Metodika nastave tehnike Metodika nastave informatike Prezentacija 17

  • Slides: 27
Download presentation
Metodika nastave tehnike Metodika nastave informatike Prezentacija 17. 03. 2020 Prof. dr Dragana Glušac

Metodika nastave tehnike Metodika nastave informatike Prezentacija 17. 03. 2020 Prof. dr Dragana Glušac

NASTAVNE METODE, DEO I

NASTAVNE METODE, DEO I

 • Reč METODA je grčkog porekla i znači put, način. Metoda u opštem

• Reč METODA je grčkog porekla i znači put, način. Metoda u opštem značenju predstavlja planski postupak u radu sa određenim ciljem. Podrazumeva unapred smišljen postupak radi njegove primene u nizu sličnih slučajeva. • Dakle, podrazumeva i plan, kojim se predviđa delovanje upravljeno postizanju utvrđenog cilja ili zadatka, kao i mogućnost ponovne primene i proveravanje njene svrsishodnosti i vrednosti.

POJAM NASTAVNE METODE • Nastavne metode su putevi ili načini zajedničkog rada nastavnika i

POJAM NASTAVNE METODE • Nastavne metode su putevi ili načini zajedničkog rada nastavnika i učenika u nastavnom procesu, pomoću kojih učenici stiču nova znanja razvijaju psihofizičke sposobnosti. • Metoda je utvrđeni sled mera upravljanja. Kada su one orijentisane prema određenom cilju podučavanja radi se o strategiji podučavanja; ako nisu usmerene ka određenom cilju mogu se koristiti kao potpora različitih strategija podučavanja.

 • Nastavne metode se mogu definisati kao naučno verifikovani načini i postupci rada

• Nastavne metode se mogu definisati kao naučno verifikovani načini i postupci rada nastavnika i učenika u nastavnom procesu. ". . . Zapravo putevi koji vode do realizacije nastavnih ciljeva. " • Nastavne metode možemo shvatiti i kao određeni model ponašanja nastavnika i učenika u procesu nastave, koji se može primeniti na različite nastavne sadržaje, nastavnike i učenike. One određuju kako treba da teče nastavni proces, koje i kakve aktivnosti treba da ispunjavaju nastavnici i učenici.

Navešćemo neke definicije nastavnih metoda: • "Nastavne metode su načini rada. Budući da u

Navešćemo neke definicije nastavnih metoda: • "Nastavne metode su načini rada. Budući da u nastavi rade nastavnik i učenik, svaka metoda ima dvostrano značenje, tj. odnosi se na način rada nastavnika i učenika. ". • V. Poljak "Didaktička metoda je postupanje nastavnika i učenika u toku nastave da se savlada određeno gradivo i razviju odgovarajuće sposobnosti vaspitanja. . " – Đorđe Lekić

KLASIFIKACIJA NASTAVNIH METODA Nastavne metode se mogu podeliti na: ◦ VERBALNO TEKSTUALNE METODE u

KLASIFIKACIJA NASTAVNIH METODA Nastavne metode se mogu podeliti na: ◦ VERBALNO TEKSTUALNE METODE u koje ubrajamo metodu usmenog izlaganja, metodu razgovora, metodu čitanja i rada na tekstu i metodu pisanja, ◦ ILUSTRATIVNO DEMONSTRATIVNE METODE kao što su metoda demonstracije i metoda crtanja i ilustrovanih radova, ◦ LABORATORIJSKO EKSPERIMENTALNE METODE od kojih je najpoznatija metoda praktičnih radova.

Na izbor nastavnih metoda, uz ostalo utiču: – zadaci nastavnog predmeta, – nastavni sadržaji

Na izbor nastavnih metoda, uz ostalo utiču: – zadaci nastavnog predmeta, – nastavni sadržaji pojedinog predmeta, – učenikovo okruženje, – uzrast i – predznanje učenika.

VERBALNE METODE • Ova metoda bila je podesna za osnovnu funkciju koju je nastava

VERBALNE METODE • Ova metoda bila je podesna za osnovnu funkciju koju je nastava imala sve do 19. veka, kada se u nastavi poklanjala posebna pažnja učenju i "bubanju". • Kasnije se sa uvođenjem nastavnog razgovora postepeno razbijalo takvo shvatanje i takav odnos u nastavi. Međutim, usmeno izlaganje je i dalje ostalo kao nezamenljiva metoda nastave sve

Grupe verbalnih metoda naglašavaju govornu komponentu. Reči kao znakovi, simboli govora imaju karakter informacije

Grupe verbalnih metoda naglašavaju govornu komponentu. Reči kao znakovi, simboli govora imaju karakter informacije trećeg reda, jer su posrednici između stvarnih predmeta, učitelja i učenika. U grupu nastavnih verbalnih metoda ubrajamo: • metode usmenog izlaganja, • metoda razgovora, • metodu čitanja i rada na tekstu i • metodu pisanja.

Metode usmenog izlaganja u nastavi čine metode: pripovedanja, opisivanja, obrazlaganja, objašnjavanja i izveštavanja.

Metode usmenog izlaganja u nastavi čine metode: pripovedanja, opisivanja, obrazlaganja, objašnjavanja i izveštavanja.

Metoda usmenog izlaganja – monološka metoda • To je jedna od najčešće primenjivanih nastavnih

Metoda usmenog izlaganja – monološka metoda • To je jedna od najčešće primenjivanih nastavnih metoda. Prema istraživanjima, oko 70% svih govornih aktivnosti u nastavi pripada nastavnikovom govoru. • Iskustva su pokazala da su znanja stečena pretežno metodom nastavnikovog usmenog izlaganja nepotpuna, verbalna i formalna. Isključiva primena te metode ne razvija aktivnost učenika, pa time ni njihove radne navike ni sposobnosti. • Usmeno izlaganje može da se izvodi u sledećim vidovima (varijantama): pripovedanje, predavanje, objašnjenje i dokazivanje. Svaki od ovih vidova rada ima svoju obrazovnu i vaspitnu namenu ali i didaktičke zahteve.

 • Pripovedanje je najčešći vid ove metode, posebno u nižim razredima osnovne škole.

• Pripovedanje je najčešći vid ove metode, posebno u nižim razredima osnovne škole. • Izvodi se najčešće u obliku slobodnog, izražajnog i slikovitog pripovedanja. • Dobro organizovan ovaj rad može aktivirati učeničku pažnju, povećati interesovanje za nova saznanja i obogaćivati emocionalna doživljavanja. • Pripovedanje ima viši karakter naučno-popularnog izlaganja uz neophodne primere i uzore i isticanje pozitivnih činjenica. U nastavi informatike ova metoda nema značajnu primenu.

Učenje slušanjem predavanja prisustvuje. . . sluša. . . čuje. . . razume. .

Učenje slušanjem predavanja prisustvuje. . . sluša. . . čuje. . . razume. . . zapamti. . . primeni. . .

 • Pravilna primena usmenog izlaganja oživljava nastavni proces i unosi u njega govornu

• Pravilna primena usmenog izlaganja oživljava nastavni proces i unosi u njega govornu dinamičnost. • Posebno značenje ima nastavnikovo neposredno izlaganje pri uvođenju učenika u nove oblike rada (objašnjavanje težih pojedinosti pri obrađivanju nepoznatih reči). • Nepoznate i strane reči treba ispisati na tabli i objasniti. Reči kojima se nastavnik koristi u izlaganju učenici trebaju razumeti, jer bez poznavanja rečnika ne mogu uspešno shvatiti izlaganje. • Predavanje je pretežno apstraktno-pojmovno izlaganje sa analitičko-sintetičkim misaonim operacijama uz nužne komparacije i zaključivanje. • Vid teorijskog predavanja je varijanta usmenog izlaganja koja se naročito koristi u praksi.

 • Pravilan, primeren, živ i zanimljiv nastavnikov govor razvija učenikovu pažnju. • Slušajući

• Pravilan, primeren, živ i zanimljiv nastavnikov govor razvija učenikovu pažnju. • Slušajući njegov govor učenici imaju priliku da usavrše svoj govor, da ga bogate itd.

Priprema nastavnika za primenu ove metode obuhvata: – vremensko trajanje izlaganja, – plan izlaganja,

Priprema nastavnika za primenu ove metode obuhvata: – vremensko trajanje izlaganja, – plan izlaganja, – obradu nepoznatih reči, – upotrebu nastavnih sredstava.

 • Za učenike mlađih razreda odgovaraju kraća izlaganja d 5 do 10 minuta.

• Za učenike mlađih razreda odgovaraju kraća izlaganja d 5 do 10 minuta. • Nastavnik unapred utvrđuje plan izlaganja. • Obradi nepoznatih i stranih reči treba posvetiti punu pažnju. • Dobro pripremljeno usmeno izlaganje dobija na svežini ako mu se osigura odgovarajuća vizuelna podrška (zapisivanje na tabli, korištenje nastavnih listića, upotreba slikovnih materijala, CD).

 • Nastavnikovo neposredno izlaganje treba biti: logički jasno, zanimljivo na pravilnom srpskom (ili

• Nastavnikovo neposredno izlaganje treba biti: logički jasno, zanimljivo na pravilnom srpskom (ili maternjem)jeziku.

PRIPREMA ZA ČAS: Tehnika i tehnologija Predmet: Razred: Nastavna tema/oblast: Nastavna jedinica: Tip časa:

PRIPREMA ZA ČAS: Tehnika i tehnologija Predmet: Razred: Nastavna tema/oblast: Nastavna jedinica: Tip časa: Cilja časa: Očekivani ishodi Na kraju časa: Tehnika i tehnologija 5 RESURSI I PROIZVODNJA 53 -54. Izrada modela od lako obradivih materijala ( tekstila i kože) Vežba Osposobljavanje za samostalno realizovanje projekta koji se sastoji od izrade tehničke dokumentacije i modela ili makete prema sopstvenom izboru. Razvijanje sposobnosti praktičnog stvaranja, kreativnosti i originalnosti. Učenik će biti u stanju da: -seče, spaja i vrši zaštitu tekstila, kože , ‒pravilno i bezbedno koristi alate i pribor za ručnu mehaničku obradu (makaze), ‒napravi plan izrade jednostavnog proizvoda, ‒samostalno izrađuje jednostavan model. Nastavne metode: Oblici rada: Nastavna sredstva Ključni pojmovi Korelacija Dijaloška, monološka, tekstualna, ilustrativno-demonstrativna, metoda praktičnog rada Frontalni, individualni, u paru Udžbenik, radna sveska, pribor i alat, materijal Tehnički crtež, radne operacije, praktičan rad, model Fizika, biologija, hemija

Planirane aktivnosti učenika: Planirane aktivnosti nastavnika: ‒ Zajedno sa učenicima, ponavlja postupak izrade modela

Planirane aktivnosti učenika: Planirane aktivnosti nastavnika: ‒ Zajedno sa učenicima, ponavlja postupak izrade modela od lako obradivih materijala i skreće pažnju na one delove postupka u kojima učenici najčešće prave greške. ‒ Nakon kraćeg ponavljanja gradiva sa prethodnog časa, najavljuje novu nastavnu jedinicu. ‒ Formuliše glavne aktivnosti na času. Uvodni deo časa (10 minuta) ‒ ‒ Glavni deo časa (75 minuta) ‒ ‒ ‒ Najavljuje vežbu 1 – izrada modela od vunice. Od učenika zahteva da koristeći uputstvo i materijal iz zbirke materijala konstruktorsko modelovanje – „Svet tehnike 5“ naprave narukvicu prijateljstva. Nadgleda rad učenika, daje savete, uputstva i pohvaljuje najuspešnije u radu. Zatim najavljuje vežbu 2 – izrada modela od kože. Od učenika zahteva da koristeći uputstvo i materijal iz zbirke materijala za konstruktorsko modelovanje „Svet tehnike 5” naprave privezak za ključeve. ‒ Nadgleda rad učenika, daje savete, uputstva i pohvaljuje najuspešnije u radu. ‒ ‒ Pregleda vežbe i daje rezime, komentariše, ocenjuje i orbazlaže ocenu. Odgovara na pitanja učenika. ‒ Učestvuju u razgovoru, slušaju, postavljaju pitanja, razmenjuju znanja iiskustva, povezuju prethodno s novim znanjem. ‒ ‒ ‒ Izvlače suštinu iz nastavnikove priče. Rade vežbu prema nalogu nastavnika/-ce. Povezuju prethodno stečena znanja s novim, slušaju, posmatraju, saopštavaju i prenosesvoja opažanja, formulišu i razmenjuju svoje ideje s drugima. Na osnovu slika vrše prepoznavanje, učestvuju u razgovoru, postavnjaju pitanja, usvajaju nova znanja, zapisuju i rešavaju zadatke, izrađuju modele koristeći materijale iz konstruktorske kutije. ‒ ‒ Završni deo časa (5 minuta) Odgovaraju na postavljena pitanja, učestvuju u razgovoru, postavljaju pitanja, izvode zaključke i procenjuju uspešnost časa. Napomena: Učenici koji sporije napreduju u radu izrađuju jednostavnije modele na osnovu ponuđenih crteža u uputstvu za konstruktore. Preporučuje se i rad u paru kako bi jedan drugom pomagali. Nadareni učenici za tehniku, koji su napredniji od prosečnih, izrađuju modele koje su sami osmislili složenije modele z uputstvu za konstruktore uz obaveznu tehničku dokumentaciju nacrtanu u radnoj svesci ili na računaru. Načini rovere Ostvarenosti ishoda: - izrađeni model odgovara tehničkom crtežu, precizan i uredan; - pravilno koristi pribor i alat primenjujući mere zaštite na radu; - poštuje pravila rada u grupi

UVODNI DEO ČASA (8 minuta) Motivaciona priprema učenika (6 minuta) Nastavnik pokreće prezentaciju gde

UVODNI DEO ČASA (8 minuta) Motivaciona priprema učenika (6 minuta) Nastavnik pokreće prezentaciju gde su rešenja kolona TEKST, SLIKA, ZVUK, VIDEO, a konačno rešenje MULTIMEDIJA. Očekivano je da učenici reše kolone, ali ne i konačno rešenje jer je za njih to novi pojam. Saznajna priprema učenika (2 minuta) Nastavnik napominje da su pojmovi iz kolona tzv. MEDIJI za širenje informacija, a objedinjeni se zovu MULTIMEDIJI. Nastavnik ističe usmeno moguće ishode časa i zapisuje naslov Multimedijalne prezentacije.

CENTRALNI DEO ČASA (32 minuta) • • Upoznavanje sa osnovnim elementima i odlikama prezentacije

CENTRALNI DEO ČASA (32 minuta) • • Upoznavanje sa osnovnim elementima i odlikama prezentacije (8 minuta) • • Nastavnik pita učenike da li bi rado gledali prezentaciju o (na primer) vrstama herbicida za krmno bilje. Očekuje se da učenici negativno odgovore. Na pitanje da li bi rado pratili prezentaciju o „Malcima” (popularni crtani likovi) očekuje se potvrdan odgovor. Nastavnik naglas zaključuje da je sadržaj prezentacije bitan i da mora biti primeren publici (beleži na tabli) i pokreće prezentaciju „Primeri prezentacija” (sa CD-a). Gledajući slajdove prezentacije, učenici sami zaključuju šta bi trebalo korigovati, a nastavnik potvrđuje. Nastavnik upoznaje učenike sa činjenicom da je prezentacija sastavljena od stranica – „slajdova”. Beleži na tabli da je (pored sadržaja) bitan i izgled prezentacije, kao i način prezentovanja (Učenici bi trebalo da negativno reaguju na pitanje nastavnika: „Da li biste rado gledali prezentaciju u kojoj prezenter sve vreme čita tekst? ”).

Nastavnik ističe da je Power. Point deo istog Microsoft-ovog paketa Office kao i već

Nastavnik ističe da je Power. Point deo istog Microsoft-ovog paketa Office kao i već obrađivani Word i traži da učenici probaju samostalno da ga pokrenu. Trebalo bi da većina učenika (sarađujući međusobno) pokrene program. Nastavnik pokreće Power. Point program na projekciji i podstiče učenike da ukažu na sličnosti u izgledu sa Wordom (identičan prozor s komandama za smanjivanje i zatvaranje, organizacija alata i opcija po karticama. . . ), zatim da primete kartice „file”, „home” i „insert”. Za sve tri kartice učenici navode koje opcije u njima već poznaju (trebalo bi da to budu: „save”, „save as” opcije u „file” kartici, opcije za kopiranje, isecanje i formatiranje fonta i pasusa u „home” kartici, umetanje slika i oblika u „insert” kartici).

ZAVRŠNI DEO ČASA (5 minuta) Rekapitulacija časa (5 minuta) Nastavnik deli listiće sa zadacima

ZAVRŠNI DEO ČASA (5 minuta) Rekapitulacija časa (5 minuta) Nastavnik deli listiće sa zadacima (primer iz priloga) koji sadrže većinu ponuđenih elemenata obrađivanih na času. Zadaci se rade usmeno i kompletiraju povezivanjem elemenata ili zaokruživanjem tačnih odgovora. Bitno je da većina učenika učestvuje u zajedničkom usmenom rešavanju zadatka, a ispravno popunjene listiće učenici kasnije lepe u svoje sveske