MESIMDHENIA ME NE QENDER NXENESIN DHE METODAT INTERAKTIVE

  • Slides: 20
Download presentation
MESIMDHENIA ME NE QENDER NXENESIN DHE METODAT INTERAKTIVE TE TE MESUARIT

MESIMDHENIA ME NE QENDER NXENESIN DHE METODAT INTERAKTIVE TE TE MESUARIT

Objektivat: Ne përfundim të këtij trajnimi, pjesëmarrësit mund: Te identifikojnë konceptet dhe metodat për

Objektivat: Ne përfundim të këtij trajnimi, pjesëmarrësit mund: Te identifikojnë konceptet dhe metodat për të mësuarit me në qendër nxënësin Te pervetesojne konceptet dhe metodat për të mësuarit me në qendër nxënësin Te diferencojnë epërsinë e metodave me në qendër nxënësin ndaj metodave tradicionale. Te diskutojnë për teknikat e përdorura dhe rolin e mësuesit në mësimdhënien me në qendër nxënësin.

Kuptimi verbal Te dhenat per inteligjencen Shpejtesia e perceptimit arsyetimi Te dhenat numerike Kujtesa

Kuptimi verbal Te dhenat per inteligjencen Shpejtesia e perceptimit arsyetimi Te dhenat numerike Kujtesa Rrjedhshmeria Spatial Vizualizimi projektimi

Teoria trairkike e inteligjences (Sterneberg) Zgjidh, pershtat dhe formezo sipas nevojes! Njohja dhe perpunimi

Teoria trairkike e inteligjences (Sterneberg) Zgjidh, pershtat dhe formezo sipas nevojes! Njohja dhe perpunimi I informacionit Aftesia per te pershtatur sjelljen me mjedisin dhe nevojat personale Shprehi te perpunimit te informacionit IQ Perballu dhe zgjidh situata Pervoje me nje detyre ne nje situate te caktuar

Mësimdhënia ndërvepruese Akt bashkëveprimi Dinamike Fleksible E hapur

Mësimdhënia ndërvepruese Akt bashkëveprimi Dinamike Fleksible E hapur

Metodologja ndërvepruese Metoda ndërvepruese janë ato metoda që përdoren: për të ndërtuar strukturat e

Metodologja ndërvepruese Metoda ndërvepruese janë ato metoda që përdoren: për të ndërtuar strukturat e të menduarit të nxënësve për të kultivuar qëndrime dhe vlera ! dhe jo për të përvetësuar njohuri!

Koncepte bazë të mësimdhënies me në qendër nxënësin: Më shumë mësimdhënie të hapur! Më

Koncepte bazë të mësimdhënies me në qendër nxënësin: Më shumë mësimdhënie të hapur! Më pak të nxënë të drejtuar nga mësuesi! Mësimdhënia për të nxënë Më shumë të nxënë bashkëveprues! Te nxënit si proces ku fitohen dituri, vlera, qëndrime, shkathtësi!

Rolet e mësuesit Rolet me kryesore dhe me të rëndësishme që merr mësuesi në

Rolet e mësuesit Rolet me kryesore dhe me të rëndësishme që merr mësuesi në procesin mësimor janë: Organizues i mësimit Udhëheqës i procesit Partner në komunikimin dhe ndërveprimin në klase Motivues Vlerësues

Për të ilustruar ketë ide le të shohim tabelën e mëposhtme: Mësimdhënia aktive: NGA:

Për të ilustruar ketë ide le të shohim tabelën e mëposhtme: Mësimdhënia aktive: NGA: NE: Mësimdhënie pasive Mësuesi shpjegon Nxënësi dëgjon Nxënësi përgjigjet kur e pyesin Mësuesi flet Nxënësi riprodhon Mësuesi vlerëson Mësimdhënie aktive Mësuesi drejton, orienton, udhëzon Mësuesi i nxit nxënësit të bëjnë pyetje Nxënësi bën pyetje dhe kërkon përgjigje Mësuesi komandon Mësuesi menaxhon organizon Mësuesi diskuton, shkëmben ide Nxënësi diskuton, arsyeton, argumenton Mësuesi i përfshin nxënësit në vlerësim dhe vetëvlerësim

Roli i mësuesit në nxitjen e të nxënit Për të realizuar një të nxënë

Roli i mësuesit në nxitjen e të nxënit Për të realizuar një të nxënë të suksesshëm në klase: Mësuesi zgjedh me kujdes grupet e nxënësve Planifikon veprimtaritë e të nxënit ndërveprues apo në bashkëpunim Përcakton objektivat mësimore dhe shoqërore për një grup pune dhe kontrollon përparimin individual të nxënësve Kontrollon të nxënit si grup

Për të realizuar të nxënit ndërveprues: Mësuesi duhet të ketë parasysh: Planifikimi Angazhimi Vlerësimi

Për të realizuar të nxënit ndërveprues: Mësuesi duhet të ketë parasysh: Planifikimi Angazhimi Vlerësimi Puna me cilësi Vëzhgimi i vazhdueshëm i nxënësve Vendosja e kërkesave për kohen Përkrahja e frymës se besimit, unitetit dhe pergjegjesise

Ndërveprimi mund të shihet si: Shkëmbim Bashkëpunim Plotësim Përballje dhe konflikt intelektual Dialog i

Ndërveprimi mund të shihet si: Shkëmbim Bashkëpunim Plotësim Përballje dhe konflikt intelektual Dialog i argumentuar Iniciativë nga një grup nxënësish dhe përgjigje nga një grup tjetër Vendimmarrje e përbashkët dhe e shteruar me një diskutim Përcaktim i përbashkët i këndvështrimeve Kryerje e përbashkët e veprimeve Ndarje e roleve në një veprimtari të përbashkët Rivalitet midis grupeve

Metodat interaktive: Diskutimi Puna me grupe Mendo/Puno në dyshe/Shkëmbe me të tjerët Loja në

Metodat interaktive: Diskutimi Puna me grupe Mendo/Puno në dyshe/Shkëmbe me të tjerët Loja në role Puna me projekte Ekskursioni Tabela e koncepteve Ditari dypjesësh Kubimi Diagrami i venit Tryeza e rrumbullaket Kllasteri Esetë dhe shkrimet e lira

Bofa afektive e nxënësit: Metodat interaktive për objektivat afektive, ku kalohet në disa hapa:

Bofa afektive e nxënësit: Metodat interaktive për objektivat afektive, ku kalohet në disa hapa: Hapi I: Nxënësi pranon (të angazhohet, të marre pjese) Hapi II: Shpreh kënaqësi që po merr pjese Hapi III: Përfshihet në veprimtari (zbaton detyrat që ka) Hapi IV: Organizohet në përmbushjen e detyrës që ka) Hapi V: Karakterizimi (veprimtaria kryhet pa ndihmën e mësuesit) Nxënësi ka krijuar vlera dhe qëndrime!

Roli I mesuesit kur nxënësi është në qendër: Roli i mësuesit nuk zbehet, po

Roli I mesuesit kur nxënësi është në qendër: Roli i mësuesit nuk zbehet, po është shume i rendesishem, Ai është partner në komunikimin dhe ndërveprimin në klase Mësuesi zvogëlon nivelin e stresit dhe ngarkesën e punës gjate një veprimtarie, duke i mësuar ata të ndihmojnë njeri-tjetrin në detyrat e dhëna Mësuesi jep këshilla përkundrejt veprimtarive që do të zhvilloje nxënësi Mësuesi nxit veprimin nxënës-nxënës Mësuesi pranon reagimet e nxënësve lidhur me metodën që do të zhvillohet dhe krijon mundësinë që nxënësi të jete i lire për të pyetur Mesuesi ushtron nxënësit për një vlerësim të pavarur të arritjeve në veprimtaritë e tyre

CFARë NDODH ME NXëNëSIT? Ne këndvështrimin nxënës-nxënës Nxënësit përfshihen në mënyre aktive në procesin

CFARë NDODH ME NXëNëSIT? Ne këndvështrimin nxënës-nxënës Nxënësit përfshihen në mënyre aktive në procesin e nxënies dhe me metodat interaktive nxënësit kane të drejt të marrin nisma Nxënësit bashkojnë iniciativat Nxënësit flasin në emër të grupit në të cilin ata kryejnë punën e ngarkuar Vendosen rregulla të caktuara për situata të caktuara Krijojnë marrëdhënie të reja komunikimi me njeri-tjetrin Rritet cilësia e të mësuarit në klase

OBJEKTIVA KONJITIVE: Njohja Te kuptuarit Te zbatuarit Analize Sinteze Vlerësimi

OBJEKTIVA KONJITIVE: Njohja Te kuptuarit Te zbatuarit Analize Sinteze Vlerësimi

OBJEKTIVA AFEKTIVE: Marrja Reagimi Vlerësimi Organizimi Karakterizimi

OBJEKTIVA AFEKTIVE: Marrja Reagimi Vlerësimi Organizimi Karakterizimi

OBJEKTIVA PSIKOMOTORE Imitimi Manipulimi Saktësia Artikulimi Natyralizmi

OBJEKTIVA PSIKOMOTORE Imitimi Manipulimi Saktësia Artikulimi Natyralizmi

Pune në grupe: Grupi 1: Te sjelle përvojën e tij për teknikat dhe metodat

Pune në grupe: Grupi 1: Te sjelle përvojën e tij për teknikat dhe metodat e punës në grup Grupi 2: Te sjelle përvojën e tij për tekniken dhe metodat e punës me metodat e hulumtimit Grupi i 3: të sjelle përvojën e tij në tekniken dhe metodat e zhvillimit të aftësive shkruese Grupi i 4: Te përcaktoje hapat që duhen për një pune me projekte