Message Properties Messages properties dspacesrcdspacemodulesjspuisrcmainresourcesMessages properties message properties

  • Slides: 14
Download presentation

Message Properties Файл § Файлът Messages. properties по подразбиране се намира в: [dspace-src]/dspace/modules/jspui/src/main/resources/Messages. properties

Message Properties Файл § Файлът Messages. properties по подразбиране се намира в: [dspace-src]/dspace/modules/jspui/src/main/resources/Messages. properties § Ако има други message. properties файлове, те трябва да са в същата папка [dspace-src]/dspace/modules/jspui/src/main/resources/Messages. properties [dspace-src]/dspace/modules/jspui/src/main/resources/Messages_de. properties § В противен случай, ако езикът е активиран в dspace. cfg, Messages. properties се въвежда от външен източник (Google. Code)

Други файлове за локализиране § В допълнение на файла Messages. properties, следните файлове трябва

Други файлове за локализиране § В допълнение на файла Messages. properties, следните файлове трябва да бъдат преведени: Форми за Депозиране § [dspace]/config/input-forms_LOCALE. xml Лиценз § [dspace]/config/default_LOCALE. license should be pure ascii Новини § [dspace]/config/news-top_LOCALE. html § [dspace]/config/news-side_LOCALE. html Email-ли § [dspace]/config/emails/change_password_LOCALE. . . . Помощни Файлове § [dspace]/jsp/help/collection-admin_LOCALE. html. . § Локалът трябва да съответства на зададените локали в webui. supported. locales (en, de. . )

Упражнение: Редактиране на ключ от Messages. properties § Отворете файла Messages. properties с gedit

Упражнение: Редактиране на ключ от Messages. properties § Отворете файла Messages. properties с gedit [dspace-src]/dspace/modules/jspui/src/main/resources/Messages. properties § Намерете ключ jsp. home. com 1 и редактирайте “Communities in DSpace” с Ваш текст § Сменете папката на [dspace-src]/dspace и преправете DSpace § § § Пребазирайте DSpace § § § cd [dspace-src]/dspace mvn package cd [dspace-src]/dspace/target/dspace_[VERSION]/ ant –Dconfig=[dspace]/config/dspace. cfg Рестартирайте Tomcat