Medicinska fakulteten Grundad 1666 fakultet inom Lunds universitet

  • Slides: 11
Download presentation
Medicinska fakulteten • Grundad 1666 – fakultet inom Lunds universitet • Ca 2 500

Medicinska fakulteten • Grundad 1666 – fakultet inom Lunds universitet • Ca 2 500 studenter • Ca 950 forskarstuderande • Ca 1 500 anställda • Ca 200 professorer (18 % kvinnor) • Sex institutioner • Ca 1, 7 miljarder kr i omsättning • Huvuduppgifter är utbildning och forskning inom medicin i nära relation med Region Skåne – och samverkan med samhället i stort

Medicinska fakultetens organisation

Medicinska fakultetens organisation

Forsknings- och utbildningscentra Forskning och utbildning inom Medicinska fakulteten finns nu samlat i tre

Forsknings- och utbildningscentra Forskning och utbildning inom Medicinska fakulteten finns nu samlat i tre byggnader i Lund och Malmö Biomedicinskt centrum, BMC, i Lund Health Sciences Centre, HSC, i Lund Clinical Research Centre, CRC, i Malmö

Utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå • Arbetsterapi • Audiologi • Barnmorskeutbildning • Biomedicin

Utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå • Arbetsterapi • Audiologi • Barnmorskeutbildning • Biomedicin • Folkhälsovetenskap • Idrottsvetenskap • Logopedi • Läkare • Medicinsk vetenskap med huvudområde arbetsterapi/omvårdnad/sjukgymnastik • Röntgensjuksköterskeutbildning • Sjukgymnastik • Sjuksköterskeutbildning • Specialistsjuksköterskeutbildning

Utbildning på forskarnivå • cirka 950 doktorander • cirka 140 disputationer/år

Utbildning på forskarnivå • cirka 950 doktorander • cirka 140 disputationer/år

Vision …. en medicinsk fakultet som ständigt bryter ny mark för ett bättre liv

Vision …. en medicinsk fakultet som ständigt bryter ny mark för ett bättre liv

Utbildning på forskarnivå • • Hög kvalitet Bidra till medicinsk forskning för ökad kunskap

Utbildning på forskarnivå • • Hög kvalitet Bidra till medicinsk forskning för ökad kunskap lokalt och globalt Bidra till sjukvårdens utveckling Våra doktorander ska utbildas till – Forskare, forskningshandledare – Lärare – Ledare inom exempelvis sjukvården

Styrkor Högkvalitativ forskning och utbildning Bred forskning (grund-, klinisk, hälso- och vårdvetenskaplig) Stora anslag

Styrkor Högkvalitativ forskning och utbildning Bred forskning (grund-, klinisk, hälso- och vårdvetenskaplig) Stora anslag i nationell/internationell konkurrens Medarbetare i nationell/internationell toppklass Två stora universitetssjukhus Bra infrastruktur (BMC/CRC/HSC) Nära relation till Region Skåne En av åtta fakulteter i Lunds Universitet Öresundsregionen

Strategiska områden i budget 2010 Neurovetenskaplig forskning Diabetesforskning Epidemiologisk forskning Cancerforskning Stamcellforskning Nanovetenskap

Strategiska områden i budget 2010 Neurovetenskaplig forskning Diabetesforskning Epidemiologisk forskning Cancerforskning Stamcellforskning Nanovetenskap

Utmaningar Generationsväxling Akademins ställning i sjukvården – inom Region Skåne och i kommuner Samverkan

Utmaningar Generationsväxling Akademins ställning i sjukvården – inom Region Skåne och i kommuner Samverkan Malmö/Lund Samverkan klinisk/preklinisk/hälso- och vårdvetenskaplig forskning Starka forskningsområden relativt svagare områden – och kravet på forskningsanknuten utbildning Lärartjänster utlysta i konkurrens – ojämn tillgång på sökanden, spetsforskning och stora utbildningsvolymer

Utmaningar Stora olikheter mellan olika delar av fakulteten – kräver överblick, kommunikation, transparens och

Utmaningar Stora olikheter mellan olika delar av fakulteten – kräver överblick, kommunikation, transparens och förståelse Interna kulturen Den akademiska meriteringen och karriären Akademiskt ledarskap och medarbetarskap Utbildning i tre cykler enligt Bologna