kopií s poplatkem za copyright o Dodání kopií bez poplatků za copyright o MVS Nadstandardní služby: o Prémiové služby o Mimořádně rychlé dodání o Help desk

SUBITO Německý systém Plní požadavky: o Všeobecná dostupnost publikací v rámci Německa o Záruka

SUBITO Německý systém Plní požadavky: o Všeobecná dostupnost publikací v rámci Německa o Záruka dodávání dokumentů o Kvalitní práce o Elektronické objednávání a zasílání uživateli o Objasňování otázek copyrightu

JASON Journal Articles Sent On dema. Nd Systém knihoven Severního Porýní a Vestfálska o

JASON Journal Articles Sent On dema. Nd Systém knihoven Severního Porýní a Vestfálska o Poskytuje kopie a xerokopie časopiseckých článků z vlastních fondů o Tvorba vlastní databáze článků JADE o Spolupráce se systémem SUBITO o Platby transakčními čísly TAN

ADONIS Konsorcium nakladatelů: o Elsevier Science o Springer Verlag o Blackwell Science Nabízí dvě

ADONIS Konsorcium nakladatelů: o Elsevier Science o Springer Verlag o Blackwell Science Nabízí dvě základní služby: o EJS o ADDS

CISTI The Canada Institute for Scientific and Technical Information Spravuje rozsáhlý fond Poskytuje čtyři

CISTI The Canada Institute for Scientific and Technical Information Spravuje rozsáhlý fond Poskytuje čtyři druhy služeb: o Dodávání dokumentů o Zjišťování dokumentů o Zajištění dodávání dokumentů o Expresní zasílání dokumentů

INIST Institut de l´Information Scientifique et Technique o Bibliografické Db Pascal a Francis Poskytuje

INIST Institut de l´Information Scientifique et Technique o Bibliografické Db Pascal a Francis Poskytuje šest typů služeb z vlastního fondu: o Color service / Standard o Standard service / Standard o Electronic delivery o Expres o Plus o Fax

Un. Cover Projekt USA o Databáze informací o zpřístupňováno službou Ingenta o Nejobsáhlejší kolekce

Un. Cover Projekt USA o Databáze informací o zpřístupňováno službou Ingenta o Nejobsáhlejší kolekce publikací z oblasti vědy, technologie a lokařství o Služba Un. Cover SOS o Spolupráce s řadou univerzitních i veřejných knihoven ve světě

INVIK Integrovaná virtuální knihovna Státní technické knihovny v Praze Od r. 1997 o Koexistence

INVIK Integrovaná virtuální knihovna Státní technické knihovny v Praze Od r. 1997 o Koexistence klasické fyzické knihovny s virtuální Poskytované služby: o Dodávání digitální kopií o Digitální CC o MVS a MMVS

o INVIK STK - představuje vyšší úroveň elektronizace knihovnicko-informačních procesů. Základní rozdíl spočívá v

o INVIK STK - představuje vyšší úroveň elektronizace knihovnicko-informačních procesů. Základní rozdíl spočívá v přechodu od elektronizace katalogů a jiných sekundárních informačních pramenů k elektronizaci služeb. Základní ideou je umožnit vzdálenému uživateli kvalitní a rychlý přístup k informačním zdrojům a službám knihovny bez nutnosti její fyzické návštěvy.

VPK Virtuální polytechnická knihovna Rozvinuty myšlenky INVIK Spolupráce technicky zaměřených knihoven ČR o Souborný

VPK Virtuální polytechnická knihovna Rozvinuty myšlenky INVIK Spolupráce technicky zaměřených knihoven ČR o Souborný katalog časopisů VPK Poskytované služby: o Standardní o Expresní

Do. Do Elektronické dodávání dokumentů Národní knihovny ČR o Kopie z fondů NK ČR

Do. Do Elektronické dodávání dokumentů Národní knihovny ČR o Kopie z fondů NK ČR o Zprostředkování MMVS o Uživatelské konto: o Smlouva o Složení finanční hotovosti o Přístupová práva ke službám

e-PK Elektronická Pedagogická knihovna Národní pedagogické knihovny Komenského v Praze o Spolupráce 6 knihoven

e-PK Elektronická Pedagogická knihovna Národní pedagogické knihovny Komenského v Praze o Spolupráce 6 knihoven pedagogického zaměření o Pokrývá oblast výchovy, vzdělávání a školství o Uživatelské konto Nabídka dvou databází: o Pedagogická bibliografická databáze o Souborný katalog časopisů (účastnických knihoven a NPKK)

EOD

EOD

o o o Komerční dodavatelé a systémy DDS jsou fenoménem informačního trhu Předpokládá se

o o o Komerční dodavatelé a systémy DDS jsou fenoménem informačního trhu Předpokládá se stálý nárůst DDS Trendem jsou modulární systémy a spojování DDS Stávající knihovny musí předefinovat svou funkci Musí být vytvořena strategie pro další desetiletí

Problémy DDS volný otevřený přístup k inf. X komerční poskytovatelé inf. X AZ konsorcia

Problémy DDS volný otevřený přístup k inf. X komerční poskytovatelé inf. X AZ konsorcia kolektivní smlouvy úhrady autorských odměn