Mdi v kontexte histrie Od tlaench mdi k

  • Slides: 29
Download presentation
Médiá v kontexte histórie Od tlačených médií k elektronickým Mediálna výchova pre 5. ročník

Médiá v kontexte histórie Od tlačených médií k elektronickým Mediálna výchova pre 5. ročník ZŠ

Na počiatku vzniku médií boli tlačené médiá. n n n Už v 15. storočí

Na počiatku vzniku médií boli tlačené médiá. n n n Už v 15. storočí sa objavila kniha, v 18. storočí začínajú vychádzať časopisy a začiatkom 19. storočia sa presadili noviny.

KNIHA n n n Mohla vzniknúť až vtedy, keď sa ľudia naučili komunikovať prostredníctvom

KNIHA n n n Mohla vzniknúť až vtedy, keď sa ľudia naučili komunikovať prostredníctvom jazyka a vynašli písmo. Dlho bola najdôležitejším prostriedkom na prenos informácií. Kedysi sa museli písať ručne. Kópie sa vyrábali tak, že pisári museli celú knihu od slova do slova opísať. Preto ich bolo veľmi málo.

Najstaršia a najvzácnejšia knižná pamiatka Nitry je Nitriansky evanjeliár z 11. storočia. Patrí medzi

Najstaršia a najvzácnejšia knižná pamiatka Nitry je Nitriansky evanjeliár z 11. storočia. Patrí medzi klenoty hradnej katedrály. Je to rukopisná liturgická kniha písaná na pergamenových listoch karolínskou minuskulou s iluminovanými iniciálkami.

TLAČ n n V roku 1445 zlatník z Mohuče Johann Gutenberg vynašiel kníhtlač a

TLAČ n n V roku 1445 zlatník z Mohuče Johann Gutenberg vynašiel kníhtlač a tlačiarenský lis. Prvá vytlačená kniha bola Biblia.

ČASOPISY n n n Prvý časopis vyšiel v roku 1731. Mal rôznorodý obsah. Volal

ČASOPISY n n n Prvý časopis vyšiel v roku 1731. Mal rôznorodý obsah. Volal sa Gentleman`s Magazine.

NOVINY n n V 30. rokoch 19. storočia sa zdokonalila tlačiarenská technika a výroba

NOVINY n n V 30. rokoch 19. storočia sa zdokonalila tlačiarenská technika a výroba papiera. Newyorčan Benjamin H. Day začal vydávať noviny New York Sun. Noviny prinášali miestne spravodajstvo, dojímavé príbehy, senzačné správy. New York Sun predávali na ulici po jenom výtlačku za cenu jednej penny a ponúkali ich kameloti.

Prvé noviny na Slovensku Slovenskje národňje novini n n n Založil ich a viedol

Prvé noviny na Slovensku Slovenskje národňje novini n n n Založil ich a viedol Ľudovít Štúr, 1. augusta 1845 vyšlo prvé číslo. Noviny vychádzali dvakrát do týždňa, príloha Orol tatranský každý druhý týždeň. Ich náklad sa pohyboval v rozpätí 400 - 800 exemplárov. Okrem politických a ekonomických správ kritizovali neutešený sociálny stav, nevzdelanosť a alkoholizmus. Posledné číslo vyšlo 9. júna 1848.

Objav fotografie umožnil reprodukciu obrazu. n n Fotografiu objavili niekoľkí vynálezcovia, ktorí používali rôzne

Objav fotografie umožnil reprodukciu obrazu. n n Fotografiu objavili niekoľkí vynálezcovia, ktorí používali rôzne techniky. Najväčší úspech dosiahla daguerrotypia, vznikla v roku 1839= rok vzniku fotografie.

Zo starých fotografií nášho mesta

Zo starých fotografií nášho mesta

FILM Prvé filmové predstavenie sa uskutočnilo v roku 1895 v Paríži. Vynálezcovia a priekopníci

FILM Prvé filmové predstavenie sa uskutočnilo v roku 1895 v Paríži. Vynálezcovia a priekopníci filmu boli bratia Lumierovci Zostrojili kinematograf. Prístroj, ktorý dokázal zaznamenať a reprodukovať pohyb.

Prvé filmy Odchod robotníkov z továrne Príchod vlaku na stanicu Cesta na Mesiac

Prvé filmy Odchod robotníkov z továrne Príchod vlaku na stanicu Cesta na Mesiac

Prvé filmy boli čiernobiele a nemé. n n Populárne boli grotesky. Svetový úspech dosiahol

Prvé filmy boli čiernobiele a nemé. n n Populárne boli grotesky. Svetový úspech dosiahol komik Charlie Chaplin. • Vďaka filmu Jánošík z roku 1921, ktorý natočili bratia Siakeľovci, sa Slovensko zaradilo medzi prvých desať krajín, ktoré vyrobili dlhometrážny nemý hraný film. V roku 1995 bol UNESCOm zapísaný do svetového kultúrneho dedičstva.

ROZHLAS a iné zvukové médiá n n n Rozhlas na diaľku prenáša zvuk (hovorené

ROZHLAS a iné zvukové médiá n n n Rozhlas na diaľku prenáša zvuk (hovorené slovo a hudbu). Vysielanie sa šíri z vysielača v podobe signálu, ktorý dekóduje prijímač. Prvá rozhlasová stanica vznikla už v roku 1909.

V roku 1877 vynašiel Thomas Alva Edison fonograf – prístroj na zaznamenávanie zvuku. Prvým

V roku 1877 vynašiel Thomas Alva Edison fonograf – prístroj na zaznamenávanie zvuku. Prvým kvalitným zvukovým médiom – nosičom na záznam zvuku bola gramoplatňa. Prehrávala sa na gramofóne. . Úspech mali aj magnetofónové pásky ( kotúčové a MC kazety) Nástupom digitálnych technológií sa rozšíril kompaktný disk (CD)

TELEVÍZIA a videonahrávky n n n n Televízia na diaľku prenáša obraz a zvuk.

TELEVÍZIA a videonahrávky n n n n Televízia na diaľku prenáša obraz a zvuk. Vysielanie sa šíri z vysielača v podobe signálu, ktorý dekóduje prijímač (televízor). Na prenos i príjem televízneho signálu slúžila elektrónka. Experimentálne vysielanie sa začalo v Nemecku 1935. Nástup televízie spomalila druhá svetová vojna. Prvé televízne prijímače boli čiernobiele s veľmi malou obrazovku. Rozvoj TV nastal v 50. rokoch 20. storočia. V 70. rokoch sa rozšírila farebná tv, neskôr káblová tv a digitálna tv.

Od 50. rokov sa začali šíriť videonahrávky na videokazetách. Video vzniklo v Amerike a

Od 50. rokov sa začali šíriť videonahrávky na videokazetách. Video vzniklo v Amerike a umožňovalo zaznamenať televízny program. Video uľahčilo prácu v televízii a zmenilo jej vysielanie. Dovtedy sa museli všetky relácie vysielať naživo. Takto sa začalo neobmedzene vysielať zo záznamu. Japonci koncom 70. rokov vyvinuli systém domáceho videa (VHS), ktorý sa rozšíril po celom svete. Z archívu slovenskej televízie

Digitálne médiá Ich základom sú digitálne technológie, ktoré umožňujú: vysielanie, kopírovanie, záznam textu, grafiky,

Digitálne médiá Ich základom sú digitálne technológie, ktoré umožňujú: vysielanie, kopírovanie, záznam textu, grafiky, zvuku, . Internet hudby a pohyblivého obrazu n n n je celosvetová informačná sieť. Najviac sa využíva elektronická pošta a world wide web. Prvá počítačová sieť vznikla v roku 1969. Najväčší rozmach zaznamenal v 90. rokoch, jeho popularita pretrváva.

CD-ROM ako multimediálne médium vznikol v 80. rokoch minulého storočia, určený je do osobných

CD-ROM ako multimediálne médium vznikol v 80. rokoch minulého storočia, určený je do osobných počítačov, slúži ako nosič počítačových dát: text, obraz, grafika, video, zvuk, animácie. . Najobľúbenejšie sú počítačové hry

DVD je najnovším zvukovo-obrazovým digitálnym médiom. Od CD sa líši tým, že sa naň

DVD je najnovším zvukovo-obrazovým digitálnym médiom. Od CD sa líši tým, že sa naň zmestí podstatne viac záznamu. Využíva sa na záznam filmov, počítačových hier, encyklopédií. . Predchodcom DVD boli videokazety

Na zopakovanie

Na zopakovanie

1. Priraď k obláčikom písmená 1. knihy, časopis, noviny 3. . internet, CD-ROM, DVD

1. Priraď k obláčikom písmená 1. knihy, časopis, noviny 3. . internet, CD-ROM, DVD A) digitálne médiá B) tlačené médiá C) elektronické médiá 2. rozhlas, televízia, zvukový film, gramoplatne, magnetofónové pásky

2. K slovám v stĺpci A vyber správne vysvetlenie zo stĺpca B A B

2. K slovám v stĺpci A vyber správne vysvetlenie zo stĺpca B A B 1. kamelot A. nosič počítačových dát 2. J. Gutenberg B. prístroj na prehrávanie gramoplatní 3. New York Sun C. súčiastka na prenos a príjem obrazového signálu 4. kinematograf D. predáva noviny na ulici 5. fonograf E. vynálezca kníhtlače 6. elektrónka F. technika výroby prvých fotografií 7. e-mail G. prvý prístroj na zaznamenanie pohybu 8. CD-ROM H. prvé noviny 9. daguerrotypia CH. prístroj na zaznamenávanie zvuku 10. gramofón I. elektronická pošta

3. Na obrázkoch sú prístroje : n A) na prehrávanie zvukových nosičov (gramofón, kotúčový

3. Na obrázkoch sú prístroje : n A) na prehrávanie zvukových nosičov (gramofón, kotúčový magnetofón, CD prehrávač) n n B) na nahrávanie zvuku ( gramoplatňa, magnetofónová páska, kompaktný disk) C) na nahrávanie a prehrávanie zvukových nosičov ( magnetofón, gramofón, CD prehrávač)

4. Minitestík 1. Reprodukciu obrazu umožnil: A) objav kníhtlače B) objav prenosu signálu C)

4. Minitestík 1. Reprodukciu obrazu umožnil: A) objav kníhtlače B) objav prenosu signálu C) objav fotografie 2. Vynález kníhtlače umožnil: A) rýchlu výrobu kníh B) reprodukciu textu C) ľahké čítanie 3. Prenos a príjem obrazového signálu umožnila: A) kniha B) fotografia C) elektrónka 4. Rádiotelefonická technológia a bezdrôtový telegraf sa zaslúžili o vznik: A) gramoplatne B) rozhlasu C) CD-ROM 5. Ktoré sú najstaršie médiá? A) tlačené B) elektronické C) digitálne

5. Odpovedaj na otázky: 1. Prečo vznikla kníhtlač? Vysvetli dôvody. 2. Čo všetko môžeme

5. Odpovedaj na otázky: 1. Prečo vznikla kníhtlač? Vysvetli dôvody. 2. Čo všetko môžeme nájsť v novinách a časopisoch? 3. Čím sa líšili prvé filmy od dnešných filmov? 4. Čo je potrebné mať doma na to, aby sme mohli prijímať rozhlasové a televízne vysielanie? Odkiaľ a kam putuje elektronický signál týchto médií? 5. Ktoré tradičné a moderné zvukové a zvukovo-obrazové médiá – nosiče poznáš?

Správne odpovede: 1. 2. 3. 4. 5. 1 B, 2 C, 3 A. .

Správne odpovede: 1. 2. 3. 4. 5. 1 B, 2 C, 3 A. . . . . 3 body 1 D, 2 E, 3 H, 4 G, 5 CH, 6 C, 7 I, 8 A, 9 F, 10 B. . . . . 10 bodov A. . . . . . 1 bod 1 C, 2 B, 3 C, 4 B, 5 A. . . . 5 bodov 1) Knihy sa písali ručne, bolo ich málo. Tlač umožnila reprodukovať text, ľahko vyrábať množstvo kópií. . . . . 2 body 2) Informácie, spravodajstvo, príbehy, reportáže, zaujímavosti, súťaže, krížovky a i. . . . 2 body 3) Prvé filmy boli čiernobiele a nemé. . . . 2 bod 4) Prijímač – rádio a televízor. . . 2 body Elektronický signál putuje z vysielača do špeciálneho prijímača. . . . 2 body 5) zvukové nosiče: gramoplatňa, magnetofónové pásky, kompaktný disk (CD). . . . 3 body zvukovo-obrazové: videokazety, DVD. . . . 2 body

Na stupni víťazov: Ak máš súčet získaných bodov 34 – 30 patrí ti 1.

Na stupni víťazov: Ak máš súčet získaných bodov 34 – 30 patrí ti 1. stupienok, 29 – 25 patrí ti 2. stupienok, 24 – 19 patrí ti 3. stupienok. Ak máš menej bodov, zopakuj si učivo a skúšku urob ešte raz.

Ďakujem za pozornosť. Mgr. Gabriela Jahodová, autorka

Ďakujem za pozornosť. Mgr. Gabriela Jahodová, autorka