Mededelingen Votum en groet Thema Hij leeft Gez

  • Slides: 34
Download presentation
Mededelingen

Mededelingen

Votum en groet

Votum en groet

Thema Hij leeft!

Thema Hij leeft!

Gez. 171: 1, 2, 3 1. Weest stil voor het aangezicht van God Want

Gez. 171: 1, 2, 3 1. Weest stil voor het aangezicht van God Want heilig is de Heer Aanbid Hem met eerbied en ontzag En kniel nu voor Hem neer; Die zelf geen zonde kent En ons genade schenkt. Weest stil voor het aangezicht van God, Want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God Omgeeft ons in dit uur. Wij staan

Wees stil, want de heerlijkheid van God Omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond Waar hij verschijnt met vuur; Een eeuwigdurend licht Straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de Heerlijkheid van God Omgeeft ons in dit uur.

Wees stil want de kracht van onze God Daalt neer op dit moment. De

Wees stil want de kracht van onze God Daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft En ons genezing brengt; Niets is onmogelijk Voor wie gelooft in Hem. Weest stil, want de kracht van onze God Daalt neer op dit moment.

Voorlezing van de wet

Voorlezing van de wet

Gez. 155: 1, 2, 4, 5 1 God enkel licht, voor wiens gezicht Niets

Gez. 155: 1, 2, 4, 5 1 God enkel licht, voor wiens gezicht Niets zuiver wordt bevonden Ziet ons bevlekt, Met schuld bedekt, Misvormd door duizend zonden.

2 Heer waar dan heen? Tot U alleen, Gij zult ons niet verstoten. Uw

2 Heer waar dan heen? Tot U alleen, Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon Heeft tot de troon De weg ons weer ontsloten

4 Ja amen ja, Op Golgota Stierf Hij voor onze zonden, En door zijn

4 Ja amen ja, Op Golgota Stierf Hij voor onze zonden, En door zijn bloed Wordt ons gemoed Gereinigd van de zonde

5 Wil, U ter eer Steeds meer en meer ’t geloof in ons versterken.

5 Wil, U ter eer Steeds meer en meer ’t geloof in ons versterken. Dan zullen wij, Gereed en blij, Uit liefde ’t goede werken.

Gebed

Gebed

PPP Tonnie : lied He’s Alive

PPP Tonnie : lied He’s Alive

- Petrus zijn getuigenis - Petrus zijn ontrouw en verdriet - Jezus vergeeft en

- Petrus zijn getuigenis - Petrus zijn ontrouw en verdriet - Jezus vergeeft en herstelt

Deel 1 Joh. 6: 60 -69 Petrus zijn getuigenis Veel leerlingen die het gehoord

Deel 1 Joh. 6: 60 -69 Petrus zijn getuigenis Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dit zijn schokkende woorden, wie kan daarnaar luisteren? ’ 61 Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen: ‘Ergeren jullie je hieraan? 62 Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was? 63 De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat Ik gezegd heb is geest en leven. 64 Maar sommigen van jullie geloven niet. ’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie Hem zou uitleveren. 65 ‘Daarom heb ik jullie gezegd, ’ zei Hij, dat iemand alleen bij Mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is. ’ 66 Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met Hem mee. 67 Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan? ’ 68 Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, 69 en wij geloven en weten dat u de heilige van God bent. ’

Deel 2 Lucas 22: 54 -62 Petrus zijn ontrouw, verdriet en twijfel 54 Ze

Deel 2 Lucas 22: 54 -62 Petrus zijn ontrouw, verdriet en twijfel 54 Ze grepen Jezus vast en voerden hem weg, en brachten hem naar het huis van de hogepriester. Petrus volgde hen op een afstand. 55 Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten; Petrus voegde zich bij hen. 56 Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei: ‘Die man hoorde er ook bij!’ 57 Maar hij ontkende het: ‘Ik ken hem niet eens!’ 58 Even later merkte een ander hem op en zei: ‘Jij bent ook een van hen!’ Maar Petrus zei: ‘Welnee man, helemaal niet. ’ 59 En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: ‘Ja zeker, die man was ook in zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea. ’ 60 Maar Petrus zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt. ’ En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. 61 De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: ‘Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal verloochenen. ’ 62 Hij ging naar buiten en huilde bitter.

Johannes 20: 1 -10 Petrus zijn ontrouw, verdriet en twijfel 201 Vroeg op de

Johannes 20: 1 -10 Petrus zijn ontrouw, verdriet en twijfel 201 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. 2 Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. ’ 3 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnendoeken. Daarna wordt beschreven dat ze langzaam aan begonnen te geloven dat Jezus leefde.

Deel 3 Lucas 24: 34 Jezus verschijning aan Petrus Jezus is echt opgestaan: Hij

Deel 3 Lucas 24: 34 Jezus verschijning aan Petrus Jezus is echt opgestaan: Hij is aan Simon verschenen.

Johannes 21: 15 -19 Jezus herstelt Petrus in zijn ambt 15 Toen ze gegeten

Johannes 21: 15 -19 Jezus herstelt Petrus in zijn ambt 15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? ’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd. ’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren. ’ 16 Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? ’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd. ’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen, ’ 17 en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me? ’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of Hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd. ’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18 Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. ’ 19 Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg mij. ’

Gezang 387: 1 -3 ELB 1 Laat mij zijn een instrument Heer in uw

Gezang 387: 1 -3 ELB 1 Laat mij zijn een instrument Heer in uw hand. En gebruik mij waar Gij wilt, dat ik U dienen zal. Geef mij een open hart, dat ’t stilste schreien hoort, En laat mij helpen, waar ’t leven zo zwaar schijnt te zijn. Laat mij steeds wijzen Heer, naar uw genade troon. Hulp, troost en plaats is daar, bereid door uwe Zoon.

Gezang 387: 1 -3 ELB 2 Laat mij zijn een brandend licht, stralend door

Gezang 387: 1 -3 ELB 2 Laat mij zijn een brandend licht, stralend door U, Schijnend in de duisternis, waarin zovelen gaan. Dat ‘k altijd spreken zal over uw liefdedaad, En uw vergeving die zondaren op doet staan. Geef dat ik anderen, brengen mag aan uw voet En maak mijzelf bereid, uw weg met mij te gaan.

Gezang 387: 1 -3 ELB 3 Vader ‘k wil U danken dat Gij gaaft

Gezang 387: 1 -3 ELB 3 Vader ‘k wil U danken dat Gij gaaft uw Zoon. Stervend voor verlorenen, droeg Hij mijn zondeloon, Daar Hij verlaten werd, alleen en eenzaam was, Dat nimmer ik meer zo door U verlaten zou zijn. Laat mij dan leven, Heer, getuigend van uw gena. Gij zijt mijn Heer en God, die leeft en leven geeft.

Petrus’ krachtige getuigenis Jezus vroeg: Willen jullie soms ook niet weggaan? Petrus antwoord: Naar

Petrus’ krachtige getuigenis Jezus vroeg: Willen jullie soms ook niet weggaan? Petrus antwoord: Naar wie moeten wij gaan Heer? U heeft woorden van leven.

Petrus’ grondige verloochening Ik ken Hem niet… Johannes en Petrus op weg naar het

Petrus’ grondige verloochening Ik ken Hem niet… Johannes en Petrus op weg naar het graf

Jezus vergeeft volledig en herstelt volledig Jezus vergeeft: De Heer is werkelijk uit de

Jezus vergeeft volledig en herstelt volledig Jezus vergeeft: De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ (Lucas 24: 34) Jezus herstelt: Zorg voor mijn lammeren, (Johannes 21: 15 -17)

Zingen Psalm 103: 5 en 9 5. Zoals een vader liefdevol zijn armen Slaat

Zingen Psalm 103: 5 en 9 5. Zoals een vader liefdevol zijn armen Slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen. Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen, Slechts leven op de adem van zijn stem.

Psalm 103: 9 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren Zijn grote naam, zijn

Psalm 103: 9 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren Zijn grote naam, zijn grote daden eren. Komt allen tot de lof des Heren saam. Lof zij den Heer in hemel en op aarde, Die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, En zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

Gebed

Gebed

Collecte 1 2

Collecte 1 2

Gezang 161: 1, 3 1. Heer, U bent mijn leven, de rots waar ik

Gezang 161: 1, 3 1. Heer, U bent mijn leven, de rots waar ik op sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. U woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

Gezang 161: 1, 3 3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik

Gezang 161: 1, 3 3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd en in Uw vergeving leef ik nu.

Zegen Gez. 64: 2, 4 2 Blijf in mijn vrede, blijf in Mijn woord

Zegen Gez. 64: 2, 4 2 Blijf in mijn vrede, blijf in Mijn woord moet in u zijn, Dat maakt u vrij. 2 x 4 Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 2 x

U bent uitgenodigd voor

U bent uitgenodigd voor