Mc tiu bi ging Cung cp mt cng

  • Slides: 34
Download presentation

Mục tiêu bài giảng Cung cấp một công cụ để đánh giá thái độ

Mục tiêu bài giảng Cung cấp một công cụ để đánh giá thái độ tâm lý của người phạm tội đối với HV, HQ và trên cơ sở đó xác định TNHS của họ

1. KHÁI NIỆM VỀ MẶT CHỦ QUAN CỦA TỘI PHẠM 2. LỖI NỘI DUNG

1. KHÁI NIỆM VỀ MẶT CHỦ QUAN CỦA TỘI PHẠM 2. LỖI NỘI DUNG 3. ĐỘNG CƠ VÀ MỤC ĐÍCH PHẠM TỘI 4. SAI LẦM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA SAI LẦM ĐỐI VỚI TNHS

1. Kh¸i niÖm Nh÷ng biÓu hiÖn bªn ngoµi 1. HV nguy hiÓm cho XH

1. Kh¸i niÖm Nh÷ng biÓu hiÖn bªn ngoµi 1. HV nguy hiÓm cho XH 2. HQ nguy hiÓm 3. QHNQ 4. BiÓu hiÖn kh¸c téi ph¹m mÆt t©m lý bªn trong cña tp Nh÷ng biÓu hiÖn TL 1. Lçi 2. §éng c¬ pt 3. môc ®Ých pt

cã lçi lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n thõa nhËn nguyªn t¾c cã lçi lµ:

cã lçi lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n thõa nhËn nguyªn t¾c cã lçi lµ: 2. Lçi 2. 1. Kh¸i niÖm vÒ lçi Kh «ng chÊp nhËn viÖc quy téi kh¸ch quan nh» m c¶i t¹o, gi¸o dôc ng êi ph¹m téi Thõa nhËn vµ t «n träng quyÒn tù do cña con ng êi

Cã lçi xö sù tr¸i PL Ng êi ph¹m téi Xö sù phï hîp

Cã lçi xö sù tr¸i PL Ng êi ph¹m téi Xö sù phï hîp víi quy ®Þnh cña PL Cã ®iÒu kiÖn

§Þnh nghÜa vÒ lçi Lçi Hµnh vi Cè ý Th¸i ®é t©m lý cña

§Þnh nghÜa vÒ lçi Lçi Hµnh vi Cè ý Th¸i ®é t©m lý cña ng êi ph¹m téi ®èi víi: ThÓ hiÖn d íi d¹ng HËu qu¶ V « ý

2. 2. Lçi víi vÊn ®Ò tù do vµ tr¸ch nhiÖm §Æt vÊn ®Ò

2. 2. Lçi víi vÊn ®Ò tù do vµ tr¸ch nhiÖm §Æt vÊn ®Ò V× sao XH cã thÓ buéc con ng êi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ HV cña hä?

Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Con ng êi sèng trong XH cã nhiÒu nhu cÇu

Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Con ng êi sèng trong XH cã nhiÒu nhu cÇu §Ó tho¶ m·n nhu cÇu con ng êi cÇn ph¶i hµnh ®éng Hµnh ®éng tho¶ m·n nhu cÇu lµ tÊt yÕu

Nhu cÇu cña con ng êi do c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ x·

Nhu cÇu cña con ng êi do c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ x· héi t¹o nªn

Hµnh vi cña con ng êi cã tÝnh quy ®Þnh tr íc Hµnh ®éng

Hµnh vi cña con ng êi cã tÝnh quy ®Þnh tr íc Hµnh ®éng tho¶ m·n nhu cÇu Lµ kÕt qu¶ cña sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a nh÷ng ®iÒu kiÖn x· héi vµ con ng êi § îc h×nh thµnh mét c¸ch cã quy luËt

Mäi xö sù cña con ng êi ®Òu bÞ chi phèi bëi quy luËt

Mäi xö sù cña con ng êi ®Òu bÞ chi phèi bëi quy luËt kh¸ch quan Con ng êi kh «ng thÓ v× th/m·n nh/cÇu mµ xö sù ®i ng îc l¹i lîi Ých cña XH

 • NhËn thøc ® îc quy luËt • Lîi dông q/luËt ®Ó th/hiÖn

• NhËn thøc ® îc quy luËt • Lîi dông q/luËt ®Ó th/hiÖn m/®Ých cña m×nh Tù do ý chÝ lµ lµ kh¶ n¨ng t©m lý cña con ng êi cã thÓ tù m×nh lùa chän biÖn ph¸p xö sù trong ®iÒu kiÖn XH nhÊt ®Þnh

KÕt luËn vÊn ®Ò Trong khilµcãc¬ tùsë do Tù Ng êi cã khi dong

KÕt luËn vÊn ®Ò Trong khilµcãc¬ tùsë do Tù Ng êi cã khi dong êi lµ lçi c¬ së mµ con hµnh cña tr/nhiÖm vµ thùc vi ®Ó hiÖn lªn ng êi ®éng tr¸i ¸n víihµnh lîi Ých tr/nhiÖm chØx·®Æt cña Nhµ n íc, nguy x·héi cã hiÓm hµnhcho vi tr¸i ra khi con ng êi th× cã nghÜa lµ hä th× ph¶i chÞu ph¸p luËt. TNHS cãcãtùlçido

2. 3. C¸c lo¹i lçi cè ý NhËn thøc ® îc t/c cña HV

2. 3. C¸c lo¹i lçi cè ý NhËn thøc ® îc t/c cña HV Lý TrÝ cè ý trùc tiÕp ThÊy tr íc® îc HQ ý chÝ Mong muèn cho HQ x¶y ra

2. 3. C¸c lo¹i lçi cè ý NhËn thøc ® îc t/c cña HV

2. 3. C¸c lo¹i lçi cè ý NhËn thøc ® îc t/c cña HV Lý TrÝ cè ý gi¸n tiÕp ThÊy tr íc® îc HQ ý chÝ Bá mÆc cho HQ x¶y ra

Bé trai 3 tuổi tử vong vì điếu cày của bố Mâu thuẫn gia

Bé trai 3 tuổi tử vong vì điếu cày của bố Mâu thuẫn gia đình, chồng ném điếu cày vào vợ nhưng lại trúng cậu con trai 3 tuổi, khiến cháu chết sau đó tại bệnh viện. Ngày 23/7, hai vợ chồng anh Nam và chị Hà ở Ngô Quyền (Hải Phòng) đã xảy ra xô xát. Theo anh Nam, buổi tối, hai vợ chồng giục nhau kèm con trai lớn học bài, nhưng chị Hà bỏ ra ngoài. Tức giận, anh Nam ném điếu cày về phía vợ. Cùng lúc đó, đứa con bé là Hoàng, 3 tuổi, lẫm chạy theo mẹ nên chiếc điếu cày đã bay vào người cháu. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc Theo http: //www. vnexpress. net/Vietnam/Phap-luat/2007/07/3 B 9 F 87 D 6/

Bẫy chuột thành ra giết bạn Người đàn ông 46 tuổi (bị cáo Phạm

Bẫy chuột thành ra giết bạn Người đàn ông 46 tuổi (bị cáo Phạm Quốc Việt ) đứng trước tòa cứ vục mặt vào lòng bàn tay nghẹn ngào: "Gà bị mất nhiều quá nên bị cáo mới chăng dây điện quanh chuồng chứ không cố ý giết người". . . Người vào vườn và bị điện giật chết chính là bạn nhậu chí cốt của ông (Nguyễn Văn Hiếu - láng giềng thân thiết của bị cáo) Phiên tòa kết thúc với mức án 5 năm tù cho bị cáo Việt. Vẻ đau đớn khắc khổ đều hiện rất rõ trên gương mặt của hai người phụ nữ: vợ của bị cáo và bị hại. Giờ đây hai trụ cột cùng lúc vắng bóng, còn những đứa trẻ thiếu cha liệu có tiếp tục được đến trường Thứ Tư, 25/7/2007, http: //www. vnexpress. net/Vietnam/Phap-luat/2007/07/3 B 9 F 87 E 0/

Mét sè lo¹i lçi cè ý kh¸c

Mét sè lo¹i lçi cè ý kh¸c

Mét sè lo¹i lçi cè ý kh¸c

Mét sè lo¹i lçi cè ý kh¸c

2. 4. C¸c lo¹i lçi v « ý lý trÝ v « ý v×

2. 4. C¸c lo¹i lçi v « ý lý trÝ v « ý v× qu¸ tù tin thÊy tr íc ® îc HQ Tin HQ kh «ng x¶y ra ý chÝ Tin ng¨n ngõa ® îc HQ

TNGT nghiêm trọng làm 31 người bị thương Khoảng 13 h 20' ngày 24/7/2007,

TNGT nghiêm trọng làm 31 người bị thương Khoảng 13 h 20' ngày 24/7/2007, tại Km 15 QL 21 thuộc địa bàn xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 31 người bị thương, trong đó có 7 người bị thương nặng. Theo nguồn tin ban đầu, xe ôtô khách BKS 18 N 3019 do Phạm Văn Quyên (31 tuổi, trú tại phường Châu Sơn, thị xã Phủ Lý, Hà Nam) điều khiển, trên xe chở 30 hành khách. Đến Km 15 QL 21, do phóng nhanh vượt xe cùng chiều nên xe 18 N 3019 đã đâm vào xe ôtô tải BKS 29 M 2068 chạy ngược chiều, do Nguyễn Ngọc Sơn (27 tuổi), trú tại đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, TP Nam Định điều khiển. Hậu quả làm 2 lái xe và 5 hành khách ngồi các hàng ghế đầu của xe ôtô khách bị thương nặng, 24 hành khách ngồi phía sau bị thương nhẹ, hai xe ôtô hư hỏng nặng. http: //www. xem. vn/web/viewpage. php? ID=143&cat=276

ng êi thùc v « ý v× cÈu th¶ kh «ng thÊy tr íc

ng êi thùc v « ý v× cÈu th¶ kh «ng thÊy tr íc HQ hiÖn hµnh vi ph¹m téi cã thÓ thÊy tr íc HQ ph¶i thÊy tr íc HQ

cÊu thµnh t¨ng nÆng HËu qu¶ t×nh tiÕt v « ý cè ý lçi

cÊu thµnh t¨ng nÆng HËu qu¶ t×nh tiÕt v « ý cè ý lçi xem ®iÒu 104, 111 BLHS

2. 6. Sù kiÖn bÊt ngê kh «ng thÓ thÊy tr íc HËu Qña

2. 6. Sù kiÖn bÊt ngê kh «ng thÓ thÊy tr íc HËu Qña sù kiÖn bÊt ngê ng êi g©y hËu qu¶ kh «ng buéc thÊy tr íc h©ô qña

®éng lùc thóc ®Èy Cã thÓ ® îc ph¶n ¸nh lµ Kh «ng ph¶i

®éng lùc thóc ®Èy Cã thÓ ® îc ph¶n ¸nh lµ Kh «ng ph¶i lµ §éng c¬ t×nh tiÕt t¨ng nÆng, gi¶m ChØ c¸c téi lµm ph¹m cè ý Cã thÓ thay ®æi dÊu ph¹m hiÖu b¾t buéc téi cã®é ®éng c¬ hiÓm møc nguy nhÑ míi ®Þnh khung hoÆc con chung cho mäi ph¹m téi cho XH cña ng êi t¨ng nÆng, gi¶m. HV nhÑ cÊu thµnh téi ph¹m tr¸ch nhiÖm h×nh sù thùc hiÖn Hµnh Vi

kÕt qu¶ trong ý thøc chñNÕu quan®éng c¬ lµ ChØ c¸c téi ph¹m Môc

kÕt qu¶ trong ý thøc chñNÕu quan®éng c¬ lµ ChØ c¸c téi ph¹m Môc ®Ých CÇn ph©n biÖt môc ®Ých nguyªn nh©n cña kh «ng ph¶i lµ téi cè ý trùc tiÕp môc ®Ých ph¹m ng êi hµnh vi ph¹m th× môctéi ®Ých dÊu hiÖu b¾t buéc víi ph¹m téi môc ®Ých míilµcã khuynh h íng trong mäi CTTP ®Ætqu¶ ra hËu cñatéi ph¹m cña ý chÝ ph¶i ®¹t ® îckhi thùc hiÖn téi ph¹m 29

HËu qña cña téi ph¹m Môc ®Ých ph¹m téi n Thuéc MKQ cña TP

HËu qña cña téi ph¹m Môc ®Ých ph¹m téi n Thuéc MKQ cña TP n Tån t¹i trªn thùc tÕ n Cã sau khi thùc hiÖn hành vi phạm tội n Cã thÓ kh «ng ph¸t sinh n Cã thÓ cã trong mäi tội phạm n Thuéc MCQ cña TP n Tån t¹i trong ý thøc n Cã tr íc khi thùc hiÖn hành vi phạm tội n Lu «n lu «n tån t¹i n ChØ cã trong c¸c téi ph¹m CYTT

Cần phải nhớ 1. Khái niệm về lỗi 2. Các hình thức lỗi 3.

Cần phải nhớ 1. Khái niệm về lỗi 2. Các hình thức lỗi 3. Trường hợp hỗn hợp lỗi 4. Sự kiện bất ngờ

Khẳng định nào đúng? 1. Cố ý gián tiếp là lỗi của người gián

Khẳng định nào đúng? 1. Cố ý gián tiếp là lỗi của người gián tiếp thực hiện hành vi phạm tội. 2. Khác nhau duy nhất giữa lỗi cố ý trực tiếp và lỗi cố ý gián tiếp là ở dấu hiệu ý chí. 3. Người gây thiệt hại trong sự kiện bất ngờ 20 thì không phải chịu TNHS vì họ không có 15 lỗi. 4. Động cơ phạm tội là dấu hiệu bắt buộc 10 của mọi tội phạm 5

4. Sai lÇm vµ ¶nh h ëng cña sai lÇm ®èi víi TNHS nhËn

4. Sai lÇm vµ ¶nh h ëng cña sai lÇm ®èi víi TNHS nhËn thøc sai lÇm tÝnh chÊt ph¸p lý cña hµnh vi kh «ng ®óng ®¾n vÒ: nh÷ng t×nh tiÕt thùc tÕ cña HV

sai lÇm vÒ ph¸p luËt sai lÇm vÒ kh¸ch thÓ sai lÇm vÒ ®èi

sai lÇm vÒ ph¸p luËt sai lÇm vÒ kh¸ch thÓ sai lÇm vÒ ®èi t îng sai lÇm vÒ sù viÖc sai lÇm vÒ ®¸nh gi¸ QHNQ sai lÇm vÒ c «ng cô ph. tiÖn