mcdu Q ixOdk iyd c imdok u Kav

  • Slides: 12
Download presentation
m%cdu. Q, ixúOdk i|yd c, iïmdok u. Kav, fhka iemfhk fiajdjka m%Odk bxcsfkare ^.

m%cdu. Q, ixúOdk i|yd c, iïmdok u. Kav, fhka iemfhk fiajdjka m%Odk bxcsfkare ^. %dóh c, & $ m%Odk iudc úo. Hd{^. %dóh c, & 1

. %dóh c, wx. Yh m%Odk ld¾hd, h l<ukdlre ^l%s yd k& N+. ;

. %dóh c, wx. Yh m%Odk ld¾hd, h l<ukdlre ^l%s yd k& N+. ; c, wx. Yh ie, iqï wx. Yh iudc úo. Hd; aul iyh . %dóh c, iïmdok tallh ^bxcsfkare$ bxcsfkare iyldr o; a; igykalre& m%dfoa. Ysh ridhkd. drh mßmd, kh iyh fiajdjka úÿ, s yd hdka; %sl wx. Yh m%dfoa. Ysh. nvdj m%cd u. Q, ixúOdk

osia; %sla. %dóh c, yd ik. Smdr. CIl tall wïmdr osia; %sla. %dóh c,

osia; %sla. %dóh c, yd ik. Smdr. CIl tall wïmdr osia; %sla. %dóh c, yd ik. Smdr. CIl tallh cd; sl c, iïmdok yd c, dmjyk u. Kav, h Y%S O¾ur; k udj; wïmdr ÿl( +94 -63 -2222125 uykqjr osia; %sla. %dóh c, yd ik. Smdr. CIl tallh m%dfoa. YSh iyh fiajd u. OHia: dkh ^u. OHu& cd; sl c, iïmdok yd c, dmjyk u. Kav, h. egfò" fmardfo. Ksh ÿl( +94 -81 -2387175 3

�m%cd c, iïmdok l%u l%shd; aul yd kv; a; = lsßfï o. S wj.

�m%cd c, iïmdok l%u l%shd; aul yd kv; a; = lsßfï o. S wj. YH ; dla. IKsl iyh fiajdjka ' �c, yd ik. Smdrla. Idjg wod, wfkl=; a wdh; k iïnkaëlr. Kh iy iyfhda. h , ndo. Su' �c, fha. =Kd; aul ; ; ajh ; yjqre lsÍug wod, iyh fiajdjka ' �m%cdu. Q, ixúOdkj, ; srir meje; aug wod, j l%shd; aul lrk wfkl=; a jevigyka ls%hdjg kexùu i|yd u. fmkaùu' 4

1 ' m%cd c, iïmdok l%u l%shd; aul yd kv; a; = lsßfï o.

1 ' m%cd c, iïmdok l%u l%shd; aul yd kv; a; = lsßfï o. S wj. YH ; dla. IKsl iyh fiajdjka �wvq úhoï yd m%cd u. Q, ixúOdk j, g myiqfjka kv; a; = lghq; = lr. ; yels ; dla. IKh l%u m%j¾Okh lsÍu' �f; jo. Ereï k< <sx kv; a; = jevms<sfj< Yla; su; a lsÍug wj. YH iydh , ndo. Su‘ �c, iïmdok l%u l%shd; aul lsÍug wj. YH l<ukdlr. K Wmfoia , nd o. Su' �jeis c, Ndú; h m%j¾Okh i|yd ; dla. IKsl iydh , nd o. Su ' �. %dóh c, iïmdok yd ik. Smdrla. Il f; dr; =re /ia l. SÍu iy hdj; ald, Sk lrñka o; a; . nvdjla mj; ajdf. k hdu' 5

�osia; %slalh ; =, . %dóh c, j. Hdm. D; s i|yd ; dla.

�osia; %slalh ; =, . %dóh c, j. Hdm. D; s i|yd ; dla. IKsl Wmfoia , nd o. Su' �fjk; a c, j. Hdm. D; s bos lsßfïo. S mj; sk. %dóh c, j. Hdm. D; sj, g we; sjk. eg¿ ksrdlr. Kh lsÍu' ; =¿ u. bos lsÍug. =re; aj k, ud¾. hg hdnoj fjk; a k, ud¾. hla bos lsÍu u. ska we; s jq. eg¿ ksrdlr. Kh lsÍu ' �m%cdu. Q, ixúOdk flaf. Ia; % mÍla. IK isÿ lsÍu' �c, iïmdok yd ik. Smdrla. Il wx. Yh ; =, lghq; = lrk ish¿u md¾Yjlrejkag wj. YH ; dla. IKh" o; a; yd fiajdjka , ndfok iïm; a u. OHia: dkhla f, i lghq; = lsÍu' 6

2 ' c, yd ik. Smdrla. Idjg wod, wfkl=; a wdh; k iïnkaëlr. Kh

2 ' c, yd ik. Smdrla. Idjg wod, wfkl=; a wdh; k iïnkaëlr. Kh iy iyfhda. h , ndo. Su' �wka; ¾ wdh; k iïnkaëlr. Kh Yla; su; a lsÍu ' �kj. %dóh c, j. Hdm. D; sj, g msgia; r wdh; k i|yd ; dla. IKsl Wmfoia , nd o. Su' �kj j. Hdm. D; s i|yd u. Q, H wd. Odr , nd. ek. Sug m%cdj u. . ekaúu ' �rdc. H yd rdc. H fkdjk ixúOdk oekqj; a lsÍu yd ; dla. IKsl iyh , nd o. Su' �m%cd u. Q, ixúOdk iu. ksrka; r ixksfõokhla meje; aùu' ^ÿrl: k" /iaùï" laf. Ia; % mÍla. Id" mqyq. Kq jevuq¿" ld¾hd, hg 7

�c', h yd ik. Smdrla. Idj ms<sn|j udi 03 jrla meje; afjk m<d; a$

�c', h yd ik. Smdrla. Idj ms<sn|j udi 03 jrla meje; afjk m<d; a$ osia; %sla iïnkaëlr. K" lñgq /iaùu ixúOdkh lsÍu' �osia; %slalh ; =, /iaùï ksfhdackh lsÍu ' �ud¾. mq¿, a lsßfïo. S ud¾. hg hgjk c, k, i|yd kj c, k, t<Sug wod, ud¾. ixj¾Ok wdh; k iu. iïnkaêlr. Kh lsÍu ' �c, h yd ik. Smdrla. Idjg wod, cd; sl m%; sm; a; ska l%shd; aul lsÍug wod, j wfkl=; a wdh; k iu. iïnkaêlrkh lsÍu' �fjk; a wdh; k u. ska kj c, k, j. Hdm. D; s l%shd; aul lsÍfï o. S ta i|yd wj. YH ; dla. IKsl Wmfoia , nd o. Su iy cd; sl m%; sm; a; Skag wkql+, j l%shd; aul lsßug Wmfoia , ndo. Su' 8

�. %dóh$ j; = m%foa. Yj, jeisls, s wj. YH; d y÷kdf. k j.

�. %dóh$ j; = m%foa. Yj, jeisls, s wj. YH; d y÷kdf. k j. Hdm. D; s jd¾; d ieli. Su yd jeisls, s wj. YH wj. Odkï iys; m%foa. Yj, g tu myiqlï , ndo. Sug wj. YH iyh , ndo. Su' 9

3 ' c, fha. =Kd; aul ; ; ajh ; yjqre lsÍug wod, iyk

3 ' c, fha. =Kd; aul ; ; ajh ; yjqre lsÍug wod, iyk fiajdjka �. %dóh c, iïmdok l%uj, c, idïm, a mÍla. Id lsÍu i|yd jevigyka l%shd; aul lsÍu' � c, fha. =Kd; aul. Ndjh yd m%ud. Kd; aul. Ndjh ms<sn| ks¾foa. Y , nd o. Su ' � m%cd u. Q, ixúOdk j, g ridhkd. drh fj; meñK uqo, a f. jd mÍla. Id lr. ek. Sug myiqlï ie, i. Su' � fi!LH mÍla. IK uy; =kaf. ka c, idïm, mÍla. Idj iy kshdukh isÿ lsÍu i|yd iïnkaëlr. K iy tu c, idïm, a fkdñf, a mÍla. Id lsÍu' � c, ; ; a; aj kshdukh yd wdrla. IKh ms<sn|j osia; %sla lñgq ia: dms; lsÍu yd kshñ; mßos tu /iaùï w. LKavj meje; a ùu' ' 10

�c, wdrla. Is; ie, eiau ieli. Sau yd c, iïmdok l%uj, c, fha. =Kd;

�c, wdrla. Is; ie, eiau ieli. Sau yd c, iïmdok l%uj, c, fha. =Kd; aul. Ndjh jeä oshq. Kq lsÍug mshjr. ek. Su 11

4 ' m%cdu. Q, ixúOdkj, ; srir meje; aug wod, j l%shd; aul lrk

4 ' m%cdu. Q, ixúOdkj, ; srir meje; aug wod, j l%shd; aul lrk wfkl=; a jevigyka ls%hdjg kexùu i|yd u. fmkaùu � m%cdu. Q, ixúOdk i|yd mqyq. Kq jevigyka meje; aùu ' � m%cdu. Q, ixúOdk j, l%shdldrlï úúOdx. Slr. Kh lsÍu ' � m%cdu. Q, ixúOdkj, g wu; r wd¾Ól W; amdok jevigyka i|yd fhduq lrùu' � m%cd fiajdjka i|yd osß. ekaùu ' � mdi, a <uqka oekqj; a lsÍfï jev igyka' � m%o¾Yk$ ; r. meje; aùu' 12