Mentimeter G in p www menti com ange

  • Slides: 20
Download presentation
Mentimeter Gå in på www. menti. com, ange kod 19 73 38 2020 -11

Mentimeter Gå in på www. menti. com, ange kod 19 73 38 2020 -11 -05 1

Dagvatten och skyfall Svenskt vattens budskap angående hållbar dagvattenhantering och skyfallsanpassning av samhället

Dagvatten och skyfall Svenskt vattens budskap angående hållbar dagvattenhantering och skyfallsanpassning av samhället

Fokusområden 2019 • Säkert dricksvatten • Hållbar dagvattenhantering och skyfallshantering 2020 -11 -05 3

Fokusområden 2019 • Säkert dricksvatten • Hållbar dagvattenhantering och skyfallshantering 2020 -11 -05 3

Utmaningar Otydliga krav Ökade regnmängder Finansiering Krav på ökad bebyggelse Otydlig lagstiftning Förtätning Otydlig

Utmaningar Otydliga krav Ökade regnmängder Finansiering Krav på ökad bebyggelse Otydlig lagstiftning Förtätning Otydlig ansvarsfördelning Brist på tillgänglig mark 2020 -11 -05 Ökade reningskrav Dagvatten kontra skyfall Budskap från Svenskt Vatten - Vi vet vad vi tycker och vi vet vad vi vill - Brister i dagvattensystemet 4

Myndigheter och relation till aktörer Stad Privata fastigheter Kommersiella fastigheter Landsbygd Gator Land Hav

Myndigheter och relation till aktörer Stad Privata fastigheter Kommersiella fastigheter Landsbygd Gator Land Hav Parker Enskilda vägar Samhällsplanering Gata Park Miljö och hälsa Markavvattningsföretag VA-huvudman Stigande vatten Skog Annan mark Exploatering Trafikverket Boverket 2020 -11 -05 Naturvårdsverket Länsstyrelsen SGI Ha. V SMHI MSB Lantmäteriet SGU Jordbruksverket 5

Tusenbitarspusslet Detaljplan LAV ABVA PBL Statligt stöd Taxa Skatt ÖP Kuns kap MB Mark

Tusenbitarspusslet Detaljplan LAV ABVA PBL Statligt stöd Taxa Skatt ÖP Kuns kap MB Mark Rådighet 2020 -11 -05 6

Budskap från Svenskt Vatten Skyfall Hållbar dagvattenhantering 2020 -11 -05 7

Budskap från Svenskt Vatten Skyfall Hållbar dagvattenhantering 2020 -11 -05 7

Dagvatten Skyfall Vatten som hanteras i dagvattensystemet. Vatten som inte hanteras i dagvattensystemet. VA-huvudmannens

Dagvatten Skyfall Vatten som hanteras i dagvattensystemet. Vatten som inte hanteras i dagvattensystemet. VA-huvudmannens ansvar enligt LAV Ingens eller oklar ansvar 2020 -11 -05 8

Skyfall – utmaningar • Otydlig ansvarsfördelning • Övertro på dagvattensystemet • Förtätning • Brist

Skyfall – utmaningar • Otydlig ansvarsfördelning • Övertro på dagvattensystemet • Förtätning • Brist på tillgänglig mark • Bristande stöd i lag för effektiva åtgärder 2020 -11 -05 9

Skyfall - ansvar KF eller KS ska fatta beslut kring vilken risknivå kommunen ska

Skyfall - ansvar KF eller KS ska fatta beslut kring vilken risknivå kommunen ska säkras för och ta fram en ansvarsoch finansieringsfördelning för hur åtgärder ska genomföras. Denna ska behandla både ny och befintlig bebyggelse (komplement till PBL 3 kap 5 § 7 p) 2020 -11 -05 10

Skyfall – behov av lagstöd • Kommunen ska kunna ställa krav på fastighetsägare att

Skyfall – behov av lagstöd • Kommunen ska kunna ställa krav på fastighetsägare att hantera en del av det vatten som genereras inom den egna fastigheten • I PBL ska det kunna regleras hur vatten ska ledas och hanteras ytledes. Både på allmän och privat mark. • Ledningsrättslagen ska utökas till att även gälla ytliga anläggningar. 2020 -11 -05 11

Skyfall – finansiering • Kommunen ska ta fram en finansieringsplan (kopplat till ansvarsplanen) •

Skyfall – finansiering • Kommunen ska ta fram en finansieringsplan (kopplat till ansvarsplanen) • Utredning om klimatanpassningsavgift • Utredning kring samfinansiering av åtgärder på annans mark 2020 -11 -05 12

Skyfall – myndighetsstöd • Boverket: vägledning för hur hanteringen av dagvatten och skyfall ska

Skyfall – myndighetsstöd • Boverket: vägledning för hur hanteringen av dagvatten och skyfall ska tillämpas både på allmän som privat mark • Länsstyrelsen: övervaka och samordna åtgärder inom avrinningsområden 2020 -11 -05 13

Ordet är fritt – kom med synpunkter 2020 -11 -05 16

Ordet är fritt – kom med synpunkter 2020 -11 -05 16

Dagvatten - utmaningar • Befintliga dagvattensystem klarar inte dagens krav • Dagvatten som tidigare

Dagvatten - utmaningar • Befintliga dagvattensystem klarar inte dagens krav • Dagvatten som tidigare ansetts rent måste renas för att följa MKN • Svårt att genomföra nedströms rening i den grad som behövs • Det saknas stöd i PBL för att planlägga för en hållbar dagvattenhantering 2020 -11 -05 17

Dagvatten - ansvar VA-huvudmannen har ett ansvar enligt LAV. Förtydligande behövs kring vad som

Dagvatten - ansvar VA-huvudmannen har ett ansvar enligt LAV. Förtydligande behövs kring vad som är vahuvudmannens ansvar. För att va-huvudmannen ska kunna klara sitt ansvar måste en del ansvar läggas på FÄ Fördröjning och rening måste ske där nederbörden faller, allt ansvar kan inte läggas på va-huvudmannen. 2020 -11 -05 18

Dagvatten - behov av lagstöd • Det måste klargöras vilken typ av dagvatten va

Dagvatten - behov av lagstöd • Det måste klargöras vilken typ av dagvatten va -huvudmannen ska ta emot • Reglering i ABVA • LAV, PBL och MB behöver anpassas till behovet att hantera dagvatten lokalt. • P 110 – är det va som ska bestämma gränserna? Stöd från myndighet 2020 -11 -05 19

Dagvatten - myndighetsstöd • Boverket: vägledning för hur hanteringen av dagvatten och skyfall ska

Dagvatten - myndighetsstöd • Boverket: vägledning för hur hanteringen av dagvatten och skyfall ska tillämpas både på allmän som privat mark. • Havs och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket: hur MKN ska översättas till koncentrationer i dagvatten • Naturvårdsverket: vägledning kring tillsyn, både på allmän som privat mark. 2020 -11 -05 20

Ordet är fritt – kom med synpunkter 2020 -11 -05 23

Ordet är fritt – kom med synpunkter 2020 -11 -05 23

Tack! Gilbert. nordenswan@svensktvatten. se Kristina. hall@vasyd. se

Tack! Gilbert. nordenswan@svensktvatten. se Kristina. hall@vasyd. se