Member firm of Member firm of Novinky v

  • Slides: 39
Download presentation
Member firm of

Member firm of

Member firm of Novinky v účetnictví o IFRS 9 o Interpretce NÚR o Příprava

Member firm of Novinky v účetnictví o IFRS 9 o Interpretce NÚR o Příprava nového zákona o účetnictví a nového zákona o daních z příjmů Vybrané účetní problémy o Deriváty o Zajišťovací účetnictví

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o Kontroly na úrovni účetní jednotky jako celku

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o Kontroly na úrovni účetní jednotky jako celku o Provozní kontroly na úrovni jednotlivých procesů o Kontroly na úrovni účetní závěrky o Vnitřní kontrolní systém a audit

Member firm of IFRS 9/IFRS v českém účetnictví o Kde se s IFRS v

Member firm of IFRS 9/IFRS v českém účetnictví o Kde se s IFRS v českém účetnictví setkáváme? o § 19 a zákona o účetnictví – emitenti povinně o § 23 a zákona o účetnictví – v konsolidaci emitenti povinně, neemitenti dobrovolně o § 19 a odst. 7 a 8 § 22 odst. 2 a § 22 odst. 3 písm. a) a písm. b) tj. ti, kteří konsolidují nebo jsou konsolidováni podle IFRS, mohou sestavovat i individuální ÚZ podle IFRS o KDE JEŠTĚ a POVINNĚ ? ? ?

Member firm of IFRS 9/IFRS v českém účetnictví o Banky a finanční instituce veškerá

Member firm of IFRS 9/IFRS v českém účetnictví o Banky a finanční instituce veškerá finanční aktiva a závazky! o 501/2002 Sb. , § 4 a (1) Účetní jednotka pro účely vykazování finančních nástrojů, jejich oceňování a uvádění informací o nich v příloze v účetní závěrce postupuje podle mezinárodních účetních standardů upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních účetních standardů 23) (dále jen „mezinárodní účetní standard“). (2) Finančním nástrojem podle odstavce 1 se rozumí finanční nástroj podle mezinárodních účetních standardů. o Tzn. platí pro ně komplet IFRS 9 povinně od 1. 1. 2018 pro banky, pro např. : investiční společnosti a fondy od 1. 1. 2021 o Co ostatní?

Member firm of IFRS 9/IFRS v českém účetnictví o Deriváty: forwardy, swapy atp. o

Member firm of IFRS 9/IFRS v českém účetnictví o Deriváty: forwardy, swapy atp. o ČÚS 009 pro podnikatele Deriváty a § 3 odst. 10 vyhlášky 500/2002 Sb (zveřejňování informací o derivátech v příloze) 10) Pro účely vykazování, oceňování a zveřejňování informací o derivátech v příloze v účetní závěrce a operacích s nimi použije účetní jednotka ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění účinném k 31. prosinci 2017. Pro postupy účtování se přiměřeně použijí postupy účtování podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění účinném k 31. prosinci 2017, a Českých účetních standardů pro finanční instituce v účinném znění. o ČÚS 110 pro finanční instituce - deriváty

Member firm of IFRS 9/IFRS v českém účetnictví o Deriváty: forwardy, swapy atp. o

Member firm of IFRS 9/IFRS v českém účetnictví o Deriváty: forwardy, swapy atp. o Finanční instituce použijí IFRS 9 o Ostatní podnikatelé použijí účetní legislativu pro finanční instituce účinnou do 31. 12. 2017

Member firm of Nové interpretace NÚR o I 37, NI 58 a NI 59

Member firm of Nové interpretace NÚR o I 37, NI 58 a NI 59 o I 37: Časové rozlišování a cizí měna o Časové rozlišení – známe: účel, částku, období o Má se časové rozlišení, které se vztahuje k budoucímu peněžnímu toku v cizí měně přepočítávat? o Řešení? Proběhl už peněžní tok nebo ne. .

Member firm of Nové interpretace NÚR o V případě nedoplacených nákladů běžného období, kdy

Member firm of Nové interpretace NÚR o V případě nedoplacených nákladů běžného období, kdy výdaj v cizí měně bude uskutečněn až v následujícím účetním období, se jedná o cizoměnový závazek, který bude souvztažně s nákladovým účtem zaúčtován ve prospěch účtu časového rozlišení Výdaje příštích období. Zůstatek toho účtu je třeba k datu účetní závěrky přepočítat kursem ČNB platným k tomuto datu. o V případě nedoplacených výnosů běžného období, kdy příjem v cizí měně bude obdržen až v následujícím účetním období, se jedná o cizoměnovou pohledávku, která bude souvztažně s výnosovým účtem zaúčtována na vrub účtu časového rozlišení Příjmy příštích období. Zůstatek toho účtu je třeba k datu účetní závěrky přepočítat kursem ČNB platným k tomuto datu. o V případě předplacených nákladů týkajících se nákladů následujícího účetního období a zaúčtovaných na účtu Náklady příštích období peněžní tok (výdaj) již proběhl. Zůstatek tohoto účtu se k datu účetní závěrky nepřepočítává. o V případě předplacených výnosů týkajících se výnosů následujícího účetních období a zaúčtovaných na účtu Výnosy příštích období peněžní tok (příjem) již proběhl. Zůstatek tohoto účtu se k datu účetní závěrky nepřepočítává.

Member firm of Nové interpretace NÚR o NI 58: Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Member firm of Nové interpretace NÚR o NI 58: Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje od 1. 1. 2018 ve výkazech pouze „Nehmotné výsledky vývoje“ (vyhláška 500/2002 Sb. ) o Jaký je rozdíl mezi výzkumem a vývojem? o IAS 38 a NI 58 o a. Výzkumem se rozumí původní a plánované zkoumání prováděné s cílem získat nové vědecké nebo technické poznatky a vědomosti. o b. Vývojem se rozumí použití výsledků výzkumu nebo jiných poznatků k plánování nebo navrhování nových nebo podstatně zdokonalených materiálů, zařízení, výrobků, postupů, systémů nebo služeb, a to před zahájením jejich komerční výroby nebo využití

Member firm of Nové interpretace NÚR o NI 58: Toto je vhodné používat již

Member firm of Nové interpretace NÚR o NI 58: Toto je vhodné používat již teď o Aby byly výdaje na vývoj aktivovány do dlouhodobého nehmotného majetku, musí naplňovat minimálně několik podmínek: o o o a. Účetní jednotka je schopna prokázat technickou proveditelnost dokončení nehmotného aktiva, b. Účetní jednotka musí být schopna prokázat záměr a schopnost dokončit a užívat nehmotné aktivum související s vývojem, c. Existuje předpoklad budoucích ekonomických užitků, které nebudou nižší než vynaložené náklady d. Účetní jednotka musí být schopna prokázat dostupnosti zdrojů pro dokončení nehmotného aktiva e. Nehmotné aktivum je možné spolehlivě ocenit dle účetních předpisů.

Member firm of Nové interpretace NÚR o NI 59: Zachycení prodeje podílu v dceřiném

Member firm of Nové interpretace NÚR o NI 59: Zachycení prodeje podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce o Nebylo v českém účetnictví nijak upraveno o Standardní postup konsolidace o NI 59 řeší podobně jako IFRS o Dekonsolidce: aktiv, závazků, menšinových podílů a konsolidačního rozdílu o V a N do data prodeje jsou zachyceny v KÚZ

Member firm of Nové zákony o účetnictví a o daních z příjmů o Nový

Member firm of Nové zákony o účetnictví a o daních z příjmů o Nový zákon o účetnictví: předpokládaná účinnost od 2022 o Významně větší oddělení účetnictví a základu daně z příjmů o Silná inspirace IFRS o Důraz na ekonomický a ne formalisticko-právní pohled na dění v účetní jednotce o Koncepční rámec? (definice základních účetních pojmů) o IFRS 15 (Výnosy ze smluv se zákazníky) IFRS 16 (Leasingy)

Member firm of Nové zákony o účetnictví a o daních z příjmů o Nový

Member firm of Nové zákony o účetnictví a o daních z příjmů o Nový zákon o daních z příjmů: předpokládaná účinnost od ? ? ? o Pokud bude nový zákon o účetnictví bude mu muset předcházet nový zákon o daních z příjmů nebo jeho významná novelizace o Reflexe změn v účetnictví a jejich napojení na výpočet základu daně o Např. : leasingy, dlouhodobé smlouvy s klienty o Legislativní proces: účetnictví spolupráce s odbornou veřejností x daně ne o Revoluce x Evoluce

Member firm of Deriváty o Banky a finanční instituce: IFRS 9 o Podnikatelé: česká

Member firm of Deriváty o Banky a finanční instituce: IFRS 9 o Podnikatelé: česká účetní legislativa pro banky a finanční instituce účinná do 31. 12. 2017 (vyhláška 501/2002 Sb. a ČÚS pro finanční instituce) o Forwardy a swapy o Forward: nejtypičtěji se setkáváme s forwardy na cizí měnu o Nakoupíme např. : USD 100 000 s vypořádáním za 2 měsíce s pevně stanoveným kursem, za který ke směně dojde

Member firm of Deriváty o Nakoupíme např. : USD 100 000 s vypořádáním za

Member firm of Deriváty o Nakoupíme např. : USD 100 000 s vypořádáním za 2 měsíce s pevně stanoveným kursem, za který ke směně dojde o Co když je mezi datem sjednání a datem vypořádání účetní závěrka? o Ocenění reálnou hodnotou – banka musí poskytnout konfirmaci reálné hodnoty! o Výnosová křivka – čas do dospělosti forwardu, volatilita trhu, vývoj úrokových měr

Member firm of Deriváty o Účtování o A) Forward je sjednán a vypořádán (dospěje)

Member firm of Deriváty o Účtování o A) Forward je sjednán a vypořádán (dospěje) během ú. o. : o 221/667 nebo 567/221 (předp. bez kolaterálu, vypořádává se jen r. h. , nejedná se o zajišťovací účetnictví) o + podrozvaha o B) Forward běží přes rozvahový den: o k rozvahovému dni: 373/667 nebo 567/373 (předpoklady jako výše) + podrozvaha o Reálná hodnota dle bankovní konfirmace!

Member firm of Deriváty o SWAP: často se vyskytují dva druhy o A) měnový

Member firm of Deriváty o SWAP: často se vyskytují dva druhy o A) měnový SWAP: kombinace měnového spotového obchodu a měnového forwardu o 1. nakoupíme 100 000 USD s vypořádáním ihned o 2. prodáme 100 000 USD s vypořádáním v budoucnu např. : za 2 měsíce s pevně stanoveným kursem, který dohodneme teď (forwardová část) o O spotové části účtujeme jako o běžné směně CZK/USD o O forwardové části jako o forwardu v předchozím příkladu

Member firm of Deriváty o SWAP: často se vyskytují dva druhy o B) Úrokový

Member firm of Deriváty o SWAP: často se vyskytují dva druhy o B) Úrokový SWAP: o Podstatou je, že máme sjednán úvěr např. : ve výši 1 milion Kč s úrokovou sazbou PRIBOR + 2% p. a. Vzhledem k nejistotě ohledně vývoje sazby PRIBOR si chceme úrok zafixovat na 3% p. a. o Sjednáme s bankou SWAP na zafixování 3% úrokové sazby o nominální hodnotě 1 milion Kč. (NH úvěru). o Jak by ZJEDNODUŠENĚ vypadala situace po prvním roce kdyby byl roční PRIBOR 0, 5% a kdyby byl 1, 5%?

Member firm of Deriváty o B) Úrokový SWAP: o PRIBOR = 0, 5% o

Member firm of Deriváty o B) Úrokový SWAP: o PRIBOR = 0, 5% o Účtovali bychom závazek ze SWAPU vůči bance ve výši o (3%-(0, 5%+2%))*1 milion Kč = 5 000 Kč 567/373 o PRIBOR = 1, 5% o Účtovali bychom pohledávku ze SWAPU vůči bance ve výši o (3%-(1, 5%+2%)*1 milion Kč = 5 000 Kč 373/667 o Ve skutečnosti se do ocenění SWAPU promítají další faktory

Member firm of Deriváty o Vypořádání SWAPU – někdy je SWAP sjednán např. :

Member firm of Deriváty o Vypořádání SWAPU – někdy je SWAP sjednán např. : na 3 roky, pro určení reálné hodnoty je nutná konfirmace od banky o V praxi se setkáváme o A) s postupným vypořádáním SWAPU o B) s jednorázovým vypořádáním SWAPU o Vliv na účtování! o Bankovní konfirmace pro ověření reálné hodnoty!

Member firm of Zajišťovací účetnictví o § 29 vyhlášky 501/2002 Sb. ve znění účinném

Member firm of Zajišťovací účetnictví o § 29 vyhlášky 501/2002 Sb. ve znění účinném k 31. 12. 2017 platí pro podnikatele – ocenění zajišťovacího derivátu o § 70 odst. 3 a 4 – načasování – kdy do výsledovky o § 70 odst. 5 definice zajišťovacího derivátu: o Za zajišťovací derivát se považuje derivát, který současně splňuje následující podmínky: o a) odpovídá strategii účetní jednotky v řízení rizik,

Member firm of Zajišťovací účetnictví o b) na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně

Member firm of Zajišťovací účetnictví o b) na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně zdokumentován účetním záznamem; dokumentace obsahuje identifikaci zajišťovaných položek a zajišťovacích nástrojů, přesné vymezení rizika, které je předmětem zajištění, přístup k zjišťování a doložení efektivnosti zajištění, o c) zajištění je efektivní; zajištění je efektivní, jestliže na počátku a v průběhu zajišťovacího vztahu budou změny reálných hodnot nebo peněžních toků zajišťovacích nástrojů odpovídající zajišťovanému riziku, popřípadě celkové změny reálných hodnot nebo peněžních toků zajišťovacích nástrojů v rozmezí osmdesát procent až jedno sto dvacet pět procent změn reálných hodnot nebo peněžních toků zajišťovaných položek odpovídajících zajišťovanému riziku. Účetní jednotka zjišťuje, zda zajištění je efektivní na počátku zajištění a dále alespoň k okamžiku sestavení řádné, mimořádné a mezitímní účetní závěrky a k okamžiku sestavení výkazů.

Member firm of Zajišťovací účetnictví o ČÚS 110 pro finanční instituce zde platí i

Member firm of Zajišťovací účetnictví o ČÚS 110 pro finanční instituce zde platí i pro podnikatele o bod 5 a bod 17 o Kdy se jedná o zajišťovací vztah? o Dokumentace zajišťovacího vztahu: o o A) cíle zajištění B) typ zajišťovacího vztahu C) zajišťované riziko D) identifikace zajišťované položky a případně p. zaj. transakce

Member firm of Zajišťovací účetnictví o E) identifikace zajišťovacího nástroje (derivátu) o F) popis

Member firm of Zajišťovací účetnictví o E) identifikace zajišťovacího nástroje (derivátu) o F) popis ekonomického vztahu mezi zajišťovanou položkou a zajišťovacím nástrojem o G) vyhodnocení efektivity zajištění ? ? ? www. hdmaudit. cz

Member firm of Zajišťovací účetnictví o Typy zajišťovacích vztahů: o A) zajištění reálné hodnoty

Member firm of Zajišťovací účetnictví o Typy zajišťovacích vztahů: o A) zajištění reálné hodnoty o B) zajištění peněžních toků o C) zajištění čisté investice s cizoměnovou účastí o Podrobně: o a) stejně jako deriváty k obchodování tzn. 567 nebo 667 o b) rozvahově do fondu z přecenění a recykluje se do výsledovky až spolu s proběhnutím zajišťovaného peněžního toku nebo vypršení zajišťovacího nástroje

Member firm of Zajišťovací účetnictví o c) podobně jako v bodě b) o POZOR

Member firm of Zajišťovací účetnictví o c) podobně jako v bodě b) o POZOR finanční instituce účtují podle IFRS 9 a toto účtování je značně odlišné od zde uvedeného zajišťovacího účetnictví pro podnikatele, které se řídí starými předpisy původně platnými pro finanční instituce – účinné do 31. 12. 2017.

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o Každá společnost má zaveden vnitřní kontrolní systém

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o Každá společnost má zaveden vnitřní kontrolní systém o VKS existuje v několika úrovních podle povahy a velikosti společnosti o U většiny společností lze vysledovat ve vztahu k účetnictví: o A) kontroly na úrovni účetní jednotky (jako celku) o B) kontroly na úrovni jednotlivých procesů o C) kontroly na úrovni účetní závěrky

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o A) Kontroly na úrovni účetní jednotky o

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o A) Kontroly na úrovni účetní jednotky o Nejdůležitější kontrola, dle mnoha našich klientů se takto odhalí většina chyb v účetnictví o Prezentace měsíčních účetních výkazů vedení, jejich porovnání s minulými obdobími a plánem a analýza odchylek o Alespoň občasná kontrola hlavní knihy finančním ředitelem + dotazy na účtárnu o Jasné osobní určení zodpovědnosti dané účetní za daný účet

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o B) Kontroly na úrovni jednotlivých procesů o

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o B) Kontroly na úrovni jednotlivých procesů o Obvykle se odvíjejí od nastavení účetního systému o Trend: co nejvíce kontrol by mělo být prováděno účetním systémem automaticky – čím více kontrol je prováděno manuálně tím jsou méně spolehlivé – hrozba selhání lidského faktoru a čím více kontrol je prováděno manuálně tím více času zabere jejich provádění pracovníkům, kteří chtějí mzdu a díky provádění kontrol nemají čas na svou práci, účetní systém nechce mzdu

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o B) Kontroly na úrovni jednotlivých procesů o

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o B) Kontroly na úrovni jednotlivých procesů o Příklady nejzákladnějších kontrol na úrovni jednotlivých procesů: o Vystavená objednávka = příjemka = přijatá faktura (cena; množství) o Přijatá objednávka = výdejka = vydaná faktura (cena; množství) o Toto by měl účetní systém kontrolovat vždy automaticky o Schvalování přijaté faktury objednatelem a nadřízenou osobou (pokud neproběhla kontrola výše automaticky na základě schválené objednávky)

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o B) Kontroly na úrovni jednotlivých procesů –

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o B) Kontroly na úrovni jednotlivých procesů – příklady dobré praxe o 1. odstranění jakýchkoli (co nejvíce) dokumentů ve fyzické tj. papírové podobě o 2. automatizace jejich zpracování a kontrolního prostředí zdroj: CCV. cz, CCV s. r. o.

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o EDI o Automatické sledování kritického stavu zásob

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o EDI o Automatické sledování kritického stavu zásob na skladě o Automatická objednávka o Automatické schválení příjemky a přijaté faktury o Toto je již u některých našich klientů normou. změna role účetního ze zadavatele dat směrem k analytikovi a interpretátorovi dat

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o Kontroly na úrovni účetní závěrky o Jasná

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o Kontroly na úrovni účetní závěrky o Jasná zodpovědnost kdo je za uzavření kterého účtu zodpovědný a do kdy a kdo kontroluje daný účet tzn. inventarizaci účtu pro neobvyklé, zjevně nesprávné položky atp. o o Datum zpracování Zodpovědná osoba za zpracování Datum kontroly Zodpovědná osoba za kontrolu o Pro každý analytický účet

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o Kontroly na úrovni účetní závěrky o Kontrolní

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o Kontroly na úrovni účetní závěrky o Kontrolní seznamy pro časové rozlišení, dohady, opravné položky o Testování potenciálního snížení hodnoty goodwillu/OR, dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek o Provedení tzv. analytických procedur – vyhodnocení osobou s přehledem přes celou společnost

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o Vnitřní kontrolní systém a auditor se vždy

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o Vnitřní kontrolní systém a auditor se vždy musí seznámit s vnitřním kontrolním systémem pokud je VKS funkční, může se na něj do určité míry spoléhat jedním z úkolů auditora potom je vyhledat slabá místa ve vnitřním kontrolním systému a navrhnout zlepšení posouzení metodické správnosti účtování druhů transakcí, posouzení vnitřních kontrol, posouzení zabezpečení systému a nakládání s daty, testování vnitřních kontrol, upozornění na slabá místa a finanční rizika, analytické procedury, testování minima dokladů, zpráva auditora

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o Vnitřní kontrolní systém a audit o Pokud

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o Vnitřní kontrolní systém a audit o Pokud je VKS funkční a jednotlivé procesy jsou dostatečně automatizovány o Existuje řada aplikačních kontrol o Auditor se může zaměřit detailněji na opravdu rizikové oblasti a přinést klientovi skutečnou přidanou hodnotu

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o Vnitřní kontrolní systém a audit o Proč

Member firm of Vnitřní kontrolní systém o Vnitřní kontrolní systém a audit o Proč a jak? o Možnost porovnat mnoho účetních systémů a kontrolních prostředí upozornění na slabá místa a návrh zlepšení o Možnost detailně se zaměřit na komplexní nebo neobvyklé oblasti účetnictví, které mohou pro klienta představovat skutečné riziko pomoc s návrhem správné metodiky, upozornění na rizika a nesprávnosti

HDM Audit CZ s. r. o. , HDM Tax CZ s. r. o. Zámecká

HDM Audit CZ s. r. o. , HDM Tax CZ s. r. o. Zámecká 20, Ostrava hdmaudit. cz|hdmtax. cz Ing. Václav Mareš, ACCA vaclav. [email protected] cz Audit, Daně, Poradenství, Účetní služby Member firm of