Megvltozott munkakpessgek elltsai A megvltozott munkakpessg szemlyek elltsairl

  • Slides: 19
Download presentation
Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) Megváltozott munaképességűek ellátásai

Visszatekintés 2011. 12. 31 -ig élő egészségkárosodáson alapuló ellátások: - I. , II. és

Visszatekintés 2011. 12. 31 -ig élő egészségkárosodáson alapuló ellátások: - I. , II. és III. csoportos rokkantsági/baleseti rokkantsági nyugdíjak - rendszeres szociális és átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka - rehabilitációs járadék - mg-i szövetkezeti tag munkaképtelenségi járadéka - munkaképtelenség címén megállapított özvegyi járadék - Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által megállapított rendszeres rokkantsági segély. 2012. 01 -jétől a fenti ellátások nem állapíthatóak meg. Megváltozott munaképességűek ellátásai

Megváltozott munkaképességű: akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60%-os vagy

Megváltozott munkaképességű: akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60%-os vagy kisebb mértékű. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult, aki megváltozott munkaképességű, és a) a kérelem benyűjtását megelőző 5 éven belül legalább 3 éven át biztosított volt b) keresőtevékenységet nem végez sem Magyarországon sem külföldön c) rendszeres pénzellátásban (1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i) pont) nem részesül, kivéve pl. az ápolási díjat és a Tny. szerinti hozzátartozói nyugellátásokat, hadigondozottak és nemzeti gondozottak ellátásai. Kivétel: 3 év biztosítotti jogviszony hiányában is jár, ha az iskolai tanulmányok megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, 30 napnál hosszabb megszakítás nincs, vagy 2011. 12. 31 -jén rokkantsági/baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban, rendszeres szociális/átmeneti járadékban, vagy bányász dolgozók eg. károsodási járadékában részesült. Megváltozott munaképességűek ellátásai

A 3 év biztosítási időbe be kell számítani: - a biztosítás megszűnését követő táppénz,

A 3 év biztosítási időbe be kell számítani: - a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának idejét - a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális/átmeneti járadék, vagy bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka folyósításának idejét. Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás. Rehabilitációs ellátásra jogosult a rehabilitálható megváltozott munkaképességű személy. (foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, tartós foglalkozási rehabilitációt igényel. ). Rokkantsági ellátásra jogosult a megváltozott munkaképességű személy, ha - rehabilitációja nem javasolt, (egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, de egyéb körülményei miatt nem javasolt a rehabilitációja, vagy kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható, vagy egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem , vagy csak segítséggel képes. ) vagy - rehabilitálható, de a kérelem benyújtása időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg (2012. 06. 30 -ig az 1953 -ban születettekig). Megváltozott munaképességűek ellátásai

A rehabilitációs ellátás Az ellátás rehabilitációs szolgáltatásra és pénzbeli ellátásra jogosít. Az ellátásban részesülő

A rehabilitációs ellátás Az ellátás rehabilitációs szolgáltatásra és pénzbeli ellátásra jogosít. Az ellátásban részesülő a rehabilitációs hatósággal együttműködésre köteles, teljesítenie kell a rehabilitációs tervben foglaltakat, az előírt időpontban köteles megjelenni, aktívan munkahelyet keresni a felajánlott képzési lehetőséget és megfelelő munkahelyet elfogadni. Megállapítás: a jogosultsági feltételek fennállásától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától és a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, de legfeljebb 3 évre. Az ellátás kizárólag az ellátás melletti keresőtevékenység alatti keresőképtelenség időtartamával hosszabbodik meg (ezalatt az ellátásban részesülő táppénzre/balesti táppénzre jogosult). Szünetelés: az ellátás melletti keresőtevékenység időtartama alatt (beleértve a keresőképtelenség idejét is), illetve a közfoglalkoztatásban részvétel alatt a folyósítást szüneteltetni kell. Megváltozott munaképességűek ellátásai

Az ellátás a jogosultsági feltételek mellett ismételten csak akkor állapítható meg, ha állapotrosszabbodás következett

Az ellátás a jogosultsági feltételek mellett ismételten csak akkor állapítható meg, ha állapotrosszabbodás következett be. A rehabilitációs szolgáltatások köre: - munkavégzésre felkészítés, - munkaközvetítés, - közfoglalkoztatási lehetőségekhez hozzáférés biztosítása, - munkáltatókkal kapcsolatfelvétel, közvetítés az ellátott és a munkáltató között. A pénzbeli ellátás összege a rehabilitációs minősítéstől függően a havi átlagjövedelem 35%-a (de legfeljebb 27. 900 – 37. 200 Ft között), vagy 45 %-a (de legfeljebb 37. 200 – 46. 500 Ft között). A 2012. évben megállapított ellátást 10% nyugdíjjárulékkötelezettség terheli, cserébe az öregségi nyugdíj megállapításakor szolgálati időként figyelembe kell venni, de az ellátás összegét csak akkor kell figyelembe venni, ha az kedvezőbb. Az ellátás nem minősül nyugdíjnak. Megváltozott munaképességűek ellátásai

Havi átlagjövedelem: a megelőző évi pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem napi átlagának 30

Havi átlagjövedelem: a megelőző évi pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem napi átlagának 30 -szorosa, ha 1 éven belül nincs 180 napi jövedelem, akkor a megelőző 180 napi jövedelem átlagának 30 -szorosa, ha egyik sincs, a minimálbér. A rehabilitációs ellátást a nyugdíjemelés szabályai szerint emelni kell. Az ellátás megszűnik: - a halál bekövetkezését követő hónap első napjától, - kérelemre, - ha más rendszeres pénzellátásban részesül, - egészségi állapotában tartós rosszabbodás, vagy javulás áll be, - együttműködési, értesítési kötelezettségének, vagy a rehabilitációs tervben foglaltaknak neki felróható okból nem tesz eleget (értesítés: egészségi állapotában tartós javulás/rosszabbodásról, keresőtevékenységről és annak megszűnéséről) - a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt, vagy - feketemunka esetén (utóbbi esetben 12 havi ellátás visszafizetendő). Megváltozott munaképességűek ellátásai

A rokkantsági ellátás A jogosultsági feltételek fennállásától, de legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik

A rokkantsági ellátás A jogosultsági feltételek fennállásától, de legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától jár. Az ellátás összege a minősítési kategóriáktól függően: a havi átlagjövedelem, de minimum és maximum: - 40%-a 27. 900, 41. 850, - 60%-a 41. 850, 139. 500, - 65%-a 46. 500, 139. 500, - 70%-a 51. 150, 139. 500, -. Az ellátást a nyugdíjemelés szabályai szerint emelni kell. Nem járulékköteles, nem minősül nyugdíjnak. Megváltozott munaképességűek ellátásai

Az ellátás megszűnik: - a halál bekövetkezését követő hónap első napjától, - kérelemre, -

Az ellátás megszűnik: - a halál bekövetkezését követő hónap első napjától, - kérelemre, - más rendszeres pénzellátásban részesül, - egészségi állapotában tartós javulás áll be, - értesítési kötelezettségének neki felróható okból nem tesz eleget (jogosultsági feltételeket érintő változás, vagy keresőtevékenységi felső határ elérése), - a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt, - feketemunka esetén (utóbbi esetben 12 havi ellátás visszafizetendő), vagy - ha keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150%-át (139. 500, - Ft-ot). Megváltozott munaképességűek ellátásai

Bányászok egészségkárosodási járadéka Jogosult, aki: - 29%-os egészségkárosodással rendelkezik, - nem jogosult saját jogú

Bányászok egészségkárosodási járadéka Jogosult, aki: - 29%-os egészségkárosodással rendelkezik, - nem jogosult saját jogú nyugellátásra, - nem részesül rendszeres pénzellátásban, - keresőtevékenységet nem folytat, és - a keresőtevékenység megszűnését megelőzően a bányászokat megillető (átmeneti) keresetkiegészítésben részesült. Összege: a(z) (átmeneti) keresetkiegészítés összege, de maximum az öregségi nyugdíjminimum 3 -szorosa (85. 500, - Ft). A kérelmet annak a keresőtevékenységnek a megszűnését követő 24 hónapon belül kell benyújtani, amely alatt a(z) (átmeneti) keresetkiegészítést folyósították. (Jogvesztő határidő. ) Szünetelés: a minimálbér 18*-osáig (1. 674. 000, - Ft) kereshet, a következő hónaptól 12. 31 -ig szünetel az ellátás. Megváltozott munaképességűek ellátásai

Megszűnési esetek: - meghalt, - kéri, - három naptári hónapot meghaladóan egybefüggően külföldön tartózkodik,

Megszűnési esetek: - meghalt, - kéri, - három naptári hónapot meghaladóan egybefüggően külföldön tartózkodik, - egészségkárosodása 29% alatti, - saját jogú nyugellátásra jogosultságát megállapították és az meghaladja a járadék összegét, - részére rendszeres pénzellátást állapítanak meg (ideértve a rokkantsági ellátást és a rehabilitációs ellátást is), - feketemunka, - a felülvizsgálatban neki felróható okból nem működik együtt. Megváltozott munaképességűek ellátásai

Rehabilitációs kártya Rehabilitációs kártyára jogosult: - a rehabilitálható megváltozott munkaképességű, továbbá - a 2011.

Rehabilitációs kártya Rehabilitációs kártyára jogosult: - a rehabilitálható megváltozott munkaképességű, továbbá - a 2011. 12. 31 -jén rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy. A munkaadó Rehabilitációs kártyával rendelkező foglalkoztatott után a munkaviszonyra tekintettel őt terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe, mértéke a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27%-a (50. 220, - Ft). Megváltozott munaképességűek ellátásai

A munkaadó rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt

A munkaadó rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja (eddig 20 fő volt), és a foglalkoztatott megváltozott munkaképességűek száma nem éri el a létszám 5%-át. A hozzájárulás mértéke 964. 500 Ft/fő/év, éves összege a hiányzó létszám és a hozzájárulás szorzata. A foglalkoztató nyilvántartást vezet a megváltozott munkaképességű személy azonosító adatairól, TAJ számáról, a munkaképesség változásának, egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértékéről, és az igazoló okiratok másolatáról. Megőrzési idő: a foglalkoztatás megszűnésétől számított 5 év. A hozzájárulás megállapítása, bevallása, befizetése a munkaadó kötelezettsége, negyedévente előleget fizet. Megváltozott munaképességűek ellátásai

Átmeneti szabályok A 2011. 12. 31 -jén folyamatban lévő ügyekben nyilatkozni kell arról, hogy

Átmeneti szabályok A 2011. 12. 31 -jén folyamatban lévő ügyekben nyilatkozni kell arról, hogy a kérelem a 2012. évi ellátásokra is kiterjed-e. Ennek hiányában ellátás csak 2011. 12. 31 -ig állapítható meg. A. ) Ha a kérelmező kérelmét fenntartja, és a szakhatósági állásfoglalás 2011 -ben rendelkezésre áll: - 2011. 12. 31 -ig a 2011. évi szabályok szerinti ellátást kell megállapítani - 2012. 01 -jétől 1. az I-II. csoportos (baleseti) rokkantsági nyugdíjban, és az 1954 -ben, vagy előtte születettek III. csoportos (baleseti) rokkantsági nyugdíját, vagy rendszeres szociális járadékát és átmeneti járadékát rokkantsági ellátásként 2. az 1955 -ben, vagy később születettek III. csoportos (baleseti) rokkantsági nyugdíját, vagy rendszeres szociális járadékát rehabilitációs ellátásként kell továbbfolyósítani a januári emeléssel növelt összegben. Kivétel a járadékok, nem jár az emelés. Megváltozott munaképességűek ellátásai

B. ) Ha a kérelmező kérelmét fenntartja, és a szakhatósági állásfoglalás 2011 -ben nem

B. ) Ha a kérelmező kérelmét fenntartja, és a szakhatósági állásfoglalás 2011 -ben nem áll rendelkezésre: - 2012. 01 -jétől rokkantsági ellátást vagy rehabilitációs járadékot kell megállapítani (a 2012. évben beszerzett szakhatósági állásfoglalás szerint), - 2011. 12. 31 -ig a 2012. évi szakhatósági állásfoglalás tartalmából következtetve a 2011. évi megfelelő ellátást kell megállapítani, a 2011. 12. 31 -jén hatályos szabályok szerinti összegben (azaz eltérő összegű ellátás kerül megállapításra 2011. és 2012. évekre). Aki (baleseti) rokkantsági nyugdíj mellett 2012. előtt 0, 5%-os emelésre jogost szerzett, e jogát érvényesítheti. Megváltozott munaképességűek ellátásai

2011. 12. 31 -jén ellátásban részesülők 1. 2. Az öregségi korhatárt 2011. 12. 31

2011. 12. 31 -jén ellátásban részesülők 1. 2. Az öregségi korhatárt 2011. 12. 31 -éig betöltők (baleseti) rokkantsági nyugdíját öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani (emeléssel). A 2011. 12. 31 -jén I-II. csoportos (baleseti) rokkantsági nyugdíjban, és az 1954 -ben, vagy előtte születettek III. csoportos (baleseti) rokkantsági nyugdíjban, vagy rendszeres szociális járadékban, vagy átmeneti járadékban részesülők ellátását rokkantsági ellátásként folyósítják tovább (emeléssel, kivétel a volt járadékosok). Az átalakítás nem érinti a soros felülvizsgálati kötelezettséget (azaz akinek az állapota nem végleges, annak az utolsó érvényes szakvélemény szerinti időpontban felülvizsgálatra kell mennie). Az ellátást meg kell szüntetni, ha keresőtevékenységből származó jövedelme 3 egymást követő havi átlaga meghaladja a minimálbér 150%-át (139. 500, - Ft-ot). E rendelkezés alkalmazása során a 2012. július 1 -től szerzett jövedelem vehető figyelembe. Megváltozott munaképességűek ellátásai

3. Az 1955 -ben, vagy utána születettek III. csoportos (baleseti) rokkantsági nyugdíját vagy rendszeres

3. Az 1955 -ben, vagy utána születettek III. csoportos (baleseti) rokkantsági nyugdíját vagy rendszeres szociális járadékát 2012. 01 -jétől rehabilitációs ellátásként kell továbbfolyósítani (emeléssel). Keresőtevékenység: a régi szabályok szerint, azaz - rokkantsági/baleseti rokkantsági nyugdíjnál a 6 egymást követő hónap átlagkeresete nem haladhatja meg az ellátás kétszeresét, de legalább a minimálbért, - rendszeres szociális járadéknál ugyanezen átlag a minimálbér 80%-át (74. 400, - Ft) nem haladhatja meg. A fenti személyek 2012. 03. 31 -ig nyilatkozniuk kell, hogy kérik-e komplex minősítés elvégzését. Ha nem kérik, ellátásukat 2012. 05. 01 -jével meg kell szüntetni. Akik kérik, felül lesznek vizsgálva, azzal, hogy a felülvizsgálat nem lehet későbbi a soros felülvizsgálat időpontjánál. (A korábbi végleges minősítés elvész. ) Megváltozott munaképességűek ellátásai

A felülvizsgálatot követően az e törvény szerinti ellátást kell megállapítani a döntést követő 3.

A felülvizsgálatot követően az e törvény szerinti ellátást kell megállapítani a döntést követő 3. hónaptól, azzal, hogy ennek összege - rokkantsági ellátás esetén nem változik, - rehabilitációs ellátás esetén a minősítéstől függően a közfoglalkoztatási bér 40%-a, vagy 80%-a (28. 720, - vagy 57. 440, Ft). Akinek a felülvizsgálatot követően rehabilitációs ellátás kerül megállapításra, és keresőtevékenységet folytatnak, akkor ezen időszak alatt szünetel az ellátásuk folyósítása. Az ellátásokat a nyugdíjemelésre vonatkozó szabályok szerint emelni kell. 4. A rehabilitációs járadékban részesülők ellátását változatlanul kell folyósítani a korábban megállapított időtartamig, azzal, hogy az ellátás 2012 -től nem hosszabbítható meg. A keresőtevékenység a régi szabályok szerint történik, azaz ha a 6 egymást követő hónap átlagkeresete meghaladja az ellátás kétszeresét, de legalább a minimálbért, az ellátást meg kell szüntetni. Megváltozott munaképességűek ellátásai

5. 6. A mg-i szövetkezeti tag munkaképtelenségi járadékát, a munkaképtelenség címén megállapított özvegyi járadékot

5. 6. A mg-i szövetkezeti tag munkaképtelenségi járadékát, a munkaképtelenség címén megállapított özvegyi járadékot és a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által megállapított rendszeres rokkantsági segélyt változatlanul kell továbbfolyósítani. A bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában részesülő 2012 -től bányászok egészségkárosodási járadékára jogosult (23/1991. (II. 9. ) Korm. rendelet). Emelés: 0% (rszj/áj), 4, 2% (nyugdíjak), vagy 4, 7% (2011. előtt megállapított nyugdíjak). Átmeneti rendelkezések: módosult a Munka Törvénykönyve (5565. §-ok, változott a gyermekek után járó pótszabadság szabálya), a Munkavédelemről szóló tv. (170 -188. §-ok), az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló tv. (189. §), továbbá az egyes adótörvények … módosításáról szóló 2011. évi CLVI. tv. , amit még a 2011. évi CXCIV. tv. módosított (pl. lehetőséget biztosított volna a START (…) kártyák, vagy a Rehabilitációs kártya után járó adókedvezmény más adókedvezménnyel együtt való érvényesítésére, azonban nem lépett hatályba). Készítette: dr. Beck László Megváltozott munaképességűek ellátásai