Mde i forldrebestyrelsen den 9 maj 2016 Bu

  • Slides: 18
Download presentation
Møde i forældrebestyrelsen den 9. maj 2016 Bu Grindsted Vest

Møde i forældrebestyrelsen den 9. maj 2016 Bu Grindsted Vest

Program: Indledning Hvad siger dagtilbudsloven om: 1. forældrebestyrelsesarbejde 2. formål med dagtilbudsloven samt 3.

Program: Indledning Hvad siger dagtilbudsloven om: 1. forældrebestyrelsesarbejde 2. formål med dagtilbudsloven samt 3. pædagogiske principper for institutionens virke Kompetenceforhold mellem kommunalbestyrelsen, forældrebestyrelse og leder jf. Billund Kommunes styrelsesvedtægter

Dagtilbudsloven Formålsbestemmelse for alle dagtilbud efter dagtilbudsloven § 1: • Fremme børns og unges

Dagtilbudsloven Formålsbestemmelse for alle dagtilbud efter dagtilbudsloven § 1: • Fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring. • Give familien fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud og tilskud • Forebygge negativ social arv og eksklusion ved, at de pædagogiske tilbud er en integreret del af det samlede tilbud til børn og unge • Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene

KOMMUNEN: LEDEREN: • Overordnet ansvar • Fastsætter og offentliggør mål og rammer • Fører

KOMMUNEN: LEDEREN: • Overordnet ansvar • Fastsætter og offentliggør mål og rammer • Fører tilsyn med institutionerne • Optagelseskompetencen • Fastsætter forældrebetalingen • Fastsætter standard for det kommunale frokostmåltid • Har den daglige pædagogiske og administrative ledelse • Træffer enkelt beslutninger • Garant mod ulovlige beslutninger • Udmønter budgettet • Inddrager bestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af læreplanen og Børnemiljøvurderingen Ansætter personalet / afskedigelseskompetencen BESTYRELSEN: • Handler indenfor mål og rammer • Fastsætter principper for daginstitutionens arbejde • Fastlægger principper for anvendelse af budgetrammen • Beslutter fravalg af frokostmåltid • Inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af læreplanen • Inddrages i udarbejdelse af bmv • Indstiller og deltager i ansættelsen lederen Indstiller ansættelse af fast personale • Placering af Åbningstiden på 50, 5 • Modullukket/låst tid

Kompetenceforhold Tredeling: • Kommunalbestyrelsen (byråd) • Lederen • Bestyrelsen Kommunalbestyrelsen • Har ansvaret for

Kompetenceforhold Tredeling: • Kommunalbestyrelsen (byråd) • Lederen • Bestyrelsen Kommunalbestyrelsen • Har ansvaret for dag-, fritids – og klubtilbud, samt andre socialpædagogiske fritidstilbud • Skal fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer fastsætter optagelseskriterier for børn i dagtilbud fastsætter forældrebetalingen fastsætter den ugentlige åbningstid fastsætter kriterier for lavt fremmøde i forbindelse med lukkedage fastsætter principperne for tildelingen af personaleresurser fastsætter antallet af pladstyper.

Kommunalbestyrelsen Skal sikre, at tilbuddene medvirker til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik: - Skabe

Kommunalbestyrelsen Skal sikre, at tilbuddene medvirker til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik: - Skabe indbyrdes sammenhæng mellem tilbuddene efter denne lov og andre relevante love og - yde særlig støtte til de børn og unge under 18 år, der har behov herfor. Skal offentliggøre takster for de kommunale tilbud samt satser for tilskud til privat pasning og pasning af egne børn. Skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids – og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud.

Kommunalbestyrelsen • Skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov

Kommunalbestyrelsen • Skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids – eller klubtilbud m. v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i dagtilbuddet. • Skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og på den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3, efterleves. • Skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet. • B og K udvalget inviterer til dialog - og temamøder

Lederen af det enkelte kommunale dag-, fritids- eller klubtilbud m. v. har: • Den

Lederen af det enkelte kommunale dag-, fritids- eller klubtilbud m. v. har: • Den pædagogiske og administrative ledelse af tilbuddet og er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen eller institutionsbestyrelsen. • Lederen leder og fordeler arbejdet mellem medarbejderne. • Lederen er bestyrelsens sekretær – herunder sikrer mod ulovlige beslutninger. • Udmønter bestyrelsens beslutninger • Træffer enkelt beslutninger • Har ansættelses og afskedigelseskompetence

Lederen • Har ansvaret for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan. Når væsentlige

Lederen • Har ansvaret for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan. Når væsentlige ændringer i dagtilbuddet, evalueringen (mindst hvert andet år) eller kommunalbestyrelsens drøftelser tilsiger det, skal lederen reviderer læreplanen. • Lederen dokumenterer om de valgte metoder, aktiviteter og børnemiljøet fører til opfyldelsen af de stillede mål. Lederen angiver, hvordan dagtilbuddet følger op på resultaterne.

Forældrebestyrelsen Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de politisk fastsatte mål og rammer og

Forældrebestyrelsen Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de politisk fastsatte mål og rammer og kan indenfor disse rammer fastsætte principper for daginstitutionens virke på følgende områder: - principper for dagtilbuddets arbejde og virke. (Samarbejde og pædagogisk profil) - principper for anvendelse af budgetrammen vedr. børnerelaterede konti som udgifter til forplejning, legetøj, materialer, inventar mm. Bestyrelsen inddrages i udarbejdelse, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. Forældrebestyrelsen har hørings ret i forhold til styrelsesvedtægten og andre forhold som kommunalbestyrelsen ønsker høring omkring

Forældrebestyrelsen Bestyrelsen har indstillingsret og ret til deltagelse i ansættelse af personer med ledelsesansvar

Forældrebestyrelsen Bestyrelsen har indstillingsret og ret til deltagelse i ansættelse af personer med ledelsesansvar Forældrebestyrelsen er med i ansættelsesudvalget Forældrebestyrelsen bidrager til stillingsannoncen Forældrebestyrelsen får adgang til gennemsyn af ansøgningerne Forældrebestyrelsen deltager i udvælgelse af ansøgere til samtale Forældrebestyrelsen deltager i ansættelsessamtaler - Har indstillingsret ved ansættelse af fastansat personale.

Kompetenceforhold • Laver retningslinjer for indtægter. (sekretær) • Fastlægger den daglige åbningstid. • Fastlægger

Kompetenceforhold • Laver retningslinjer for indtægter. (sekretær) • Fastlægger den daglige åbningstid. • Fastlægger ”lukket tid”. • Er det demokratiske bindeled til forældrene. • Beslutter fravalg af det kommunale tilbud om madordning. • Respektere tavshedspligten

Forældrebestyrelsen /opsummering Forældrebestyrelsen har ikke kompetence i forhold til at: • Være arbejdsgiver og

Forældrebestyrelsen /opsummering Forældrebestyrelsen har ikke kompetence i forhold til at: • Være arbejdsgiver og ledelse • Fastlægge visitationsregler og betaling • Påtage sig økonomisk og juridisk ansvar • Føre tilsyn • Behandle enkeltsager Bestyrelsesvalg, sammensætning og funktion: Ikke et borgerligt ombud Forældreflertal Medarbejderrepræsentant Forretningsorden (lokalt) – mødehyppighed, deadline mm Lederen er ”sagsbehandler” Demokratisk bindeled til ALLE forældrene (forældreperspektiv) Arbejde for dialog, samarbejde og kompromisser (ambassadør)

Formål for dagtilbud Dagtilbudsloven § 7 Stk 1: Børn i dagtilbud skal have et

Formål for dagtilbud Dagtilbudsloven § 7 Stk 1: Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk, og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring Stk 2: Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk 3: Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg samt pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed fordybelse, udforskning og erfaring Stk 4: Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med integration i det danske samfund Stk 5: Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.

Mandat til det pædagogiske arbejde Hvordan får lederen et mandat til i samarbejde med

Mandat til det pædagogiske arbejde Hvordan får lederen et mandat til i samarbejde med personalet at vælge de pædagogiske metoder og udøve det pædagogiske arbejde? • • Dagtilbudsloven Kommunalbestyrelsens mål og rammer Pædagogisk linje / særlige profil eller kendetegn Den pædagogiske læreplan Pædagogisk praksis Bestyrelsens principper Uddannelse / medarbejderne kompetencer

Principper Noget der skaber forbindelse mellem mål og valg af metoder / pædagogiske aktiviteter

Principper Noget der skaber forbindelse mellem mål og valg af metoder / pædagogiske aktiviteter Mål Princip Metode Principper er værdier og grundholdninger, som signalerer nogle ønsker om nogle metoder og praktiske konsekvenser ( pædagogik og økonomi) Et værktøj til at transformere mål over til beslutning om metoder og praktiske handlinger En rammer der giver mulighed forskellige handlinger Principper skal ikke konkret fortælle hvad og hvor meget, der skal gøres, og indeholder ikke udsagn som aldrig, altid, forbud eller lignende.

Eksempler på mål, principper til praksis Mål Principper Praksis Tæt samarbejde mellem institution og

Eksempler på mål, principper til praksis Mål Principper Praksis Tæt samarbejde mellem institution og hjem Tæt sammenhæng mellem barnets hjemme og institutionsmiljø Vi går ofte på tur i børnenes nærmiljø og besøger deres hjemme adresse Forældrene opfordres til at deltage i den pædagogiske hverdag Børnene skal udvikle Lokalmiljøet bruges aktivt samhørighed med specielt i forhold til kultur integration i det og natur oplevelser danske samfund Børnene er på tur væk fra institutionen en gang ugentligt Børnene skal udvikle Et anerkendende miljø, deres hvor selvhjulpenhed selvstændighed prioriteres Børnene skal ved egen hjælp eller venners hjælp selv tage tøj af og på Børnene hjælper med at lave mad og dække bord

Eksempler på mål, principper og metoder Mål Princip Børnene skal kunne indgå i forpligtende

Eksempler på mål, principper og metoder Mål Princip Børnene skal kunne indgå i forpligtende fællesskaber Respekten for det enkelte barns integritet Børnene skal udvikle lysten til at lære Børnene skal anerkendes for deres nysgerrighed og have mange forhåndsoplever Gøre og røre oplevelser Metode