Memoria operative Memoria operative paraqet memorien ne te

  • Slides: 12
Download presentation
Memoria operative • Memoria operative- paraqet memorien ne te cilen vendosen shenimet te cilat

Memoria operative • Memoria operative- paraqet memorien ne te cilen vendosen shenimet te cilat aktualisht perpuniohen ne kompjuter, per kete aresye shpesh quhet memorie punuese. Karakterizohet me : – Kapacitetin e memories – Kohen e qasjes ne memorie • Kapaciteti i memories - shprehet me bajta, meqerast nje bajt eshte i barabart me tete bite. Bitet jane elementet e gjuhes interne (0 dhe 1). Keshtu per qdo simbol te gjuhes se zakonshme psh a, b, 3, 8 etj, egsiston varku perkates prej tete “ 0” dhe “ 1”, ne pajtim me standardin Amerikan ASCII. Sipas ketij standardi, ekziston kombinim i veqante per qdo simbol te gjuhes se zakonshme: psh – A= 01000001 ; B= 01000010 ; C= 01000011 etj

 • Shembull: Sa eshte kapaciteti i nevojshem per nje liber me 250 faqe:

• Shembull: Sa eshte kapaciteti i nevojshem per nje liber me 250 faqe: – 250 *4000= 1000000 simbole , meqe qdo simbol i ka tete bite dmth 1 bajt, atehere kapaciteti i nevojshem eshte 1 MB • Koha e qasjes ne memorje - paraqet kohen prej momentit kur i qasemi e deri te momenti kur i marrim shenimet. • Memorja operative perbehet nga ROM dhe RAM memoria. – ROM memorja paraqet memorien e cila vetem mund te lexohet por jo edhe te ndryshohet. Kryesisht permban programet te cilat e startojne kompjuterin. – RAM memoria paraqet pjesen me te madhe te memories operative , e cila ka mundesi te lexohet dhe te ndryshohet (mund te jete 1 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB , etj)

Memoriet (disku i ngurt, disketa dhe CD-ROM-i) • disku i ngurt -Disku i ngurt

Memoriet (disku i ngurt, disketa dhe CD-ROM-i) • disku i ngurt -Disku i ngurt (hard disku) eshte nje memorie magnetike e cila e ka kapacitetin shume te madh ne krahasim me memoriet tjera. perbehet prej shume fletzave magnetike te renditura njera mbi tjetren. Gjithmone shenohet me C: , ndersa kapaciteti i tij sot eshte i rendit disa GB. Ne kompjuteret tane ky eshte rreth 7 GB. • disketa jane hapsira memoruese permes te cilave barten shenimet ne kompjuter te ndryshem. Sot kryesisht perdoret mikrodisketa 3, 5’’ me kapacitet 1, 44 MB, e tipit DS HD (double side high density). Karakterizohet me dy zgavra : ajo ne anen e djathte e cila tregon se disketa eshte me kapacitet te larte dhe ajo ne anen e majte e cila kur eshte e hapur nuk lejon ndryshimin e shenimeve ne te. Disketa eshte shume e ndieshme ne deformime mekanike, posaqerisht perkulje, rreze te diellit, pran zjarrit etj.

 • CD-ROM (compact disk read only memory)- ështe nje disk plastik qe perbehet

• CD-ROM (compact disk read only memory)- ështe nje disk plastik qe perbehet prej disa shtresave. Ne pjesen nga e cila lexohen shenimet eshte e lyer me nje shtrese reflektuese (alumin ose ari). Ne shikim te pare duket te jete ajo nje shtrese e lemuar , por ne te vertete ajo eshte e perbere nga nje varg i gropzave. Rrezja laserike kur bie ne te reflektohet ne teresi mbrapa dhe detektohet si “ 1” binare. Ne te kunderten , pjesa e rrafshte e shkaperderdhe rrezen laserike keshtuqe ne detektor nuk arrin sinjali i plote , prandaj detektohet “ 0” binare. Kapaciteti i memories arrin deri ne 540 MB. Duhet patur kujdes qe disku te mos demtohet mekanikisht, posaqerisht nga grrithja.

Mikroprocesori - paraqet te arrituren kryesore te teknologjise elektronike. Karakteristika kryesore e tij eshte

Mikroprocesori - paraqet te arrituren kryesore te teknologjise elektronike. Karakteristika kryesore e tij eshte shpejtesia e punes. • Shpejtesia e mikroprocesorit- shprehet me miliona instruksione ne sekonda. Nje instruksion mund te jete psh mbledhja e dy numrave. Pra, shpejtesia e mikroprocesorit shprehet me numrin e instruksioneve ne sekond (MIPS). Shpejtesia e mikroprocesorit varet nga keto karakteristika: – gjatesia e fjales procesorike – Frekuenca e taktit – kesh memorja – kooprocesori matematik – gjeresia e magjistrales • gjatesia e fjales procesorike- paraqet fjalen binare e cila bartet dhe perpunohet ne te njejeten kohe ne procesor. Gjatesia e kesaj fjale mund te jete 8 bitshe, 16 bitshe, 32 bitshe dhe 64 bitshe

 • Frekuenca e taktit - paraqet nje qark elektronik i cili gjeneron taktin

• Frekuenca e taktit - paraqet nje qark elektronik i cili gjeneron taktin (momentin) ne te cilin duhet te filloj qdo operacion ne kompjuter. Shprehet me MHz dhe ne kompjuter te ndryshem eshte i ndryshem. Ne kompjuterin tone eshte 400 MHz • Kesh memoria - paraqet memorien e cila ndermjetson ne mes memorjes operative dhe mikroprocesorit. Marrja e informatave nga memorja operative eshte proces shume me i ngadalshem se sa perpunimi i tyre ne mikroprocesor. Per kete aresye ndermjet tyre vendoset kesh memoria. • Kooprocesori matematik - paraqet pjesen e cila sherben per te pershpejtuar operacionet matematikore. Ne kompjuteret bashkekohor ky eshte i inkorporuar ne mikroprocesor. • Gjeresia e magjistrales -komunikimi ndermjet mikroprocesrit dhe pjseve tjera te kompjuterit kryhet permes kanaleve lidhese te quajtura magjistrale. Neper keto kanale mund te barten ne te njejten kohe 8 bite , 16 bite , 32 bite dh e 64 bite. Per kete aresye ekzistojne magjistrale 8 bitshe , 16 bitshe , 32 bitshe dh e 64 bitshe. Ne pentium perdoret magjistralja PCI.

PAJISJET HYRESE( TASTIERA, MIU, ETJ) • Tastiera- Eshte pajisje hyrese kryesore permes te ciles

PAJISJET HYRESE( TASTIERA, MIU, ETJ) • Tastiera- Eshte pajisje hyrese kryesore permes te ciles komunikojme me kompjuterin. . • • • Egzistojne lloje te ndryshme te tastierave: – Tasiera origjinale IBM PC dhe PC/XT – Tastiera IBM PC/AT – Tastiera Windows 95 etj. Parimisht tastiera ka 101 ose 105 taste. Pavaresisht nga lloji secila ka keto pjese: Pjesa alfanumerike etastieres- ketu bejne pjese germat e shkrimit , numrat arab, shenjat e piksimit etj. Pjesa numerike e tastieres-permban numrat arab , tastet e drejtimit etj. Tastet funksionale- F 1 -F 12 - kane kuptim kryesisht ne programe aplikative. Ctrl-ky tast perdoret ne kombinim me ndonje tast tjeter duke realizuar nje funksion te Ctrl caktuar. Alt ky tast perdoret ne kombinim me ndonje tast tjeter duke realizuar nje funksion te caktuar. Tab - Ka funksion vetem ne procesoret e tekstit, per zhvendosje te kursorit per nje tabulator ne te djathte.

 • • Backspace - e fshine simbolin para kursorit Esc - e anulon

• • Backspace - e fshine simbolin para kursorit Esc - e anulon komanden para se te ekzekutohet me enter Delete sherben per te fshi simbolin ne te djathte te kursorit Insert-kyq dhe qkyq mundesine e insertimit te simbolit Insert Prtsc - Ne kombinim me tastin Shift e shtyp permbajtjen e ekranit etj. Shift - Duke e mbajtur te shtypur kete tast germat e vogla shendrohen ne te medha dhe anasjelltas. Caps Lock - Mundeson shtypin me germa te vogla kur nuk eshte i shtypur dhe anasjelltas. Enter - Me ndihmen e ketij tasti ekzekutohet qdo komande ne kompjuter.

MIU Eshte paisje e domosdoshme ne programet e natyres windows. Zakonisht perbehet nga tri

MIU Eshte paisje e domosdoshme ne programet e natyres windows. Zakonisht perbehet nga tri taste: Tasin e majte , te mesem dhe ate te djathte. Shumicen e funksioneve i kryen tasti i majte.

PAJISJET DALESE( monitori, shtypesi) MONITORI - Paisja dalese me e rendesishme e kompjuterit eshte

PAJISJET DALESE( monitori, shtypesi) MONITORI - Paisja dalese me e rendesishme e kompjuterit eshte monitori, i cili mundeson percjelljen e punes se kompjuterit. Per nga funksioni eshte i ngjashem me televizionin. Mund te jene: – bardh e zi – kolor Dimenzionet e ekranit jane te ndryshme, por rendom perdoren ata me diagonale 14’’ (1’’=2. 54 cm). Ne secilin ekran mund te prezentohen numrat dhe tekstet, ndersa per prezentimin e grafikes nevojitet nje pjese e veqante materiale e cila quhet KARTELA GRAFIKE. Karakteristike e rendesishme e ekranit eshte REZOLUCIONI. Me rezolucion nenkuptohet distanca ndermjet dy pikave fqinje te ekranit. Sa me e vogel te jete kjo distance, rezolucionui do te jete me i madh, ndersa kualiteti i figures ne ekran me i mire. Sot kryesisht perdoret kartela e tipit VGA me rezolucion 1024 x 768. sa i takon rezolucionit kartelat mund te perdoren me keto rezolucione: 640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768 dhe 1208 x 1024. Pra lloji i karteles eshte nje karakteristike per te cilen duhet pas kujdes.

SHTYPESI - Eshte pajisje periferike , e cila rezultatet e punes ne kompjuter dmth.

SHTYPESI - Eshte pajisje periferike , e cila rezultatet e punes ne kompjuter dmth. tekstin dhe grafiken i paraqet ne leter. Printeret me te popullarizuar jane : – Matricor – ink-xhet – laserik Shtypesit Matricor-Shkrimi behet me ndihmen e gjilperave te cilat Matricor vendosen ne koken e printerit. Gjate shtypit gjilperat godasin ne shiritin me ngjyre i cili gjendet ne mes letres dhe gjilperave. Sot kryesisht prodhohen me 9 dhe 24 gjilpera. Shpejtesia e punes eshte 120 deri 140 shkronja ne sekonde.

Shtypesit ink-xhet- punojne me ngjyre te lenget te cilen ne forme te fluskave e

Shtypesit ink-xhet- punojne me ngjyre te lenget te cilen ne forme te fluskave e vendosin ne leter. Ne koken e vet shtypesi ka disa kanale te vogla permes te cilave ngjyra vehet ne leter. Shpejtesia e punes eshte rreth 280 shkronja ne minute. Shtypesit laserik - Paraqet kulminacionin e te arriturave ne tekniken e shkrimit permes kompjuterit. Sot me printeret laserik arrihet nje dendesi deri ne 300 pika ne nje inq, ose 120 pika ne nje centimeter te disa tipe edhe deri 700 pika ne nje inq. Me nje mbushje te akonshme me ngjyre mund te shkruaj 2000 deri 6000 fleta shkrimi. Per perdorim ne lemine e grafikes nevojitet kujtesa prej 2 MB.